Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-10-21 MEDIJI I CIVILNI SEKTOR NAJOŠTRIJE OSUDILI PRIJETNJE UPUĆENE DIREKTORICI TV „VIJESTI” MARIJANI KADIĆ BOJANIĆ I KRITIKOVALI HAPŠENJE NOVINARA DRAŽENA ŽIVKOVIĆA I GOJKA RAIČEVIĆA
Atmosferu linča kreirala Uprava policije
Kadić Bojanić Atmosferu linča kreirala Uprava policije Kada oni koji treba da štite novinare vrše nasilje nad njima, onda ne čudi što urednicima nezavisnih medija i njihovim porodicama huligani prijete smrću – ocijenio je Nikola Marković Pitamo se kakav bi to sledeći napad trebalo da se dogodi pa da se poslanici motivišu da prihvate inicijativu za uvođenje novih krivičnih djela u Krivični zakonik u cilju pojačane krivičnopravne zaštite novinara, pitaju u HRA
Pri­jet­nje iz­vr­šnoj di­rek­to­ri­ci Te­le­vi­zi­je „Vi­je­sti” Ma­ri­ja­ni Kadić Bo­ja­nić po­sle­di­ca su at­mos­fe­re lin­ča ko­ju je pre­bi­ja­njem i hap­še­njem no­vi­na­ra kre­i­ra­la Upra­va po­li­ci­je (UP), a nad­le­žni or­ga­ni što hit­ni­je tre­ba da pro­ce­su­i­ra­ju oso­be ko­je sto­je iza ta­kvih na­pa­da, ocje­na je pred­stav­ni­ka me­di­ja i ci­vil­nog sek­to­ra. Oni su ape­lo­va­li na nad­le­žne or­ga­ne da za­šti­te no­vi­na­re od da­ljih na­pa­da. Kritikovano je i hapšenje novinara Dražena Živkovića (DAN) i Gojka Raičevića (IN4S) u subotu dok su izvještavali i bili na radnom zadatku tokom protesta ispred Skupštine.
Iz­vr­šnoj di­rek­to­ri­ci TV „Vi­je­sti” Ma­ri­ja­ni Kadić Bo­ja­nić upu­će­ne su pri­jet­nje na dru­štve­nim mre­ža­ma Fej­sbuk i Tvi­ter. Pr­ve pri­jet­nje smr­ću do­bi­la je zbog kri­tič­kog ko­men­ta­ra na ra­čun po­li­cij­ske ak­ci­je pri­li­kom raz­bi­ja­nja pro­te­sta.
– Po­li­ci­ja hap­si i tu­če no­vi­na­re. Je li to 21. vi­jek ili smo pa­ten­ti­ra­li ma­ši­nu za pu­to­va­nje kroz vri­je­me pa sam se po­gu­bi­la – na­pi­sa­la je Bo­ja­ni­će­va.
Ko­ri­snik Tvi­te­ra, ko­ji se pot­pi­su­je kao Ro­snić, na to joj je na­pi­sao da su „Fran­cu­zi kroz isto­ri­ju ima­li naj­bo­lje ma­ši­ne za že­ne po­put te­be – Fran­cu­ska kra­lji­ca – gi­ljo­ti­na“.
Pri­jet­nje joj je po­tom na Fej­sbu­ku upu­ti­la oso­ba ko­ja sto­ji iza pro­fi­la iz­vje­snog Mir­ka Đa­ge Dra­ga­ni­ća, ko­ja je na­pi­sa­la da je za­slu­ži­la „sve ono ako ove in­for­ma­ci­je da­ješ iz svo­je gla­ve“.
– No aj­de ja sam slab na ma­lu dje­cu... Pu­no ih vo­lim. Ma­lo sma­nji sa tim, ni­je li­je­po pi­sa­ti la­ži, za­i­sta – na­pi­sao je u pri­je­te­ćoj po­ru­ci Dra­ga­nić, ko­jem na pro­fi­lu pi­še da je „me­na­džer DPS-a u Nik­ši­ću”.
Dra­gi­nić je na­pi­sao i „imaš fi­no, pre­slat­ko di­je­te. Ni­je na maj­ku, mo­ra da je na oca, od ta­ko zlob­ne že­ne ne mo­že bi­ti ni­šta fi­no“.
– I ti kao ću­tiš, če­kaš da ti ne­što ka­žem. I evo ja ni­sam p****, ka­žem ti. Ču­vaj se Ma­ri­ja­na – na­vo­di se u po­ru­ci Dra­ga­ni­ća.
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za is­tra­ži­va­nje na­pa­da na no­vi­na­re i ured­nik dnev­nog li­sta „Dan“ Ni­ko­la Mar­ko­vić oci­je­nio je da je vi­še ne­go oči­gled­no da su no­vi­na­ri u Cr­noj Go­ri po­sta­li me­ta ra­znih kri­mi­nal­nih gru­pa i po­li­tič­kih struk­tu­ra.
– Uko­li­ko se ova­kva prak­sa hit­no ne za­u­sta­vi, sa­mo je pi­ta­nje da­na ka­da će sle­de­ći no­vi­nar bi­ti ubi­jen. Pri­jet­nje Ma­ri­ja­ni Kadić Bo­ja­nić po­sle­di­ca su at­mos­fe­re lin­ča ko­ju je pre­bi­ja­njem i hap­še­njem no­vi­na­ra kre­i­ra­la Upra­va po­li­ci­je. Ka­da oni ko­ji tre­ba da šti­te no­vi­na­re vr­še na­si­lje nad nji­ma, on­da ne ču­di što ured­ni­ci­ma ne­za­vi­snih me­di­ja i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma hu­li­ga­ni pri­je­te smr­ću – oci­je­nio je Mar­ko­vić.
On je kao pred­sjed­nik Ko­mi­si­je po­zvao sve ko­le­ge da se bez ob­zi­ra na raz­li­ke u ure­đi­vač­kim po­li­ti­ka­ma za­jed­no iz­bo­re za pra­vo na rad, bez stra­ha za go­li ži­vot i bez­bjed­nost svo­jih po­ro­di­ca.
– Isto­vre­me­no ape­lu­jem na me­đu­na­rod­nu za­jed­ni­cu da pi­ta­nje slo­bo­de me­di­ja i bez­bjed­no­sti no­vi­na­ra bu­de ključ­ni uslov u pro­ce­su in­te­gra­ci­ja Cr­ne Go­re – za­klju­čio je Mar­ko­vić.
Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) oče­ku­je od po­li­ci­je i tu­ži­la­štva da u što kra­ćem ro­ku pre­du­zmu sve mje­re iz svo­je nad­le­žno­sti ka­ko bi oso­be ko­je su pri­je­ti­le Bo­ja­ni­će­voj bi­le pro­ce­su­i­ra­ne i pri­mjer­no sank­ci­o­ni­sa­ne, uka­zao je di­rek­tor is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac. On je oci­je­nio da se u su­prot­nom ša­lje po­ru­ka da je no­vi­nar­ski ži­vot u Cr­noj Go­ri „po­tro­šna ro­ba“, te da pri­jet­nje ver­bal­nim i fi­zič­kim na­si­ljem mo­gu pro­ći ne­ka­žnje­no.
– Po­seb­no za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da su pri­jet­nje Bo­ja­ni­će­voj upu­će­ne u naj­ve­ćoj mje­ri zbog nje­ne re­ak­ci­je na hap­še­nje i pre­bi­ja­nje no­vi­na­ra, ko­ja je bi­la pri­rod­na jer je Ma­ri­ja­na i sa­ma no­vi­nar, ali i po­treb­na ka­ko bi se pa­žnja jav­no­sti skre­nu­la na ovaj pro­blem. Sma­tra­mo da cje­lo­kup­na si­tu­a­ci­ja u ko­joj se ze­mlja na­la­zi ni­ko­me ne mo­že da­ti za pra­vo da ugro­ža­va bez­bjed­nost no­vi­na­ra, ko­ji ne­ri­jet­ko upra­vo zbog po­sla ko­jim se ba­ve po­sta­ju me­ta onih ko­ji dru­ga­či­je mi­sle – is­ta­kao je Mi­lo­vac.
Ka­ko sma­tra, zbog to­ga je neo­p­hod­no da ovi na­pa­di, ali i svi dru­gi ko­ji su se de­si­li u po­sled­njih ne­ko­li­ko da­na na me­di­je u Cr­noj Go­ri, bu­du do kra­ja pro­ce­su­i­ra­ni. Mi­lo­vac is­ti­če da vi­nov­ni­ci na­pa­da, i sank­ci­je ko­je mo­ra­ju da sno­se, tre­ba da po­sta­nu pri­mjer i opo­me­na svim dru­gi­ma ko­ji se­bi da­ju za pra­vo da gu­še slo­bo­du me­di­ja i za­stra­šu­ju i pri­je­te no­vi­na­ri­ma.
Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA) osu­di­la je i dru­gu pri­jet­nju smr­ću ko­ju je to­kom pre­kju­če­ra­šnjeg da­na pri­mi­la di­rek­tor­ka Te­le­vi­zi­je „Vi­je­sti” Ma­ri­ja­na Kadić Bo­ja­nić od oso­be ko­ja se na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk pred­sta­vlja­la kao Mir­ko Đa­ga Dra­ga­nić, me­na­džer De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta u Nik­ši­ću, sa­op­šte­no je iz te or­ga­ni­za­ci­je.
– Po­seb­no uz­ne­mi­ra­va iz­ri­či­ta pri­jet­nja Dra­ga­ni­ća, ko­ji je u istom pri­je­te­ćem kon­tek­stu po­me­nuo i dje­cu Ma­ri­ja­ne Bo­ja­nić. Pr­vu pri­jet­nju joj je upu­ti­la još uvi­jek ne­i­den­ti­fi­ko­va­na oso­ba na dru­štve­noj mre­ži Tvi­ter – ka­žu u HRA.
Na­po­mi­nju da je Ma­ri­ja­na Bo­ja­nić obje pri­jet­nje pri­ja­vi­la Upra­vi po­li­ci­je, Odje­lje­nju za saj­ber kri­mi­nal, na či­jem je če­lu Jak­ša Bac­ko­vić.
– Od po­li­ci­je i dr­žav­nog tu­ži­o­ca oče­ku­je­mo da is­tra­zi i pro­ce­su­i­ra­nju ovog slu­ča­ja pri­stu­pe ozbilj­no i efi­ka­sno, ima­ju­ći u vi­du po­seb­nu dru­štve­nu opa­snost pri­jet­nji ko­je se upu­ću­ju no­vi­na­ri­ma, i či­nje­ni­cu da mno­gi slu­ča­je­vi na­pa­da i pri­jet­nji no­vi­na­ri­ma u Cr­noj Go­ri do da­nas ni­je­su ni ra­svi­je­tlje­ni ni ka­žnje­ni. Od De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta oče­ku­je­mo da sa­op­šti da li je oso­ba ko­ja je Ma­ri­ja­ni Bo­ja­nić upu­ti­la pri­jet­nje za­i­sta me­na­džer u toj par­ti­ji i da se od­re­di pre­ma tim pri­jet­nja­ma – po­ru­či­li su iz HRA.
Pod­sje­ća­ju da se Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va go­di­na­ma za­la­že za uvo­đe­nje no­vih kri­vič­nih dje­la u Kri­vič­ni za­ko­nik Cr­ne Go­re u ci­lju po­ja­ča­ne kri­vič­no­prav­ne za­šti­te no­vi­na­ra od na­pa­da i dru­gih dje­la ko­ja ih spre­ča­va­ju da oba­vlja­ju svo­ju pro­fe­si­ju od jav­nog in­te­re­sa.
– Na­šu ini­ci­ja­ti­vu, pre­ma is­tra­ži­va­nju CE­DEM-a, u ve­ći­ni po­dr­ža­va­ju i no­vi­na­ri, po­dr­ža­va je Sin­di­kat me­di­ja, na­čel­no je po­dr­ža­lo i ne­ko­li­ko po­li­tič­kih stra­na­ka, ali do da­nas se ni­jed­na stran­ka ni­je od­lu­či­la da ini­ci­ja­ti­vu i zva­nič­no pre­do­či cr­no­gor­skom par­la­men­tu. Pi­ta­mo se ka­kav bi to na­pad tre­ba­lo još da se do­go­di pa da se po­sla­ni­ci i po­sla­ni­ce mo­ti­vi­šu za taj kon­kre­tan ko­rak – za­klju­ču­ju u toj or­ga­ni­za­ci­ji.
HRA je dan ranije osudila kamenovanje prostorije TV Pinka.
A.T.


