Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-10-20 IZ DF-A SAOPŠTILI DA SU ZA INCIDENTE TOKOM PROTESTNE ŠETNJE KRIVI PROVOKATORI KOJE JE REŽIM UBACIO MEĐU MIRNE DEMONSTRANTE
Udbini huligani izazvali nerede
Mustura pogodili kamenom u glavu Udbini huligani izazvali nerede Redar Zoran Mustur, kako je saopšteno iz DF-a, teško je povrijeđen u trenutku kada je sprečavao ubačene huligane da izazovu sukobe sa policijom Predsjedništvo Demokratskog fronta pozvalo je opozicione poslanike da ne učestvuju u daljem radu Skupštine i da im se pridruže na protestnom skupu zakazanom za 24. oktobar u Podgorici
Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­skog fron­ta ju­če je naj­o­štri­je osu­di­lo na­pa­de hu­li­ga­na ko­je je, ka­ko su sa­op­šti­li, re­žim po­slao da iza­zo­vu ne­re­de u ko­ji­ma je te­ško po­vri­je­đen nji­hov re­dar Zo­ran Mu­stur.
–Mu­stur je za­do­bio te­ške po­vre­de šti­te­ći po­li­ci­ju upra­vo od tih hu­li­ga­na, ko­ji su po za­dat­ku htje­li da iza­zo­vu ne­re­de, sa ci­ljem da mir­ne gra­đan­ske pro­te­ste pred­sta­ve kao ru­ši­lač­ke. To­kom si­noć­njih pro­te­sta po­vri­je­đe­no je još 18 re­da­ra. Pret­po­sta­vlja­mo da po­li­ci­ja ne­će iden­ti­fi­ko­va­ti, a tu­ži­la­štvo pro­ce­su­i­ra­ti pri­pad­ni­ke hu­li­gan­skih gru­pa ko­je su ANB i dje­lo­vi po­li­ci­je uba­ci­li da iza­zo­vu ne­red – sa­op­šte­no je iz Fron­ta.
Prema našim saznanjima, Zoran Mustur i policijski starješina Vasko Aković nalaze se van životne opasnosti, ali su zadržani na liječenju u Kliničkom centru Crne Gore.
Pre­ma nji­ho­voj ocjeni, po­seb­no je simp­to­ma­tič­no što je Upra­va po­li­ci­je od­lu­či­la da po­vu­če po­li­cij­ske sna­ge sa ru­te ko­jom su še­ta­li de­mon­stran­ti, osta­vlja­ju­ći ih vi­dlji­ve u oko­li­ni, i ta­ko otvo­ri­la pro­stor in­stru­i­sa­nim gru­pa­ma hu­li­ga­na da svo­jim dje­lo­va­njem i na­pa­di­ma na de­mon­stran­te i na po­li­ci­ju iza­zo­vu žr­tve ka­ko bi za to bi­li op­tu­že­ni or­ga­ni­za­to­ri mir­nih pro­te­sta.
Pred­sjed­ni­štvo DF-a osu­đu­je ini­ci­ra­nje odr­ža­va­nja sjed­ni­ce Od­bo­ra za bez­bjed­nost, kao i uče­šće opo­zi­ci­o­nih po­sla­ni­ka u nje­nom ra­du, ka­da se zna da je DF van Skup­šti­ne i da pred­stav­ni­ci tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za već go­di­nu da­na ne uče­stvu­ju u ra­du od­bo­ra.
–Po­tvr­da za to je i sa­op­šte­nje na­kon sjed­ni­ce Od­bo­ra za bez­bjed­nost na ko­joj je da­ta pu­na po­dr­ška po­li­ci­ji za upo­tre­bu si­le pro­tiv uče­sni­ka mir­nih de­mo­krat­skih pro­te­sta, ko­je je iden­tič­no sa­op­šte­nju sa sjed­ni­ce Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost ko­jom je pred­sje­da­vao Mi­lo Đu­ka­no­vić, a ko­joj je pri­su­stvo­vao i je­dan opo­zi­ci­o­ni po­sla­nik – po­ru­či­li su iz DF-a.
Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­skog fron­ta po­zva­lo je opo­zi­ci­o­ne po­sla­ni­ke da ne uče­stvu­ju u da­ljem ra­du Skup­šti­ne i da im se pri­dru­že na pro­test­nom sku­pu za­ka­za­nom za 24. ok­to­bar u Pod­go­ri­ci.
De­mo­krat­ska na­rod­na par­ti­ja i DF će, ka­ko je na­ja­vlje­no, pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ška Ko­nje­vi­ća i di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća. Po ri­je­či­ma port­pa­ro­la DNP-a Mi­lu­na Zo­go­vi­ća, Ko­nje­vić i Sto­ja­no­vić, kao naj­od­go­vor­ni lju­di i na­red­bo­dav­ci, mo­ra­će da sno­se od­go­vor­nost za ne­na­ja­vlje­ni bru­ta­la­ni upad po­li­ci­je u ra­nim ju­tar­njim ča­so­vi­ma is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, na­pad na mir­ne de­mon­stran­te, kao i za ba­ti­na­nje i hap­še­nje po­sla­ni­ka i dru­gih gra­đa­na ko­ji su, u skla­du sa za­ko­nom, mir­no, de­mo­krat­ski i do­sto­jan­stve­no pro­te­sto­va­li dva­de­set da­na.
