Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-12-31 NESUGLASICE KOALICIONIH PARTNERA DOVELE U PITANJE FUNKCIONISANJE OPŠTINE PETNJICA
Lokalna vlast na klimavim nogama
Lokalna vlast na klimavim nogama Sukobi počeli oko simbola, pa preko zapošljavanja i asfaltiranja puteva došli do divlje gradnje
PET­NjI­CA - Broj­ne ne­su­gla­si­ce iz­me­đu po­li­tič­kih par­ti­ja u Pet­nji­ci to­kom 2015. go­di­ne go­di­ne za­o­ku­plja­le su pa­žnju sta­nov­ni­ka Bi­ho­ra. Po­seb­no za­teg­nu­ti od­no­si vla­da­li su unu­tar vla­da­ju­će ko­li­ci­je DPS- Bo­šnjač­ka stran­ka ko­ja već dvi­je go­di­ne vr­ši lo­kal­nu vlast. Pre­vi­ra­nja su po­če­le po­čet­kom go­di­ne i to po pi­ta­nju iz­ra­de sim­bo­la op­šti­ne Pet­nji­ca, ka­da su pred­stav­ni­ci Bo­šnjač­ke stran­ke za­pri­je­ti­li da će ras­ki­nu­ti ko­a­li­ci­ju sa DPS-om uko­li­ko se na bu­du­ćem gr­bu ne na­đe pet­njič­ka dža­mi­ja. Pri­jet­nja je usli­je­di­la na­kon što je po­sli­je za­klju­če­nog kon­kur­sa še­sto­čla­na ko­mi­si­ja za pri­pre­mu pred­lo­ga sim­bo­la op­šti­ne od­lu­či­la da od 14 pri­spje­lih ra­do­va pr­vo mje­sto pri­pad­ne rje­še­nju ko­ji je pod ši­from „Du­kat“ do­sta­vio ap­sol­vent ar­hi­tek­ton­skog fa­kul­te­ta Men­sur Tru­blja­nin. Ta­kva od­lu­ka iza­zva­la je bur­ne re­ak­ci­je pred­stav­ni­ka Op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke ko­ji su is­ti­ca­li da taj rad ne od­sli­ka­va na pra­vi na­čin iden­ti­tet, kul­tu­ru i glav­ne ka­rak­te­ri­sti­ke bo­šnjač­kog na­ro­da ko­ji je sko­ro sto­pro­cent­no za­stu­pljen na pod­ruč­ju Bi­ho­ra. Na­kon to­ga od­bor BS do­nio je od­lu­ku da ras­ki­ne ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum sa DPS-om. Me­đu­tim, Pred­sjed­ni­štvo stran­ke ni­je da­lo ze­le­no svi­je­tlo za ta­kvu od­lu­ku, uz obe­ća­nje da će DPS pri­hva­ti­ti pred­log pet­njič­kog od­bo­ra BS. Ta­ko se, uz sa­gla­snost Vla­de Cr­ne Go­re, na gr­bu op­šti­ne Pet­nji­ca, po­red ri­je­ke Pop­če i tvr­đa­ve Bi­hor na­šla i pet­njič­ka dža­mi­ja.
Pred­sjed­nik OO BS Ad­nan Mu­ho­vić, ko­ji ujed­no oba­vlja funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka lo­kal­nog par­la­men­ta, is­ti­če da su mi­nu­la de­ša­va­nja po­ka­za­la da je nje­go­va par­ti­ja istin­ski za­štit­nik na­ci­o­nal­nih i dru­gih pr­va bo­šnjač­kog na­ro­da na pr­o­sto­ru Bi­ho­ra.
- Vla­da je ima­la i pro­fe­si­o­nal­nu i mo­ral­nu oba­ve­zu da is­po­štu­je na­še pre­po­ru­ke, jer svi mi u Cr­noj Go­ri mo­ra­mo da po­štu­je­mo vo­lju ve­ćin­skog na­ro­da u od­re­đe­noj sre­di­ni i da uva­ža­va­mo nje­go­va vjer­ska i na­ci­o­nal­na osje­ća­nja. Za­to je bi­lo pri­rod­no da se u sre­di­štu gr­ba op­šti­ne Pet­nji­ca na­đe dža­mi­ja, jer je to naj­pre­po­zna­tlji­vi­ji sim­bol ci­je­log Bi­ho­ra – is­ti­če Mu­ho­vić.
Iz Op­štin­skog od­bo­ra DPS-a sma­tra­ju da je ci­je­la pri­ča oko sim­bo­la op­šti­ne Pet­nji­ca ne­po­treb­no iza­zva­la po­di­za­nje ten­zi­ja.
- Mi iz DPS-a, kao istin­ski pred­stav­ni­ci na­ro­da, že­lje­li smo da se od­lu­ka o sim­bo­li­ma usvo­ji kon­cen­zu­som i ni­je bi­lo ni­ka­kve po­tre­be da se oko ovog pi­ta­nja po­di­že ve­li­ka bu­ka – na­gla­ša­va­ju iz OO DPS-a.
