Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-12-31 VANJA ĆALOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” OCIJENILA DA NIJESU USPOSTAVLJENI SVI MEHANIZMI ZA SPREČAVANJE KUPOVINE GLASOVA
Učešće opozicije na ovakvim izborima je legalizovanje korupcije
Učešće opozicije na ovakvim izborima je legalizovanje korupcije Kao što većina ljudi vjeruje da je Marović uhapšen kako bi bio crnogorski Sanader umjesto Đukanovića, tako su i slučaju „Telekom” procesuirani samo puki izvršioci, a Ana Đukanović nije čak ni svjedok, a kamoli optužena – istakla direktorica MANS-a
U
s­po­sta­vlje­ni su sa­mo ne­ki me­ha­ni­zmi za spre­ča­va­nje ku­po­vi­ne gla­so­va, ko­ji se pri­mar­no od­no­se na oba­ve­zu in­sti­tu­ci­ja da ob­ja­vlju­ju po­dat­ke o svo­joj po­tro­šnji. Isto­vre­me­no, sve za­bra­ne ko­je su de­fi­ni­sa­ne na osno­vu me­to­da ot­kri­ve­nih u okvi­ru afe­re „Sni­mak” uki­nu­te su po­li­tič­kom od­lu­kom Ustav­nog su­da, is­ta­kla je u in­ter­vjuu za „Dan” Va­nja Ća­lo­vić, iz­vr­šni di­rek­tor MANS-a.
Ona je re­kla da u no­vom za­ko­nu ne­ma za­bra­ne za­po­šlja­va­nja u pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du, pa tre­ba oče­ki­va­ti da će i da­lje bi­ti pri­mje­nji­va­na for­mu­la „je­dan za­po­sle­ni – če­ti­ri gla­sa”.
–Zbog sve­ga to­ga sam uvje­re­na da bi uče­šće opo­zi­ci­je na iz­bo­ri­ma pred­sta­vlja­lo pu­ko le­ga­li­zo­va­nje po­li­tič­ke ko­rup­ci­je uko­li­ko ne bu­du us­po­sta­vlje­ni me­ha­ni­zmi za spre­ča­va­nje ku­po­vi­ne gla­so­va i zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih re­sur­sa – po­ru­či­la je Ća­lo­vi­će­va.
Ona je do­da­la da je odav­no bi­lo vri­je­me da funk­ci­o­ner DPS-a Sve­to­zar Ma­ro­vić i nje­go­vi sa­rad­ni­ci bu­du uhap­še­ni, uz pod­sje­ća­nje da je MANS još 2008. go­di­ne uka­zao da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je ri­ječ o or­ga­ni­zo­va­noj kri­mi­nal­noj gru­pi i ot­krio nji­ho­ve broj­ne ko­rup­tiv­ne po­slo­ve.
Agen­ci­ja za an­ti­ko­rup­ci­ju tre­ba­lo bi da bu­de ope­ra­tiv­na od 1. ja­nu­a­ra. Vje­ru­je­te li da ona ima ka­pa­ci­te­ta da na pra­vi na­čin is­pu­ni svoj man­dat?
–Uvje­re­na sam da Agen­ci­ja ne­će bi­ti u mo­guć­no­sti da u pot­pu­no­sti is­pu­ni svoj man­dat, po­seb­no u di­je­lu ko­ji se od­no­si na spre­ča­va­nje zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih fon­do­va u po­li­tič­ke svr­he, jer je ve­ći­na čla­no­va sa­vje­ta te in­sti­tu­ci­je, kao i njen di­rek­tor, pod di­rekt­nom kon­tro­lom vla­da­ju­ćeg DPS-a.
Za di­rek­to­ra Agen­ci­je ne­za­ko­ni­to je iza­bran pen­zi­o­ni­sa­ni po­li­ca­jac ko­ji u svo­joj ka­ri­je­ri ni­je imao ni­je­dan kon­kre­tan re­zul­tat u obla­sti bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je, a za tu po­zi­ci­ju su ga pre­po­ru­či­le is­klju­či­vo ro­đač­ke ve­ze sa za­mje­ni­kom pred­sjed­ni­ka DPS-a Du­škom Mar­ko­vi­ćem.
