Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2015-10-21 IZVRŠNI SAVJET UNESKA DANAS ODLUČUJE O ZAHTJEVU PRIŠTINE
Srbija brani svetinje na Kosmetu
Srbija brani svetinje na Kosmetu Državni vrh, SPS i SANU zaključili da se sve institucije i državni organi Republike Srbije oštro suprotstavljaju prijemu „Kosova” u članstvo Uneska Srbija neće priznati nezavisnost južne srpske pokrajine, ali će nastaviti dijalog sa Prištinom i put pridruživanja EU
Iz­vr­šni savjet Une­ska od­lu­či­va­će da­nas u Pa­ri­zu o pred­lo­gu pre­po­ru­ke za pri­jem Ko­so­va u član­stvo te or­ga­ni­za­ci­je. Od­lu­ka se do­no­si ve­ći­nom gla­so­va. Am­ba­sa­dor pri Une­sku Dar­ko Ta­na­sko­vić ka­že da Sr­bi­ja ni­je mo­gla da pro­mi­je­ni ne­po­vo­ljan od­nos sna­ga, ali je uvje­ren da će broj­ne dr­ža­ve bi­ti re­ze­r­vi­sa­ne ili se pro­ti­vi­ti pri­je­mu Ko­so­va.
Iz­vr­šni sa­vjet Une­ska ima 58 čla­ni­ca, od ko­jih su 32 pri­zna­le Ko­so­vo, a dva­de­se­tak od tih ze­ma­lja po­dr­ža­lo je i al­ban­ski za­htjev za pri­jem Ko­so­va u Une­sko, pre­no­si Be­ta.
– Ne mi­slim da smo uspje­li i da je to uop­šte bi­lo mo­gu­će, da taj ne­po­vo­ljan od­nos u Iz­vr­šnom sa­vje­tu Une­ska ra­di­kal­no pro­mi­je­ni­mo u po­gle­du iz­ja­šnja­va­nja, ali oče­ku­jem da će se u sva­kom slu­ča­ju po­ka­za­ti da po­sto­ji zna­tan broj dr­ža­va ko­je ili ima­ju ozbilj­ne re­zer­ve pre­ma ovom pi­ta­nju ili su ne­ga­tiv­no pre­ma nje­mu opre­di­je­lje­ne – re­kao je Ta­na­sko­vić agen­ci­ji Be­ta.
Pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić ka­zao je da Sr­bi­ja či­ni sve mo­gu­će na­po­re ka­ko bi spri­je­či­la pri­jem Ko­so­va u Une­sko. Na­ja­vio je da će to­kom no­ći o toj te­mi raz­go­vo­ra­ti sa pre­mi­je­rom jed­ne ze­mlje ko­ga će mo­li­ti za po­dr­šku.
– Oni su pri­zna­li Ko­so­vo, ali sa­da no­va vla­da pre­i­spi­tu­je od­lu­ke pret­hod­ne vla­de i na­dam se da mo­že­mo da ih uvje­ri­mo – re­kao je Vu­čić no­vi­na­ri­ma u Lju­bo­vi­ji gdje je pri­su­stvo­vao po­čet­ku ra­do­va na iz­grad­nji mo­sta.
Upi­tan šta oče­ku­je uoči sju­tra­šnjeg gla­sa­nja o za­htje­vu za pri­jem Ko­so­va u Une­sko, Vu­čić je re­kao: „Na­še šan­se ni­je­su ve­li­ke na iz­vr­šnom sa­vje­tu, mno­go su ve­će na Ge­ne­ral­noj kon­fe­ren­ci­ji.”
Na­gla­sio je i da ni­je smak svi­je­ta i da će Sr­bi­ja na­sta­vi­ti svo­ju bor­bu.
Za Sr­bi­ju je ula­zak Ko­so­va u Une­sko ne­pri­hva­tljiv. To je, ka­ko je re­kao, lo­še za srp­ske ma­na­sti­re.
