Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-12-31 DRŽAVNE INSTITUCIJE U 2015. GODINI NIJESU ŠTEDJELE NA LUKSUZU, ALI JESU NA GRAĐANIMA
Milioni za vozila, a sirotinji ukidali socijalu
Milioni za vozila, a sirotinji ukidali socijalu Čak 2.060 porodica moglo je da dobije pomoć države da su sredstva od kupovine automobila usmjerena na socijalna davanja Marina Medojević smatra da je socijalna politika Vlade neefikasna i nepravedna Najveći dio odgovornosti za loše stanje snosi Ministarstvo rada i socijalnog staranja – smatra Mirjana Radović
Dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je u 2015. go­di­ni ni­je­su šte­dje­le na vo­znom par­ku, ali su se tru­di­le da ma­ksi­mal­no za­ki­nu gra­đa­ne. Pre­ma po­da­ci­ma sa saj­ta Upra­ve za jav­ne na­bav­ke, dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je su po­tro­ši­le 2.992.297 eura na ku­po­vi­nu sku­po­cje­nih auto­mo­bi­la, dok su na dru­goj stra­ni u pe­ri­o­du od ja­nu­a­ra do sep­tem­bra 2015. bez ma­te­ri­jal­nog obez­bje­đe­nja osta­le 1.632 po­ro­di­ce.
Pro­stim di­je­lje­njem tro­ško­va za ku­po­vi­nu no­vih vo­zi­la i iz­no­sa ma­te­ri­jal­nog obez­bje­đe­nja po­ro­di­ce za če­tvo­ro­čla­nu fa­mi­li­ju, is­pa­da da je čak 2.060 po­ro­di­ca mo­glo da do­bi­je po­moć dr­ža­ve da su sred­stva od ku­po­vi­ne auto­mo­bi­la usmje­ri­li na so­ci­jal­na da­va­nja.
Naj­vi­še nov­ca iz bu­dže­ta za ku­po­vi­nu vo­zi­la iz­dvo­ji­lo je Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va i to 2,3 mi­li­o­na, uglav­nom za po­tre­be Upra­ve po­li­ci­je. To­kom 2015. mi­ni­star prav­de Zo­ran Pa­žin do­bio je na ras­po­la­ga­nje no­vi „audi A6“ ko­ji je po­re­ske ob­ve­zni­ke ko­štao 41.800 eura. Pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da Ve­sna Me­de­ni­ca od 2015. vo­zi se u slu­žbe­nom „mer­ce­de­su benz E350 BLU­E­TEC 4M“ ko­ji su gra­đa­ni pla­ti­li 59.990 eura.
Se­kre­ta­ri­jat Sud­skog sa­vje­ta ku­pio je još dva auto­mo­bi­la, ali su oni pla­će­ni 42.700 eura. Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost ku­po­va­la je vo­zi­la u vri­jed­no­sti od 160.000 eura, Cen­tral­na ban­ka – 63.000, Po­šta – 90.000, Agen­ci­ja za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo – 39.000, Mi­ni­star­stvo pro­svje­te – 19.990, Skup­šti­na Cr­ne Go­re – 41.340. Glav­ni grad Pod­go­ri­ca je za ku­po­vi­nu dva slu­žbe­na auto­mo­bi­le, pre­ma po­da­ci­ma saj­ta Upra­ve za jav­ne na­bav­ke, po­tro­šio 32.900 eura, a Mi­ni­star­stvo od­bra­ne 47.000.
Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma Mon­sta­ta, sto­pa si­ro­ma­štva u Cr­noj Go­ri je 8,6 od­sto, što zna­či da oko 54.000 sta­nov­ni­ka ži­vi sa ma­nje od 186 eura mje­seč­no. Pro­sječ­na pla­ta u Cr­noj Go­ri je oko 480 eura, dok je po­tro­šač­ka kor­pa 800 eura. U Cr­noj Go­ri po­sao ne­ma oko 39.000 gra­đa­na, a MMF je ne­dav­no kon­sta­to­vao da se si­ro­ma­štvo u ze­mlja­ma za­pad­nog Bal­ka­na po­sled­njih se­dam go­di­na naj­vi­še po­ve­ća­lo u Cr­noj Go­ri i Al­ba­ni­ji.
