Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-10-19 HILJADE GRAĐANA NA PROTESTNOJ ŠETNJI U PODGORICI
Milu rok do subote da podnese ostavku
Milu rok do subote da podnese ostavku Ispostavljamo Vladi i parlamentarnoj većini zahtjev da do subote formiraju prelaznu vladu i da padne sadašnja koju predvodi Đukanović, inače će sva Crna Gora doći u Podgoricu i mi ćemo ih ukloniti sa vlasti, u ime DF-a saopštio je Andrija Mandić
Hi­lja­de gra­đa­na ko­ji su se na glav­nom grad­skom tr­gu u Pod­go­ri­ci oku­pi­li pred­vo­đe­ni čel­ni­ci­ma De­mo­krat­skog fron­ta po­sta­vi­li su ju­če pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću ul­ti­ma­tum da do su­bo­te pod­ne­se ostav­ku i ti­me stvo­ri uslo­ve za for­mi­ra­nje pre­la­zne vla­de. Isti rok osta­vljen je i li­de­ru So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Ran­ku Kri­vo­ka­pi­ću za iz­la­zak iz vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je. U sup­tor­nom će, ka­ko je po­ru­če­no, či­ta­va Cr­na Go­ra do­ći u Pod­go­ri­cu da tra­ži pad vla­sti.
Pro­test­na šet­nja je sa pre­pu­nog tr­ga kre­nu­la Bu­le­va­rom Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog do zgra­de Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va. Po­vor­ku de­mon­stra­na­ta pred­vo­di­li su li­de­ri Fron­ta. De­mon­stran­ti su bez in­ci­de­na­ta sti­gli is­pred zgra­de MUP-a, gdje je li­der No­ve An­dri­ja Man­dić ka­zao da je ovo bi­lo pla­ni­ra­no kao šet­nja li­de­ra DF-a, ali da su im se pri­dru­ži­le hi­lja­de gra­đa­na.
– Is­po­sta­vlja­mo Vla­di i par­la­men­tar­noj ve­ći­ni za­htjev da do su­bo­te for­mi­ra­ju pre­la­znu vla­du i da pad­ne sa­da­šnja ko­ju pred­vo­di Đu­ka­no­vić, ina­če će sva Cr­na Go­ra do­ći u Pod­go­ri­cu i mi će­mo ih uklo­ni­ti sa vla­sti. Da­je­mo im pri­sto­jan rok do su­bo­te. Da­nas smo do­šli kao po­sla­ni­ci, a u su­bo­tu zo­ve­mo či­ta­vu Cr­nu Go­ru. Ima­ju rok ko­ji će­mo is­po­što­va­ti, a mi ima­mo plan za sve – na­gla­sio je Man­dić.
Ape­lo­vao je da ni­ko od uče­sni­ka ne po­ku­ša da bi­lo ka­kvim in­ci­den­tom po­kva­ri plan.
– Naš plan je ute­me­ljen na vo­lji gra­đa­na ko­ji tra­že slo­bo­du. Ul­ti­ma­tum je neo­po­ziv – pod­vu­kao je Man­dić.
Sa­op­štio je da je pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma DF-a, Đu­ka­no­vić od­le­tio avi­o­nom iz Cr­ne Go­re.
To­kom po­vrat­ka de­mon­stra­na­ta do­šlo je do ma­njih in­ci­de­na­ta. Pre­ma pro­sto­ri­ja­ma DPS-a po­le­tje­le su ka­me­ni­ce ko­je je ba­ci­la gru­pa mla­di­ća uba­če­nih u ma­su iz prav­ca lo­ka­la „Grand” i „Ma­ša”. U bli­zi­ni zgra­de Pred­sjed­ni­štva gdje se na­la­zio po­li­cij­ski kor­don do­šlo je do ma­njeg ko­me­ša­nja na­kon što su pre­ma po­li­caj­ci­ma po­le­tje­le ba­klje i par fla­ša na šta su oni uz­vra­ti­li su­zav­cem.
Po po­vrat­ku na glav­ni grad­ski trg, Man­dić je re­kao da su vla­sti sa­op­šti­li naj­va­žni­ju stvar od po­čet­ka pro­te­sta.
– Da­li smo ul­ti­ma­tum Vla­di da pre­mi­jer do su­bo­te pod­ne­se ostav­ku ili da ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri DPS-a na­pu­ste iz­vr­šnu vlast. Ima­mo ozbi­ljan plan ka­ko da ovu ope­ra­ci­ju do­ve­de­mo do kra­ja i da smi­je­ni­mo dik­ta­to­ra. Za­to je ovaj skup naj­broj­ni­ji ot­kad je re­kon­stru­i­san trg. Vi­še de­se­ti­na hi­la­da gra­đa­na je ov­dje sa na­ma, iako ni­je bi­lo jav­nog po­zi­va za oku­plja­nje. Ko­li­ko će ih tek do­ći u su­bo­tu ka­da ih jav­no po­zo­ve­mo da obo­ri­mo Vla­du, ako u me­đu­vre­me­nu pre­mi­jer ne pod­ne­se ostav­ku – ka­zao je li­der No­ve, pra­ćen apla­u­zi­ma i po­vi­ci­ma: „Go­tov je, go­tov je”.
U ime Pred­sjed­ni­štva DF-a po­zvao je gra­đa­ne da se mir­no ra­zi­đu i pri­pre­me za su­bo­tu i ve­li­ku po­bje­du nad re­ži­mom.
– Po­ka­za­li smo da umi­je­mo da upra­vlja­mo ve­li­kim bro­jem lju­di, da se dru­ži­mo, bu­de­mo pri­ja­te­lji i za­dr­ži­mo do­bru at­mos­fe­ru. Zna­će­mo sju­tra i da vo­di­mo dr­ža­vu, da bu­de ku­ća svih nas – po­ru­čio je Man­dić.
Li­der Po­kre­ta za pro­mje­ne Ne­boj­ša Me­do­je­vić po po­vrat­ku de­mon­stra­na­ta na trg ka­zao je da su se oku­pi­li da bra­ne Cr­nu Go­ru.
– Bo­ri­mo se za na­šu dje­cu mir­no i do­sto­jan­stve­no, ka­ko nam i pri­li­či. Po­ka­za­li smo ovom kri­mi­nal­nom olo­šu da smo mi pra­va Cr­na Go­ra. Sa sva­kim va­šim pri­ja­te­ljem, ku­mom i dru­gom po­raz­go­va­raj­te do su­bo­te i re­ci­te im da je ovo isto­rij­ski tre­nu­tak ka­da ide­mo pu­tem pro­mje­na, po­šte­nja i ča­sti – po­ru­čio je on.
Li­der DNP-a Mi­lan Kne­že­vić ka­zao je da je Đu­ka­no­vić do­bio ja­san ul­ti­ma­tum.
– Po­što se Đu­ka­no­vić već na­la­zi u ino­stran­stvu ne­ka kom­plet­na Vla­da za­jed­no sa Kri­vo­ka­pi­ćem na­pu­sti Cr­nu Go­ru do su­bo­te. Ako to ne ura­de, ova slo­bod­na Cr­na Go­ra će u su­bo­tu mir­no, de­mo­krat­ski do­sto­jan­stve­no po­sta­vi­ti bar­jak slo­bo­de na sva­ku in­sti­tu­ci­ju – na­ja­vio je on.
Pred­sjed­nik Rad­nič­ke Par­ti­je Jan­ko Vu­či­nić na­gla­sio je da su ovim pro­test­nim sku­pom gra­đa­ni i or­ga­ni­za­to­ri po­ka­za­li da su po­bi­je­di­li.
– Vra­ti­li smo na­šu slo­bo­du. Po­ru­ču­je­mo Ran­ku Kri­vo­ka­pi­ću da iza­đe iz ko­a­li­ci­je sa DPS-om jer je to osnov za pre­la­znu vla­du i ras­pi­si­va­nje po­šte­nih iz­bo­ra. To su na­ši ci­lje­vi od ko­jih ne­će­mo od­u­sta­ti do ko­nač­ne po­bje­de – pod­vu­kao je on.
Man­dić je, po­zi­va­ju­ći gra­đa­ne da se mir­no ra­zi­đu, na kra­ju pro­test­nog sku­pa na­ja­vio ve­li­ko sla­vlje ka­da bu­de obo­re­na Đu­ka­no­vi­će­va vla­da.
V.R.


