Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-10-13 TUŽILAC U BIJELOM POLJU U OKVIRU ISTRAGE O BJEKSTVU JOVICE ZINDOVIĆA ISPITIVAO MILJANA PEROVIĆA I ZATVORSKE SPROVODNIKE
Direktora ZIKS-a saslušavali više sati
Miljan Perović, direktor ZIKS-a Direktora ZIKS-a saslušavali više sati Miljan Perović je ispitivan o valjanosti dokumentacije na osnovu koje je Jovica Zindović pušten u kućnu posjetu, a tužioca je interesovalo i zbog čega je taj osuđenik kaznu izdržavao u bjelopoljskom zatvoru, gdje se upućuju zatvorenici osuđeni na kratke vremenske kazne
Osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac u Bi­je­lom Po­lju Mir­ko Bu­la­to­vić sa­slu­šao je di­rek­to­ra Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja Mi­lja­na Pe­ro­vi­ća na okol­no­sti bjek­stva osu­đe­ni­ka Jo­vi­ce Zin­do­vi­ća i za­tra­žio kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju u ve­zi s tim slu­ča­jem. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Bu­la­to­vić je sa­slu­ša­vao Pe­ro­vi­ća i zbog či­nje­ni­ce da je Zin­do­vić bo­ra­vio u bje­lo­polj­skom za­tvo­ru, što je u su­prot­no­sti sa za­ko­nom jer u tom za­tvo­ru ka­zne iz­dr­ža­va­ju osu­đe­ni na krat­ke vre­men­ske ka­zne. Bu­la­to­vić je u iz­ja­vi za „Dan” po­tvr­dio da je sa­slu­šao Mi­lja­na Pe­ro­vi­ća. On je ka­zao i da tu­ži­la­štvo pro­vje­ra­va va­lja­nost do­ku­men­ta­ci­je na osno­vu ko­je je Zin­do­vi­ću do­pu­šte­na kuć­na po­sje­ta jer po­sto­je ozbilj­ne in­di­ci­je da raz­log ni­je bi­la bo­lest čla­na nje­go­ve po­ro­di­ce, već ro­đen­dan nje­go­ve kćer­ke. Perović je detaljno ispitivan na sve okolnosti.
–Tu­ži­la­štvo je u po­stup­ku iz­vi­đa­ja na­lo­ži­lo Cen­tru bez­bjed­no­sti u Bi­je­lom Po­lju da pri­ku­pi oba­vje­šte­nja i uzme iz­ja­ve od na­čel­ni­ka bje­lo­polj­skog za­tvo­ra, slu­žbe­ni­ka za­tvor­ske po­li­ci­je ko­ji su bi­li za­du­že­ni za ču­va­nje osu­đe­ni­ka i slu­žbe­ni­ka za­tvo­ra ko­ji su od­go­vor­ni za nje­go­vu bez­bjed­nost. Osim to­ga, tu­ži­la­štvo is­pi­tu­je va­lja­nost do­ku­men­ta­ci­je na osno­vu ko­je je Zin­do­vi­ću odo­bre­na po­sje­ta bo­le­snom čla­nu po­ro­di­ce u Moj­kov­cu – ka­zao je Bu­la­to­vić.
On je do­dao da su uze­ti svi re­le­vant­ni po­da­ci o to­me ko je i na ko­ji na­čin omo­gu­ćio Zi­do­vi­ću da na­pu­sti za­tvor, kao i na ko­ji je na­čin pod­ne­sen nje­gov za­htjev za omo­gu­ća­va­nje kuć­ne po­sje­te.
–Ta­kav za­htjev tre­ba­lo bi da pra­ti i pro­cje­na ri­zi­ka ko­ji no­si nje­go­vo pu­šta­nje jer ga dru­ga dr­ža­va po­tra­žu­je zbog dru­gog kri­vič­nog dje­la.
Is­tra­žu­je­mo i ka­ko je po­bje­gao iz svo­je ku­će u Moj­kov­cu. Da li se jed­no­stav­no uda­ljio, jer, pre­ma na­šim sa­zna­nja, ni­je iza­šao kroz pro­zor od ku­pa­ti­la, ka­ko se pr­vo­bit­no spe­ku­li­sa­lo. Ta­ko­đe, is­tra­žu­je­mo ko mu je omo­gu­ćio da se še­ta is­pred svo­je ku­će. S ob­zi­rom da ima­mo sa­zna­nja da je tom pri­li­kom u nje­go­voj ku­ći bo­ra­vi­lo vi­še dje­ce, pro­vje­ra­va­mo je li raz­log nje­go­vog do­la­ska bio ne­či­ji ro­đen­dan, ili, ka­ko je na­veo u za­htje­vu, bo­lest čla­na uže po­ro­di­ce – re­kao je Bu­la­to­vić i do­dao da su od tro­ji­ce spro­vod­ni­ka, koji su takođe saslušani od­u­ze­ti mo­bil­ni te­le­fo­ni, a zaplijenjen je i je­dan te­le­fon bez kar­ti­ce ko­ji je pro­na­đen u za­tvo­ru.