– Ne­ki dru­gi mo­ra­ju da nas oba­vi­je­ste ka­ko je to do­bro, po­seb­no što, ako po­gle­da­te nji­ho­vu ar­gu­men­ta­ci­ju, u 80 od­sto bi­ste mo­gli da je pot­pi­še­te, sa­mo ne znam ka­ko je iz ta­kvih pre­mi­sa do­šlo do ta­ko po­gre­šnog za­ključ­ka – re­kao je Vu­čić. On je na­veo da je lič­no po­zvao i za­mo­lio pred­sjed­ni­ka SA­NU Vla­di­mi­ra Ko­sti­ća da pri­su­stvu­je ju­če­ra­šnjem sa­stan­ku kod pred­sjed­ni­ka To­mi­sla­va Ni­ko­li­ća, iako, ka­ko je re­kao, ni­je sa­gla­san sa nje­go­vom iz­ja­vom o Ko­so­vu. Pre­mi­jer je ka­zao da mo­ra­ju da se ču­ju i oni ko­ji mi­sle dru­ga­či­je.
Uka­zao je da je raz­li­či­tost ide­ja i pri­stu­pa pri­je ne­go što se iza­đe sa ko­nač­nim sta­vom dr­ža­ve do­bra i po­želj­na.
– Pu­sti­te de­mo­krat­ski di­ja­log. Sva­ko ima pra­vo da ka­že šta mi­sli – po­ru­čio je Vu­čić. Pre­mi­jer je pri­mi­je­tio da ni­ko ni­je re­kao ru­žnu ri­ječ o Ko­sti­ću, ali da ne tre­ba kri­ti­ko­va­ti ni pred­sjed­ni­ka Ni­ko­li­ća zbog nje­go­vog ko­men­ta­ra Ko­sti­će­vog sta­va.
– Ne mo­ra­mo u sve­mu da bu­de­mo sa­gla­sni i si­gu­ran sam da Ko­stić ima do­bre na­mje­re i da je za­bri­nut za cje­lo­vi­tost Sr­bi­je – is­ta­kao je pre­mi­jer pod­sje­tiv­ši da je slič­no ne­ka­da go­vo­rio i Do­bri­ca Ćo­sić. Vu­čić je iz­ja­vio da ma­ne­var­ski pro­stor Sr­bi­je po pi­ta­nju evrop­skih in­te­gra­ci­ja Ko­so­va i Me­to­hi­je ni­je ve­li­ki, ali da kroz raz­go­vo­re i raz­mje­nu mi­šlje­nja tre­ba po­sti­ći do­go­vor i je­din­stven stav. Vu­čić je re­kao da na sa­stan­ku u Pred­sjed­ni­štvu, ko­jem će uz pred­stav­ni­ke SA­NU pri­su­stvo­va­ti pred­sjed­nik Ni­ko­lić i pa­tri­jarh Iri­nej, po­ku­ša­ti da usa­gla­se sve na­po­re ko­ji tre­ba da se pre­du­zmu ka­ko bi se sa­ču­va­li dr­žav­ni i na­ci­o­nal­ni in­te­re­si, ne na­pa­da­ju­ći bi­lo ko­ga i ne či­ne­ći ni­šta pro­tiv bi­lo ko­ga.
– Ma­ne­var­ski pro­stor je su­žen – re­kao je Vu­čić, na­vo­de­ći da je od 2008. go­di­ne ve­li­ki broj ze­ma­lja pri­znao ne­za­vi­snost Ko­so­va, od­no­sno vi­še od po­lo­vi­ne ze­ma­lja na svi­je­tu, a da su u po­sled­njih go­di­nu da­na to ura­di­le sa­mo dvi­je ze­mlje. Vu­čić je na­gla­sio ka­ko vje­ru­je da će­mo pa­met­nom, ozbilj­nom i je­din­stve­nom po­li­ti­kom us­pje­ti da „sa­ču­va­mo na­še in­te­re­se”.
Upi­tan da li je mo­gu­će da se pro­mi­je­ne spor­ne od­red­be iz plat­for­me za po­gla­vlje 35, ko­je se ti­če Ko­so­va i Me­to­hi­je, Vu­čić je re­kao da je na Be­o­gra­du da po­ku­ša­va i da se na­da da će dru­gi že­lje­ti da ču­ju srp­ski stav.
– Da li će nam iza­ći u su­sret i da li će nas po­slu­ša­ti osta­je da se vi­di u ne­dje­lja­ma pred na­ma – na­veo je pre­mi­jer, ko­ji je is­ta­kao da Sr­bi­ja ne­će ni u jed­noj si­tu­a­ci­ji po­di­za­ti zi­do­ve, već će na­sta­vi­ti da gra­di mo­sto­ve i pu­te­ve. Ka­ko je na­veo, na osno­vu iz­vje­šta­ja ko­ji je do­bio ju­če uju­tro, na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je bo­ra­vi­lo je 12.130 iz­bje­gli­ca.