–Na ovaj na­čin će do kra­ja bi­ti ogo­lje­na sram­na zlo­u­po­tre­ba pri­pad­ni­ka po­li­ci­je kroz pri­mje­nu bru­tal­ne si­le pro­tiv po­li­tič­kih ne­is­to­mi­šlje­ni­ka či­ji je je­di­ni pre­kr­šaj što u dik­ta­tor­skoj dr­ža­vi mir­no tra­že stva­ra­nje uslo­va za pr­ve fer i po­šte­ne iz­bo­re. Uhva­ćen u ne­ča­snoj ra­bo­ti, mi­ni­star Ko­nje­vić, iz­la­ze­ći van gra­ni­ca li­je­pog uku­sa i pro­to­ko­lar­nih ma­ni­ra, uza­lud­no po­ku­ša­va da me­dij­skim na­stu­pi­ma za­ma­gli isti­nu go­mi­la­ma ne­i­sti­na, pa­u­šal­nih ocje­na i neo­sno­va­nih tvrd­nji –ka­zao je Zo­go­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, da su dvo­stru­ki stan­dar­di ide­o­lo­ška i po­li­tič­ka ma­tri­ca mi­ni­stra Ko­nje­vi­ća naj­bo­lje po­ka­zu­je nje­gov spek­ta­ku­lar­ni obi­la­zak lak­še po­vri­je­đe­nih po­li­ca­ja­ca ko­ji su če­ka­li u KBC-u da do­đe mi­ni­star da ih obi­đe, „a za­tim ver­gla­ju­ći žva­ka­ću gu­mu da no­vi­na­ri­ma iz­ja­vu, i on­da svi za­jed­no po­đu ku­ći”.
–Pra­ve­ći se da is­pred KBC-a ne pri­mje­ću­je ve­li­ki broj gra­đa­na ko­ji su za­bri­nu­to iš­če­ki­va­li vi­jest o zdrav­stve­nom sta­nju te­ško po­vri­je­đe­nog re­da­ra Zo­ra­na Mu­stu­ra, ko­ji je po­vre­de za­do­bio bra­ne­ći po­li­caj­ce od hu­li­gan­skih gru­pa in­stru­i­sa­nih od kla­no­va unu­tar ANB-a i po­li­ci­je, mi­ni­star Ko­nje­vić se ni­je udo­sto­jio čak ni da po­me­ne po­vri­je­đe­nog Mu­stu­ra, a ka­mo­li da ga obi­đe i za­in­te­re­su­je se za nje­go­vo zdrav­stve­no sta­nje, još jed­nom ja­sno po­tvr­đu­ju­ći svo­je mo­ral­ne i po­slu­šnič­ke do­me­te – za­klju­čio je Zo­go­vić.
Po­li­ci­ja je pro­fe­si­o­nal­no po­stu­pa­la to­kom prek­si­no­šnjeg oku­plja­nja u or­ga­ni­za­ci­ji DF-a u Pod­go­ri­ci i po­mo­gla da skup ima mi­ran i de­mo­krat­ski ka­rak­ter, oci­je­ni­la je Gra­đan­ska ali­jan­sa. Oni su po­zdra­vi­li i ja­sne po­ru­ke or­ga­ni­za­to­ra da že­le mi­ran pro­test.
–Po­zi­va­mo or­ga­ni­za­to­ra da ubu­du­će uklju­či do­vo­ljan broj re­da­ra ko­ji će po­mo­ći po­li­ci­ji u iden­ti­fi­ko­va­nju, is­klju­či­va­nju i pro­ce­su­i­ra­nju svih ko­ji na na­si­lan na­čin is­po­lja­va­ju pro­test – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Ta NVO je ape­lo­va­la na sve da u bor­bi za svo­je sta­vo­ve i ci­lje­ve ko­ri­ste di­ja­log i ne­na­sil­ne me­to­de. Oni su osu­di­li na­pa­de na po­li­ci­ju i ka­me­no­va­nje pro­sto­ri­ja TV Pink i DPS-a.
–Zah­ti­je­va­mo od nad­le­žnih da ulo­že mak­si­mum ka­ko bi iden­ti­fi­ko­va­li i pro­ce­su­i­ra­li po­je­din­ce ko­ji su po­či­ni­li ta ne­dje­la. In­for­ma­ci­ju o po­stup­ci­ma pro­tiv svih ko­ji su po­stu­pi­li su­prot­no od za­ko­na još če­ka­mo – is­ta­kli su iz Gra­đan­ske ali­jan­se.
Oni su po­no­vo po­zva­li Upra­vu po­li­ci­je da utvr­di ko­ji su slu­žbe­ni­ci pret­hod­nih da­na pre­ko­ra­či­li ovla­šće­nja, da po­kre­ne po­stup­ke pro­tiv njih i da tim po­vo­dom bu­de otvo­re­na za ko­mu­ni­ka­ci­ju sa or­ga­ni­za­to­ri­ma i me­đu­na­rod­nom za­jed­ni­com.
–Svi oni ko­ji bu­du op­stru­i­ra­li is­tra­gu i sa­kri­va­li ko­le­ge tre­ba­lo bi da bu­du pro­ce­su­i­ra­ni i da od­go­va­ra­ju – po­ru­ču­ju iz Gra­đan­ske ali­jan­se.
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za is­tra­ži­va­nje na­pa­da na no­vi­na­re Ni­ko­la Mar­ko­vić naj­o­štri­je je osu­dio ka­me­no­va­nje re­dak­ci­je TV Pink. On je od nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja za­tra­žio da pre­du­zmu sve za­ko­nom pred­vi­đe­ne rad­nje ka­ko bi svi no­vi­na­ri mo­gli nor­mal­no da ra­de svoj po­sao.
–Do­bro je što je, za raz­li­ku od dru­gih slu­ča­je­va, ov­dje vi­nov­nik od­mah iden­ti­fi­ko­van i uhap­šen – ka­zao je Mar­ko­vić.
On oče­ku­je da će dr­žav­ni or­ga­ni slič­nu efi­ka­snost po­ka­za­ti i u osta­lim slu­ča­je­vi­ma na­pa­da na no­vi­na­re ko­ji su de­ce­ni­ja­ma ne­ra­svi­je­tlje­ni.
–Ape­lu­jem na sve da ne­za­do­volj­stvo iz­vje­šta­va­njem ne­ke me­dij­ske ku­će ne bu­de po­vod za na­si­lje nad no­vi­na­ri­ma – po­ru­čio je Mar­ko­vić.V.R.