Ko­men­ta­ro­šu­ći iz­dat­ke za ku­po­vi­nu vo­zi­la na jed­noj i uki­da­nje so­ci­jal­nih da­va­nja na dru­goj stra­ni, sa­go­vor­ni­ci „Da­na” sma­tra­ju da je Vla­di oči­gled­no vi­še sta­lo do luk­su­za ne­go do na­ro­da. Di­rek­to­ri­ca Hu­ma­ni­tar­ne fon­da­ci­je Ban­ka hra­ne Ma­ri­na Me­do­je­vić sma­tra da je so­ci­jal­na po­li­ti­ka Vla­de ne­e­fi­ka­sna, ne­pra­ved­na, a sa dru­ge stra­ne vi­so­ko po­li­ti­zo­va­na i sku­pa. Ona ocje­nju­je da se Ban­ka hra­ne naj­če­šće su­sre­će sa gra­đa­ni­ma ko­ji ne­ma­ju so­ci­jal­nu po­moć, ili im je ona od­u­ze­ta, a ko­ji ne­ma­ju ni­ka­kve pri­ho­de ili ima­ju imo­vi­nu od ko­je ne mo­gu ima­ti ni­ka­kvu ko­rist.
– Obič­no se ra­di o lju­di­ma ko­ji ne ra­de, ni­je­su u pen­zi­ji, a ima­ju ne­ku imo­vi­nu na se­lu ko­ju ne mo­gu ni ko­ri­sti­ti ni­ti pro­da­ti ili iz­da­ti, jer je prak­tič­no bez­vri­jed­na. S dru­ge stra­ne, si­ro­ma­štvo u Cr­noj Go­ri je po­sta­lo struk­tur­ni pro­blem jer se ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje po­ro­di­ce ko­ri­sti neo­prav­da­no du­go, što uka­zu­je na pro­blem da Vla­da ne­ma pro­ak­tiv­nu eko­nom­sku i raz­voj­nu po­li­ti­ku ko­ja bi ove lju­de iz­ve­la iz zo­ne si­ro­ma­štva, a to je je­di­no mo­gu­će kroz di­na­mič­ni eko­nom­ski rast i otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta i za­po­šlja­va­nje ovih lju­di. Ni­je u in­te­re­su ni dr­ža­ve ni ko­ri­sni­ka so­ci­jal­ne po­mo­ći da se de­ce­ni­ja­ma isti lju­di na­la­ze u sta­nju so­ci­jal­ne nu­žde – ka­že u iz­ja­vi za „Dan” Me­do­je­vi­će­va.
Ban­ka hra­ne, ka­ko is­ti­če, od osni­va­nja uka­zu­je na ba­ha­ti od­nos vla­sti pre­ma bu­dže­tu i ne­kon­tro­li­sa­no tro­še­nje sred­sta­va na luk­suz i sta­tus dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra i slu­žbe­ni­ka, ko­ji ne pri­li­či jed­noj ne­raz­vi­je­noj i si­ro­ma­šnoj ze­mlji gdje se sko­ro po­lo­vi­na po­pu­la­ci­je na­la­zi na gra­ni­ci ili is­pod gra­ni­ce si­ro­ma­štva.
– Uoča­va­mo po­ja­vu da sta­ri so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi go­di­na­ma i de­ce­ni­ja­ma osta­ju u zo­ni si­ro­ma­štva, a da do­la­ze no­vi, pa je so­ci­jal­ni bu­džet sve op­te­re­će­ni­ji. I po­red to­ga što se sve vi­še nov­ca odva­ja za so­ci­jal­nu po­moć, ta sred­stva ne rje­ša­va­ju pro­blem jer se si­ro­ma­štvo ši­ri i po­tre­be su sve ve­će. Za­to bi dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri i slu­žbe­ni­ci mo­ra­li mno­go vi­še da šte­de i da se dr­žav­na ad­mi­ni­stra­ci­ja ra­ci­o­na­li­zu­je i po bro­ju za­po­sle­nih, i po vi­si­ni tro­ško­va – ka­že Me­do­je­vi­će­va.
