Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-10-15 U OKVIRU ISTRAGE O MALVERZACIJAMA U BUDVI UHAPŠEN STEVICA DRAGOVIĆ, POTRAGA ZA MILOŠEM MAROVIĆEM
Izbjegao hapšenje odlaskom u bolnicu
Miloš Marović ispred suda Izbjegao hapšenje odlaskom u bolnicu Prema tvrdnjama svjedoka saradnika Rajka Kuljače i Igora Trnskog, čitav posao oko transformacije Auto-moto društva Budva i imovine vrijedne nekoliko miliona eura odrađen je po nalogu Miloša Marovića, koji nije želio da se njegovo ime pominje u tim transakcijama, pa je sve rađeno preko njegovog kuma Marka Vujovića
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo iz­da­lo je na­log za hap­še­nje Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, si­na pred­sjed­ni­ka po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, zbog mal­ver­za­ci­ja oko pro­da­je ze­mlji­šta iz­nad Ja­za. Ma­ro­vić je na­pu­stio Cr­nu Go­ru pri­je dvi­je ne­dje­lje, a tre­nut­no se na­la­zi na li­je­če­nju u Be­o­gra­du, gdje se na jed­noj kli­ni­ci pod­vr­gao hi­rur­škoj in­ter­ven­ci­ji. Tu­ži­la­štvo je iz­da­lo i na­log za hap­še­nje Mar­ka Vu­jo­vi­ća, ku­ma Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, ali je i on ne­do­stu­pan po­li­ci­ji.
U okvi­ru is­tra­ge o pro­da­ji ze­mlji­šta iz­nad Ja­za, ju­če uju­tro je uhap­šen Ste­vi­ca Dra­go­vić, biv­ši di­rek­tor Za­vo­da za iz­grad­nju Bu­dva.
Ma­ro­vić, Vu­jo­vić i Dra­go­vić do­vo­de se u ve­zu sa ten­de­rom za pro­da­ju ze­mlji­šta ko­ji je Op­šti­na ras­pi­sa­la u ok­to­bru 2008. go­di­ne.
Dra­go­vić i Vu­jo­vić su bi­li osu­đe­ni zbog mal­ver­za­ci­ja oko imo­vi­ne Auto-mo­to dru­štva Bu­dva i obo­ji­ca su od­slu­ži­li ka­zne na ko­je su bi­li osu­đe­ni.
Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Dra­go­vi­ću je od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta. On je to­kom sa­slu­ša­nja kod tu­ži­o­ca ne­gi­rao iz­vr­še­nje dje­la ko­je mu se sta­vlja na te­ret.
Iz Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva me­di­ji­ma je sa­op­šte­no da su u okvi­ru is­tra­ge ko­ju vo­de pro­tiv biv­šeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća i dru­gih zbog kri­vič­nih dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja pu­tem po­ma­ga­nja, ko­ja su iz­vr­še­na na or­ga­ni­zo­van na­čin, iz­da­li na­log Upra­vi po­li­ci­je da se uhap­se tri oso­be.
–Uhap­šen je S.D., za kog se osno­va­no sum­nja da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja pu­tem po­ma­ga­nja. Dvi­je oso­be, za či­je je hap­še­nje ta­ko­đe iz­dat na­log, ni­je­su do­stup­ne. Ri­ječ je o M.M. i M.V., za ko­je se osno­va­no sum­nja da su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja pu­tem pod­stre­ka­va­nja – sa­op­šte­no je iz Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
U okvi­ru ove is­tra­ge sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka do­bi­li su biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva Raj­ko Ku­lja­ča i biv­ši di­rek­tor AMD Bu­dva Igor Trn­ski. Osum­nji­če­ni su biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva La­zar Ra­đe­no­vić, vla­snik bu­dvan­ske fir­me Me­ga­pro­met Mi­o­drag Mi­tro­vić, biv­ša di­rek­tor­ka bu­dvan­skog ka­ta­stra Mir­ja­na Ma­ro­vić i pro­cje­ni­te­lji Mar­ko Ra­du­no­vić, Mil­ka La­za­re­vić i Lju­bi­ša Ba­će­vić. Ra­đe­no­vi­ću, Mi­tro­vi­ću, Ma­ro­vi­će­voj, Ra­du­no­vi­ću, La­za­re­vi­ću i Ba­će­vi­ću od­re­đen je pri­tvor do 30 da­na.
