Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-12-31 STEFAN SAVIĆ, FUDBALER MADRIDSKOG ATLETIKA I REPREZENTATIVAC CRNE GORE
Godina koju ću dugo pamtiti
Godina koju ću dugo pamtiti Ostvario sam prvo dobar rezultat sa Fiorentinom, igrali smo polufinale Lige Evrope i sezonu u Seriji A završili na četvrtom mjestu. Potom se desio i prelazak u Atletiko Madrid – kazao je Stefan Savić
Ne­ko­li­ko go­di­na una­zad Ste­fan Sa­vić je je­dan od naj­bo­ljih cr­no­gor­skih fud­ba­le­ra. Iako 8. ja­nu­a­ra pu­ni tek 25 go­di­na, ro­đe­ni Moj­kov­ča­nin već sa­da mo­že da ka­že da je iza nje­ga bo­ga­ta igrač­ka ka­ri­je­ra. Od ma­tič­nog Br­sko­va, pre­ko BSK-a iz Bor­če i Par­ti­za­na, igrao je u tri mo­žda i naj­ja­če svjet­ske li­ge – en­gle­skoj, ita­li­jan­skoj i špan­skoj! No­sio je dre­so­ve Man­če­ster si­ti­ja i Fi­o­re­ni­ti­ne, a u lje­to 2015. go­di­ne oti­šao je u Atle­ti­ko Ma­drid. Po­stao je član jed­nog od naj­bo­ljih špan­skih klu­bo­va, eki­pe ko­ja je uvi­jek u vr­hu Pri­me­re. Zbog pre­la­ska u Ma­drid, ali i sjaj­nih re­zul­ta­ta u pret­hod­nom klu­bu, Sa­vić go­di­nu ko­ja je na iz­ma­ku sma­tra za jed­nu od naj­bo­ljih u svo­joj ka­ri­je­ri.
-Ova go­di­na je za me­ne ide­al­na. Ostva­rio sam pr­vo do­bar re­zul­tat sa Fi­o­ren­ti­nom, igra­li smo po­lu­fi­na­le Li­ge Evro­pe i se­zo­nu u Se­ri­ji A za­vr­ši­li na če­tvr­tom mje­stu. A po­tom se de­sio i taj pre­la­zak u Atle­ti­ko Ma­drid, je­dan do naj­va­ćih klu­bo­va Špa­ni­je. Sve su to raz­lo­zi, a ima ih sa­svim do­volj­no, da 2015. go­di­nu pam­tim po do­bru – re­kao je za „Dan“ Ste­fan Sa­vić, de­fan­zi­vac ma­drid­skih „cr­ve­no-bi­je­lih“.
Iako je u ju­nu sti­gao na „Kal­de­ron“, cr­no­gor­ski re­pre­zen­ta­ti­vac se ni­je mno­go na­i­grao. Tač­ni­je, sa­mo tri pu­ta je obla­čio dres Atle­ti­ka.
-Pri­pre­me sam od­ra­dio od­lič­no i pot­pu­no sam spre­man za sve za­dat­ke. Igrao sam, me­đu­tim, ma­lo, ali sva­ki mi­nut sam na te­re­nu od­ra­dio mak­si­mal­no. Na­dam se da ću ka­ko vri­je­me bu­de od­mi­ca­lo igra­ti vi­še.
Ka­ko je ra­di­ti sa Di­je­gom Si­me­o­nom?
- To je ve­li­ki tre­ner i sa njim je za­do­volj­stvo ra­di­ti. Na­dam se da sam do­sa­sa­šnjom mi­nu­ta­žom oprav­dao nje­go­vo po­vje­re­nje, a i u bu­duć­no­sti ću sve što bu­de tra­žio od me­ne na­sto­ja­ti da od­ra­dim na pra­vi na­čin.
Igrao je Atle­ti­ko i sa Ba­re­se­lo­nom i sa Re­a­lom, ali Sa­vić još ni­je osje­tio šta zna­če der­bi­ji sa ta dva klu­ba.
-Oba pu­ta sam bio na klu­pi i ni­sam ula­zio na te­ren. Ali, bi­će pri­li­ke, na­dam se već u dru­gom di­je­lu se­zo­ne.
Ako je na klup­skom pla­nu bio od­li­čan, Ste­fan se kao ni osta­li igra­či ne mo­že po­hva­li­ti re­zul­ta­ti­ma na re­pre­zen­ta­tiv­nom pla­nu.
- Si­gur­no je da smo mo­gli mno­go bo­lje, ali tre­ba is­ta­ći da je ovo go­di­na u ko­joj je do­šlo do ti­he smje­ne ge­ne­ra­ci­ja. Do­sta no­vih igra­ča je do­bi­lo šan­su, či­me je po­če­lo i spre­ma­nje eki­pe za na­red­ni ci­klus. S dru­ge stra­ne, po­ne­kad su i oče­ki­va­nja jav­no­sti bi­la ne­re­al­na, ali šta je tu je. Na­dam se da će u na­red­nom ci­klu­su bi­ti bo­lje – is­ta­kao je Sa­vić.
U me­đu­vre­me­nu, do­šlo je pro­mje­ne se­lek­to­ra. Tač­ni­je, Bran­ko Br­no­vić je oti­šao, a če­ka se ime­no­va­nje nje­go­vog na­sled­ni­ka. Da li sma­traš da će pro­mje­na se­lek­to­ra do­ni­je­ti ne­što bo­lje za cr­no­gor­ski re­pe­zen­tatvni fud­bal?
-Vi­dje­će­mo, to će vri­je­me po­ka­za­ti. Što se Bran­ka Br­no­vi­ća ti­če, mi­slim da je ra­dio do­bro i da je osta­vio ba­zu igra­ča na­red­nom se­lek­to­ru.
Od­la­zak na Pi­ri­ni­je auto­mat­ski zna­či da Ste­fan Sa­vić ne­će ima­ti slo­bod­nih da­na za no­vo­go­di­šnje pra­zni­ke.
-Ni­sam ih imao ni ka­da sam bio Man­če­ster si­ti­ju. Na­vi­kao sam na to, to je ži­vot pro­fe­si­o­nal­ca.
Gdje ćeš do­če­ka­ti 2016?
-Igra­li smo re­dov­no ko­lo pri­je par da­na, a već u su­bo­tu nas oče­ku­ju no­ve oba­ve­ze, pa će vre­me­na za sla­vlje bi­ti ma­lo. No­vu go­di­nu ću, uz ve­če­ru, do­če­ka­ti u svom sta­nu sa pri­ja­te­lji­ma.
Upra­vo zbog oba­ve­za ko­je ima, Ste­fan je ri­jet­ko u Cr­noj Go­ri.
- U Cr­nu Go­ru ću do­ći tek u mar­tu, ka­da bu­de­mo ima­li re­pre­zen­ta­tiv­no oku­plja­nje. Do ta­da sam ve­zan klup­skim oba­ve­za­ma, jer že­lim da već u na­red­noj go­di­ni osta­vim du­bok trag u Atle­ti­ku.
Imaš li že­lju za 2016?
- Na pr­vom mje­stu je zdra­vlje, sve osta­lo će do­ći.
Na kra­ju, fud­ba­ler Atle­ti­ko Ma­dri­da ni­je za­bo­ra­vio da gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re po­že­li sve naj­ljep­še u 2016. go­di­ni.
-Či­ta­o­ci­ma „Da­na“ i svim gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re že­lim sreć­ne no­vo­go­di­šnje i bo­žić­ne pra­zni­ke, pu­no zdra­vlja i sre­će... – za­klju­čio je ne­ka­da­šnji fud­ba­ler Par­ti­za­na i Fi­o­ren­ti­ne.De­jan Pa­nić