Ta­kav ka­dar je za­tim, oči­gled­no na­mjer­no, us­po­sta­vio struk­tu­ru Agen­ci­je ko­ja ga­ran­tu­je da ta in­sti­tu­ci­ja ne­će ima­ti ka­pa­ci­te­ta da pra­ti iz­bor­ni pro­ces. Na­i­me, pre­ma nje­go­vom pred­lo­gu, a su­prot­nom pre­po­ru­ka­ma eks­pe­ra­ta Evrop­ske uni­je, kom­plet­nu po­tro­šnju svih in­sti­tu­ci­ja uoči na­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra tre­ba da pra­ti sa­mo če­tvo­ro za­po­sle­nih, i to sa iz­u­zet­no skrom­nim rad­nim is­ku­stvom.
Sve pred­lo­ge di­rek­to­ra pri­hva­ti­la je ve­ći­na čla­no­va Sa­vje­ta, ko­ji su i na pret­hod­nim funk­ci­ja­ma do­ka­za­li lo­jal­nost DPS-u.
Za­to sam si­gur­na da ova Agen­ci­ja ne­će ura­di­ti ni­šta kon­kret­no da spri­je­či iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be, već će ih za­ta­ška­va­ti ili re­la­ti­vi­zo­va­ti.
Šta će­te Vi ura­di­ti kao član Sa­vje­ta?
Kao član Sa­vje­ta Agen­ci­je is­ko­ri­sti­ću sva­ku pri­li­ku da, kad već ne mo­gu da uti­čem na gla­sa­nje, jav­nost oba­vi­je­stim o sve­mu što se de­ša­va u toj in­sti­tu­ci­ji. Već sa­da znam da ću na­i­ći na op­struk­ci­ju di­rek­to­ra, ko­ji je na­ja­vio da će mu pr­vi slu­čaj bi­ti po­stu­pak pro­tiv me­ne jer sam ob­ja­vi­la sni­mak jav­ne sjed­ni­ce Sa­vje­ta, ko­ji sam do­bi­la u skla­du sa za­ko­nom. Ka­ko on­da oče­ki­va­ti da ta­kav ka­dar obje­lo­da­ni slu­ča­je­ve po­li­tič­ke ko­rup­ci­je i zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih re­sur­sa za ko­je smo sa­zna­li iz afe­re „Sni­mak”?
Rad­na gru­pa par­la­men­tar­nog di­ja­lo­ga na­ja­vi­la je da će se u ja­nu­a­ru ba­vi­ti pi­ta­njem zlo­u­po­tre­be jav­nih re­sur­sa u par­tij­ske svr­he. Da li su us­po­sta­vlje­ni me­ha­ni­zmi za spre­ča­va­nje ku­po­vi­ne gla­so­va na na­red­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma? 
–Us­po­sta­vlje­ni su sa­mo ne­ki me­ha­ni­zmi za spre­ča­va­nje ku­po­vi­ne gla­so­va, ko­ji se pri­mar­no od­no­se na oba­ve­zu in­sti­tu­ci­ja da ob­ja­vlju­ju po­dat­ke o svo­joj po­tro­šnji. Isto­vre­me­no, sve za­bra­ne ko­je su de­fi­ni­sa­ne na osno­vu me­to­da ot­kri­ve­nih u okvi­ru afe­re „Sni­mak” uki­nu­te su po­li­tič­kom od­lu­kom Ustav­nog su­da.