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je iz­u­ze­lo je do­ku­men­ta­ci­ju iz Auto-mo­to dru­štva Bu­dva zbog sum­nje da je ne­ko­li­ko oso­ba zlo­u­po­tri­je­bi­lo slu­žbe­ni po­lo­žaj pri­li­kom ku­po­pro­da­je dr­žav­nog ze­mlji­šta u se­lu Pri­je­vor iz­nad Ja­za.
Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, svje­do­ci sa­rad­ni­ci Raj­ko Ku­lja­ča i Igor Trn­ski su u svo­jim is­ka­zi­ma tvr­di­li da je iza či­ta­vog po­sla sta­jao Mi­loš Ma­ro­vić, a sve je od­ra­đe­no pre­ko nje­go­vog ku­ma Mar­ka Vu­jo­vi­ća. Trn­ski je is­pri­čao tu­ži­o­cu da ga je Mi­loš Ma­ro­vić pod­stre­ka­vao da od Op­šti­ne ku­pi plac u in­du­strij­skoj zo­ni Ja­za, ka­ko bi nje­go­va kom­pa­ni­ja na toj lo­ka­ci­ji, iz­me­đu osta­log, mo­gla da gra­di sa­lon na­mje­šta­ja, ali od to­ga ni­šta ni­je bi­lo. Ta­ko­đe, Ku­lja­ča i Trn­ski su tu­ži­o­cu ka­za­li da je či­tav po­sao oko tran­sfor­ma­ci­je Auto-mo­to dru­štva Bu­dva od­ra­đen po na­lo­gu Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, ko­ji ni­je že­lio da se nje­go­vo ime po­mi­nje u tim tran­sak­ci­ja­ma, pa je sve ra­đe­no pre­ko nje­go­vog ku­ma Mar­ka Vu­jo­vi­ća.
An­te De­lo­ik je osni­vač NVO AMD Bu­dva, ko­ja je na­sta­la 3. ju­na 2002. tran­sfor­ma­ci­jom dru­štve­nog pred­u­ze­ća AMD Bu­dva, i on je bio di­rek­tor do 20. de­cem­bra 2007. Vje­ko­slav Fa­bris, Mi­lić Vla­ho­vić i Bi­ser­ka Bo­jić, kao osni­va­či NVO AMD Bu­dva, te Igor Trn­ski, kao iz­vr­šni di­rek­tor te NVO, od 20. de­cem­bra 2007. go­di­ne umi­šljaj­no su pod­stre­ka­va­ni od okri­vlje­nog Ste­vi­ce Dra­go­vi­ća, v.d. di­rek­to­ra Za­vo­da za iz­grad­nju Bu­dve, u na­mje­ri da pri­ba­ve pro­tiv­prav­nu imo­vin­sku ko­rist za DOO AMD Bu­dva. Ste­vi­ca Dra­go­vić je po­čet­kom 2008. pod­stre­ka­vao Trn­skog na iz­vr­še­nje kri­vič­nog dje­la, uka­zu­ju­ći mu da će bu­du­ćim pla­nom gra­da na lo­ka­ci­ji na ko­joj se na­la­zi AMD Bu­dva bi­ti iz­gra­đen stam­be­no-po­slov­ni obje­kat, te da će on pro­na­ći in­ve­sti­to­re za iz­grad­nju. Ra­ni­je je po­stig­nut do­go­vor sa An­tom De­lo­i­kom o za­jed­nič­koj grad­nji iz­me­đu Me­di­te­ran pro­jek­ta d.o.o. Bu­dva, kao in­ve­sti­to­ra, či­ji je iz­vr­šni di­rek­tor okri­vlje­ni Dra­go­vić, i AMD Bu­dva, kao vla­sni­ka ne­po­kret­no­sti i obje­ka­ta, či­ji je di­rek­tor ta­da bio okri­vlje­ni An­te De­lo­ik.