Mu­stur ope­ri­san, po­vri­je­đen dok je bra­nio po­li­ci­ju

Bra­ne­ći po­li­ci­ju od gru­pe mla­di­ća ko­ja je pro­vo­ci­ra­la pri­pad­ni­ke MUP-a, te­že je po­vri­je­đen Zo­ran Mu­stur, ko­ji je si­noć ope­ri­san. Li­der No­ve An­dri­ja Man­dić, funk­ci­o­ner te stran­ke Sla­ven Ra­du­no­vić i pred­sjed­nik Ma­ti­ce srp­ske u Cr­noj Go­ri Vla­di­mir Bo­žo­vić ob­i­šli su po­vri­je­đe­nog u Kli­nič­kom cen­tru.
Man­dić je to­kom pro­te­sta is­pred zgra­de MUP-a upo­zo­rio da po­sto­je i lju­di ko­ji ne že­le uspjeh pro­te­sta i da su re­da­ri du­žni da ih od­stra­ne sa sku­pa i fi­zič­ki one­mo­gu­će da na­pra­ve bi­lo ka­kav in­ci­dent.


Ka­me­no­va­na TV Pink M, po­vri­je­đe­na no­vi­nar­ka

Pro­sto­ri­je TV Pink M, ko­je se na­la­ze u cen­tru Pod­go­ri­ce, si­noć su ka­me­no­va­ne i tom pri­li­kom je po­vri­je­đe­na no­vi­nar­ka Iva­na Drob­njak, ko­ja je bi­la na rad­nom mje­stu. Njoj je me­di­cin­ska po­moć uka­za­na u Ur­gent­nom blo­ku Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re, pre­no­se por­ta­li CdM i RTCG.Slu­čaj je pri­ja­vljen po­li­ci­ji. Ka­sni­je je sa­op­šte­no da su slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je pri­ve­li M.J. (36) iz Pod­go­ri­ce.


DPS: Đu­ka­no­vić ni­je na­pu­stio ze­mlju

Iz DPS-a su sa­op­šti­li da „An­dri­ja Man­dić la­že da je pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić na­pu­stio Cr­nu Go­ru”.
– Man­dić je svo­je pri­sta­li­ce i ukup­nu cr­no­gor­sku jav­nost sla­gao u tre­nut­ku ka­da je pre­mi­jer Đu­ka­no­vić pred­sje­da­vao sjed­ni­com Sa­vje­ta za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost Cr­ne Go­re, ko­ja se odr­ža­va sve­ga 500 me­ta­ra da­lje od tr­ga na ko­me je Man­dić po­ku­šao da pro­ši­ri svo­ju laž. Na taj na­čin je že­lio da osmje­li svo­je pri­sta­li­ce da ru­še in­sti­tu­ci­je si­ste­ma, a ti­me i dr­ža­vu Cr­nu Go­ru – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.