Na­rod vi­še ne­će da ću­ti

De­mo­krat­ska srp­ska stran­ka sa­op­šti­la je da, kao do­sled­no opo­zi­ci­o­na stran­ka ma­fi­o­krat­skom re­ži­mu Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, po­sled­njeg auto­kra­te na Bal­ka­nu, po­zdra­vlja­ju od­go­vor gra­đa­na na na­sil­no po­li­cij­sko raz­bi­ja­nje de­mon­stra­ci­ja.
–Gra­đa­ni su se ma­sov­no oda­zva­li i us­pro­ti­vi­li de­mon­stra­ci­ji mo­ći Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vog iz­gle­da ipak vjer­nog sa­te­li­ta – Ran­ko­vog i Ra­ško­vog SDP-a –na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Iz te stran­ke is­ti­ču da na­rod ne že­li da bu­de sa­u­če­snik u pljač­ka­nju du­hov­nih i ma­te­ri­jal­nih vri­jed­no­sti Cr­ne Go­re.
–Upra­vo za­to ni DSS ne mo­že da ću­ti i vr­lo otvo­re­no po­dr­ža­va­mo na­rod ko­ji je ustao da tra­ži od­go­vor­nost i ostav­ke ak­tu­el­ne vla­sti, da tra­ži pre­la­znu vla­du i slo­bod­ne iz­bo­re, na ko­ji­ma će­mo slo­bod­no i sa onim što nam je naj­dra­go­cje­ni­je – a to je pra­vo na glas i slo­bo­dan iz­bor – iza­bra­ti auten­tič­ne i pra­ve pred­stav­ni­ke u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i lo­kal­nim par­la­men­ti­ma – po­ru­ču­ju iz DSS-a.


