Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-12-31 TUŽILAŠTVO PRIVELO KRAJU ISTRAGU PROTIV BUDVANSKIH FUNKCIONERA Mirjani Marović ukinut pritvor
Stri­na vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća Mir­ja­na pu­šte­na je ju­če iz pri­tvo­ra po­što su pre­sta­li osno­vi za nje­no da­lje za­dr­ža­va­nje, s ob­zi­rom na to da su svi svje­do­ci sa­slu­ša­ni. Osim nje, na slo­bo­du su pu­šte­ni i pro­cje­ni­te­lji Mil­ka La­za­re­vić i Mar­ko Ra­du­no­vić. Oče­ku­je se da će usko­ro iz pri­tvo­ra iza­ći i Mi­loš Ma­ro­vić, ko­ji pre­go­vo­ra sa tu­ži­la­štvom o uslo­vi­ma pot­pi­si­va­nja spo­ra­zum­nog pri­zna­nja kri­vi­ce.
Bra­ni­lac Ma­ro­vi­će­ve, advo­kat Zo­ran Pi­pe­ro­vić, po­tvr­dio je u iz­ja­vi za „Dan” da su Ma­ro­vi­će­va i pro­cje­ni­te­lji na slo­bo­di.
– Naj­va­žni­je je da je Mir­ja­na Ma­ro­vić slo­bod­na, pr­ven­stve­no što se ra­di o že­ni u ozbilj­nim go­di­na­ma, na ko­ju bi pri­tvor­ski uslo­vi vje­ro­vat­no lo­še uti­ca­li. Pr­ven­stve­no mi­slim na nje­no zdra­vlje. Sa­da će­mo se na mi­ru pri­pre­ma­ti za glav­ni pre­tres, ako do nje­ga uop­šte do­đe. U na­vo­di­ma na­red­be za spro­vo­đe­nje is­tra­ge, ka­da se opi­su­je nje­no svoj­stvo i rad­nje, bo­jim se da se ni­je mno­go vo­di­lo ra­ču­na o ono­me šta su ne­ki kri­vič­no-prav­ni in­sti­tu­ti. U sva­kom slu­ča­ju, ko­le­ga Dra­go­ljub Đu­ka­no­vić i ja smo op­ti­mi­sti ka­da je u pi­ta­nju kraj­nji is­hod ovog kri­vič­no-prav­nog po­stup­ka – ka­zao je Pi­pe­ro­vić.
Biv­ša še­fi­ca bu­dvan­skog ka­ta­stra Mir­ja­na Ma­ro­vić ra­ni­je je uhap­še­na zbog sum­nje da je po­či­ni­la kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.
Ta­ko­đe, 30. sep­tem­bra pri­ve­den je biv­ši pred­sjed­nik Op­šti­ne Bu­dva Raj­ko Ku­lja­ča. Pri­ve­de­ni su i ne­ka­da­šnji di­rek­tor AMD-a Igor Trn­ski, kao i pro­cje­ni­telj Mar­ko Ra­du­no­vić zbog sum­nje da su zlo­u­po­tri­je­bi­li slu­žbe­ni po­lo­žaj pri­li­kom pro­da­je dr­žav­nog ze­mlji­šta u se­lu Pri­je­vor iz­nad Ja­za.
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je ta­da je iz­u­ze­lo iz Auto-mo­to dru­štva Bu­dva do­ku­men­ta­ci­ju zbog sum­nje da je ne­ko­li­ko oso­ba zlo­u­po­tri­je­bi­lo slu­žbe­ni po­lo­žaj pri­li­kom ku­po­pro­da­je dr­žav­nog ze­mlji­šta u se­lu Pri­je­vor iz­nad Ja­za. Šte­ta za op­štin­ski bu­džet je sko­ro dva mi­li­o­na eura.
Is­tra­gom Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva će bi­ti ob­u­hva­će­ni svi di­rekt­no ili in­di­rekt­no po­ve­za­ni sa ovim po­slom: biv­ši pred­sjed­ni­ci op­šti­ne Bu­dva Raj­ko Ku­lja­ča i La­zar Ra­đe­no­vić, ne­ka­da­šnja še­fi­ca bu­dvan­skog ka­ta­stra Mir­ja­na Ma­ro­vić, Igor Trn­ski, Mi­o­drag Mi­tro­vić i Mil­ka La­za­re­vić.
Trn­ski je u me­đu­vre­me­nu po­stao svje­dok sa­rad­nik i on se ne te­re­ti za zlo­u­po­tre­be.M.V.P.

Fin­gi­ra­na li­ci­ta­ci­ja

Šte­ta za op­štin­ski bu­džet je, ka­ko se mo­že za­klju­či­ti iz pri­ku­plje­ne do­ku­men­ta­ci­je, na­sta­la 2008. go­di­ne, ka­da je do­ni­je­ta od­lu­ka da se NVO AMD Bu­dva pro­da ne­ur­ba­ni­zo­va­no ze­mlji­šte u Pri­je­vo­ru (26.000 kva­dra­ta).
Plac u Pri­je­vo­ru se na­la­zio iz­nad Ja­za, a pro­dat je na li­ci­ta­ci­ji po ni­skoj ci­je­ni. Za­ne­ma­re­na je pre­po­ru­ka dr­žav­ne vla­sti da se ne pro­da­je ne­ur­ba­ni­zo­va­no ze­mlji­šte, već da se in­ve­sti­tor upu­ti na ur­ba­ni­zo­va­ne par­ce­le sa pre­ci­znom na­mje­nom što mo­že na njoj da gra­di.
Odr­ža­na je, ka­ko se sum­nja, fin­gi­ra­na li­ci­ta­ci­ja na ko­joj su uče­stvo­va­le tri fir­me či­ji su pred­stav­ni­ci bi­li po­ve­za­na li­ca, a po­bi­je­di­la je ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja AMD Bu­dva, ko­ja je po­nu­di­la de­se­tak od­sto ve­ću ci­je­nu od po­čet­ne.
Pret­hod­no je op­štin­ska ko­mi­si­ja, na či­jem je če­lu bi­la Mir­ja­na Ma­ro­vić, pro­ci­je­ni­la vri­jed­nost kva­drat­nog me­tra na 45 eura. Kom­ple­tan po­sao je sklo­pljen za vri­je­me pred­sjed­nič­kog man­da­ta Raj­ka Ku­lja­če.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"