OEBS za­bri­nut zbog kr­še­nja slo­bo­de me­di­ja

Mi­si­ja OEBS-a u Cr­noj Go­ri iz­ra­zi­la je za­bri­nu­tost zbog ne­dav­nih na­sil­nih do­ga­đa­ja u cen­tru Pod­go­ri­ce i po­zva­la sve stra­ne da de­mon­stri­ra­ju su­zdr­ža­nost.
– Mi­si­ja na­gla­ša­va sta­no­vi­šte da je oču­va­nje vla­da­vi­ne za­ko­na od ključ­ne va­žno­sti u sva­koj funk­ci­o­nal­noj, mo­der­noj de­mo­krat­skoj dr­ža­vi. Mi­si­ja sma­tra da je pra­vo na slo­bod­no iz­ra­ža­va­nje ne­za­do­volj­stva ta­ko­đe je­dan od ključ­nih prin­ci­pa de­mo­kra­ti­je, no ono mo­ra ima­ti va­lja­nu za­kon­sku pod­lo­gu, i oni ko­ji u nje­mu uče­stvu­ju mo­ra­ju se po­na­ša­ti u skla­du sa va­že­ćim za­ko­ni­ma. U afir­mi­sa­nju prin­ci­pa pro­mo­vi­sa­nja slo­bo­de me­di­ja, Mi­si­ja uz za­bri­nu­tost kon­sta­tu­je na­vo­de o in­ci­den­ti­ma iz­me­đu po­li­ci­je i no­vi­na­ra – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Mi­si­ja po­zi­va nad­le­žne or­ga­ne da na­sta­ve sa spro­vo­đe­njem mje­ra ko­ji­ma se obez­bje­đu­ju uslo­vi za ne­sme­ta­no iz­vje­šta­va­nje i rad me­di­ja.
– Mi­si­ja po­zi­va sve stra­ne da se pre­vas­hod­no usmje­re na po­li­tič­ki di­ja­log u re­le­vant­nim na­ci­o­nal­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Od­go­vor­nost za to le­ži na svim in­vol­vi­ra­nim stra­na­ma – re­kla je am­ba­sa­dor­ka Ja­ni­na Hre­bič­ko­va, še­fi­ca Mi­si­je OEBS-a u Cr­noj Go­ri.


Pri­jet­nje Ma­ri­ja­ni Bo­ja­nić

Iz­vr­šnoj di­rek­to­ri­ci Te­le­vi­zi­je Vi­je­sti pri­je­će­no je smr­ću na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk zbog kri­tič­kog ko­men­ta­ra na ra­čun po­li­cij­ske ak­ci­je pri­li­kom raz­bi­ja­nja pro­te­sta.
–Po­li­ci­ja hap­si i tu­če no­vi­na­re. Je li to 21.vi­jek ili smo pa­ten­ti­ra­li ma­ši­nu za pu­to­va­nje kroz vri­je­me pa sam se po­gu­bi­la –na­pi­sa­la je Bo­ja­ni­će­va.
–Fran­cu­zi su kroz isto­ri­ju ima­li naj­bo­lje ma­ši­ne za že­ne po­put te­be – Fran­cu­ska kra­lji­ca –gi­ljo­ti­na – pro­ko­men­ta­ri­sao ko­ri­snik Fej­sbu­ka ko­ji se pot­pi­su­je kao Ro­snić.


