Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-12-31 LIDER NOVE SRPSKE DEMOKRATIJE I ČLAN PREDSJEDNIŠTVA DF-A ANDRIJA MANDIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN“ PORUČIO
Suzavci i tortura su za nama, sloboda pred nama
Suzavci i tortura su za nama, sloboda pred nama Nova srpska demokratija će nastaviti odlučnu borbu protiv učlanjenja Crne Gore u NATO – istakao je Mandić
Iza nas je jed­na od naj­va­žni­jih go­di­na u no­vi­joj isto­ri­ji Cr­ne Go­re, u ko­joj se, na­kon vi­še­de­ce­nij­ske vla­sti jed­nog dik­ta­tor­skog i re­pre­siv­nog re­ži­ma, na­rod od­lu­čio da stvar uzme u svo­je ru­ke i da se na pro­te­sti­ma iz­bo­ri za pr­ve slo­bod­ne i pra­vič­ne iz­bo­re ko­je bi or­ga­ni­zo­va­la pre­la­zna vla­da, ka­zao je An­dri­ja Man­dić, li­der No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta.
–Ne­ma slo­bod­nih iz­bo­ra bez pre­la­zne vla­de, a u Cr­noj Go­ri se vi­še ne­će de­ša­va­ti da gra­đa­ni bu­du me­ta ma­ni­pu­la­to­ra, ucje­nji­va­ča i po­dla­ca ko­ji su sprem­ni na sve ka­ko bi pro­du­ži­li dik­ta­to­ro­vu neo­gra­ni­če­nu vlast. Za­to je na­rod po­slu­šao DF i za­to smo svi za­jed­no na pro­te­sti­ma i na­sta­vlja­mo bor­bu. Da­kle, pro­te­sti De­mo­krat­skog fron­ta i slo­bod­nih gra­đa­na, ko­ji su po­če­li 27. sep­tem­bra, ubje­dlji­vo su naj­va­žni­ji do­ga­đaj, i to ne sa­mo u 2015. go­di­ni, a sve dru­go je bi­lo u du­bo­koj sjen­ci to­ga na­rod­nog ot­po­ra auto­krat­skom re­ži­mu. Pam­ti­će­mo ve­li­čan­stve­ne sli­ke iz Pod­go­ri­ce i dru­gih gra­do­va Cr­ne Go­re. Pam­ti­će­mo va­tre slo­bo­de i hi­lja­de lju­di, pod pa­ro­lom ,,Slo­bo­da ili ni­šta”, sprem­nih da se do kra­ja su­prot­sta­ve dik­ta­tu­ri. Pam­ti­će­mo onih dva­de­set da­na pod ša­to­ri­ma, ko­ji su sna­žno osvi­je­tli­li pri­ro­du i ka­rak­ter klep­to­krat­skog re­ži­ma. Pam­ti­će­mo i onaj 17. ok­to­bar ka­da je dik­ta­to­ro­va po­li­ci­ja ru­ši­la, pre­bi­ja­la i hap­si­la mir­ne de­mon­stran­te, ka­da su ba­ca­li na gra­đa­ne su­za­vac i šok-bom­be –is­ta­kao je Man­dić.
Ka­ko je do­dao, osta­će upam­ćen i 18. ok­to­bar, ka­da je po­čeo da se ši­ri ot­por, „kao i onaj 24. ok­to­bar, ka­da je go­mi­la hu­li­ga­na, što is­pod ma­ski, što ob­u­če­nih u po­li­cij­ske uni­for­me i uni­for­me SAJ-a, po na­red­bi kri­mi­na­la­ca iz vr­ha vla­sti, ANB-a i Upra­ve po­li­ci­je, ras­tu­ri­la naj­ve­ći skup u isto­ri­ji Cr­ne Go­re i iz­vr­ši­la naj­stra­šni­ju tor­tu­ru nad mir­nim gra­đa­ni­ma”.
– To su da­tu­mi ko­ji će u de­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri bi­ti obi­lje­ža­va­ni kao da­ni slo­bo­de. Iskre­no ža­lim one ko­ji ni­je­su htje­li da bu­du uče­sni­ci tih isto­rij­skih do­ga­đa­ja i ko­ji na­go­vje­šta­va­ju da ni u bu­duć­no­sti ne že­le da pru­že ot­por dik­ta­to­ru. Oni će osta­ti us­kra­će­ni za ne­što što će svi­je­tlim slo­vi­ma bi­ti upi­sa­no u isto­ri­ju Cr­ne Go­re – po­ru­ču­je Man­dić.
On je na­ja­vio da će u go­di­ni ko­ja je pred na­ma još sna­žni­je i od­luč­ni­je na­sta­vi­ti ot­por dik­ta­tu­ri.
– Uvje­ren sam da će 2016. go­di­na bi­ti go­di­na slo­bo­de, ka­da će­mo ko­nač­no sru­ši­ti jed­nu ma­fi­ja­šku ska­la­me­ri­ju i za­u­sta­vi­ti eko­nom­sko i mo­ral­no uni­šta­va­nje Cr­ne Go­re. Mi iz DF-a smo od­luč­ni da ide­mo do kra­ja i u to­me nas ni­šta ne mo­že spri­je­či­ti, a to smo po­ka­za­li i od­ri­ca­njem od imu­ni­te­ta ka­da smo od re­žim­ske po­li­ci­je i tu­ži­la­štva op­tu­že­ni za ne­što što mo­že da smi­sli sa­mo je­dan is­pre­pa­da­ni, od­la­ze­ći dik­ta­tor. Si­gur­ni smo da će nam gra­đa­ni po­no­vo pru­ži­ti ve­li­ku po­dr­šku da na­sta­vi­mo bor­bu i da će­mo svi za­jed­no bi­ti na ni­vou isto­rij­ske od­go­vor­no­sti ko­ju ima­mo pre­ma vri­jed­no­sti­ma slo­bo­de – na­gla­sio je li­der No­ve.
On je do­dao da DF i na­rod naj­ve­ća is­ku­še­nja oče­ku­ju na­kon za­jed­nič­ke po­bje­de.
–Tu pr­ven­stve­no mi­slim na ve­li­ki po­sao ob­no­ve ove ze­mlje, ko­ja je de­ce­ni­ja­ma pljač­ka­na i uni­šta­va­na, a prav­na dr­ža­va će mo­ra­ti da se po­za­ba­vi svi­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u lo­po­vlu­ci­ma i ošte­ti­li ze­mlju za mi­li­jar­de eura. Na me­ti prav­de na­ro­či­to tre­ba da bu­du oni ko­ji su go­di­na­ma fal­si­fi­ko­va­li iz­bo­r­nu vo­lju gra­đa­na i ta­ko omo­gu­ća­va­li op­sta­nak na vla­sti gru­pi pljač­ka­ša i kri­mi­na­la­ca – ka­zao je Man­dić.
On je is­ta­kao da će No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja na­sta­vi­ti i od­luč­nu bor­bu pro­tiv učla­nje­nja Cr­ne Go­re u NA­TO. V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"