Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-12-31 GODINU ZA NAMA U OPŠTINI ANDRIJEVICA OBILJEŽILE POLEMIKE OKO IZGRADNJE MINI ELEKTRANA
Tajkuni odnose prirodno blago
Tajkuni odnose prirodno blago Svjesni smo da su vode opšte dobro, ali je više nego očigledno da to dobro u Crnoj Gori pripada samo privilegovanim pojedincima koji su kadri da sa prirodnim resursima rade šta im padne na pamet, kaže Mileta Đerković Kada bi se čitav hidropotencijal Andrijevice iskoristio na odgovarajući način onda bi se u opštinsku kasu slila pozamašna sredstva koja bi se koristila za realizaciju i drugih značajnih projekata tako da su konstatacije da narod neće imati koristi od elektrana potpuno neargumentovane – tvrdi Srđan M
AN­DRI­JE­VI­CA - Pi­ta­nje is­ko­ri­šća­va­nja pri­rod­nih re­sur­sa, a pri­je sve­ga vo­de­nog po­ten­ci­ja­la, bi­la je jed­na od glav­nih te­ma ko­ja je u go­di­ni za na­ma obi­lje­ži­la de­ša­va­nja u op­šti­ni An­dri­je­vi­ca. Po­red iz­gra­đe­ne mi­ni­e­lek­tra­ne na ri­je­ci Bra­da­vac na­ja­vlje­no je da će se usko­ro na vo­do­to­ci­ma Zlo­re­či­ce gra­di­ti još šest pro­toč­nih cen­tra­la. Pr­vu mi­ni­e­lek­tra­nu u Pot­ko­mo­vlju sa­gra­di­lo je ne­dav­no pred­u­ze­će „Ig­ma“ vla­sni­štvo Igo­ra Ma­šo­vi­ća, bra­ta pred­sjed­ni­ka op­šti­ne An­dri­je­vi­ca Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća. Lo­kal­na uprava je do­šla na ide­ju da se u okvi­ru re­kon­struk­ci­je grad­skog vo­do­vo­da, ko­ja je u to­ku, iz­gra­di i mi­ni­e­lak­tra­na na grad­skom vo­do­vo­du, uz kon­sta­ta­ci­ju da će ona do­no­si­ti zna­čaj­ne be­ne­fi­te lo­kal­noj za­jed­ni­ci. Sta­tus pr­vo­ran­gi­ra­nog po­nu­đa­ča za vo­do­to­ke Mo­jan­ska ri­je­ka i Kut­ska ri­je­ka ste­kao je kon­zor­ci­jum „Kut­ska i Mo­jan­ska“ ko­ga či­ne „Gre­en So­lu­ti­ons” d.o.o. Pod­go­ri­ca, „Po­po­vić elek­tro si­stem”d.o.o. Pod­go­ri­ca i „Hi­dro­e­ner­gi­ja Mom­nte­ne­gro” d.o.o. Be­ra­ne. U plan­skim do­ku­men­ti­ma se na­vo­di da će ovaj kon­zor­ci­jum na Mo­jan­skoj ri­je­ci gra­di­ti tri mi­ni hi­dro­e­lek­tra­ne, a na Kut­skoj ri­je­ci dvi­je. U stu­di­ji, či­ji je ob­ra­đi­vač Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje, is­ti­če se da iz­ra­da tog do­ku­ment ima za cilj stva­ra­nje uslo­va za op­ti­mal­no ko­ri­šće­nje ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i iz­grad­nju elek­tro­e­ner­get­skih obje­ka­ta ko­ji će bi­ti po­kre­ta­či pri­vred­nog raz­vo­ja An­dri­je­vi­ce.
Mje­šta­ni pot­ko­mov­skih se­la sma­tra­ju da su nad­le­žni or­ga­ni pri­je do­dje­le kon­ce­si­ja za iz­grad­nju pet mi­ni­e­lek­tra­na na Kut­skoj i Mo­jan­skoj ri­je­ci tre­ba­li da oba­ve raz­go­vor sa lo­kal­nim sta­nov­ni­štvom i da ih upo­zna­ju sa pro­ble­ma­ti­kom. Oni na­vo­de da se oprav­da­no pla­še da ras­po­lo­ži­vi re­sur­si ne­će bi­ti sta­vlje­ni u funk­ci­ju raz­vo­ja Va­so­je­vi­ća.