Da­kle, u no­vom za­ko­nu ne­ma za­bra­ne za­po­šlja­va­nja u pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du, pa tre­ba oče­ki­va­ti da će i da­lje bi­ti pri­mje­nji­va­na for­mu­la „je­dan za­po­sle­ni – če­ti­ri gla­sa”. Ne­ma ni ogra­ni­če­nja po pi­ta­nju po­dje­le so­ci­jal­ne po­mo­ći, iako je MANS kroz slu­čaj „Plje­vlja” do­ka­zao da su ta sred­stva ko­ri­šće­na za ku­po­vi­nu gla­so­va. Slič­no je i sa dru­gim jed­no­krat­nim is­pla­ta­ma iz bu­dže­ta, kao što su sta­rač­ke na­dok­na­de, is­pla­te iz Fon­da ra­da i po­moć po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma zbog ele­men­tar­nih ne­po­go­da, ko­je mje­se­ci­ma, ili čak i go­di­na­ma, ni­su is­pla­ći­va­ne, da bi upra­vo u pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du ta sred­stva bi­la is­ko­ri­šće­na za ku­po­vi­nu gla­so­va.
Zbog sve­ga to­ga sam uvje­re­na da bi uče­šće opo­zi­ci­je na iz­bo­ri­ma pred­sta­vlja­lo pu­ko le­ga­li­zo­va­nje po­li­tič­ke ko­rup­ci­je uko­li­ko ne bu­du us­po­sta­vlje­ni me­ha­ni­zmi za spre­ča­va­nje ku­po­vi­ne gla­so­va i zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih re­sur­sa,.
Ne­dav­no je uhap­šen Sve­to­zar Ma­ro­vić. Mi­sli­te li da je bu­dvan­ska kri­mi­nal­na mre­ža ti­me raz­bi­je­na?
–Odav­no je bi­lo vri­je­me da Ma­ro­vić i nje­go­vi sa­rad­ni­ci bu­du uhap­še­ni, a MANS je još 2008. go­di­ne uka­zao da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je ri­ječ o or­ga­ni­zo­va­noj kri­mi­nal­noj gru­pi i ot­krio nji­ho­ve broj­ne ko­rup­tiv­ne po­slo­ve. Ipak, ti slu­ča­je­vi su tek ovih da­na pro­ce­su­i­ra­ni, a i to se ra­di se­lek­tiv­no, jer po­je­di­ni mi­ni­stri ko­ji su Ma­ro­vi­ću i osta­li­ma omo­gu­ći­li da vr­še kri­vič­na dje­la i da­nas sje­de u Vla­di Cr­ne Go­re.
Isto­vre­me­no, tu­ži­la­štvo ne pro­ce­su­i­ra dru­ge slu­ča­je­ve pro­tiv jav­nih funk­ci­o­ne­ra za ko­je po­sto­je broj­ni do­ka­zi da su iz­vr­ši­li kri­vič­na dje­la sa ele­men­ti­ma ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Ta­ko su u fi­o­ka­ma tu­ži­la­štva i da­lje na­še kri­vič­ne pri­ja­ve ko­je se od­no­se na pra­nje nov­ca Ša­ri­će­vog nar­ko-kar­te­la u Pr­voj ban­ci, na šverc ci­ga­re­ta pre­mi­je­ro­vog pri­ja­te­lja Stan­ka Su­bo­ti­ća i broj­ne mal­ver­za­ci­je sa KAP-om za ko­je je od­go­vo­ran lič­no Mi­lo Đu­ka­no­vić, a da ne po­mi­njem slu­ča­je­ve po­li­tič­ke ko­rup­ci­je i ku­po­vi­ne gla­so­va.
Za­to se sti­če uti­sak da Ma­ro­vi­ćev slu­čaj ni­je pi­ta­nje is­kre­nih na­po­ra na us­po­sta­vlja­nju vla­da­vi­ne pra­va i da se se­lek­tiv­na bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je ko­ri­sti kao me­ha­ni­zam ko­ji tre­ba da obez­bije­di po­slu­šnost i lo­jal­nost še­fu re­ži­ma. Ta­ko se ša­lje opa­sna po­ru­ka svim funk­ci­o­ne­ri­ma i za­po­sle­ni­ma u dr­žav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji da či­nov­nik ko­ji u ne­kom tre­nut­ku ot­ka­že po­slu­šnost par­ti­ji uvi­jek mo­že bi­ti pro­ce­su­i­ran zbog ra­ni­jih gre­ho­va, a us­put se mo­že i po­pra­vi­ti sta­ti­sti­ku ko­jom se fin­gi­ra­ju re­zul­ta­ti re­for­mi.
