Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-10-18 BRUTALNA POLICIJSKA TORTURA NAD MIRNIM DEMONSTRANTIMA U CENTRU PODGORICE, PRETUČENI POSLANICI, NOVINARI I BROJNI GRAĐANI, BAČENI SUZAVAC I ŠOK-BOMBE
Protesti se nastavljaju uprkos teroru policije
Protesti se nastavljaju uprkos teroru policije Na demonstrante predvođene čelnicima DF-a policija bacila dvije šok-bombe, suzavac, gumene metke. Policija je nekontrolisano udarala, gazila i na ulicu bacala starije građane, žene i nakon toga privela brojne demonstrante Gotovo svi čelnici DF-a tokom mirnog protesta zadobili su povrede prilikom napada policije Andrija Mandić poručio da će se protesti nastaviti, da ih ni policijska tortura ne može zaustaviti i da će kriminalcima biti tijesna Crna Gora
-Šok-bom­ba­ma, su­zav­cem, gu­me­nim me­ci­ma i pen­dre­ci­ma po­li­ci­ja je si­noć ras­tje­ra­la de­mon­stran­te ko­ji si pred­vo­đe­ni čel­ni­ci­ma De­mo­krat­skog fron­ta kre­nu­li u mir­nu pro­test­nu šet­nju na­kon pri­je­po­dnev­nog bru­tal­nog na­pa­da na uče­sni­ke tro­ne­djelj­nog pro­te­sta is­pred zgra­de Skup­šti­ne Cr­ne Go­re. Cen­tar Pod­go­ri­ce si­noć oko 20 ča­so­va pod­sje­ćao je na rat­no pod­ruč­je, jer je po ploč­ni­ci­ma u Uli­ci slo­bo­de bi­lo i tra­go­va kr­vi od ne­mi­lo­srd­nog po­li­cij­skog na­pa­da na de­mon­stran­te. Po­li­ci­ja je ne­kon­tro­li­sa­no uda­ra­la, ga­zi­la i na uli­cu ba­ca­la sta­ri­je gra­đa­ne, že­ne i na­kon to­ga pri­ve­la broj­ne de­mon­stran­te.
Upr­kos po­li­cij­skom te­ro­ru i ak­ci­ji na­kon ko­je ni­je po­znat broj uhap­še­nih uče­sni­ka pro­te­sta, kao ni po­vri­je­đe­nih gra­đa­na, or­ga­ni­za­to­ri su za ve­če­ras na­ja­vi­li no­vo oku­plja­nje, po­ru­ču­ju­ći da ih re­žim i nje­go­va po­li­ci­ja ne­će za­u­sta­vi­ti.
Po­li­caj­ci su ne­mi­li­ce gu­ra­li i na­su­mi­ce uda­ra­li gra­đa­ne ko­ji su, oku­plje­ni is­pred zgra­de Po­šte u cen­tru gra­da, bez pre­stan­ka uz­vi­ki­va­li „Mi­lo, lo­po­ve” i „Mi­lo, ubi­co”. Oku­plje­ne gra­đa­ne is­pred zgra­de Po­šte u Uli­ci slo­bo­de pred­vo­di­li su po­sla­ni­ci An­dri­ja Man­dić, Ne­boj­ša Me­do­je­vić i Bran­ko Ra­du­lo­vić, ko­ji su lak­še po­vri­je­đe­ni u ob­ra­ču­nu de­mon­stra­na­ta sa po­li­ci­jom, kao i Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić, Jan­ko Vu­či­nić, Sla­ven Ra­du­no­vić, Ko­ča Pa­vlo­vić, Mla­den Bo­ja­nić... Gra­đa­ne su ras­tje­ra­li na dvi­je stra­ne gra­da – jed­nu gru­pu iz­gu­ra­li su pre­ko mo­sta bra­će Zla­ti­ča­nin u prav­cu Sa­hat ku­le, dok su dru­gu gru­pu gur­nu­li ka Tr­gu re­pu­bli­ke. Oni su oko 21 sat po­ku­ša­li da pro­bi­ju po­li­cij­sku blo­ka­du i kre­nu ka Pr­voj ban­ci u Uli­ci Vu­ka Ka­ra­dži­ća, što ni­je bi­lo mo­gu­će.
De­se­tak gra­đa­na je na­kon po­li­cij­ske in­ter­ven­ci­je po­sje­ti­lo Hit­nu po­moć.
Man­dić je ka­zao da su uče­sni­ci pro­test­ne šet­nje na­i­šli na naj­bru­tal­ni­ji ot­por po­li­ci­je.
– Ni­je­su do­zvo­li­li da se oku­pi­mo is­pred Skup­šti­ne i ode­mo do zgra­de MUP-a, gdje smo htje­li da pre­ne­se­mo od­re­đe­ne po­ru­ke pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i mi­ni­stru Ra­šku Ko­nje­vi­ću. Na­pa­li su nas su­zav­ci­ma i pen­dre­ci­ma, i že­lim da im po­ru­čim u ime po­sla­ni­ka DF-a i ve­ćin­ske Cr­ne Go­re ko­ju oni go­di­na­ma kra­du na iz­bo­ri­ma – ne­moj­te da se va­ra­te i da mi­sli­te da je za­vr­še­no ta­ko što ste upo­tri­je­bi­li na­si­lje pro­tiv nas. Na­red­nih da­na će­mo se oku­plja­ti i obo­ri­će­mo dik­ta­tor­ski cr­no­gor­ski re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Ni­šta mu ne­će po­mo­ći i si­gu­ran sam da će na­rod­na vo­lja i lju­di ko­ji tra­že slo­bo­du ima­ti ap­so­lut­ni tri­jumf. Po­ku­šaj kri­mi­na­la­ca u uni­for­ma­ma po­li­ci­je da kroz upo­tre­bu si­le, su­zav­ca i mu­ni­ci­je za­stra­še i za­u­sta­ve gra­đa­ne ko­ji se bo­re za slo­bo­du ni­je im uspio i grd­no su se pre­va­ri­li. Bi­će im ti­je­sna Cr­na Go­ra – po­ru­čio je Man­dić.B.MA­RAŠ