- Svje­sni smo da su vo­de op­šte do­bro, ali je vi­še ne­go oči­gled­no da to do­bro u Cr­noj Go­ri pri­pa­da sa­mo pri­vi­le­go­va­nim po­je­din­ci­ma ko­ji su ka­dri da sa pri­rod­nim re­sur­si­ma ra­de šta im pad­ne na pa­met. Dr­ža­va do­no­si ured­be o ko­ri­šće­nju pri­rod­nih po­ten­ci­ja­la bez ika­kve kon­sul­ta­ci­je sa lo­kal­nim sta­nov­ni­štvom. Slu­čaj­no smo sa­zna­li da će se po­sli­je iz­grad­nje mi­ni­e­lek­tra­ne na ri­je­ci Bra­da­vac, elek­tra­ne gra­di­ti i na Kut­skoj i Mo­jan­skoj ri­je­ci. Ne­ma­mo mi ni­šta pro­tiv tih in­ve­sti­ci­ja, ali se oprav­da­no pi­ta­mo gdje smo mi, mje­šta­ni, u toj pri­či. Umje­sto kon­kret­nih od­go­vo­ra spro­vo­de se jav­ne ras­pra­ve o od­re­đe­nim stu­di­ja­ma ko­je ni­čim ne uka­zu­ju ka­kve će be­ne­fi­te od elek­tra­na ima­ti na­ša se­la ko­ja su pot­pu­no za­po­sta­vlje­na. Po­sli­je sve­ga do­bi­ja­mo uti­sak da će ne­ke taj­kun­ske gru­pa­ci­je od­no­si­ti bo­gat­stvo sa na­ših pro­sto­ra dok će pod­ruč­je is­pod Ko­mo­va osta­ja­ti bez sta­nov­ni­ka i to­nu­ti u raz­voj­nu pro­va­li­ju – ocje­nju­je pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Ko­šu­ti­će Mi­le­ta Đer­ko­vić.
Sa nje­go­vom kon­sta­ta­ci­jom ne sla­že se pred­sjed­nik op­šti­ne An­dri­je­vi­ca Sr­đan Ma­šo­vić ko­ji tvr­di da iz­grad­nja mi­ni­e­lek­tra­na pred­sta­vlja sjaj­nu raz­voj­nu pri­ču.
- Kon­ce­si­o­na­ri će od ostva­re­nog pro­fi­ta na ime pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je zna­čaj­na sred­stva opre­dje­lji­va­ti Op­šti­ni An­dri­je­vi­ca o če­mu go­vo­re i ugo­vo­ri ko­ji su pot­pi­sa­li sa Mi­ni­star­stvom eko­no­mi­je. Ka­da bi se či­tav hi­dro­po­ten­ci­jal An­dri­je­vi­ce is­ko­ri­stio na od­go­va­ra­ju­ći na­čin on­da bi se u op­štin­sku ka­su sli­la po­za­ma­šna sred­stva ko­ja bi se ko­ri­sti­la za re­a­li­za­ci­ju i dru­gih pro­je­ka­ta. Iz­grad­njom mi­ni­e­lek­tra­na otvo­ri­la bi se no­va rad­na mje­sta što bi sve za­jed­no uti­ca­lo na za­u­sta­vlja­nje iz­ra­že­ne mi­gra­ci­je sta­nov­ni­šta. Sve to zna­či da su kon­sta­ta­ci­je da na­rod ne­će ima­ti ko­ri­sti od elek­tra­na pot­pu­no ne­ar­gu­men­to­va­ne – tvr­di Ma­šo­vić, i is­ti­če da će elek­tra­na ko­ja se gra­di na gra­skom vo­do­vo­du go­di­šnje Op­šti­ni An­dri­je­vi­ca, kao nje­nom sto­po­stot­nom vla­sni­ku, do­no­si­ti do­ho­dak od oko 300.000 eura. Ma­šo­vić kaže da će lo­kal­na upra­va 2016. go­di­ne, za­vi­sno od vre­men­skih pri­li­ka, od no­vo­i­zgra­đe­ne elek­tra­ne na ri­je­ci Bra­da­vac, iako ona ra­di sa 40 od­sto ka­pa­ci­te­ta, ima­ti pri­liv sred­sta­va od ne­kih pet­na­e­stak hi­lja­da eura. Na­gla­sio je da su kon­ce­si­o­na­ri pre­u­ze­li i od­re­đe­ne oba­ve­ze ko­je se ti­ču odr­ža­va­nja put­ne in­fra­struk­tu­re.