MI­NI­STAR UNU­TRA­ŠNjIH PO­SLO­VA PO­RU­ČIO DA JE PO­LI­CI­JA IS­PO­LjI­LA MAK­SI­MAL­NO STR­PLjE­NjE
Ra­ško bi pen­dre­kao kad bi se na­rod dao
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ško Ko­nje­vić po­ru­čio je da ža­li što po­li­ci­ja na si­noć­njem pro­te­stu ni­je in­ter­ve­ni­sa­la. On je sa di­rek­to­rom Upra­ve po­li­ci­je Slav­kom Sto­ja­no­vi­ćem ob­i­šao če­tvo­ri­cu po­li­ca­ja­ca ko­ji su na­kon pro­te­sta zbri­nu­ti u Kli­nič­kom cen­tru.
– To što su ve­če­ras iz­dr­ža­li pri­pad­ni­ci po­li­ci­je je ne­za­pam­će­no. To­li­ka ko­li­či­na ka­me­no­va­nja, a sa dru­ge stra­ne iz­o­sta­nak re­ak­ci­je po­li­ci­je, ozbilj­no nas je do­vo­di­lo u pro­fe­si­o­nal­nu di­le­mu ve­za­no za in­ter­ven­ci­ju. Si­gu­ran sam da se vi­še ova­kve stva­ri ne­će po­no­vi­ti. Ovo se vi­še ne­će to­le­ri­sa­ti. Je­dan od po­li­cij­skih ru­ko­vo­di­la­ca je ozbilj­no po­vri­je­đen. Nje­mu je po­vri­je­đe­na ar­ka­da i če­ka pre­gled oka. Po­vre­de kod tro­ji­ce po­li­ca­ja­ca su ma­nje ozbilj­ne – ka­zao je Ko­nje­vić no­vi­na­ri­ma is­pred Kli­nič­kog cen­tra.
Do­dao je da po­li­ci­ja ni­je in­ter­ve­ni­sa­la iako su se za to ste­kli svi za­kon­ski uslo­vi.
– Ni­kad se vi­še ne­će ova­ko po­stu­pa­ti pre­ma po­li­ci­ji, a da ne bu­de in­ter­ven­ci­je. Is­po­lje­no je mak­si­mal­no str­plje­nje da bi­smo po­ka­za­li da po­li­ci­ja ne pri­mje­nju­je ovla­šće­nja su­prot­no za­ko­nu. Ve­če­ras ih, na­ža­lost, ni­je pri­mi­je­ni­la iako su se ste­kli za­kon­ski uslo­vi. Od­sad će bi­ti sve po za­ko­nu, pre­ma bi­lo ko­me ko po­vre­đu­je pri­pad­ni­ke po­li­ci­je – po­no­vio je Ko­nje­vić.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje po kom osno­vu je do­ni­je­ta od­lu­ka da se u su­bo­tu pri­mi­je­ni po­li­cij­ska si­la ako ni on ni pred­sjed­nik par­la­men­ta Ran­ko Kri­vo­ka­pić, ni­je­su ima­li in­for­ma­ci­ju o na­vod­nom pla­ni­ra­nom na­sil­nom upa­du de­mon­stra­na­ta u Skup­šti­nu, Ko­nje­vić je od­go­vo­rio da su uče­sni­ci pro­te­sta po­ku­ša­li da pro­bi­ju po­li­cij­ski kor­don.
– Ako ne­ko mi­sli da ni­je u skla­du sa za­ko­nom in­ter­ven­ci­ja ka­da neko po­ku­ša da pro­bi­je po­li­cij­ski kor­don, on­da ne znam šta je u skla­du sa za­ko­nom – na­veo je Ko­nje­vić.
Na­ja­vio je da će tu­ži­la­štvo is­pi­ta­ti okol­no­sti pod ko­ji­ma je li­šen slo­bo­de no­vi­nar „Da­na“ Dra­žen Živ­ko­vić.
– Bi­će is­pi­ta­na po­je­di­nač­na po­stu­pa­nja i okol­no­sti pod ko­ji­ma se to de­si­lo – po­ru­čio je Ko­nje­vić.
Na Od­bo­ru za od­bra­nu i bez­bjed­nost iz­bje­gao je da od­go­vo­ri po­sla­ni­ku Ve­li­za­ru Ka­lu­đe­ro­vi­ću na pi­ta­nje da li ih je ANB, što su bi­li du­žni po za­ko­nu, oba­vi­je­sti­la da je ugro­žen ustav­ni po­re­dak. Re­kao da o to­me tre­ba pi­ta­ti dru­ge nad­le­žne or­ga­ne, a ne nje­ga.
Sne­ža­na Jo­ni­ca (SNP) pi­ta­la je ko­li­ko je slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je bi­lo na pro­te­sti­ma i da li su do­sta­vi­li iz­vje­štaj o upo­tre­bi si­le, što su po za­ko­nu du­žni. Mi­ni­star je re­kao da je bi­lo 250 po­li­ca­ja­ca, ali da ni­je imao vre­me­na da po­gle­da je­su li sla­li iz­vje­šta­je o upo­tre­bi si­le. Na­ja­vio je da će to pro­vje­ri­ti i na­knad­no do­sta­vi­ti Od­bo­ru. Jo­ni­ca je kri­ti­ko­va­la Ko­nje­vi­ća što je osu­dio ka­me­no­va­nje TV Pink M i po­vre­đi­va­nje nji­ho­ve no­vi­nar­ke, a ni­je po­me­nuo hap­še­nje no­vi­na­ra „Da­na” i Por­ta­la In4s, Dra­že­na Živ­ko­vi­ća i Goj­ka Ra­i­če­vi­ća. Mi­ni­star je sa­op­štio i da je za­tra­žio iz­vje­štaj Unu­tra­šnje kon­tro­le ko­ja je kon­sta­to­va­la da ni­je bi­lo pre­ko­mjer­ne upo­tre­be si­le.
Jo­ni­ca je na­po­me­nu­la da se gra­đa­ni mo­gu pri­ve­sti sa­mo ako iden­ti­tet ne mo­že da im se utvr­di i ako se ne oda­zi­va­ju na po­zi­ve nad­le­žnih or­ga­na. Pi­ta­la je za­što su on­da pri­ve­de­ni Vla­di­slav Bo­jo­vić i Sla­ven Ra­du­no­vić, po­što mi­ni­star tvr­di da ni­je­su uhap­še­ni ne­go pri­ve­de­ni. Ko­nje­vić ni­je od­go­vo­rio na ovo, kao ni na pi­ta­nje Ve­li­za­ra Ka­lu­đe­ro­vi­ća da li je tač­no da je po­moć­nik di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Ni­ko­la Ja­nju­še­vić tu­kao Du­ška Kne­že­vi­ća iz DF-a. Ka­sni­je je pro­ko­men­ta­ri­sao da su na­vo­di ko­ji se ti­ču Ja­nju­še­vi­ća stvar in­ter­pre­ta­ci­je po­je­di­nih par­ti­ja. Iz­bje­gao je i od­go­vor na pi­ta­nje da li je bi­lo za­bra­nje­no fo­to­gra­fi­sa­nje i sni­ma­nje de­ša­va­nja na pro­te­sti­ma, pa su po tom osno­vu pri­vre­de­ni no­vi­na­ri Živ­ko­vić i Ra­i­če­vić.
Jo­ni­ca je pi­ta­la Ko­nje­vi­ća i da li je iden­ti­fi­ko­va­no li­ce ko­je je ba­ci­lo su­za­vac na po­li­ci­ju.
– Ču­di ta si­tu­a­ci­ja po­što su­zav­ce ima­ju uglav­nom sa­mo po­li­caj­ci – na­ve­la je ona, a Ko­nje­vić ni­je od­go­vo­rio.
Ka­lu­đe­ro­vić je od mi­ni­stra tra­žio i po­da­tak o to­me je li pro­vje­rio ko je in­spek­tor ko­ji se pre­zi­va Ećo, a ko­ji je ko­man­do­vao to­kom po­li­cij­skih ak­ci­ja pro­tiv de­mon­stra­na­ta.
– U pi­ta­nju je is­tak­nu­ti ak­ti­vi­sta DPS- a ko­ji je bio na bi­rač­kim mje­sti­ma na Ko­ni­ku za vri­je­me lo­kal­nih iz­bo­ra – po­ja­snio je Ka­lu­đe­ro­vić.
Ni na ovo pi­ta­nje Ko­nje­vić ni­je od­go­vo­rio.
Član Od­bo­ra iz DPS-a Ob­rad Mi­šo Sta­ni­šić re­kao da su pro­te­sti bi­li an­ti­e­vrop­ski i na­ci­o­na­li­stič­ki. Tvr­di da je za­htjev za ostav­kom Mi­la Đu­ka­no­vi­ća „sa­mo pa­ra­van da bi se sru­ši­la dr­ža­va”.
Sjed­ni­ca Od­bo­ra ni­je za­vr­še­na do za­klju­če­nja ovog bro­ja „Da­na”.
V.R-M.V.P.


