Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-12-31 LIDER DEMOKRATA ALEKSA BEČIĆ OČEKUJE DA ĆE 2016. GODINA BITI PREKRETNICA NABOLJE U ŽIVOTU GRAĐANA Zrelo je za pad režima
Da­ju­ći sve od se­be da bu­dem objek­ti­van, iako to ni­je la­ko ima­ju­ći u vi­du ko­li­ki smo trud, zna­nje, en­tu­zi­ja­zam, vri­je­me i ener­gi­ju ulo­ži­li, do­ga­đaj ko­ji je obi­lje­žio pret­hod­nu go­di­nu u naj­po­zi­tiv­ni­jem smi­slu je­ste osni­va­nje De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, ka­že li­der te par­ti­je Alek­sa Be­čić.
– Po­ja­va De­mo­kra­ta, ko­ji su na po­li­tič­koj sce­ni Cr­ne Go­re afir­mi­sa­li vo­đe­nje po­li­ti­ke nu­đe­njem kon­kret­nih rje­še­nja, uob­li­če­na kroz na­še shva­ta­nje po­li­ti­ke ko­je je ve­o­ma bli­zu nje­nom iz­vor­nom zna­če­nju, a eks­trem­no uda­lje­no od da­na­šnjeg iz­vi­to­pe­re­nog i pr­lja­vog, što je umno­go­me pro­dukt dvo­i­po­de­ce­nij­ske vla­sti, za krat­ko vri­je­me je iza­zva­la ve­li­ke sim­pa­ti­je gra­đa­na. Te sim­pa­ti­je iz da­na u dan pre­ra­sta­ju u zna­čaj­nu po­dr­šku na­šem pro­gra­mu „Po­bje­de, a ne po­dje­le”, ali se oči­tu­ju i kroz uve­ća­va­nje na­šeg član­stva, što je sve re­zul­ti­ra­lo za­o­kru­ži­va­njem par­tij­ske in­fra­struk­tu­re De­mo­kra­ta na dr­žav­nom i lo­kal­nom ni­vou – is­ta­kao je Be­čić.
Ka­ko je do­dao, „sa­mo na­še osni­va­nje i kon­kret­ni do­pri­nos iz­la­sku iz po­li­tič­ke kri­ze do­bi­ja na zna­ča­ju kad se osvr­ne­mo una­zad i vi­di­mo ko­li­ko su oni pro­tiv ko­jih se bo­ri­mo lo­šeg uči­ni­li in­te­re­si­ma ove dr­ža­ve i nje­nih gra­đa­na”.
– Vla­da DPS-a je vo­di­la to­li­ko po­ra­znu po­li­ti­ku da je i ve­ći­nu u par­la­men­tu ko­ja je po­dra­ža­va odav­no već do­ve­la u pi­ta­nje. Ne­ga­tiv­na de­ša­va­nja u eko­no­mi­ji, ko­ja su obi­lo­va­la ne­za­ko­ni­to­sti­ma i naj­bla­že re­če­no mut­nim rad­nja­ma u slu­ča­je­vi­ma KAP-a, Li­men­ke, So­la­ne, In­sti­tu­ta „Si­mo Mi­lo­še­vić”, ali i po­rast bro­ja ne­za­po­sle­nih, uve­ća­nje jav­nog du­ga ne­ko­li­ko pu­ta, kao i sve okol­no­sti ko­je su pra­ti­le ula­zak u pro­je­kat iz­grad­nje auto­pu­ta, vi­še su ne­go do­vo­ljan skup raz­lo­ga da sa­da­šnja „teh­nič­ka vla­da” ko­nač­no po­sta­ne i biv­ša vla­da – pod­vu­kao je Be­čić.
Sma­tra da će do­ga­đaj ko­ji će obi­lje­ži­ti na­red­nu, 2016. go­di­nu, sva­ka­ko bi­ti smje­na če­tvr­tvje­kov­ne vla­sti DPS-a.
– Ti­me će gra­đa­ni Cr­ne Go­re, ko­nač­no, stvo­ri­ti pred­u­slov za se­be i svo­ju dr­ža­vu da se po­mje­re iz mje­sta i kre­nu na­pri­jed. Ipak, ne­mam sum­nju da će na­red­ni mje­se­ci pro­te­ći u mu­ko­trp­noj bor­bi sa DPS-om oko do­slov­ne pri­mje­ne iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva i stva­ra­nja po­li­tič­kog am­bi­jen­ta, li­še­nog zlo­u­po­tre­ba, za odr­ža­va­nje slo­bod­nih i po­šte­nih iz­bo­ra. De­mo­kra­te su i u go­di­ni na iz­ma­ku da­le zna­ča­jan do­pri­nos u tom na­sto­ja­nju, ti­me što su pred­lo­ži­le plan za iz­la­zak iz po­li­tič­ke kri­ze u ko­joj se na­la­zi Cr­na Go­ra i, u okvi­ru nje­ga leks spe­ci­ja­lis o nad­zo­ru nad po­što­va­njem pra­va i slo­bo­da gra­đa­na u iz­bor­nom pro­ce­su – na­veo je Be­čić.
De­mo­kra­te su, ka­ko je do­dao, si­gur­ne da će 2016. go­di­na, ako se za to is­pu­ni uslov svih uslo­va – smje­na neo­d­go­vor­ne i kri­mi­no­ge­ne vla­sti, bi­ti pre­kret­ni­ca na bo­lje u ži­vo­tu gra­đa­na.
– Zbog to­ga, osim do­brog zdra­vlja, pu­no lič­ne i po­ro­dič­ne sre­će na svim po­lji­ma u 2016. go­di­ni gra­đa­ni­ma že­lim i smje­nu vla­sti, jer „če­mu va­kat, to­me je i vri­je­me”. Da­kle, da 2016. bu­de go­di­na po­bje­da, a ne po­dje­la – za­klju­čio je Be­čić.V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"