Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2015-10-18 NA SVEČANOSTI POVODOM SEDMOGODIŠNJICE OSNIVANJA SNS-A ALEKSANDAR VUČIĆ PORUČIO Tajkuni u minusu, Srbija u plusu Kosovo kao nezavisnu državu nećemo priznati, ali učinićemo sve da se odnosi Srba i Albanaca normalizuju, poručio je Vučić
S
rp­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić po­ru­čio je ju­če da Sr­bi­ja ne smi­je bi­ti sa­ma da bi bi­la ja­ka.
-Ko­so­vo kao ne­za­vi­snu dr­ža­vu ne­će­mo pri­zna­ti, ali uči­ni­će­mo sve da se od­no­si Sr­ba i Al­ba­na­ca nor­ma­li­zu­ju, po­ru­čio je Vu­čić i na­gla­sio da će za­jed­ni­ca srp­skih op­šti­na bi­ti for­mi­ra­na.
Vu­čić je na obe­le­ža­va­nju sed­mo­go­di­šnji­ce od osni­va­nja Srp­ske na­pred­ne stran­ke iz­ja­vio da je ta par­ti­ja za­te­kla pu­stu i oro­nu­lu ku­ću i do­dao da Sr­bi­ja mo­ra pr­vo se­be da pro­mi­je­ni.
-Kad smo do­šli na vlast, sto­pa ko­rup­ci­je je bi­la ta­kva da su kri­mi­nal­ci bu­kval­no ži­vje­li na ra­čun Sr­bi­je. Da­nas Sr­bi­jom vi­še ne upra­vlja­ju taj­ku­ni, za­hva­lju­ju­ći po­li­ti­ci i re­for­ma­ma ko­je pod­ra­zu­mi­je­va­ju bes­po­šted­nu bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la, a ko­je je pred­u­ze­la Vla­da Sr­bi­je. Taj­ku­ni su da­nas u ve­li­kom mi­nu­su, a Sr­bi­ja je u plu­su - na­veo je pre­mi­jer, ko­ji je i li­der Srp­ske na­pred­ne stran­ke.
Vu­čić je is­ta­kao da Sr­bi­ja mo­že mno­go i smi­je vi­še ne­go bi­lo ko dru­gi i po­ka­zu­je da je mo­gu­će gra­di­ti, od­bra­ni­ti dr­žav­ne i na­ci­o­nal­ne in­te­re­se.
On je na­gla­sio da je, upr­kos sve­mu, mo­gu­ća do­bra sa­rad­nja i sa EU.
-I da­nas kad nam ni­je la­ko s nji­ma, ni nji­ma sa na­ma, že­li­mo da bu­de­mo dio te evrop­ske po­ro­di­ce, ali ne zbog nji­ho­vih pa­ra. Pri­ja­telj­stvo s Ru­si­jom ni­ko ne mo­že da uni­šti, a za­hval­ni smo i ze­mlja­ma Azi­je, Afri­ke i Ame­ri­ke ko­je su na ne­dvo­smi­slen na­čin po­dr­ža­va­le Sr­bi­ju. Sr­bi­ja je ja­ča i sna­žni­ja iz da­na u dan, iako su me­đu­na­rod­ni od­no­si oštri, ne­kad gru­bi i ni­je­su fer. Po­ra­za smo se na­gle­da­li, a da­nas ho­će­mo da po­bje­đu­je­mo- re­kao je Vu­čić.