Pre­ma ocje­ni Mir­ja­ne Ra­do­vić iz NVO Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA) do­bro je ako su ne­ke po­ro­di­ce osta­le bez so­ci­jal­nih na­kna­da uko­li­ko je raz­log za to pro­na­la­zak po­sla ili zbog ot­kri­va­nja zlo­u­po­tre­ba.
– Mi smo se za­la­ga­li da Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja spro­ve­de te­melj­nu kon­tro­lu i spri­je­či zlo­u­po­tre­be pra­va na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje po­ro­di­ce na šte­tu onih po­ro­di­ca ko­ji­ma je po­moć stvar­no neo­p­hod­na. Kao što zna­te, za­bi­lje­že­ni su pri­mje­ri da su ne­ki od ko­ri­sni­ka MOP-a isto­vre­me­no bi­li i pri­vat­ni pred­u­zet­ni­ci sa fri­zer­skim sa­lo­ni­ma, vul­ka­ni­zer­skim ser­vi­si­ma i slič­no, dok na dru­goj stra­ni po­sto­ji zna­tan broj po­ro­di­ca ko­je su stal­no na ivi­ci pre­ži­vlja­va­nja jer ne­ma­ju ni­ka­kvih dru­gih pri­ho­da osim so­ci­jal­ne po­mo­ći. U tom kon­tek­stu, naš dru­gi za­htjev je bio da se ušte­de na­sta­le spre­ča­va­njem zlo­u­po­tre­ba ovo­ga i dru­gih pra­va pro­pi­sa­nih Za­ko­nom o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, is­ko­ri­ste ta­ko da se iz­no­si da­va­nja iz so­ci­jal­ne za­šti­te  po­ve­ća­ju, či­me bi se ma­kar ubla­žio ka­ta­stro­fa­lan po­lo­žaj so­ci­jal­no ne­zbri­nu­tih po­ro­di­ca – ka­že za „Dan” Ra­do­vi­će­va.
Po­ru­ču­je da se zlo­u­po­tre­be ni­je­su is­ko­ri­je­ni­le, te da da­nas ima­mo si­tu­a­ci­ju da je so­ci­jal­na po­moć ko­ju u Cr­noj Go­ri pri­ma če­tvo­ro­čla­na po­ro­di­ca sa dvo­je dje­ce od 146 eura (ma­te­ri­jal­no obez­bje­že­nje od 108 eura plus do­da­tak za dje­cu od 19 eura po dje­te­tu), čak i is­pod ap­so­lut­ne li­ni­je si­ro­ma­štva za jed­nu oso­bu ko­ja iz­no­si 186 i po­kri­va sve­ga 18 od­sto iz­no­sa mi­ni­mal­ne po­tro­šač­ke kor­pe za če­ti­ri oso­be od 808 eura.
– Sma­tra­mo da naj­ve­ći dio od­go­vor­no­sti za na­ve­de­no sta­nje sno­si Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja ko­je se od­lu­či­lo da ušte­de na­sta­le spre­ča­va­njem zlo­u­po­tre­ba u vri­jed­no­sti od sko­ro mi­li­on eura pre­u­smje­ri  Ko­mi­si­ji Vla­de za stam­be­na pi­ta­nja za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja za­po­sle­nih u tom mi­ni­star­stvu, od­no­sno  Na­ci­o­nal­noj tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji – is­ti­če Ra­do­vi­će­va.