DPS: Dra­ga­nić ne ra­di kod nas

Iz De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta sa­op­šti­li su da oso­ba ko­ja je sa svog fej­sbuk na­lo­ga upu­ti­la pri­jet­nje no­vi­nar­ki Ma­ri­ja­ni Bo­ja­nić ni­je za­po­sle­na u toj stran­ci, ni­ti je član bi­lo kog par­tij­skog or­ga­na.
– U or­ga­ni­za­ci­o­noj struk­tu­ri i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta u DPS-u ne po­sto­ji mje­sto me­na­dže­ra par­ti­je – tvr­de u DPS-u, dodajući da osu­đu­ju sva­ki vid na­si­lja.


SNP: Me­dij­ske slo­bo­de ne­pri­ko­sno­ve­ne

Pri­jet­nje upu­će­ne di­rek­to­ri­ci Te­le­vi­zi­je „Vi­je­sti” Ma­ri­ja­ni Bo­ja­nić naj­o­štri­je je osu­di­la So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja (SNP). Oni su po­zva­li nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne da u pot­pu­no­sti i što pri­je ra­svi­je­tle slu­čaj ugro­ža­va­nja nje­ne bez­bjed­no­sti.


Kadić Bojanić: Porazno što pominju moju djecu

Marijana Kadić Bojanić upozorava da se u prijetećim porukama insistira na činjenici da je žena i prijeti se pominjanjem njene djece.
- Ovo je jasan znak da još živimo u vremenu kada su žene tretirane kao osobe čiji javni istupi nisu dobrodošli. Još porazije od toga jeste što pominje moju maloljetnu djecu i vrlo sam zabrinuta što postoje ljudi koji su spremni da upućuju takve prijetnje. No, sem toga - “sloboda” da se prijeti predstavnicima medija potpuno je logična posledica žestoke kampanje koja se vodi na svim nivoima i iz svih oružja protiv medija i zaposlenih u njima koji profesionalno rade svoj posao. Država mora da stane u zaštitu novinara a ne da, kao do sada, mnogi napadi i prijetnje ostaju do kraja neistraženi i da se nikada ne sazna nalogodavac – upozorila je Kadić Bojanić u izjavi za “Dan”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"