M.Nj.


Vi­še sce­na­ri­ja gla­sa­nja

Go­vo­re­ći o pro­ce­du­ri, Ta­na­sko­vić je na­veo da će se sju­tra sva­ka­ko gla­sa­ti o pred­lo­gu pre­po­ru­ke za pri­jem Ko­so­va, ali da ni­je iz­vje­sno da li će bi­ti i ras­pra­ve jer ima vi­še mo­gu­ćih sce­na­ri­ja.
– Put do gla­sa­nja ne zna­mo, jer ne zna­mo tač­no ka­kva će bi­ti tak­ti­ka onih ko­ji su pred­lo­ži­li na­crt od­lu­ke, jer oni mo­gu ići na za­tva­ra­nje de­ba­te, tra­ži­ti da se ne ras­pra­vlja već da se od­mah ide na iz­ja­šnja­va­nje. Dr­ža­ve ko­je se sa tim ne sla­žu mo­gu uči­ni­ti ne­ki dru­gi ko­rak, ta­ko da je ne­iz­vje­sno da li će se ići od­mah na gla­sa­nje ili će pri­je to­ga bi­ti otvo­re­na de­ba­ta – re­kao ja am­ba­sa­dor Ta­na­sko­vić.
Kazao je da ne zna ka­ko će se ko­ja de­le­ga­ci­ja iz­ja­sni­ti jer „ve­ći­na de­le­ga­ci­ja če­ka po­sled­nji čas i sa­op­šta­va da još ne­ma­ju ko­nač­ne in­struk­ci­je”.
– Sr­bi­ja vje­ru­je da ve­ći­na dr­ža­va zna ka­ko će gla­sa­ti, ali se tak­ti­zi­ra do po­sled­njeg mo­men­ta jer tra­je in­ten­ziv­na di­plo­mat­ska ak­tiv­nost i u sje­di­štu Une­ska i u svi­je­tu, gdje ima i na­go­va­ra­nja i pri­ti­sa­ka i ucje­nji­va­nja ta­ko da je vr­lo te­ško re­ći ka­ko sa­da stva­ri sto­je – re­kao je Ta­na­sko­vić.


Za­ključ­ci Pred­sjed­ni­štva

Na sjed­ni­ci dr­žav­nog vr­ha, pred­stav­ni­ka SA­NU i SPC do­ni­je­ti su sle­de­ći za­ključ­ci:
1. Sve in­sti­tu­ci­je i dr­žav­ni or­ga­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je oštro se su­prot­sta­vlja­ju pri­je­mu „Ko­so­va” u član­stvo or­ga­ni­za­ci­je Une­sko i po­zi­va­ju čla­ni­ce Iz­vr­šnog sa­vje­ta i Ge­ne­ral­ne kon­fe­ren­ci­je po­me­nu­te me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je da za­htjev „Ko­so­va” i ze­ma­lja ko­je taj za­htjev po­dr­ža­va­ju – od­bi­ju i od­ba­ce. Srp­ske cr­kve i ma­na­sti­ri na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji pri­pa­da­ju ba­šti­ni u vla­sni­štvu Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve i Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, i sva­ko oti­ma­nje te ba­šti­ne zna­či­lo bi ne­dvo­smi­sle­no ugro­ža­va­nje op­stan­ka naj­zna­čaj­ni­jih re­li­gij­skih, kul­tur­nih i isto­rij­skih spo­me­ni­ka srp­skog na­ro­da, ali i evrop­skog i svjet­skog kul­tur­nog na­sle­đa na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, ali i srp­skog sta­nov­ni­štva ko­je i da­lje ži­vi na tom pod­ruč­ju.
2. Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja ne­će pri­zna­ti ne­za­vi­snost „Ko­so­va” i bo­ri­će se za oču­va­nje na­ci­o­nal­nog, du­hov­nog i kul­tur­nog bi­ća srp­skog na­ro­da na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Isto­vre­me­no, svje­sni te­ške re­al­no­sti na te­re­nu, a po­seb­no zbog po­gle­da u dru­ga­či­ju i bo­lju bu­duć­nost ka­ko za Sr­be, ta­ko i za Al­ban­ce na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, dr­ža­va Sr­bi­ja, Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva i SA­NU sma­tra­ju da je neo­p­hod­no sve pro­ble­me rje­ša­va­ti na mi­ran na­čin i uz do­dat­ne na­po­re za us­po­sta­vlja­nje bo­ljih od­no­sa sa Al­ban­ci­ma. Po­dr­ška stva­ra­nju Za­jed­ni­ce srp­skih op­šti­na kao in­stru­men­ta za­šti­te ko­lek­tiv­nih po­li­tič­kih, eko­nom­skih, kul­tur­nih i dru­gih pra­va srp­skog na­ro­da na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji bi­će je­dan od pri­o­ri­te­ta dr­žav­ne po­li­ti­ke u na­red­nom pe­ri­o­du.
3. Srp­ska dr­ža­va će na­sta­vi­ti svoj put ka član­stvu u Evrop­skoj uni­ji, uz odr­ža­va­nje i una­pre­đe­nje tra­di­ci­o­nal­no do­brih od­no­sa sa Ru­si­jom, Ki­nom i dru­gim ze­mlja­ma. Ta­ko­đe, di­ja­log u Bri­se­lu iz­me­đu Be­o­gra­da i Pri­šti­ne tre­ba­lo bi da se na­sta­vi, a srp­ska vla­da i nje­na de­le­ga­ci­ja ima­ju pu­nu slo­bo­du, u okvi­ru Usta­va Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, da do­no­se kom­pro­mi­sna rje­še­nja, ko­ji­ma bi Sr­bi i Al­ban­ci tra­si­ra­li bo­lju sa­rad­nju i za­jed­nič­ki ži­vot u bu­duć­no­sti.
4. Po­seb­no je raz­ma­tran po­lo­žaj Sr­ba u ci­je­lom re­gi­o­nu, po­tvr­đe­na od­go­vor­nost i po­sve­će­nost Sr­bi­je do­bro­bi­ti Sr­ba iz­van Sr­bi­je, i po­seb­no je is­tak­nu­ta po­tre­ba još ve­će i zna­čaj­ni­je sa­rad­nje i kon­kre­ti­za­ci­je spe­ci­jal­nih i pa­ra­lel­nih ve­za ko­je Re­pu­bli­ka Srp­ska ima sa Sr­bi­jom, ka­ko na po­lju, raz­vo­ja eko­nom­skih od­no­sa i in­fra­struk­tur­nih pro­je­ka­ta ta­ko i u sfe­ra­ma kul­tu­re, umjet­no­sti i spor­ta.
5. Svi or­ga­ni i in­sti­tu­ci­je Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, u je­ku mi­grant­ske kri­ze i de­sta­bi­li­za­ci­je re­gi­o­na, pre­po­zna­ju re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju, stva­ra­nje bo­ljih i vi­ših ob­li­ka za­jed­ni­štva i ko­o­pe­ra­ci­je sa dru­gim ze­mlja­ma u re­gi­o­nu kao vi­tal­ni dr­žav­ni i na­ci­o­nal­ni in­te­res. Sr­bi­ja će da­ti ak­ti­van do­pri­nos to­me da mir i eko­nom­ski pro­spe­ri­tet u na­šem re­gi­o­nu po­sta­nu glav­ne te­me, umje­sto po­li­tič­kih za­đe­vi­ca.
6. Svi pri­sut­ni su se sa­gla­si­li da je po­treb­no da u dru­štvu vla­da otvo­ren, kon­ti­nu­i­ran di­ja­log o ključ­nim na­ci­o­nal­nim pi­ta­nji­ma, da ne po­sto­je ta­bu te­me i da je po­sto­ja­nje raz­li­či­to­sti do­kaz srp­ske to­le­rant­no­sti, srp­ske otvo­re­no­sti i srp­ske sna­ge.
7. Po usa­gla­ša­va­nju osnov­nih ele­me­na­ta po­li­ti­ke ko­ju mo­ra­mo da vo­di­mo, po­treb­no je po­sti­ći naj­vi­ši ste­pen ak­ci­o­ne sa­bor­no­sti i je­din­stva u spro­vo­đe­nju po­li­ti­ke oko ko­je su se sa­gla­si­li naj­vi­ši dr­žav­ni or­ga­ni, Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva i SA­NU.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"