Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-10-12 BIVŠI GRADONAČELNIK BARA ŽARKO PAVIĆEVIĆ U TUŽILAŠTVU TVRDIO DA JE IMAO SAGLASNOST VLADE ZA POSLOVE OKO IZGRADNJE STANOVA
Sve je rađeno uz odobrenje premijera
Sa sjednice Vlade Sve je rađeno uz odobrenje premijera Žarko Pavićević je tokom saslušanja priznao da je sporne ugovore potpisao bez odobrenja Skupštine opštine, da je to učinio na osnovu zaključka i uredbe Vlade, koji su usvojeni na jednoj od sjednica kojom je predsjedavao premijer Milo Đukanović
Ne­gi­ra­ju­ći kri­vi­cu na sa­slu­ša­nju u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, biv­ši gra­do­na­čel­nik Ba­ra Žar­ko Pa­vi­će­vić, ko­ji se sum­nji­či da je sa biv­šom di­rek­tor­kom Za­vo­da za iz­grad­nju Ba­ra (ZIB) Da­ni­je­lom Kr­ko­vić ošte­tio bu­džet Op­šti­ne Bar za oko tri mi­li­o­na, pri­znao je da je spor­ne ugo­vo­re pot­pi­sao bez odo­bre­nja Skup­šti­ne op­šti­ne. Me­đu­tim, ob­ja­snio je da je to uči­nio na osno­vu za­ključ­ka Vla­de iz ko­jeg je cr­pio svo­ja ovla­šće­nja. Zaključci Vlade, koje pominje Pavićević, donešeni su na jednoj od sjednica kojom je predsjedavao premijer Milo Đukanović.
Pa­vi­će­vić i Kr­ko­vi­će­va se te­re­te da su zlo­u­po­tre­blja­va­li slu­žbe­ni po­lo­žaj u pe­ri­o­du od 2007. do 2014. go­di­ne u po­slo­vi­ma iz­grad­nje stam­be­no-po­slov­nog objek­ta za slu­žbe­ni­ke Mi­ni­star­stva zdra­vlja i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Mi­ni­star­stva pro­svje­te i na­u­ke i Re­pu­blič­kog fon­da zdra­vlja. Na sa­slu­ša­nju kod tu­ži­o­ca Pa­vi­će­vić je ka­zao da je ugo­vor za­klju­čio bez odo­bre­nja Skup­šti­ne op­šti­ne, ali na osno­vu za­ključ­ka i na­lo­ga Vla­de ko­jim su pot­pi­sni­ci spor­nog ugo­vo­ra oba­ve­za­ni da pred­u­zi­ma­ju mje­re i rad­nje ka­ko bi se iz­gra­dio obje­kat za mi­ni­star­stva i fond. Za­ključ­kom Vla­de, na ko­ji se Pa­vi­će­vić po­zvao, Op­šti­na Bar je bi­la oba­ve­za­na da uče­stvu­je u tom po­slu, zbog če­ga je on kao gra­do­na­čel­nik op­šti­ne, ko­ja je vla­snik ze­mlji­šta na ko­jem je obje­kat iz­gra­đen, pra­tio po­sao i dao ga­ran­ci­je za nje­gov za­vr­še­tak. Pa­vi­će­vić je ob­ja­snio i da mi­ni­star­stva, po ugo­vo­ru ko­ji su pot­pi­sa­li, ni­je­su bi­la fi­nan­si­je­ri iz­grad­nje objek­ta već Pr­va ban­ka, od­no­sno li­ca ko­ja su do­bi­la stan u zgra­di.
Pa­vi­će­vić je tu­ži­o­cu ob­ja­snio da je za­ključ­kom Vla­de Op­šti­na Bar bi­la oba­ve­za­na da ustu­pi za­mlji­šte za iz­grad­nju sta­no­va za­po­sle­nim u mi­ni­star­stvi­ma. Tim do­ku­men­tom, do­dao je, Vla­da je oba­ve­za­la pot­pi­sni­ke ugo­vo­ra, me­đu ko­ji­ma je bio on u ime Op­šti­ne Bar, da pot­pi­šu ugo­vor o fi­nan­si­ra­nju iz­grad­nje spor­nog objek­ta.
Iz­vo­đač ra­do­va na objek­tu bio je ZIB, či­ji je iz­vr­šni di­rek­tor us­por­nom pe­ri­o­du bi­la Kr­ko­vi­će­va. Biv­ši gra­do­na­čel­nik Ba­ra tvr­di da je upra­vo ona naj­vi­še ko­mu­ni­ci­ra­la sa Pr­vom ban­kom oko is­pla­te nov­ca. Ka­zao je i da je vla­snik 30 od­sto ak­ci­ja ZIB-a či­ji je bio iz­vr­šni di­rek­tor sve do ime­no­va­nja za gra­do­na­čel­ni­ka. Ta­da je na­pu­stio funk­ci­ju na­kon če­ga je bio pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra ak­ci­o­nar­skog dru­štva ZIB-a.
Zbog pro­ble­ma ko­ji su se po­ja­vi­li pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ka o do­dje­li sta­no­va, a ko­ji su ko­či­li iz­grad­nju objek­ta, ZIB je sa Pr­vom ban­kom za­klju­čio ugo­vor u iz­no­su od oko 300.000 eura. Pa­vi­će­vić je tu­ži­o­cu pri­znao da je pot­pi­sao ugo­vor o jem­stvu sa Pr­vom ban­kom u iz­no­su od oko 300.000 eura či­me je ži­ri­rao za kre­dit ZIB-a, prav­da­ju­ći se da je to uči­nio sa­mo na krat­ki pe­ri­od, od­no­sno dok se ne za­klju­če ugo­vo­ri sa kup­ci­ma sta­no­va.
Od­go­vor­nost oko pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra di­je­lom je pre­ba­cio na osum­nji­če­nu Kr­ko­vi­će­vu tvr­de­ći da mu je te ak­te ve­ći­nom ona do­no­si­la na pot­pi­si­va­nje. Pa­vi­će­vić je ka­zao da ga je za na­mje­ru ZIB-a da od Pr­ve ban­ke uzme kre­dit od 300.000 eura oba­vi­je­sti­la upra­vo Kr­ko­vi­će­va, na­kon če­ga mu je sti­gao ugo­vor o jem­stvu ko­ji je pot­pi­sao.
Tu­ži­lac je Pa­vi­će­vi­ću ka­zao da u za­pli­je­nje­noj do­ku­men­ta­ci­ji o sum­nji­vim po­slo­vi­ma, u ugo­vo­ru o kre­di­tu iz­me­đu ZIB-a i ban­ke ne po­sto­ji dru­gi ugo­vor, ni­ti obje­kat o kom on pri­ča. Ta­ko­đe, upo­zo­rio ga je i da je na­ve­de­no da je ri­ječ o obič­nom kre­di­tu, na šta je biv­ši gra­do­na­čel­nik Ba­ra tvr­dio da spor­ne od­red­be o ko­ji­ma je pri­čao po­sto­je u pro­prat­nim ak­ti­ma o skla­pa­nju ovog po­sla te da, uko­li­ko ih ne­ma, to zna­ju Kr­ko­vi­će­va i di­rek­tor­ka Pr­ve ban­ke u Ba­ru.M.V.P.