On je za­hva­lio osni­va­ču stran­ke To­mi­sla­vu Ni­ko­li­ću na to­me što je, ka­ko je re­kao, dao pri­li­ku Sr­bi­ji da iza­đe iz vi­še­de­ce­nij­ske kri­ze i na to­me što je imao hra­bro­sti da uči­ni ono za što ni­ko dru­gi ni­je imao hra­bro­sti.
Osni­vač SNS-a, a sa­da pred­sjed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić, re­kao je na sve­ča­no­sti da je SNS u nje­go­vom sr­cu, iako vi­še u stran­ci. Vu­či­ću je po­ru­čio da iz­dr­ži, jer ni­ko ne mo­že da for­mi­ra bo­lju vla­du od SNS-a.
Obra­ća­ju­ći se pri­sut­ni­ma, Ni­ko­lić je re­kao da ne­ma bo­lje vla­de od vla­de Srp­ske na­pred­ne stran­ke i bo­ljeg pre­mi­je­ra od Alek­san­dra Vu­či­ća.
-Ne­ki na na­ma, još ne is­pra­vlja­ju­ći gre­ške, pri­mje­nju­ju dru­ga­či­je ar­ši­ne, po­na­ša­ju se ne­do­stoj­no i sta­vlja­ju nas pred iz­bor obe­ća­nog bo­ljeg ži­vo­ta i za­pri­je­će­nog osta­ja­nja u si­ro­ma­štvu. A mi bi­smo do bo­ljeg ži­vo­ta mo­žda sti­gli ako pro­da­mo du­šu đa­vo­lu i sa­mi ozva­ni­či­mo oti­ma­nje Ko­so­va i Me­to­hi­je. To mo­že onaj ko­ji ne­ma ni pret­ke, ni po­tom­ke – ni­ko - po­ru­čio je Ni­ko­lić.
Pri­sut­ni­ma se obra­tio i li­der SPS-a Ivi­ca Da­čić.
-Go­vo­ri­lo se o EU i Ko­so­vu za vri­je­me de­mo­kra­ta, a ni­ti smo do­bi­li na­pre­dak u evro­in­te­gra­ci­ja­ma, ni­ti smo sa­ču­va­li Ko­so­vo, a iz­gu­bi­li smo kon­takt s tra­di­ci­o­nal­nim pri­ja­te­lji­ma. Vaš pred­sjed­nik je lju­bi­telj ša­ha, a nje­gov tem­po va­žan je da Sr­bi­ja po­žu­ri, da ma­ti­ra­mo pljač­ku, ja­va­šluk, da ma­ti­ra­mo mi­to­ve, na­gla­sio je Da­čić.
Re­di­telj Emir Ku­stu­ri­ca iz­ja­vio je da je do­šao na pro­sla­vu sed­me go­di­šnji­ce Srp­ske na­pred­ne stran­ke ka­ko bi za­hva­lio nje­nom pred­sed­ni­ku Alek­san­dru Vu­či­ću na po­mo­ći An­drić­gra­du i Ku­sten­dor­fu.
SNS je osni­vač­ku skup­šti­nu odr­žao 21. ok­to­bra 2008. go­di­ne. Pred­sjed­nik stran­ke Alek­san­dar Vu­čić od apri­la 2014. go­di­ne je i pred­sed­nik Vla­de Sr­bi­je na­kon iz­bo­ra na ko­ji­ma su na­pred­nja­ci osvo­ji­li nad­po­lo­vič­nu ve­ći­nu u Na­rod­noj skup­šti­ni.
Po­sla­nič­ka gru­pa na­pred­nja­ka u ak­tu­el­nom skup­štin­skom sa­zi­vu ima 136, od ukup­no 250 po­sla­ni­ka.
Sku­pu u Cen­tru “Sa­va” pri­su­stvo­va­li su i broj­ni am­ba­sa­do­ri i dru­ge zva­ni­ce.
M.Nj.