Šef ANB-a da do­đe na sjed­ni­cu od­bo­ra

Po­sla­nik De­mo­kra­ta Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić oče­ku­je da se po­zi­vu da pri­su­stvu­je da­na­šnjoj sjed­ni­ci Od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu Skup­šti­ne Cr­ne Go­re ne­iz­o­stav­no oda­zo­ve i di­rek­tor Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost.
–Po­je­din­ci iz vla­sti, ali i iz Vi­je­će za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, jav­no sa­op­šta­va­ju ocje­nu da su u Cr­noj Go­ri ugro­že­ni ustav­ni po­re­dak i na­ci­o­nal­na bez­bjed­nost. Po­što se ra­di o iz­u­zet­no ozbilj­nim i te­škim ocje­na­ma, a za to do sa­da Od­bo­ru za bez­bjed­nost i od­bra­nu ni­je pru­že­na bi­lo ka­kva in­for­ma­ci­ja, bi­lo bi neo­d­go­vor­no i neo­zbilj­no vo­di­ti ras­pra­vu bez po­da­ta­ka, in­for­ma­ci­ja i či­nje­ni­ca pri­ba­vlje­nih od stra­ne ANB-a –na­gla­sio je Ka­lu­đe­ro­vić.
Ka­ko je do­dao, uko­li­ko di­rek­tor ANB-a ne pru­ži re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je i do­ka­ze Od­bo­ru za bez­bjed­nost, bi­će oči­gled­no da se ra­di o još jed­noj ma­ni­pu­la­ci­ji re­ži­ma, sa ci­ljem po­di­za­nja po­li­tič­kih ten­zi­ja i da­ljeg pro­du­blji­va­nja po­dje­la ko­je idu u pri­log po­sled­njem dik­ta­to­ru u Evro­pi.


CE­MI osu­đu­je na­si­lje

Cen­tar za mo­ni­to­ring (CE­MI) naj­o­štri­je osu­đu­je na­pa­de na sve no­vi­na­re i re­dak­ci­je, kao i na pro­sto­ri­je DPS-a i pri­pad­ni­ke po­li­ci­je.
– Kao što smo osu­di­li neo­prav­da­ne mje­re po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka pre­ma ured­ni­ku IN4S i no­vi­na­ru „Da­na” na dan raz­bi­ja­nja pro­te­sta, naj­o­štri­je osu­đu­je­mo i na­pa­de na pro­sto­ri­je re­dak­ci­je RTV Pink. Ne­za­do­volj­stvo iz­vje­šta­va­njem od­re­đe­ne me­dij­ske ku­će ne mo­že bi­ti raz­log za ob­ra­čun. Pred­stav­ni­ci CE­MI-ja bi­li su me­ta ne­pro­fe­si­o­nal­ne kam­pa­nje te me­dij­ske ku­će, ali je na­ša oba­ve­za da in­si­sti­ra­mo na za­šti­ti slo­bo­de i bez­bjed­no­sti no­vi­na­ra, bez ob­zi­ra na to šta mi­sli­mo o nji­ho­voj ure­đi­vač­koj po­li­ti­ci. Naj­o­štri­je osu­đu­je­mo i na­pa­de na pro­sto­ri­je DPS-a. Ne mo­že se di­ja­log vo­di­ti ka­me­ni­ca­ma. Po­li­tič­ka ko­mu­ni­ka­ci­ja mo­ra se vo­di­ti unu­tar in­sti­tu­ci­ja, a sve stra­ne mo­ra­ju se uz­dr­ža­va­ti od re­ak­ci­ja ko­je mo­gu pro­iz­ve­sti su­ko­be –ka­zao je pred­sjed­nik upra­vog od­bo­ra CE­MI-ja Zlat­ko Vu­jo­vić.
On je do­dao da CE­MI naj­o­štri­je osu­đu­je i na­pa­de na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke pri vr­še­nju slu­žbe­ne du­žno­sti.
–Ne mo­gu se do­zvo­li­ti na­pa­di na po­li­caj­ce. Istom sna­gom tra­ži­mo i da se is­tra­že slu­ča­je­vi pre­ko­ra­če­nja ovla­šće­nja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka pre­ma de­mon­stran­ti­ma – pod­vu­kao je Vu­jo­vić.