Mi­lić na pro­te­stu

Na cen­tral­nom pod­go­rič­kom tr­gu sa stra­nač­kim funk­ci­o­ne­ri­ma bio je i li­der SNP-a Sr­đan Mi­lić.
Pro­test su po­dr­ža­li broj­ni in­te­lek­tu­al­ci, is­tak­nut je bio broj mla­dih lju­di, kao i pred­stav­ni­ci ne­za­vi­snih me­di­ja i broj­ni ugled­ni gra­đa­ni.


Mar­ko Mi­la­čić ka­žnjen sa 700 eura

No­vi­nar Mar­ko Mi­la­čić, ko­ji je uhap­šen to­kom prek­si­noć­njeg pro­te­sta, ka­žnjen je eks­pre­sno sa 700 eura zbog ome­ta­nja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u vr­še­nju du­žno­sti i ne­po­stu­pa­nja po na­re­đe­nju slu­žbe­nog li­ca o uda­lje­nju.
–Ko­li­ko vi­dim, je­di­ni sam od­mah ka­žnjen, iste ve­če­ri, i to sa 700 eura. Šta sam on­da dru­go i mo­gao da ka­žem su­di­ji kao za­vr­šnu ri­ječ osim ono što sam i iz­dik­ti­rao da se za­pi­še: Vi­di­mo se br­zo – na­pi­sao je Mi­la­čić na fej­sbuk pro­fi­lu.
Po­ru­čio je da tih 700 eura, kao i sva­ki cent ko­ji su mi su­di­je ra­ni­je od­re­za­le, „ne­će gle­da­ti svo­jim oči­ma“.


Bru­tal­nost Mi­lo­ve hun­te

De­mo­krat­ska stran­ka je­din­stva iz­ra­ža­va ogor­če­nost zbog kr­še­nja Usta­va i svih za­ko­na to­kom na­si­li­nog pre­ki­da­nja de­mon­stra­ci­ja is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
–Bru­tal­no i ne­pri­mje­re­no po­na­ša­nje po­li­ci­je pre­ma na­rod­nim po­sla­ni­ci­ma, no­vi­na­ri­ma i mir­nim de­mon­stran­ti­ma pri­mje­re­ni­je je ju­žno­a­me­rič­kim voj­no-po­li­cij­skim hun­ta­ma ne­go jed­noj evrop­skoj dr­ža­vi ko­ja se­be na­zi­va de­mo­krat­skom.
Re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća je oči­gled­no pot­ci­je­no gra­đa­ne ko­ji su se usu­di­li da iz­ra­ze ne­za­do­volj­stvo zbog to­tal­nog eko­nom­skog, po­li­tič­kog i mo­ral­nog slo­ma u Cr­noj Go­ri. Is­pa­lji­va­nje su­zav­ca, šok-bom­bi i gu­me­nih me­ta­ka na na­rod­ne po­sla­ni­ke i osta­tak slo­bod­nog na­ro­da go­vo­ri u ka­kvom su se pro­cje­pu na­šli šef re­ži­ma i nje­go­va dru­ži­na. Oči­gled­no ni­su ima­li od­go­vor na mir­ne pro­te­ste ko­ji su tra­ja­li dva­de­set da­na, pri če­mu ni­je po­lo­mlje­na ni gran­či­ca u obli­žnjem par­ku, pa su pri­bje­gli ne­pri­mje­re­noj upo­tre­bi si­le. Ovim či­nom su po­ka­za­li svo­ju sla­bost i na­ja­vi­li sko­ri pad s vla­sti, ko­ju su uzur­pi­ra­li 1997. go­di­ne – pi­še u sa­op­šte­nju DSJ.
Iz te stran­ke su po­zva­li svo­je čla­no­ve i sim­pa­ti­ze­re da se pri­dru­že de­mon­stra­ci­ja­ma ko­je je za­ka­zao De­mo­krat­ski front i ta­ko da­ju do­pri­nos ko­nač­nom osva­ja­nju slo­bo­de.


OSA: Pro­fe­so­ri, iza­đi­te, do­sta ste ću­ta­li

Omla­din­ska stu­dent­ska asocijacija (OSA) po­zva­la je sve ne­ko­rum­pi­ra­ne pro­fe­so­re, stu­den­te, omla­di­nu i nji­ho­ve po­ni­že­ne ro­di­te­lje da im se pri­dru­že ka­ko bi što ma­sov­ni­je pru­ži­li ot­por po­sled­njoj li­ni­ji od­bra­ne Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
–Do sa­da smo vas, dra­gi pro­fe­so­ri i ko­le­ge, po­zi­va­li na pro­te­ste sa bi­ne iz slo­bod­ne zo­ne, a sa­da vas pi­ta­mo če­ka­te li da vam po­li­ci­ja na­šom kr­vlju is­pi­še po­zi­ve na so­li­dar­nost. Ako vi, naj­um­ni­ji u Cr­noj Go­ri, bu­de­te i da­lje ću­ta­li, na­ša krv bi­će i na va­šim ru­ka­ma. Sva­ka bor­ba za slo­bo­du ima ci­je­nu. Bor­ba za pra­ved­no, slo­bod­no i per­spek­tiv­no dru­štvo ne tr­pi iz­go­vo­re i sla­bi­će – po­ru­čio je Vla­dan Ra­i­če­vić, pred­sjed­nik OSA.
On je is­ta­kao da je po­če­lo svr­ga­va­nje po­sled­njeg dik­ta­tor­skog re­ži­ma u Evro­pi, ko­ji je na mir­ne pro­te­ste re­a­go­vao de­mon­stra­ci­jom si­le.
–OSA sa za­do­volj­stvom kon­sta­tu­je da je po­čeo pro­ces svr­ga­va­nja re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Mo­že­mo re­ći da je to isto­rij­ski tre­nu­tak ove ge­ne­ra­ci­je. Na pu­tu smo ka bo­ljem svi­je­tu za sve. Ma­ske su pa­le. Gra­đa­ni su ko­nač­no vi­dje­li pod ka­kvim su re­ži­mom ži­vje­li dva­de­set i pet go­di­na. Sa­da je ja­sno ko je upra­vljao dr­ža­vom i po­li­ci­jom, ko je ku­po­vao i ucje­nji­vao uni­ver­zi­tet­ske pro­fe­so­re, po­li­ti­ča­re, no­vi­na­re, rad­ni­ke i gra­đa­ne, ko je bio ap­so­lut­ni go­spo­dar gla­di i bi­je­de, ži­vo­ta i smr­ti – za­klju­čio je Ra­i­če­vić.
L.N.