On je ka­zao da će na­red­nih da­na bi­ti od­lu­če­no da li će ovaj pred­met osta­ti u nad­le­žno­sti osnov­nog tu­ži­la­štva ili će ga pre­u­ze­ti spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal.
Zin­do­vić je kra­jem mar­ta u Vi­šem su­du u Bi­je­lom Po­lju osu­đen na pet­na­est go­di­na i tri mje­se­ca za­tvo­ra zbog ubi­stva Plje­vlja­ka Lu­ke Po­po­vi­ća. Pre­ma op­tu­žni­ci, Zin­do­vić je 13. ja­nu­a­ra pro­šle go­di­ne, u ža­bljač­kom ho­te­lu “Enig­ma”, s umi­šlja­jem li­šio ži­vo­ta Po­po­vi­ća.
Dva sa­ta na­kon Zin­do­vi­će­vog bjek­stva, iz ZIKS-a su se ogla­si­li sa­op­šte­njem.
–Pri­li­kom re­a­li­za­ci­je po­sje­te te­ško bo­le­snom čla­nu uže po­ro­di­ce, za­tvo­re­nik Jo­vi­ca Zin­do­vić po­bje­gao je da­nas iz po­ro­dič­ne ku­će u Moj­kov­cu. Na­kon pri­ba­vlje­nog po­zi­tiv­nog mi­šlje­nja i pred­lo­ga nad­le­žnih slu­žbi Za­tvo­ra Bi­je­lo Po­lje, tom za­tvo­re­ni­ku je u za­ko­ni­toj pro­ce­du­ri odo­bre­na po­sje­ta te­ško bo­le­snom čla­nu uže po­ro­di­ce iz čla­na 32 stav 1 Za­ko­na o iz­vr­še­nju ka­zni za­tvo­ra, nov­ča­ne ka­zne i mje­ra bez­bjed­no­sti, ko­ja je re­a­li­zo­va­na u po­ro­dič­noj ku­ći za­tvo­re­ni­ka Zin­do­vi­ća, u mje­stu Ba­bi­ća po­lje, op­šti­na Moj­ko­vac, u in­ter­va­lu od 14 do 17 ča­so­va – sa­op­šte­no je  ta­da iz Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja.
Oni su na­ve­li da je Zin­do­vić oko 16 ča­so­va po­bje­gao iz po­ro­dič­ne ku­će i uda­ljio se u ne­po­zna­tom prav­cu.
–Ne­po­sred­no na­kon bjek­stva, pred­u­ze­te su rad­nje u ci­lju hva­ta­nja od­bje­glog za­tvo­re­ni­ka, a od­mah su oba­vi­je­šte­ni i nad­le­žni sek­to­ri Upra­ve po­li­ci­je i Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Bi­je­lom Po­lju ra­di pred­u­zi­ma­nja rad­nji iz nji­ho­ve nad­le­žno­sti.  In­for­mi­še­mo jav­nost da je, po do sa­da pri­ku­plje­nim in­for­ma­ci­ja­ma, mo­gu­će da se ra­di o ne­sa­vje­snom ra­du, od­no­sno po­stu­pa­nju slu­žbe­ni­ka Za­tvo­ra Bi­je­lo Po­lje ko­je mo­že ima­ti obi­ljež­ja zlo­u­po­tre­be po­lo­ža­ja ili pre­ko­ra­če­nja ovla­šće­nja u slu­žbi – pi­še u sa­op­šte­nju.M.N.


Če­ka­la ga do­ku­men­ta

Sum­nja se da je Jo­vi­ca Zin­do­vić uto­či­šte na­šao u oko­li­ni Pe­ći, gdje dje­lu­ju kri­mi­nal­ne gru­pa­ci­je ko­je sa­ra­đu­ju sa kla­no­vi­ma u Cr­noj Go­ri. Osim Cr­ne Go­re, po­tjer­ni­cu za Zi­do­vi­ćem ras­pi­sa­la je i Hr­vat­ska.
–Po­li­cij­ske in­di­ci­je uka­zu­ju da je on uto­či­šte pro­na­šao u oko­li­ni Pe­ći, a da je Cr­nu Go­ru na­pu­stio ko­ri­ste­ći fal­si­fi­ko­va­na do­ku­men­ta. Sve to uka­zu­je da je nje­go­vo bjek­stvo bi­lo du­go pla­ni­ra­no i raz­ra­đe­no do naj­sit­ni­jih de­ta­lja. Alar­mi­ra­na je po­li­ci­ja na Ko­so­vu i vr­še se od­re­đe­ne pro­vje­re – ka­že iz­vor „Da­na” iz Upra­ve po­li­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"