Mje­šta­ni pot­ko­mov­skih se­la ipak sma­tra­ju da se dr­ža­va sa­mo de­kla­ra­tiv­no za­la­že za raz­voj Va­so­je­vi­ća
- U mi­nu­lom pe­ri­o­du po­tro­še­no je do­sta nov­ca za iz­ra­du broj­nih stu­di­ja i do­ku­men­ta ko­ji su tre­ba­li da bu­du osnov za ne­ku raz­voj­nu pri­ču, ali svi ti sil­ni pa­pi­ri ni­je­su da­li do­pri­nos eko­nom­skom i pri­vred­nom opo­rav­ku Pot­ko­mo­vlja. Umje­sto na­ja­vlji­va­nog pro­spe­ri­te­ta ima­mo pu­sta se­la, lo­šu put­nu i ko­mu­nal­nu in­fra­struk­tu­ru i de­va­sti­ra­ne pro­sto­re od stra­ne onih ko­ji su na dr­zak na­čin ra­u­bo­va­li na­še pri­rod­ne re­sur­se. Sto­ga oprav­da­no stra­hu­je­mo da će se slič­ne stva­ri do­ga­đa­ti i po pi­ta­nju is­ko­ri­šća­va­nja vo­de­nog bo­gat­stva – pla­še se ži­te­lji Pot­ko­mo­vlja, zah­ti­je­va­ju­ći ured­ni­je i jef­ti­ni­je snab­di­je­va­nje elek­trič­nom ener­gijom.
- Elek­tro­pri­vre­di smo do­sta­vlja­li za­htje­ve tra­že­ći da se u na­šim se­li­ma iz­vr­ši de­talj­na sa­na­ci­ja elek­tro mre­že. Broj­ni po­tro­ša­či sa pod­ruč­ja Pot­ko­mo­vlja i da­lje ima­ju lo­šu snad­bje­ve­nost elek­trič­nom ener­gi­jom jer je ni­sko­na­pon­ske mre­že u do­sta lo­šem sta­nju. Za­to bi dr­ža­va na po­se­ban na­čin mo­ra­la da oba­ve­že i Elek­tro­pri­vre­du i kon­ce­si­na­re ko­ji gra­de mi­ni elek­tra­ne da u ovoj obla­sti uve­du vi­še re­da. Bi­lo bi ko­rekt­no da se po­tro­ša­či­ma sa ovog pod­ruč­ja is­po­ru­či­je el­ektrič­na stru­ja po znat­no ni­žim ci­je­na­ma– sma­tra­ju mje­šta­ni Pot­ko­mo­vlja.
D.Jo­vo­vić

Ko­rist iz­vla­če sa­mo kon­ce­si­o­na­ri

Pred­sjed­nik an­dri­če­vač­kog obo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Go­ran Sto­ja­no­vić tvr­di da su mje­šta­ni Pot­ko­mo­vlja po­tu­no u pra­vu i da će ko­rist od iz­grad­nje mi­ni­cen­tra­la ima­ti sa­mo pri­vi­le­go­va­ni kon­ce­si­o­na­ri i po­vla­šće­ni po­je­din­ci.
