Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-12-30 NEBOJŠA MEDOJEVIĆ (DF) TRAŽI ISTRAGU NAKON USVAJANJA ANEKSA ZA KRALJIČINU PLAŽU I UGOVORA ZA MAMULU
Tužilaštvo da ispita veze Pozitivne i Statisa
Tužilaštvo da ispita veze Pozitivne i Statisa Potrebno je ispitati imovinu poslanika Pozitivne. Ima dosta osnova da se tužilac pozabavi glasanjem koje je donijelo više desetina miliona eura privatniku. Istražni organi moraju da ispitaju kakvi su to bili pregovori i šta je Pozitivna dobila zauzvrat, kazao je Nebojša Medojević Kada je riječ o gospodinu Medojeviću, ne komentarišem gluposti, odgovorila je Azra Jasavić i dodala da tužilac treba da ispita sve aktere ove priče koju su od 2007. kreirali medijski i politički reketaši
Gla­so­vi­ma DPS-a, So­ci­jal­de­mo­kra­ta, ma­njin­skih par­ti­ja i Po­zi­tiv­ne ju­če su usvo­je­ni aneks ugo­vo­ra za Kra­lji­či­nu pla­žu i ugo­vor o du­go­roč­nom za­ku­pu ostr­va La­sta­vi­ca sa tvr­đa­vom Ma­mu­la. Pro­tiv su bi­li opo­zi­ci­ja i SDP. Za od­lu­ku o Ma­mu­li ni­je gla­sao ni po­sla­nik Po­zi­tiv­ne Sr­đan Pe­rić, ko­ji po­dr­žao od­lu­ku za Kra­lji­či­nu pla­žu.
Po­zi­tiv­na je gla­sa­la za aneks ugo­vo­ra sa Adri­ja­tik pro­per­ti­som na­kon što su usvo­je­ni nji­ho­vi amand­ma­ni ko­ji pred­vi­đa­ju od­ri­ca­nje od ar­bi­tra­že, dok su glas za Ma­mu­lu di­gli na­kon što su usvo­je­ni amand­ma­ni DPS-a i na­kon što je vla­snik Ora­sko­ma po­slao do­pis u ko­jem je na­veo da će Ma­mu­la bi­ti otvo­re­na za jav­nost i da ne­će is­ko­ri­sti­ti kla­u­zu­lu in­ta­bu­lan­di za sti­ca­nje pra­va svo­ji­ne nad ostr­vom. Po­sla­nik Po­zi­tiv­ne Azra Ja­sa­vić pod­sje­ti­la je da ugo­vor za Ma­mu­lu ni­su po­dr­ža­li u ju­lu, uz tvrd­nju da je DPS u me­đu­vre­me­nu kroz amand­ma­ne ob­je­di­nio sve nji­ho­ve su­ge­sti­je u ve­zi sa prav­nim pi­ta­nji­ma u ugo­vo­ru.
–Za­to će naš stav o ugo­vo­ru bi­ti po­zi­ti­van. Gla­sam za ovu od­lu­ku jer že­lim da uki­nem po­li­tič­ki ucje­nji­vač­ki ka­pi­tal i da za­jed­no sa ko­le­ga­ma ute­me­ljim bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou u ugo­vo­rač­kim po­slo­vi­ma, gdje se vlast do­sad ugra­đi­va­la. In­ve­sti­to­re iz ze­mlje naj­vi­še tje­ra vlast. Tre­ba spro­ve­sti is­tra­gu da se vi­di ko se ugra­đi­vao – ka­za­la je Ja­sa­vi­će­va uoči gla­sa­nja o dvi­je spor­ne od­lu­ke.
Pred­sjed­nik par­la­men­ta Ran­ko Kri­vo­ka­pić (SDP) ka­zao je Ja­sa­vi­će­voj da nje­ga po­zo­vu za svje­do­ka ka­da otvo­re is­tra­gu. On je uka­zao da se ugo­vo­ri ne mo­gu mi­je­nja­ti aman­da­ni­ma i da sa­gla­snost vla­sni­ka Adri­ja­tik pro­per­ti­sa i Ora­sko­ma ni­je prav­no va­ljan do­ku­ment na osno­vu ko­jeg se mo­že mi­je­nja­ti aneks. Iako je vo­dio sjed­ni­cu, Kri­vo­ka­pić ni­je htio da sta­vi na gla­sa­nje ove dvi­je od­lu­ke, već je to pre­pu­stio pot­pred­sjed­ni­ku Mi­lu­ti­nu Si­mo­vi­ću (DPS), uz obra­zlo­že­nje da ne zna šta da sta­vi na gla­sa­nje.
Sa njim je bio sa­gla­san i Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić (De­mo­kra­te), ko­ji je ka­zao da pred­log od­lu­ke ni­je u formi ko­ja je nu­žna i da Skup­šti­na, ko­ja da­je sa­gla­snost na ugo­vor, ne mo­že sa­ma mi­je­nja­ti ugo­vor­ni od­nos.
Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić (SDP) oci­je­ni­la je da su u pi­ta­nju ne­za­ko­ni­ti ugo­vo­ri i ni­šta­vi prav­ni po­slo­vi i da će vri­je­me to i po­ka­za­ti.