Ne smi­ju da bi­ju

Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va, Ju­ven­tas i Cen­tar za mo­ni­to­ring upo­zo­ri­li su da je sva­ki vid po­li­cij­ske tor­tu­re nad gra­đa­ni­ma ap­so­lut­no za­bra­njen. Na­gla­si­li su da po­sto­ji pret­po­stav­ka od­go­vor­no­sti po­li­ci­je za sve po­vre­de ko­je uhap­še­ni do­bi­ju pri­li­kom i na­kon hap­še­nja.
–Ape­lu­je­mo na dr­žav­nog tu­ži­o­ca da se bla­go­vre­me­no uklju­či i spro­ve­de ne­pri­stra­snu is­tra­gu o po­stu­pa­nju po­li­ci­je. Ape­lu­je­mo na di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je i mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va da obez­bi­je­de po­što­va­nje za­bra­ne sva­kog zlo­sta­vlja­nja uhap­še­nih, kao i po­što­va­nje dru­gih pra­va. Uhap­še­ni ima­ju pra­vo da an­ga­žu­ju advo­ka­ta i da od­mah, bez od­la­ga­nja, a naj­ka­sni­je u ro­ku od 24 sa­ta, ka­ko do­pu­šta­ju po­sled­nje iz­mje­ne ZKP-a, bu­du od­ve­de­ni kod de­žur­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca, ko­ji će ili na­lo­ži­ti nji­ho­vo pu­šta­nje na slo­bo­du ili iz­u­zet­no od­re­di­ti da­lje za­dr­ža­va­nje, ako je neo­p­hod­no – na­vo­di se u sa­op­šte­nju Ak­ci­je za ljud­ska pra­va, Ju­ven­ta­sa i Cen­ta za mo­ni­to­ring.
Te NVO pro­te­stu­ju i zbog či­nje­ni­ce da su no­vi­na­ri one­mo­gu­će­ni da ra­de svoj po­sao i iz­vje­šta­va­ju o ak­ci­ji hap­še­nja ko­ju je po­li­ci­ja spro­ve­la na jav­nom mje­stu, vr­še­ći slu­žbe­ne du­žno­sti u ime gra­đa­na Cr­ne Go­re.


Đo­ko­vić:Usta­la je de­mo­krat­ska Cr­na Go­ra

Pra­vo je vri­je­me da De­mo­krat­ski front is­ko­ri­sti ovaj va­žan po­li­tič­ki i gra­đan­ski tre­nu­tak i po­ka­že pra­ve de­mo­krat­ske i mi­rov­ne po­ten­ci­ja­le i naj­bit­ni­je – in­klu­ziv­nost pre­ma svi­ma ko­ji su raz­li­či­ti, jer bez in­klu­ziv­no­sti ne­ma Cr­ne Go­re i po­treb­nih dru­štve­nih pro­mje­na, oci­je­nio je pred­sjed­nik ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je LGBTIQ So­ci­jal­ni cen­tar El­mir Đo­ko­vić.
–Do da­nas je DF bio uglav­nom sam u pro­te­sti­ma. Nji­ho­ve po­ru­ke pre­ma broj­nim dru­štve­nim gru­pa­ma ni­je­su bi­le ja­sne. Ali da­nas DF ni­je sam u od­bra­ni vla­da­vi­ne pra­va. Usta­la je de­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, uklju­ču­ju­ći i opo­zi­ci­ju na ko­ju su du­go če­ka­li – ka­že Đo­ko­vić.
Ka­ko je do­dao, u So­ci­jal­nom cen­tru oče­ku­je da dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je po­ka­žu svo­ju sna­gu i pra­ved­nost i da objek­tiv­no utvr­de da li je po­li­ci­ja pro­fe­si­o­nal­no po­stu­pa­la pri pre­ki­da­nju pro­te­sta. Đo­ko­vić je is­ta­kao da je za sva­ku osu­du po­stu­pa­nje po­je­di­na­ca iz po­li­ci­je pre­ma no­vi­na­ri­ma „Da­na” i por­ta­la IN4S Dra­že­nu Živ­ko­vi­ću i Goj­ku Ra­i­če­vi­ću.
–Na ta­kvo po­stu­pa­nje po­li­ci­je ne pri­sta­jem ni kao vi­še­stru­ki pri­pad­nik ma­nji­ne, ni kao in­te­lek­tu­a­lac, ni kao gra­đan­ski ak­ti­vi­sta. Za­to tra­žim od mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va da po­me­nu­tim no­vi­na­ri­ma i me­dij­skoj za­jed­ni­ci upu­ti iz­vi­nje­nje, a da se po­stup­ci pro­tiv njih od­mah ob­u­sta­ve i po­ni­šte – po­ru­čio je Đo­ko­vić.


Uva­ži­ti slo­bo­du mir­nih oku­plja­nja

Am­ba­sa­da Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Pod­go­ri­ci po­zva­la je ju­če sve stra­ne da po­ka­žu su­zdr­ža­nost i po­što­va­nje vla­da­vi­ne pra­va.
–Uva­ža­va­ju­ći prin­cip slo­bo­de oku­plja­nja, de­mon­stra­ci­je tre­ba da bu­du mir­ne – na­vo­di se u sa­op­šte­nju ame­rič­ke am­ba­sa­de iz­da­tom po­vo­dom de­ša­va­nja ve­za­nih za pro­te­ste u glav­nom gra­du.


