Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva spremna za pregovore o neutralnosti * Smještaju mi kriminalci iz policije * Za kredit Uniproma založena i ulica * Najpametniji smartfon * Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva uvodi Turcima vize od 1. januara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, Predsjednik Demokratske Crne Gore:
Demokrate neće učestvovati na izborima ukoliko ne dođe do pune primjene izbornog zakonodavstva

Vic Dana :)

Vremenska prognoza na radiju javlja,da je u Sibiru minus 55. Zove lik brata u Sibir i pita ga koja je temperatura kaze minus 35. Ja cuo da je minus 55, mozda je napolju nisam izlazioArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2015-11-27 TRADICIONALNE POLIMSKE KNJIŽEVNE STAZE U BERANAMA
Veče posvećeno Ratku Deletiću
Veče posvećeno Ratku Deletiću
Ovo­go­di­šnja tra­di­co­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Po­lim­ske knji­žev­ne sta­ze” ko­ja se sva­ke go­di­ne, pod po­kro­vi­telj­stvom Mi­ni­star­stva kul­tu­re i lo­kal­ne upra­ve, odr­ža­va u Be­ra­na­ma po­sve­će­na je knji­žev­ni­ku i no­vi­na­ru Rat­ku De­le­ti­ću. Cen­tral­na sve­ča­nost bi­će odr­ža­na ve­če­ras, u 19 ča­so­va, u Po­lim­skom mu­ze­ju. U pro­gra­mu će uče­stvo­va­ti pje­sni­ci: Ran­ko Jo­vo­vić, Bu­di­mir Du­bak, Dra­go­mir Ću­la­fić, Ili­ja La­ku­šić, Ra­do­mir Sto­ja­no­vić, To­dor Ži­va­lje­vić-Ve­lič­ki, No­vi­ca Đu­rić, Mi­o­drag-Mi­ško Mi­lo­še­vić, Vlaj­ko Ću­la­fić, Mi­la Du­bak, Ve­li­mir Ra­le­vić i Dar­ko Jo­vo­vić.
Rat­ko De­le­tić je ro­đen u se­lu Gra­ča­ni­ca, kod An­dri­je­vi­ce 1947. go­di­ne. Gim­na­zi­ju je za­vr­šio u Be­ra­na­ma. Stu­di­rao je na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Pri­šti­ni, na ka­te­dri za srp­sko-hr­vat­ski je­zik i knji­žev­nost. Di­plo­mi­rao je 1975. go­di­ne. Ob­ja­vio je oko če­tr­de­se­tak knji­ga po­e­zi­je i pro­ze. Za­stu­pljen je u broj­nim an­to­lo­gi­ja­ma i zbor­ni­ci­ma. Do­bit­nik je vi­še na­gra­da i pri­zna­nja me­đu ko­ji­ma se iz­dva­ja­ju na­gra­de: „Bla­žo Šće­pa­no­vić”, „La­zar Vuk­če­vić”, „Uni­ver­zi­tet­ske ri­je­či”, „Ri­sto Rat­ko­vić”, „Kon­dir Ko­sov­ke dje­voj­ke”, „Gli­go­ri­je Ele­zo­vić”, „Velj­ko Vi­da­ko­vić”, Op­štin­ska na­gra­da gra­da An­dri­je­vi­ca „17. jul”, „Mar­ko Mi­lja­nov” i „Ko­či­će­vo Pe­ro”.
Sti­ho­vi su mu pre­vo­đe­ni na ru­ski, fran­cu­ski, ma­đar­ski, tur­ski, en­gle­ski, jer­men­ski, i ma­ke­don­ski je­zik.
Još kao stu­dent Rat­ko De­le­tić je po­čeo da se ba­vi no­vi­nar­stvom. Sa­ra­đi­vao je sa broj­nim li­sto­vi­ma i ča­so­pi­si­ma. Je­dan je od osni­va­ča stu­dent­skog li­sta „No­vi svet” u Pri­šti­ni. Bio je du­go­go­di­šnji no­vi­nar „Po­bje­de” i „Uni­ver­zi­tet­ske ri­je­či”. Bio je glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik li­sta „Agro­kom­bi­na­ta 13. jul”, kao i knji­žev­nog li­sta „Za­pi­si”. Dvi­je go­di­ne oba­vljao je du­žnost se­kre­ta­ra Udru­že­nja knji­žev­ni­ka Cr­ne Go­re. Bio je ured­nik po­e­zi­je u iz­da­vač­koj ku­ći „Obod”, glav­ni ured­nik iz­da­vač­ke ku­će „Stu­po­vi” i glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik iz­da­vač­ke ku­će „Ko­mo­vi” u An­dri­je­vi­ci. Umro 01. av­gu­sta 2007. go­di­ne u Pod­go­ri­ci.
D.J.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"