Po­li­ca­jac pri­je­tio Goj­ku Ra­i­če­vi­ću

Dok je pre­kju­če, oko 16 ča­so­va, po­ku­ša­vao da fo­to­a­pa­ra­tom za­bi­lje­ži de­ša­va­nja is­pred zgra­da dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, ured­ni­ku por­ta­la In4s Goj­ku Ra­i­če­vi­ću pri­je­tio je po­li­ca­jac iz slu­žbe­nog kom­bi­ja.
–Oko 16 ča­so­va do­šao sam is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re da fo­to­gra­fi­šem rad za­ko­no­dav­ne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je u oku­pa­ci­o­nim uslo­vi­ma. Tom pri­li­kom sam usta­no­vio da je naj­zna­čaj­ni­ja in­sti­tu­ci­ja u dr­ža­vi i da­lje ogra­đe­na po­put to­ra u ko­me obi­ta­va­ju i oba­vlja­ju dr­žav­ne funk­ci­je pred­sjed­nik par­la­men­ta i dio po­sla­ni­ka. Dok sam išao da isto­vjet­ne ka­dro­ve fo­to­gra­fi­šem i is­pred Vla­de Cr­ne Go­re, su­sti­glo me je po­li­cij­sko kom­bi vo­zi­lo re­gi­star­skih ta­bli­ca P-PG 070 mar­ke „mer­ce­des benz“ pla­ve bo­je, iz ko­jeg mi je po­li­cij­ski slu­žbe­nik u uni­for­mi upu­tio pri­jet­nju po­kre­tom ru­ke, ge­sti­ku­li­ra­ju­ći na­ja­vu ba­ti­na, o če­mu sam oba­vje­stio po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka Ale­na Škri­je­lja. On me je upu­tio na CB Pod­go­ri­ca – ka­zao je Ra­i­če­vić.
On is­ti­če da ta pri­jet­nja ima i do­dat­ni ste­pen ozbilj­no­sti ka­da se uzme u ob­zir da je pret­hod­no ju­tro na is­toj lo­ka­ci­ji pri­ve­den i po­vri­je­đen, na­kon če­ga je za­vr­šio u Ur­gent­nom cen­tru KBC Cr­ne Go­re.
–Tra­žim od nad­le­žnih oku­pa­ci­o­nih vla­sti da bez od­la­ga­nja ot­kri­ju i sank­ci­o­ni­šu tog po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka, s ob­zi­rom da sam 2004. go­di­ne bio žr­tva po­li­cij­ske tor­tu­re, pri če­mu su mi na­ni­je­te te­ške tje­le­sne po­vre­de. Pri­je ne­ko­li­ko da­na sam za­do­bio lak­še tje­le­sne po­vre­de. S ob­zi­rom na na­ve­de­ne okol­no­sti, pri­nu­đen sam da vas naj­o­zbilj­ni­je upo­zo­rim da ću, uko­li­ko ne udo­vo­lji­te ovom za­htje­vu, kao od­go­vor­ne lo­ci­ra­ti, po­red mi­ni­stra po­li­ci­je oku­pa­ci­o­nih vla­sti u Cr­noj Go­ri, di­rek­to­ra po­li­ci­je, nje­go­ve po­moć­ni­ke i na­čel­ni­ka CB Pod­go­ri­ca – po­ru­čio je Ra­i­če­vić.


Terorisanje ne istomišljenika

Iz DPS-a su saopštili da najoštrije osuđuju nasilje kojim su,kako navode, pristalice DF-a ugrozile mir, bezbjednost, imovinu i lične slobode građana. DPS pozdravlja “profesionalizam i strpljenje koje su tokom rušilačkih protesta iskazali pripadnici MUP-a, uprkos tome što su bili ugroženi divljačkim napadima pojedinih demonstranata”.
- Terorisanje svih koji misle i rade drugačije od onoga što DF želi, nije odraz demokratije i građanskog karaktera, već političkog primitivizma i netolerancije, koji su osnovno obilježje politike DF-a.Manipulacije kojima DF i Srđan Milić pokušavaju prikriti da su nasilnici njihovi simpatizeri i pristalice neće uspjeti. Nadamo se da će vrhovni državni tužilac detaljno ispitati sve Milićeve navode, koje je MUP već ocijenio je kao sramotne. Ti ljudi su šetali sa Mandićem i Milićem, usput lomeći tuđu imovinu, napadajući policiju i ugrožavajući državne institucije i živote građana. Sve ostalo će utvrditi nadležni državni organi, prije svih policija i VDT, nakon čega će biti otklonjene sve sumnje u motive nasilnika. Do utvrđivanja svih činjenica niko, pa ni DF i Srđan Milić, ne smiju se baviti podmetačinama i dovoditi javnost u zabludu-kaže se u saopštenju.