Na­pad­nu­ti fo­to­re­por­te­ri „Da­na”

Na uda­ru po­li­ci­je ju­če su se, osim no­vi­na­ra ‘’Da­na’’ Dra­že­na Živ­ko­vi­ća, na­šli i fo­to­re­por­te­ri na­šeg li­sta La­zar Ru­žić i Sr­đan Bo­lje­vić ko­ji su, ta­ko­đe, bi­li na za­dat­ku. Ru­ži­ća su po­li­caj­ci bru­tal­no na­pa­li dok je fo­to­gra­fi­sao ne­mi­le sce­ne ob­ra­ču­na pol­ici­je sa de­mon­stran­ti­ma.
-Fo­to­gra­fi­sao sam kad je po­če­lo ba­ti­na­nje i u tom tre­nut­ku mi je pri­šao pri­pad­nik in­ter­vent­ne jed­ni­ci, uhva­tio me za ru­ku i ba­cio na stub kraj ce­ste. Na­kon to­ga, pri­tr­čao je dru­gi po­li­ca­jac, uhva­tio me za ru­ku i ba­cio na ze­mlju. Po­vri­je­đe­no mi je ra­me, imam mo­dri­ce na mi­ši­ca­ma i na ko­lje­nu. Iz Hit­ne po­mo­ći sam upu­ćen u Ur­gent­ni blok ka­ko bi kon­sta­to­va­li te­ži­nu po­vre­da- ka­zao je Ru­žić.


Kri­vo­ka­pić za­ka­zao ko­le­gi­jum, DF ne do­la­zi

Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ran­ko Kri­vo­ka­pić za da­nas u 12 ča­so­va za­ka­zao je sjed­ni­cu ko­le­gi­ju­ma u pro­ši­re­nom sa­sta­vu, na ko­ju je, ka­ko je sa­op­šte­no, po­zvao i pred­sjed­ni­ke par­ti­ja ko­ji su par­la­men­tar­ci.
Kri­vo­ka­pić je na sjed­ni­cu po­zvao i Dar­ka Pa­jo­vi­ća, Ne­boj­šu Me­doje­vi­ća, An­dri­ju Man­di­ća, Mi­o­dra­ga Le­ki­ća, Mi­la­na Kne­že­vi­ća, Sr­đa­na Mi­li­ća i An­dri­ju Po­po­vi­ća.
Iz De­mo­krat­skog fron­ta „Da­nu” je si­noć sa­op­šte­no da se pred­stav­ni­ci DF-a ne­će oda­zva­ti po­zi­vu.
– DF ne uče­stvu­je u ra­du par­la­men­ta, pa ne­će uče­stvo­va­ti ni u ra­du ko­le­gi­ju­ma – sa­op­šte­no nam je iz vr­ha DF-a.
Šef po­sla­nič­kog klu­ba SNP-a Alek­san­dar Da­mja­no­vić za­tra­žio je si­noć od Kri­vo­ka­pi­ća da se ogla­si po­vo­dom bru­tal­ne po­li­cij­ske ak­ci­je i da za­šti­ti po­sla­ni­ke.