Hit­ne ostav­ke čel­ni­ka MUP-a i po­li­ci­je

Par­ti­ja udru­že­nih pen­zi­o­ne­ra po­zva­la je pen­zi­o­ne­re, in­va­li­de, slo­bod­ne gra­đa­ne i sve opo­zi­ci­o­ne li­de­re i par­ti­je, sin­di­ka­te i stu­den­te da se hit­no pri­dru­že oprav­da­nim mir­nim pro­te­sti­ma ka­ko bi se stvo­ri­li uslo­vi za pr­ve slo­bod­ne i de­mo­krat­ske iz­bo­re. Iz te par­ti­je su po­ru­či­li da se na pro­te­sti­ma bra­ni Ustav Cr­ne Go­re.
–Ža­lo­sno je da se u 21. vi­je­ku hap­se, tu­ku, pre­bi­ja­ju i za­tva­ra­ju no­vi­na­ri, po­sla­ni­ci i slo­bod­ni gra­đa­ni. To su ra­di­li Fran­ko, Pi­no­če, Idi Amin, Bo­ka­so i dru­gi dik­ta­to­ri, ko­ji su i ži­ve lju­de je­li. Gdje ste, ci­vi­li­zo­va­na Evro­po? Ni­je­ste valj­da svi pla­će­ni od ovog re­ži­ma da ću­ti­te, po­put Lip­ke i Laj­ča­ka, da svi gle­da­te ka­ko tu­ku, pre­bi­ja­ju, hap­se i zlo­sta­vlja­ju gra­đa­ne ko­ji na mi­ran i ci­vi­li­zo­van na­čin, u skla­du sa stan­dar­di­ma EU i po Usta­vu i za­ko­ni­ma svo­je ze­mlje, iz­ra­ža­va­ju ne­za­do­volj­stvo pre­ma jed­nom dik­ta­to­ru i re­ži­mu ko­ji je za­ro­bio sve in­sti­tu­ci­je i opljač­kao dr­ža­vu, a svo­ju po­ro­di­cu, ku­mo­ve i pri­ja­te­lje obo­ga­tio – na­gla­še­no je u sa­op­šte­nju.
Iz PU­PI-ja tra­že hit­ne ostav­ke mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ška Ko­nje­vi­ća i di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća. Ta­ko­đe, oni tra­že od me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, a pre­vas­hod­no od še­fa De­le­ga­ci­je EU Mi­tje Drob­ni­ča i od am­ba­sa­do­ra uti­caj­nih i moć­nih ze­ma­lja, da spri­je­če ba­ti­na­nje, pre­bi­ja­nje i tro­va­nje gra­đa­na Pod­go­ri­ce i Cr­ne Go­re.


Tu­ži­la­štvo zah­ti­je­va is­tra­gu

Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić za­tra­žio je od nad­le­žnih tu­ži­la­šta­va da u naj­kra­ćem ro­ku utvr­de da li su pri­li­kom ju­če­ra­šnjih de­ša­va­nja u Pod­go­ri­ci od­re­đe­na li­ca po­či­ni­la kri­vič­no dje­lo ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti.
–Stan­ko­vić je za­tra­žio da o svim pred­u­ze­tim rad­nja­ma bu­de bla­go­vre­me­no in­for­mi­san – sa­op­šte­no je iz ka­bi­ne­ta vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca.


Do­ris Pak: Auto­krat­ski pre­mi­jer se­be po­sta­vio iz­nad za­ko­na

Biv­ši po­sla­nik u Evrop­skom par­la­men­tu i ne­ka­da­šnja še­fi­ca de­le­ga­ci­je za ju­go­i­stoč­nu Evro­pu Do­ris Pak za­tra­ži­la je re­ak­ci­ju Evrop­ske uni­je po­vo­dom na­sil­nog raz­bi­ja­nja mir­nih pro­te­sta u Pod­go­ri­ci.
–U Cr­noj Go­ri, ze­mlji kan­di­da­tu za član­stvo u EU, auto­krat­ski pre­mi­jer je po­sta­vio se­be iz­nad svih za­ko­na, hap­se­ći mir­ne de­mon­stran­te – na­pi­sa­la je Do­ris Pak na Tvi­ter pro­fi­lu.


BS po­zi­va na di­ja­log

Bo­šnjač­ka stran­ka je osu­di­la na­si­lje ko­je se de­si­lo na uli­ca­ma Pod­go­ri­ce, uz po­ru­ku da u in­sti­tu­ci­ja­ma tre­ba tra­ži­ti rje­še­nja za sve pro­ble­me.
–Po­zi­va­mo po­li­tič­ke su­bjek­te da se usmje­re na de­mo­krat­ski di­ja­log u in­sti­tu­ci­ja­ma i da se su­zdr­že od de­struk­tiv­nog po­na­ša­nja. Uko­li­ko se si­lom ata­ku­je na nad­le­žne in­sti­tu­ci­je, na slu­žbe­na li­ca u vr­še­nju du­žno­sti, na imo­vi­nu i lič­nu si­gur­nost gra­đa­na, sma­tra­mo da je to ne­do­pu­sti­vo i da ta­kav vid dje­lo­va­nja mo­ra bi­ti za­u­sta­vljen. Ru­ši­lač­ki po­ho­di i blo­ka­da funk­ci­o­ni­sa­nja ži­vo­ta u glav­nom gra­du, ili u bi­lo kom di­je­lu Cr­ne Go­re, mo­ra­ju bi­ti ob­u­zda­ni, a ta­ko­đe, ni­ko­me ne smi­je bi­ti od­u­ze­to pra­vo na mir­na i gra­đan­ska oku­plja­nja, kao le­gi­ti­man vid de­mo­krat­ske po­li­tič­ke bor­be – sa­op­šte­no je iz BS