EU: Ne­pri­hva­tlji­vo na­si­lje, ali i pre­ko­mjer­na upo­tre­ba si­le

De­le­ga­ci­ja EU sa­op­šti­la je da bi de­mon­stran­ti tre­ba­lo da po­štu­ju za­kon i da se su­zdr­že od na­si­lja, ali i da je pre­ko­mjer­na upo­tre­ba si­le od stra­ne nad­le­žnih ne­pri­hva­tlji­va.
–Pa­žlji­vo smo pra­ti­li de­ša­va­nja u Pod­go­ri­ci u pro­te­klih ne­ko­li­ko da­na. Oče­ku­je­mo od svih stra­na da po­ka­žu uz­dr­ža­nost i da po­štu­ju za­kon. Na­ro­či­to po­zi­va­mo sve po­li­tič­ke ak­te­re da na­sta­ve sa kon­struk­tiv­nim di­ja­lo­gom u okvi­ru de­mo­krat­skih in­sti­tu­ci­ja i pro­ce­sa. U tom svje­tlu, po­zdra­vlja­mo ini­ci­ja­ti­vu za ob­na­vlja­nje po­li­tič­kog di­ja­lo­ga unu­tar Skup­šti­ne. De­mon­stran­ti bi tre­ba­lo da po­štu­ju za­kon i da se su­zdr­že od na­si­lja, ali je i pre­ko­mjer­na upo­tre­ba si­le od stra­ne nad­le­žnih ta­ko­đe ne­pri­hva­tlji­va –na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Iz De­le­ga­ci­je EU su na­gla­si­li da je slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja te­melj­no pra­vo i da bi no­vi­na­ri tre­ba­lo da ra­de pro­fe­si­o­nal­no i da uži­va­ju slo­bo­du u ne­sme­ta­nom oba­vlja­nju nji­ho­vog po­sla.
–De­le­ga­ci­ja EU u Cr­noj Go­ri je za­bri­nu­ta zbog pri­vo­đe­nja dva no­vi­na­ra, kao i zbog na­pa­da na re­dak­ci­ju TV Pink M, ko­ji je re­zul­ti­rao i po­vre­dom jed­ne no­vi­nar­ke. Nad­le­žni or­ga­ni bi sa­da tre­ba­lo da te­melj­no is­tra­že te in­ci­den­te, u skla­du sa prin­ci­pi­ma vla­da­vi­ne pra­va – po­ru­ču­ju iz De­le­ga­ci­je EU.


Osi­gu­ra­ti bez­bjed­nost no­vi­na­ra

Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Ju­ven­tas i Kvir Mon­te­ne­gro naj­o­štri­je osu­đu­ju na­pa­de na no­vi­na­re i re­dak­ci­je me­dij­skih ku­ća, pri­jet­nje smr­ću no­vi­na­ri­ma i na­pa­de na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke i pro­sto­ri­je po­li­tič­kih par­ti­ja.
–Ne­do­pu­sti­vo je i ne­pri­hva­tlji­vo da se ne­za­do­volj­stvo ure­đi­vač­kom po­li­ti­kom i me­dij­skim iz­vje­šta­va­njem bi­lo ko­je me­dij­ske ku­će is­po­lja­va kroz na­si­lje i ne­do­zvo­lje­ne rad­nje. Slo­bo­da i bez­bjed­nost no­vi­na­ra i me­dij­skih ku­ća mo­ra­ju bi­ti ne­u­pit­ni. Ne­za­do­volj­stvo ra­dom bi­lo ko­je po­li­tič­ke par­ti­je ne smi­je se is­po­lja­va­ti na­sil­nim pu­tem, već se di­sku­si­ja o to­me mo­ra vo­di­ti na ci­vi­li­zo­van i de­mo­krat­ski na­čin i unu­tar in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma. Naj­o­štri­je osu­đu­je­mo i za­bi­lje­že­ne na­pa­de na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke pri­li­kom vr­še­nja slu­žbe­ne du­žno­sti, ali i zah­ti­je­va­mo ade­kvat­nu i hit­nu is­tra­gu o sva­kom slu­ča­ju pre­ko­ra­če­nja ovla­šće­nja od stra­ne po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"