- Osim de­va­sta­ci­je pro­sto­ra i lo­ši­jeg snad­bi­je­va­nja elek­trič­nog ener­gi­jom dru­gih be­ne­fi­ta ne­ma. Ima­ju­ći u vi­du i či­nje­ni­cu da sve re­dov­ne pla­ti­še kroz pla­ća­nje ra­ču­na za utro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju uče­stvu­ju u fi­nan­si­ra­nju pod­sti­ca­ja za pro­iz­vod­nju elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, is­pa­da da po­tro­ša­či od ovih pro­je­ka­ta ima­ju sa­mo šte­tu u ko­joj uče­stvu­ju sop­stve­nim sred­stvi­ma, a ko­rist ima­ju sa­mo kon­ce­si­o­na­ri ko­ji su sklo­pi­li ugo­vor sa Vla­dom Cr­ne Go­re – ka­že Sto­ja­no­vić.

Ne­vi­dlji­vi in­ve­sti­to­ri

Ne­za­vi­sna od­bor­ni­ca u lo­kal­nom par­la­men­tu Sve­tla­na Le­kić mi­šlje­nja je da će ko­ri­sti od iz­grad­nje mi­ni­e­lek­tra­na ima­ti sa­mo od­re­đe­na gru­pa lju­di.
- Pri­je vi­še od go­di­nu da­na lo­kal­ni par­la­ment dao je sa­gla­snost na ugo­vor o iz­grad­nji mi­ni cen­tra­le sa fir­mom „Toc­ca” D.O.O.Pod­go­ri­ca. Kon­kret­nih re­zul­ta­ta, bar što se iz­grad­nje elek­tra­ne ti­če, još ne­ma. Fir­ma „Toc­ca” još ni­je otvo­ri­la ni kan­ce­la­ri­ju u na­šoj op­šti­ni iako je na­ja­vlji­va­no da će ona An­dri­je­vi­cu iz­va­di­ti iz mra­ka u sva­kom po­gle­du. Zna­či ra­di se o ne­vi­dlji­vim in­ve­sti­to­ri­ma. Ne­ki se ra­do­vi, do­du­še, iz­vo­de ali ko je iz­vo­đač ni­je po­sve ja­sno.O be­ne­fi­ti­ma za gra­đa­ne ne­ma ni go­vo­ra. Oči­gled­no će od ovog pro­jek­ta ko­ri­sti ima­ti svim osim na­ro­da. Pri­ho­di Op­šti­ne po tom osno­vu još ni­je­su ni na vi­di­ku, a o sa­na­ci­ji pu­te­va i elek­tro mre­že ne­ma ni po­me­na –sma­tra Le­ki­će­va.

Sa re­sur­si­ma od­la­zi i na­rod

Iz Od­bo­ra No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je is­ti­ču da pri­ča oko iz­grad­nje hi­do­e­lek­ta­na u Pot­ko­mo­vlju ide na ru­ku taj­ku­ni­ma i pri­vi­le­go­va­nim po­je­din­ci­ma ko­ji pri­rod­ne re­sur­se ko­ri­ste za svo­je lič­no bo­ga­će­nje.
- Ak­tu­el­na vlast u Cr­noj Go­ri sve svo­je ak­tiv­no­sti usmje­ri­li je ka ku­po­vi­ni bi­ra­ča i is­ko­ri­šća­va­nju pri­rod­nih po­ten­ci­ja­la. Tu pri­vi­le­go­va­ni po­je­din­ci vo­de glav­nu ri­ječ. Ta­ko sa na­ših pro­sto­ra od­la­zi ne­pro­cje­nji­vo bla­go ko­je se sli­va u dže­po­ve taj­kun­skih or­ga­ni­za­ci­ja. Na­ža­lost, po­red pri­rod­nog bla­ga od­la­zi i na­rod jer u am­bi­jen­tu ka­kav je­ste on u An­dri­je­vi­ci ne­ma šta da tra­ži. To ja­sno uka­zu­je da bi tre­ba­lo mi­je­nja­ti za­kon­ske od­red­be i do­ći do rje­še­nja ko­je ga­ran­tu­je da će se dio sred­sta­va od ras­po­lo­ži­vih re­sur­sa di­rekt­no iz­dva­ja­ti za po­bolj­ša­nje uslo­va ži­vo­ta – is­ti­če pred­sje­nik OO No­ve Ve­sko Ra­ke­tić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"