No, na ne­su­gla­si­ca­ma se ni­je sta­lo ni na­kon ovog do­go­đa­ja, jer su se ne­sla­ga­nja ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra po pi­ta­nju za­po­šlja­va­nja ubr­zo ma­ni­fe­sto­va­la na jed­noj od sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta. Ta­da su od­bor­ni­ci BS us­tvr­di­li da op­štin­ski ru­ko­vo­di­o­ci iz re­do­va DPS-a udo­vo­lja­va­ju je­di­no in­te­re­si­ma svo­jih bi­ra­ča. Is­ti­ca­li su da se to naj­bo­lje ogle­da kroz po­li­ti­ku za­po­šlja­va­nja, na­ro­či­to kad su u pi­ta­nju obra­zov­ne in­sti­tu­ci­je. Oni su pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Sa­mi­ra Ago­vi­ća pi­ta­li da li, kao pred­sjed­nik svih gra­đa­na op­šti­ne Pet­nji­ca, osje­ća od­go­vor­nost zbog tih rad­nji ko­je, ka­ko su is­ta­kli iz BS-a, ne­su­mlji­vo pod­sti­ču pro­ce­se ise­lja­va­nja mla­dih i obra­zo­va­nih lju­di.
- U ok­to­bru tri ško­le sa pod­ruč­ja op­šti­ne Pet­nji­ca su ras­pi­sa­le kon­kurs za upra­žnje­na rad­na mje­sta. Na sva tri kon­kur­sa pri­ja­vi­la se pro­fe­so­ri­ca raz­red­ne na­sta­ve iz na­še op­šti­ne sa oba­vlje­nim pri­prav­nič­kim sta­žom i po­lo­že­nim struč­nim is­pi­tom, ali ni­gdje ni­je pri­mlje­na. Va­žno je na­po­me­nu­ti da ta pro­fe­so­ri­ca ni­je član DPS-a. Umje­sto nje pri­mlje­ni su kan­di­da­ti iz dru­gih op­šti­na. Di­rek­to­ri ko­ji su spro­vo­di­li kon­kur­se su is­tak­nu­ti čla­no­vi DPS-a, od­no­sno čla­no­vi Op­štin­skog i Iz­vr­šnog od­bo­ra par­ti­je. Ovo ni­je usa­mljen slu­čaj već je, na­ža­lost, ovo po­sta­la prak­sa, a oči­gled­no je do če­ga nas je do­ve­la ta prak­sa, jer da­nas bar dvi­je Pet­nji­ce ima­mo van Pet­nji­ce – ka­zao je od­bor­nik Bo­šnjač­ke stran­ke Er­vin Du­ra­ko­vić.
I nje­gov par­tij­ski ko­le­ga Ri­fat Ago­vić op­tu­žio je DPS is­ti­ču­ći da ta par­ti­ja pri­li­kom as­fal­ti­ra­nja pu­te­va ne vo­di ra­ču­na o pri­o­ri­te­ti­ma, već o in­te­re­si­ma svo­jih ak­ti­vi­sta.
Od­go­vo­rio je pred­sjed­nik op­šti­ne Sa­mir Ago­vić is­ti­ču­ći da pi­ta­nja oko za­po­šlja­va­nja u obra­zov­nim is­ti­tu­ci­ja­ma tre­ba po­sta­vlja­ti Mi­ni­star­stvu obra­zo­va­nja, a ne nje­mu, jer on, ka­ko je ka­zao, u toj obla­sti ne­ma ni­ka­kvih nad­le­žno­sti.
-Ja ne do­no­sim od­lu­ke ko će se za­po­sli­ti u ko­joj ško­li. Tru­di­mo se da za­dr­ži­mo lju­de, a ne da ih ra­se­lja­va­mo. Lo­kal­na upra­va je u mi­nu­lom pe­ri­o­du po­ka­za­la da je u ci­lju sta­va­ra­nja što bo­ljih uslo­va za ži­vot lo­kal­nog sta­nov­ni­štva ak­tiv­no ra­di­la na po­bolj­ša­nju put­ne in­fra­struk­tu­re. Ni­je­smo vo­di­li ra­ču­na o po­je­di­nač­nim in­te­re­si­ma, već o stvar­nim pri­o­ri­te­ti­ma – na­gla­ša­va Ago­vić.
Kul­mi­na­ci­ju po­li­tič­kih su­ko­ba pred­sta­vlja­lo je naj­no­vi­je re­a­go­va­nje pred­stav­ni­ka Op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke ko­ji su us­tvr­di­li da su po­je­di­ni od­bor­ni­ci i is­tak­nu­ti čla­no­vi SDP-a i DPS-a po­di­žu­ći ne­le­gal­ne objek­te, uzur­pi­ra­li cen­tar Pet­nji­ce.