Pr­va ban­ka ne­za­ko­ni­to ak­ti­vi­ra­la mje­ni­ce

Pa­vi­će­vić je ob­ja­snio da je po­sao iz­grad­nje objek­ta za mi­ni­star­stva i fond iz­no­sio oko 10 mi­li­o­na eura, te da je Op­šti­na Bar ugo­vo­rom bi­la du­žna da ga­ran­tu­je da će se obje­kat za­vr­ši­ti. S tim ci­ljem, Pa­vi­će­vić je u ime Op­šti­ne dao mje­ni­ce i mje­nič­na ovla­šće­nja. Na­kon to­ga, ka­ko je tvr­dio u tu­ži­la­štvu, Pr­va ban­ka je bez ika­kvog prav­nog osno­va ak­ti­vi­ra­la mje­ni­ce i po­tom je od­re­đe­na su­ma ski­nu­ta s ra­ču­na Op­šti­ne. Biv­ši gra­do­na­čel­nik je ka­zao i da je Op­šti­na Bar ulo­ži­la žal­bu na rje­še­nje o iz­vr­še­nju zbog če­ga se i da­lje vo­di spor pro­tiv Pr­ve ban­ke. Kao do­kaz da ban­ka ni­je ima­la pra­vo da ak­ti­vi­ra mje­ni­ce Pa­vi­će­vić je po­ja­snio da je Pri­vred­ni sud uki­nuo rje­še­nje o iz­vr­še­nju.


Za­bo­ra­vio na odo­bre­nje ko­je je dao

Pa­vi­će­vić je ka­zao i da je za iz­grad­nju objek­ta za slu­žbe­ni­ke Mi­ni­star­stva zdra­vlja i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Mi­ni­star­stva pro­svje­te i na­u­ke i Re­pu­blič­kog fon­da zdra­vlja bi­lo po­treb­no vi­še nov­ca od su­me iz osnov­nog ugo­vo­ra jer je ka­sni­jim iz­mje­na­ma pred­vi­đe­no da se do­gra­di još 10 sta­no­va. Nji­ho­vu iz­grad­nju fi­nan­si­rao je ZIB. Pa­vi­će­vić je tvr­dio i da ne zna ko iz ZIB-a je do­nio tu od­lu­ku, ali je ka­zao i da je za odo­bre­nje po­sla po­treb­na sa­gla­snot uprav­nog od­bo­ra na či­jem je če­lu on bio.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"