De­mos: Osi­o­ni re­žim gu­bi kon­tro­lu

Hap­še­njem no­vi­na­ra, po­sla­ni­ka i pred­stav­ni­ka ne­ko­li­ko NVO i ne­za­vi­snih gra­đan­skih po­kre­ta po­li­ci­ja ula­zi u fa­zu naj­o­zbilj­ni­jeg ru­še­nja ustav­nih nor­mi, ko­jim se ga­ze pra­va i slo­bo­de gra­đa­na, a Cr­na Go­ra gu­ra u su­ko­be sa ne­sa­gle­di­vim po­sle­di­ca­ma, sa­op­šte­no je iz De­mo­sa. Oni su is­ta­kli da osi­o­ni re­žim gu­bi kon­tro­lu nad svo­jim po­lu­ga­ma mo­ći, do­pu­šta­ju­ći raz­u­la­re­nost dje­lo­va vla­sti­tog si­ste­ma i re­pre­siv­nog apa­ra­ta do mje­re za­stra­ša­ju­ćeg.
–De­mos upo­zo­ra­va pred­sjed­ni­ka ne­le­gi­tim­ne Vla­de Cr­ne Go­re da će bi­ti lič­no od­go­vo­ran za no­vo­na­sta­lu si­tu­a­ci­ju u ko­joj su le­gi­tim­ne me­te te­ro­ra po­sta­li obič­ni gra­đa­ni, no­vi­na­ri, NVO ak­ti­vi­sti i po­sla­ni­ci. Upo­zo­ra­va­mo i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re da ću­ta­njem i pre­ćut­nom po­dr­škom ga­že­nju Usta­va ula­zi u naj­u­ži krug za­štit­ni­ka i po­kro­vi­te­lja ma­fi­ja­škog raz­ra­ču­na­va­nja sa slo­bod­nim lju­di­ma, po­na­ša­ju­ći se kao dio ko­mand­ne struk­tu­re ko­ja bra­ni lik i dje­lo še­fa re­ži­ma – po­ru­ču­ju iz stran­ke Mi­o­dra­ga Le­ki­ća.
Iz De­mo­sa na­vo­de da ohra­bru­je jed­no­du­šna i bla­go­vre­me­na osu­da re­žim­skih ak­ci­ja u Pod­go­ri­ci od stra­ne pre­sti­žnih NVO i slo­bod­nih me­di­ja.
–De­mos za­dr­ža­va pra­vo da, pom­no pra­te­ći sva­ki po­tez ru­ko­vod­stva po­li­ci­je i Vla­de u cje­li­ni, pre­u­zme po­li­tič­ke ko­ra­ke i do­ne­se od­lu­ke ko­ji­ma će se bra­ni­ti ustav­na i za­kon­ska na­če­la slo­bo­de gra­đa­na, pra­vo na rad i ak­ti­vi­zam no­vi­na­ra i NVO sek­to­ra ali i do­sto­jan­stvo po­sla­nič­ke funk­ci­je. De­mos oče­ku­je da će i sve struk­tu­re ko­je ko­ri­ste ne­spor­no pra­vo na is­ka­zi­va­nje ne­za­do­volj­stva u Cr­noj Go­ri bi­ti na vi­si­ni oba­ve­ze da se pri­je sve­ga po­ka­že re­pre­siv­ni ka­rak­ter vla­sti i nje­na ogo­lje­la po­tre­ba da po sva­ku ci­je­nu slu­ži Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću, a ne gra­đa­ni­ma u cje­li­ni –na­vo­di se u sa­op­šte­nju.


Đu­ka­no­vić iz­vr­šio dr­žav­ni udar

Pred­sjed­ni­štvo DF-a sa­op­šti­lo je da su po­ziv na si­noć­nje pro­test­no oku­plja­nje upu­ti­li svim opo­zi­ci­o­nim po­sla­ni­ci­ma, „iz­u­zev po­sla­ni­ci­ma Po­zi­tiv­ne, ko­ja je odav­no po­sta­la sa­stav­ni dio DPS-a”. Ka­ko je sa­op­šte­no iz DF-a, po­zva­li su svu opo­zi­ci­ju da im se pri­dru­ži i osu­di bru­tal­nu ak­ci­ju po­li­ci­je nad go­lu­ru­kim i mir­nim gra­đa­ni­ma.
–Pred­sjed­ni­štvo DF-a u stal­nom za­sje­da­nju još jed­nom kon­sta­tu­je da je Mi­lo Đu­ka­no­vić pro­tiv­u­stav­nim i pro­tiv­za­ko­ni­tim od­lu­ka­ma ko­je je do­nio iz­vr­šio dr­žav­ni puč, upo­tri­je­biv­ši bru­tal­nu si­lu pro­tiv mir­nih de­mon­stra­na­ta, i ti­me Cr­nu Go­ru do­veo na ivi­cu gra­đan­skog ra­ta. Osim što je su­spen­do­vao Ustav i osta­le dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je, Đu­ka­no­vić je i od Skup­šti­ne, naj­va­žni­je na­rod­ne usta­no­ve, u ko­ju je za­bra­njen ulaz na­rod­nim po­sla­ni­ci­ma, na­pra­vio ka­sa­r­nu uni­for­mi­sa­nih kri­mi­na­la­ca i pa­ra­po­li­cij­skih sna­ga, kao po­sled­nje li­ni­je od­bra­ne re­ži­ma. Za­to još jed­nom po­na­vlja­mo da na­sta­vlja­mo na­šu mir­nu i de­mo­krat­sku bor­bu do is­pu­nje­nja za­htje­va ko­je smo usvo­ji­li na na­šoj ve­li­koj skup­šti­ni 27. sep­tem­bra – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"