–Ugo­vor je za­kon za ugo­vor­ne stra­ne. Amand­ma­ne je tre­ba­lo pro­sli­je­di­ti Vla­di, ko­ja je tre­ba­lo da ih da in­ve­sti­to­ri­ma, da se ras­ki­ne aneks i sa­či­ni no­vi ugo­vor u ko­ji će ući amand­ma­ni. Ugo­vor mo­gu mi­je­nja­ti sa­mo ugo­vor­ne stra­ne. Amand­ma­ni ne­će bi­ti oba­ve­zu­ju­ći za in­ve­sti­to­ra sve dok ih ne­ma u ugo­vo­ru – rekla je Vuk­sa­no­vićeva.
Pred­sjed­nik PzP-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić ka­zao je za „Dan” da je u sre­di­štu sve­ga u ve­zi sa Kra­lji­či­nom pla­žom i Ma­mu­lom no­vac.
–Sta­tis ima ma­te­ri­jal­nu ko­rist od usva­ja­nja anek­sa. Pi­ta­nje je šta od sve­ga ovo­ga ima Po­zi­tiv­na jer nji­ho­va pri­ča da ra­de za Cr­nu Go­ru vri­je­đa zdrav ra­zum. In­te­res pri­vat­nog in­ve­sti­to­ra je ja­san i do­ni­je­će mu ogrom­nu za­ra­du. Po­sto­ji i ja­san mo­tiv za­što se ova­ko gla­sa­lo i ovo su si­tu­a­ci­je ko­je tre­ba da is­pi­ta tu­ži­lac – sma­tra Me­do­je­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, tre­ba is­pi­ta­ti imo­vi­nu po­sla­ni­ka Po­zi­tiv­ne, kao i to za­što su po­dr­ža­li ugo­vor sa pri­vat­ni­kom.
–Ka­da gla­sa­te za ugo­vor sa pri­vat­ni­kom, ri­zi­ku­je­te da se po­ve­že­te sa ko­rup­ci­jom. Ima do­sta osno­va da se tu­ži­lac po­za­ba­vi ju­če­ra­šnjim gla­sa­njem u par­la­men­tu ko­je je do­ni­je­lo vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura pri­vat­ni­ku. Da se ova­ko gla­sa­lo u ne­koj evrop­skoj ze­mlji, to bi bio kraj ta­kve par­ti­je. Is­tra­žni or­ga­ni mo­ra­ju da is­pi­ta­ju ka­kvi su to bi­li pre­go­vo­ri i šta je Po­zi­tiv­na do­bi­la za­uz­vrat – re­kao je Me­do­je­vić.
On je do­dao da je Po­zi­tiv­na ju­če i fak­tič­ki po­sta­la dio vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je.
–Ju­če­ra­šnjim gla­sa­njem po­sta­li su part­ne­ri ko­rum­pi­ra­nog re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća – za­klju­čio je Me­do­je­vić.
Usva­ja­njem anek­sa za ho­tel „Kra­lji­či­na pla­ža” grč­kom bi­zni­sme­nu Pe­tro­su Sta­ti­su pro­du­žen je rok za­ku­pa za 30 na 90 go­di­na i omo­gu­će­no mu je da kad iz­gra­di 126 apart­ma­na 66 bu­de za pro­da­ju. Uz to, bi­će oslo­bo­đen 250 hi­lja­da du­ga za za­kup­ni­nu i bu­du­će za­kup­ni­ne do iz­ra­de pro­stor­no-plan­ske do­ku­men­ta­ci­je.
Ora­skom, vla­sni­ka Sa­mi­ha Sa­vi­ri­sa, do­bio je Ma­mu­lu na 49 go­di­na za 48 hi­lja­da go­di­šnje, od­no­sno 4.000 eura mje­seč­no.
D.M.

Ne ko­men­ta­ri­šu glu­po­sti

Na Me­do­je­vi­će­ve op­tu­žbe na ra­čun Po­zi­tiv­ne od­go­vo­ri­la je Azra Ja­sa­vić, ko­ja je na­ve­la da je nje­na stran­ka sa­ma ini­ci­ra­la po­ziv tu­ži­o­cu da is­pi­ta „sve glu­po­sti i alu­zi­je ko­je su po­li­tič­ki gu­bit­ni­ci iz­re­kli da­nas”.
–Bra­ni­li smo in­te­res gra­đa­na da ne pla­ća­ju pro­ma­ša­je vla­sti i da se otva­ra­ju no­va rad­na mje­sta. To je oči­gled­no po­re­me­ti­le ne­či­je pla­no­ve, di­lo­ve i ta­lo­ve, pa otu­da i to­li­ka ogor­če­nost. Tu­ži­lac tre­ba da is­pi­ta i sve ak­te­re ove pri­če ko­ju su od 2007. kre­i­ra­li me­dij­ski i po­li­tič­ki re­ke­ta­ši. Ka­da je ri­ječ o go­spo­di­nu Me­do­je­vi­ću, ne ko­men­ta­ri­šem glu­po­sti. Oči­gled­no da on gle­da svo­jim oči­ma i kroz svo­je is­ku­stvo. To je nje­gov pro­blem – re­kla je Ja­sa­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"