Pod­sje­ća da je Mi­ni­star­stvo no­vac pre­u­smje­ri­lo upr­kos pre­po­ru­ka­ma UN Ko­mi­te­ta za eko­nom­ska, so­ci­jal­na i kul­tur­na pra­va da­tim u de­cem­bru 2014. go­di­ne da dr­ža­va po­ve­ća iz­no­se da­va­nja iz so­ci­jal­ne za­šti­te i obez­bi­je­di od­go­va­ra­ju­ći ži­vot­ni stan­dard so­ci­jal­no ugro­že­nim lju­di­ma, po­seb­no ne­za­po­sle­nim, sta­rim i oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom, da  osnu­je sklo­ni­šta za bes­kuć­ni­ke i od­go­va­ra­ju­će ri­je­ši pro­blem lju­di ko­ji si­lom pri­li­ke ži­ve u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci u Do­bro­ti jer ne­ma­ju gdje dru­go da odu.
– Na­ža­lost, na naš po­no­vlje­ni apel da se pre­i­spi­ta­ju na­ve­de­na pre­u­smje­ra­va­nja i da se no­vac is­ko­ri­si­ti za is­pu­nja­va­nje ci­ti­ra­nih pre­po­ru­ka ko­je je dao UN Ko­mi­tet,  ni­ko iz mi­ni­star­stva do da­nas ni­je od­go­vo­rio – do­da­la je Ra­do­vi­će­va.
M.S.

Ni­je ih bri­ga za na­rod
Pred­sjed­nik Udru­že­nja za za­šti­tu pra­va rad­ni­ka Sta­tus Ra­do­je La­ku­šić sma­tra da je Cr­na Go­ra po­sled­njih de­ce­ni­ja do­ži­vje­la na­za­dak u obla­sti so­ci­jal­ne prav­de, od jed­nog od naj­sa­vr­še­ni­jih mo­de­la ko­ji je gra­đa­ni­ma ga­ran­to­vao si­gur­nost u do­ba Ju­go­sla­vi­je, do neo­li­be­ral­nog ka­pi­ta­li­stič­kog si­ste­ma ko­ji gra­đa­ne osta­vlja na mi­lost i ne­mi­lost ka­pi­ta­li­sti­ma.
– Tu­žna je sli­ka da sva­kog da­na ima­mo sve vi­še si­ro­ma­šnih, dok na dru­goj stra­ni kod dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra ima­mo ras­koš i luk­suz. Jed­no od ustav­nih na­če­la Cr­ne Go­re je da je ona dr­ža­va so­ci­jal­ne prav­de. Po po­li­ti­ci Vla­de to ne mo­že­mo za­klju­či­ti jer ona ra­di su­prot­no tom od­re­đe­nju, ali i evrop­skim so­ci­jal­nim mo­de­lom. U na­šoj dr­ža­vi iz da­na u dan je sve pri­sut­ni­ji li­be­ral­ni so­ci­jal­ni mo­del ko­ji ka­rak­te­ri­še da se sva­ko za se­be bri­ne, čak i oni ko­ji su ugro­že­ni po vi­še osno­va, so­ci­jal­nom, zdrav­stve­nom i slič­no. Jed­no­stav­no re­če­no sna­la­zi se ka­ko ko mo­že, a Vla­du ni­je bri­ga za na­rod ka­da mi­sli na se­be – za­klju­ču­je u iz­ja­vi za „Dan” La­ku­šić.

Prav­da sa­mo na pa­pi­ru
Ma­ri­na Me­do­je­vić na­vo­di da je Cr­na Go­ra dr­ža­va so­ci­jal­ne prav­de sa­mo na pa­pi­ru.
– U re­al­nom ži­vo­tu su­o­če­ni smo sa sve dra­stič­ni­jim pri­mje­ri­ma so­ci­jal­nog ra­slo­ja­va­nja i dis­kri­mi­na­ci­je na­ših gra­đa­na ko­ji zbog te­škog ma­te­ri­jal­nog po­lo­ža­ja vi­še ne­ma­ju pri­stup pra­vi­ma ko­ja su im za­ga­ran­to­va­na Usta­vom, kao što su pra­vo na ško­lo­va­nje, zdrav­stve­nu za­šti­tu, po­sao... Si­ro­ma­štvo do­dat­no dis­kri­mi­ni­še ove lju­de ko­ji osta­ju na mar­gi­na­ma dru­štva bez ika­kvih šan­si za op­sta­nak – na­gla­si­la je Me­do­je­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"