- Po­zi­va­mo nad­le­žne in­spek­cij­ske or­ga­ne da re­a­gu­ju i sta­ve do zna­nja uzur­pa­to­ri­ma dr­žav­ne imo­vi­ne da to ni­je nji­ho­va ba­bo­vi­na, bez ob­zi­ra što me­đu nji­ma ima is­tak­nu­tih čla­no­va SDP-a i DPS-a – is­ti­ču iz Bo­šnjač­ke stran­ke, uz tvrd­nju da me­đu lju­di­ma ko­ji su po­di­gli ne­le­gal­ne objek­te u Pet­nji­ci ne­ma nji­ho­vih čla­no­va.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Sa­mir Ago­vić je pri­znao da u Pet­nji­ci ima ne­le­gal­no po­dig­nu­tih obje­ka­ta, na­vo­de­ći da nje­ga ne za­ni­ma­ju ime­na već sa­ma po­ja­va.
- Me­ne kao pred­sjed­ni­ka op­šti­ne ne­le­gal­no po­dig­nu­ti objek­ti za­ni­ma­ju kao po­ja­va ko­ju tre­ba re­gu­li­sa­ti ona­ko ka­ko to za­kon na­la­že. Tru­di­će­mo se da to pi­ta­nje ri­je­ši­mo na od­go­va­ra­ju­ći na­čin – po­ru­čio je Ago­vić.
Iz Op­štin­skog od­bora SDP-a su iz­ra­zi­li ne­za­do­volj­stvo po pi­ta­nju funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sma­o­u­pra­ve. Ka­za­li su da se vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja ni­je sna­šla u po­slo­vi­ma ute­me­lje­nja op­šti­ne i obez­bje­đi­va­nja bo­ljeg ži­vo­ta svih gra­đa­na. Is­ta­kli su da su lo­kal­ni funk­ci­o­ne­ri svo­jim po­te­zi­ma tje­ra­li do­na­to­re i mla­de lju­de ko­ji sve vi­še na­pu­šta­ju Pet­nji­cu.
- Gra­đa­ni Pet­nji­ce ne tre­ba vi­še da do­zvo­le da iko na ova­kav na­čin upra­vlja op­šti­nom. Ne tre­ba da do­zvo­le da lo­kal­ni funk­ci­o­ne­ri svo­jim ne­zna­njem i ne­htje­njem do­vo­de u pi­ta­nje i sa­mo po­sto­ja­nje op­šti­ne Pet­nji­ca za ko­ju smo se svi za­jed­no bo­ri­li- po­ru­či­li su iz OO SDP-a.
D.Jo­vo­vić


Raz­voj­ni to­čak se po­kre­će
za­jed­nič­kim sna­ga­ma

Od­bo­r­nik So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Za­im Li­či­na sma­tra da us­ko­par­tij­ske raz­mi­ri­ce tre­ba osta­vi­ti po stra­ni uko­li­ko se že­li da­ti pu­ni do­pri­nos br­žem raz­vo­ju Pet­nji­ce.
- Dr­žav­ni or­ga­ni su pot­pu­no za­ta­ja­li kad je u pi­ta­nju una­pre­đi­va­nje sa­o­bra­ćaj­ne po­ve­za­no­sti sje­ve­ra Cr­ne Go­re sa ve­ćim cen­tri­ma u re­gi­o­nu, zbog če­ga, iz­me­đu osta­log, ni­je do­šlo do na­ja­vlji­va­nog raz­vo­ja pri­vred­nih gra­na ko­je su ga­rant pro­spe­ri­te­ta. To je uzro­ko­va­lo i sve iz­ra­že­ni­ju mi­gra­ci­ju lo­kal­nog sta­nov­ni­štva. To su pi­ta­nja ko­ja tre­ba da za­o­ku­plja­ju pa­žnju svih po­li­tič­kih či­ni­la­ca u Pet­nji­ci. Za­to ih po­zi­vam da su­ko­be osta­ve po stra­ni i da se ozbilj­ni­je po­za­ba­ve po­kre­ta­nju raz­voj­nog to­ča­ka Pet­nji­ce – po­ru­čio je Li­či­na.


Pu­ca­lo i u DPS-u

De­ša­va­nja na jed­noj od sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta po­svje­do­či­la su da u vr­hu pet­njič­kog DPS-a postoje od­re­đe­ne ne­su­gla­si­ce i da unu­tar Op­štin­skog od­bo­ra po­sto­ji ne­ko­li­ko su­pro­sta­vlje­nih stru­ja. Po­zna­va­o­ci unu­tar­par­tij­skih pri­li­ka tvr­de da se već du­že vri­je­me od oči­ju jav­no­sti per­fid­no skri­va su­kob iz­me­đu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Sa­mi­ra Ago­vi­ća i sad­šnjeg še­fa pet­njič­kog DPS-a Meh­me­da Me­še Adro­vi­ća. I Ago­vić i Adro­vić su to de­man­to­va­li, ali su iz Bo­šnjač­ke stran­ke is­ti­ca­li da je su­kob u pet­njič­kom DPS-u oči­gle­dan.
- Svi zna­ju da u DPS-u ima ve­li­ki broj ne­za­dvolj­nih, ali to što o to­me ni­ko ne­će jav­no da pro­go­vo­ri je po­tvr­da da je ta par­ti­ja, za raz­li­ku od nas, oko­va­na ja­kim par­tij­skim ste­ga­ma – tvr­de iz Bo­šnjač­ke stran­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"