Jo­ni­ca: Hit­na sjed­ni­ca Od­bo­ra za bez­bjed­nost

Po­sla­nik SNP-a kao za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu Sne­ža­na Jo­ni­ca upu­ti­la je jav­ni po­ziv pred­sjed­ni­ku tog od­bo­ra da za­ka­že hit­nu sjed­ni­cu na te­mu bez­bjed­no­sne si­tu­a­ci­je u Cr­noj Go­ri.
– Sma­tram da je Upra­va po­li­ci­je svo­jim ak­tiv­no­sti­ma to­kom 17. ok­to­bra ka­ko u ra­nim ju­tar­njim ča­so­vi­ma, ta­ko i si­noć ja­sno po­ka­za­la da se ote­la kon­tro­li i da pred­sta­vlja otvo­re­nu pri­jet­nju za mir i sta­bil­nost Cr­ne Go­re, a na­ro­či­to za bez­bjed­nost gra­đa­na. Iz tih raz­lo­ga, tra­žim da se sjed­ni­ca od­bo­ra za­ka­že u ro­ku od 24 sa­ta i da se na nju po­zo­vu mi­ni­star Ra­ško Ko­nje­vić i di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić – na­gla­si­la je Jo­ni­ca.
Ona je na­ve­la da UP tre­ba hit­no da za­u­sta­vi ak­tiv­no­sti ko­je ugro­ža­va­ju si­gur­nost gra­đa­na i da dje­lo­va­nje po­li­ci­je vra­ti u za­kon­ske i ustav­ne okvi­re.


DPS i SDP ću­te

Po­vo­dom ju­če­ra­šnjeg bru­tal­nog na­pa­da po­li­ci­je na gra­đa­ne, po­sla­ni­ke i no­vi­na­re ogla­si­le su se go­to­vo sve po­li­tič­ke par­ti­je, osim stra­na­ka iz vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je. DPS i SDP se ni­je­su ogla­ša­va­li, kao ni Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra.


Da­ni­lo­vić pri­su­stvo­vao

Po­sla­nik Go­ran Da­ni­lo­vić (De­mos), ko­ji ni­je po­dr­žao pro­te­ste DF-a, si­noć je na fejsbuk pro­fi­lu na­pi­sao da mu je pri­ja­telj Vla­do Daj­ko­vić ja­vio da je uhap­šen za­jed­no sa Mar­kom Mi­la­či­ćem. Danilović je napisao da na­mje­rava da še­ta na­vod­no „slo­bod­nim gra­dom” i da ide „da ih po­tra­ži”. Tim je na­ja­vio pri­su­stvo si­noć­njoj pro­test­noj šet­nji. Pret­hod­no je osu­dio „spek­ta­ku­lar­nu” ak­ci­ju po­li­ci­je ko­ja je „sram­na i ma­fi­ja­ška, pred­sta­va mo­ći u ne­moć­noj dr­ža­vi, pred­sta­vi sna­ge jed­ne ko­rum­pi­ra­ne vla­sti”.


Uhap­še­ni Bo­žo­vić, Mi­la­čić i Daj­ko­vić

Pri­pad­ni­ci Po­kre­ta za ne­u­tral­nost, Slo­bo­da na­ro­du i po­kre­ta Ot­por dik­ta­tor­skom re­ži­mu ju­če oko 17 sa­ti or­ga­ni­zo­va­li su šet­nju po­dr­ške pro­te­sti­ma DF-a na­kon bru­tal­ne po­li­cij­ske ak­ci­je, u znak so­li­dar­no­sti sje­li su na as­falt is­pred Skup­šti­ne. Po­li­ci­ja je i tu „po­stu­pi­la po na­re­đe­nju”, pa je ubr­zo re­a­go­va­la i bes­po­šted­no hap­si­la de­se­tak gra­đa­na, me­đu ko­ji­ma i uni­ver­zi­tet­skog pro­fe­so­ra i pred­sjed­ni­ka Ma­ti­ce srp­ske Vla­di­mi­ra Bo­žo­vi­ća, za­tim pri­pad­ni­ke Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Mar­ka Mi­la­či­ća i Vla­di­sla­va Daj­ko­vi­ća.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"