DS: Šta sla­ve na­pred­nja­ci

De­mo­krat­ska stran­ka za­tra­ži­la je od Srp­ske na­pred­ne stran­ke da gra­đa­ni­ma sa­op­šti šta je tač­no sla­vi­la, ocje­nju­ju­ći da sa­mo vrh te stran­ke u či­ta­voj Sr­bi­ji ima raz­lo­ga da sla­vi bi­lo šta.
De­mo­kra­te su na­pred­nja­ke upi­ta­li da li su sla­vi­li sma­nje­nje pla­ta i pen­zi­ja i, ka­ko tvr­de, naj­ma­nji pri­vred­ni rast u re­gi­o­nu, po­ve­ća­nje po­re­za, to što se Sr­bi­ja od mar­ta 2012. ni­je po­ma­kla u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma ili to što je ima­la naj­ni­ži ni­vo in­ve­sti­ci­ja u po­sled­njih 15 go­di­na.
-Da li je sla­vi­la to što ni­jed­ni iz­bo­ri u pret­hod­ne tri go­di­ne ni­su pro­šli bez pre­bi­ja­nja kan­di­da­ta ko­ji ni­su iz SNS-a? Da li je sla­vi­la to što se za­ko­ni u Sr­bi­ji mi­je­nja­ju ta­ko da po­go­du­ju nji­ho­vim po­slov­nim part­ne­ri­ma? To što je taj­ku­ni­ma po­klo­ni­la ze­mlji­šte ko­je su ste­kli u sum­nji­vim pri­va­ti­za­ci­ja­ma? To što se jav­ni dug Sr­bi­je od ka­ko je SNS do­šla na vlast po­ve­ćao za 10 mi­li­jar­di eura- pi­ta­ju de­mo­kra­te.
De­mo­kra­te su upi­ta­le da li je SNS sla­vi­la to što se, ka­ko tvr­de, u svim iz­ve­šta­ji­ma go­vo­ri o ni­kad go­roj si­tu­a­ci­ji u me­di­ji­ma, to što nje­nu vla­du hva­le sa­mo ban­ka­ri dok na­rod sve te­že ži­vi ili to što već tri go­di­ne ubje­đu­je gra­đa­ne ka­ko je sta­nje od­lič­no, a oni sa­mi vi­de da im je pla­ta sma­nje­na, a ži­vot sve sku­plji.


Do­dik: Ne mo­že se Ko­smet bez­oč­no oti­ma­ti

Pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Srp­ske Mi­lo­rad Do­dik re­kao je da su od­no­si iz­me­đu RS i Sr­bi­je gra­đe­ni uz­la­znom li­ni­jom, a da su da­nas na naj­bo­ljem ni­vou, za­hva­lju­ju­ći za­jed­nič­kim na­po­ri­ma.
-Re­pu­bli­ka Srp­ska po­dr­ža­va ono što ra­di Sr­bi­ja i mi di­je­li­mo stav da se ne mo­že bez­oč­no oti­ma­ti Ko­so­vo i Me­to­hi­ja- is­ta­kao je Do­dik.


SNS: Sla­vi se sva­ki dan bez DS-a na vla­sti

Iz SNS-a su po­ru­či­li da gra­đa­ni Sr­bi­je sla­ve sva­ki dan ot­kad de­mo­kra­te ni­su na vla­sti.
-Oni ko­ji su se obo­ga­ti­li pljač­ka­ju­ći Sr­bi­ju, a na­rod osta­vi­li bez po­sla i bu­duć­no­sti, bo­lje da od­go­vo­re za­što se nji­hov šef pla­ši de­tek­to­ra la­ži- na­ve­li su na­pred­nja­ci u od­go­vo­ru de­mo­kra­ta­ma, ko­ji su pi­ta­li šta to sla­vi SNS.
Na­pred­nja­ci pi­ta­ju šta to kri­je Bo­jan Paj­tić, li­der de­mo­kra­ta.
-Da li se pla­ši da će se ot­kri­ti ka­ko je opljač­kao Raz­voj­nu ban­ku Voj­vo­di­ne, Fond za raz­voj, po­kra­jin­ske rob­ne re­zer­ve, ili ka­ko je, za­jed­no sa svo­jim dru­ga­ri­ma iz DS-a, pljač­kao na­rod­ne pa­re i oti­mao i od iz­bje­gli­ca, od lju­di na­stra­da­lih u po­pla­va­ma i ze­mljo­tre­su, od so­ci­jal­no ugro­že­nih, pa čak i od dje­ce sa po­seb­nim po­tre­ba­ma- na­vo­di se u sa­op­šte­nju SNS-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"