Od ra­svje­tlja­va­nja afe­re „Te­le­kom” ni če­ti­ri go­di­ne na­kon nje­nog otva­ra­nja po­di­za­njem ame­rič­ke op­tu­žni­ce pro­tiv biv­ših di­rek­to­ra Ma­đar te­le­ko­ma ne­ma ni­šta. Ka­ko to ko­men­ta­ri­še­te?
–Slu­čaj „Te­le­kom” sva­ka­ko ni­je naj­ve­ća ko­rup­ci­o­na­ška afe­ra u Cr­noj Go­ri ka­da je u pi­ta­nju šte­ta po jav­ni in­te­res, ali sa­ma in­di­ci­ja da je u slu­čaj uklju­če­na pre­mi­je­ro­va se­stra tre­ba­lo je da bu­de do­volj­na da taj pred­met po­sta­ne pri­o­ri­tet broj je­dan za tu­ži­la­štvo. Umje­sto to­ga, od­nos ko­ji je tu­ži­la­štvo za­u­ze­lo pre­ma tom slu­ča­ju kod gra­đa­na stva­ra oprav­da­nu sli­ku da jed­na­kost pred za­ko­nom po­sto­ji sa­mo kao flo­sku­la u Usta­vu Cr­ne Go­re, bez kon­kret­ne pri­mje­ne u stvar­nom ži­vo­tu.
Upra­vo je slu­čaj „Te­le­kom”, ko­ji uklju­ču­je i se­stru pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća, do­kaz da je u Cr­noj Go­ri prav­da vr­lo se­lek­tiv­na i da se is­tra­ge si­mu­li­ra­ju.
Kao što ve­ći­na lju­di vje­ru­je da je Ma­ro­vić uhap­šen ka­ko bi on bio cr­no­gor­ski Sa­na­der umje­sto Đu­ka­no­vi­ća, ta­ko su i ov­dje pro­ce­su­i­ra­ni sa­mo pu­ki iz­vr­ši­o­ci, a Ana Đu­ka­no­vić ni­je čak ni svje­dok, a ka­mo­li op­tu­že­na. Ne­vje­ro­vat­no je da su dr­žav­ni or­ga­ni SAD ja­sno pre­po­zna­li ulo­gu pre­mi­je­ro­ve se­stre u tom ko­rup­ci­o­na­škom skan­da­lu, a da na­še tu­ži­la­štvo ne­će ni da is­pi­ta nje­ne ve­ze sa osum­nji­če­ni­ma Iva­no­vi­ćem i Ob­ra­do­vi­ćem. Da­kle, ko­la će se po­no­vo slo­mi­ti na sit­nim ri­ba­ma.
Slu­čaj „Te­le­kom” i slu­ča­je­vi Že­lje­za­re i KAP-a, u ko­je je ta­ko­đe bi­la uklju­če­na Ana Đu­ka­no­vić, bi­li su šan­sa da tu­ži­la­štvo po­ka­že da je za­i­sta ne­za­vi­sno i is­pi­ta po­ri­je­klo imo­vi­ne pre­mi­je­ro­ve po­ro­di­ce i nji­ho­vu ulo­gu u sum­nji­vim pri­va­ti­za­ci­ja­ma. To je test ko­ji tu­ži­la­štvo tek tre­ba da po­lo­ži.M.VE­ŠO­VIĆ

Tru­li kom­pro­mi­si DPS-a i SDP-a idu na­ru­ku taj­ku­ni­ma

Da li je do­volj­no ura­đe­no u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou, ima­ju­ći u vi­du opa­snost od ak­ti­vi­ra­nja kla­u­zu­le ba­lan­sa u pre­go­vo­ri­ma sa EU? 
–Ja­sno je da ne­ma po­li­tič­ke vo­lje za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je na naj­vi­šem ni­vou, jer bi to zna­či­lo da vrh vla­sti ra­di pro­tiv sop­stve­nih in­te­re­sa.