Vra­ti­će se
Par­ti­zan na pra­vi put

Kao i svi biv­ši fud­ba­le­ri Par­ti­za­na, i Ste­fan Sa­vić pra­ti igre svog biv­šeg klu­ba. Je­se­njom po­lu­se­zo­nom je raz­o­ča­ran, ali vje­ru­je da će već u na­stav­ku bi­ti bo­lje.
-Za­i­sta ne znam šta se de­si­lo i ja­ko mi je žao što se moj Par­ti­zan na­la­zi tu gdje je sa­da. Ipak, uvje­ren sam da je ovo sa­mo pro­la­zna kri­za i da će u dru­gom di­je­lu se­zo­ne „cr­no-be­li“ po­no­vo bi­ti pra­vi – op­ti­mi­stič­ki je re­kao Ste­fan Sa­vić.

Po­ma­žem Br­sko­vu
Iako je od Moj­kov­ca hi­lja­da­ma ki­lo­me­ta­ra da­le­ko, Ste­fan Sa­vić ne za­bo­ra­vlja ko­ri­je­ne i klub u ko­jem je po­ni­kao. Na pi­ta­nje da li po­ma­že Br­sko­vu, od­go­vo­rio je:
-Na­rav­no da po­ma­žem, o to­me ni­kad ne go­vo­rim, a to je uglav­nom po­moć mla­đim se­lek­ci­ja­ma klu­ba. U me­đu­vre­me­nu, Moj­ko­vac je do­bio te­ren sa vje­štač­kom tra­vom i si­gur­no je da sa­da po­sto­je od­lič­ni uslo­vi za rad.
Pr­vi tim?
-Ušli su u Dru­gu li­gu i za­do­vo­ljan sam sa tog aspek­ta. Ne­ka­ko se po­taj­no na­dam da bi za pet go­di­na Br­sko­vo mo­glo i do Pr­ve li­ge – is­takao je Sa­vić.


Lič­na kar­ta

Ime i pre­zi­me: Ste­fan Sa­vić
Da­tum ro­đe­nja: 8. ja­nu­ar 1991.
Mje­sto ro­đe­nja: Moj­ko­vac
Mje­sto u ti­mu: što­per.
Igrač­ka ka­ri­je­ra: Br­sko­vo (mla­đe ka­te­go­ri­je), BSK Bor­ča (2009-2010), Par­ti­zan (2010-2011), Man­če­ster si­ti (2011-2012), Fi­o­ren­ti­na (2012-2015), Atle­ti­ko Ma­drid (2015-).
Re­pre­zen­ta­ci­ja: Mla­da re­pre­zen­ta­ci­ja (5-0), A re­pre­zen­ta­ci­ja (37-3).

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"