De­lo­ik, Fa­bris, Vla­ho­vić i Bo­jić su na­kon iz­vr­še­ne tran­sfor­ma­ci­je AMD Bu­dva u NVO AMD Bu­dva, 11. sep­tem­bra 2008. u Ce­ti­nju za­klju­či­li ugo­vor o pre­no­su osni­vač­kih, vla­snič­kih i upra­vljač­kih pra­va u NVO AMD Bu­dva, či­ji je pred­met pre­nos na­zna­če­nih pra­va na pri­vred­na dru­štva in­ve­sti­to­re ko­ji će obez­bi­je­di­ti fi­nan­sij­ska sred­stva za re­a­li­za­ci­ju iz­grad­nje po­slov­no-stam­be­nog objek­ta, a ko­je je obez­bi­je­dio okri­vlje­ni Ste­vi­ca Dra­go­vić. Ugo­vo­rom o pre­no­su osni­vač­kih, vla­snič­kih i upra­vljač­kih pra­va sa AMD Bu­dva ko­ji je pot­pi­san iz­me­đu De­lo­i­ka, Fa­bri­sa, Vla­ho­vi­ća i Bi­ser­ke Bo­jić imo­vi­na je pre­šla na pet no­vih pri­vat­nih pred­u­ze­ća – Mont ro­jal, Euro ma­triks, Kri­stal in­vest, La­gu­na S i Blue Voe Ma­ri­ne.D.Ž.


Mal­ver­za­ci­je na Pri­je­vo­ru

NVO AMD Bu­dva je 2008. go­di­ne kod Op­šti­ne ini­ci­ra­la pro­da­ju par­ce­le u Pri­je­vo­ru. Odr­ža­na je, ka­ko se sum­nja, fin­gi­ra­na li­ci­ta­ci­ja, na ko­joj su uče­stvo­va­le tri fir­me či­ji su pred­stav­ni­ci bi­li po­ve­za­na li­ca, a po­bi­je­di­la je ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja AMD Bu­dva, ko­ja je po­nu­di­la de­se­tak od­sto ve­ću ci­je­nu od po­čet­ne. Pret­hod­no je op­štin­ska ko­mi­si­ja, na či­jem je če­lu bi­la Mir­ja­na Ma­ro­vić, pro­ci­je­ni­la vri­jed­nost kva­drat­nog me­tra na 45 eura. Kom­ple­tan po­sao je sklo­pljen za vri­je­me pred­sjed­nič­kog man­da­ta Raj­ka Ku­lja­če. Pret­po­sta­vlja se da je AMD Bu­dva upla­ti­la sa­mo ga­ran­ci­je, a ro­ko­vi za upla­ći­va­nje sred­sta­va su pro­du­ža­va­ni dok ni­je pro­na­đen dru­gi ku­pac, Me­ga pro­met, či­ji je vla­snik Mi­o­drag Mi­tro­vić. Ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­sni­je, mje­šta­ni Pri­je­vo­ra su tra­ži­li da im Op­šti­na na­pra­vi put i obez­bi­je­di par­king. Kva­drat­ni me­tar ze­mlje ta­da je pro­ci­je­njen na vi­še do 150 eura.


Mi­loš na li­je­če­nju

Advo­kat Vla­dan Bo­jić, prav­ni za­stup­nik Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, oba­vi­je­stio je glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da se nje­gov kli­jent na­la­zi na li­je­če­nju u Be­o­gra­du.
–Oba­vje­šta­vam Vas da je Mi­loš Ma­ro­vić u ovom tre­nut­ku na me­di­cin­skom tret­ma­nu u Be­o­gra­du. Sa­mim tim one­mo­gu­će­no je nje­go­vo pri­su­stvo u Cr­noj Go­ri i pri­stup tu­ži­lač­koj in­sti­tu­ci­ji na či­jem ste če­lu, ali sa­mo tre­nut­no – na­vo­di se u do­pi­su ko­ji je Ma­ro­vi­ćev advo­kat upu­tio Kat­ni­ću.
Bo­jić je na­gla­sio da su ga Mi­lo­še­vi ro­di­te­lji oba­vi­je­sti­li da je po­li­ci­ja ju­če uju­tru do­šla u stan nji­ho­vog si­na sa na­lo­gom za nje­go­vo hap­še­nje.
–Mi­loš Ma­ro­vić ne na­mje­ra­va da ome­ta po­stu­pak kri­vič­nog iz­vi­đa­ja ili is­tra­ge i bi­će do­stu­pan od­mah na­kon za­do­vo­lja­va­ju­ćeg ra­zr­je­še­nja nje­go­vog zdrav­stve­nog sta­nja – tvr­di advo­kat Bo­jić.
On je na­ja­vio da će kao Ma­ro­vi­ćev bra­ni­lac u naj­kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku do­sta­vi­ti svu nje­go­vu me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"