Po­li­tič­ka i eko­nom­ska eli­ta ima oči­gle­dan in­te­res da za­dr­ži po­sto­je­će sta­nje jer im ono obez­bje­đu­je neo­gra­ni­če­nu moć i bo­gat­stvo. Dru­gim ri­je­či­ma, oni ko­ji uži­va­ju naj­ve­će ko­ri­sti od ko­rup­ci­je naj­ve­ći su pro­tiv­ni­ci us­po­sta­vlja­nja vla­da­vi­ne pra­va. Za­to Vla­da ne­ri­jet­ko pred­la­že, a par­la­ment usva­ja ne­a­de­kvat­ne, kon­fu­zne ili kon­tra­dik­tor­ne za­ko­ne, kao i an­ti­ko­rup­cij­ske po­li­ti­ke. Me­đu­tim, ka­da po­li­tič­ka ve­ći­na u par­la­men­tu le­ga­li­zu­je ne­tran­spa­rent­ne i ko­rup­tiv­ne na­či­ne fi­nan­si­ra­nja iz­bo­ra, kao i pra­vi­la eko­nom­ske igre ko­ja od­go­va­ra­ju sa­mo od­re­đe­nim kom­pa­ni­ja­ma i in­ve­sti­to­ri­ma, za­ro­blja­va­nje dr­ža­ve je za­klo­nje­no za­ko­no­dav­nim pro­ce­som.
Ka­ko to mi­sli­te?
Pri­mjer ko­ji ja­sno od­sli­ka­va tu si­tu­a­ci­ju je­ste i ne­dav­no usva­ja­nje za­ko­na o ener­ge­ti­ci, kao plod tru­log kom­pro­mi­sa DPS-a i SDP-a, ko­ji će omo­gu­ći­ti eks­tra­pro­fit po­ro­di­ci pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća i uskom kru­gu taj­ku­na, a što će pla­ća­ti gra­đa­ni na svo­jim ra­ču­ni­ma za stru­ju. U ta­kvoj si­tu­a­ci­ji gra­đa­ni gu­be prav­ne i in­sti­tu­ci­o­nal­ne me­ha­ni­zme za od­bra­nu jav­nog in­te­re­sa, re­i­zbor ko­rum­pi­ra­nih funk­ci­o­ne­ra po­sta­je pra­vi­lo, a oni ko­ji bi tre­ba­lo da spro­vo­de re­for­me fak­tič­ki ih op­stru­i­ra­ju.
Za­to de­ce­ni­ja­ma slu­ša­mo pri­ču da se us­po­sta­vlja­ju in­sti­tu­ci­je, po­pra­vlja­ju za­ko­ni i ob­u­ča­va ad­mi­ni­stra­ci­ja, a da će re­zul­ta­ta u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je bi­ti već na­red­ne go­di­ne.
Isto­vre­me­no, ne usva­ja­ju se oni pro­pi­si ko­ji mo­gu da na­pra­ve su­štin­ske pro­mje­ne, pa, na pri­mjer, ne­ma po­li­tič­ke vo­lje da se kri­mi­na­li­zu­je ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje jav­nih funk­ci­o­ne­ra. Po­red to­ga, sa naj­vi­ših ni­voa ša­lje se ja­sna po­ru­ka da za­kon ni­je isti za sve i da se ona rje­še­nja ko­ja ogra­ni­ča­va­ju ko­rup­ci­ju na vr­hu vla­sti ne­će pri­mje­nji­va­ti.
To po­ka­zu­je, iz­me­đu osta­log, po­ka­zu­je i ne­sprem­nost še­fo­va dr­ža­ve, vla­de i par­la­men­ta da omo­gu­će kon­tro­lu svo­jih ban­kar­skih ra­ču­na čak ni in­sti­tu­ci­ji ko­ja je pod nji­ho­vom po­li­tič­kom kon­tro­lom, a ka­mo­li jav­no­sti. Isto­vre­me­no, sva tro­ji­ca, a po­seb­no pred­sjed­nik Skup­šti­ne, re­to­rič­ki se za­la­žu za vla­da­vi­nu pra­va i bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, što je kraj­nje li­ce­mjer­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"