Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-12-31 ***************NOVOGODIŠNJI TIKET ***************
Engleske i španske poslastice
Engleske i španske poslastice
Pr­ve da­na u 2016. go­di­ni ka­da su u pi­ta­nju kla­di­o­ni­ce obi­lje­ži­će naj­bo­lji ti­mo­vi En­gle­ske i Špa­ni­je. En­gle­zi su prak­tič­no igra­li bez ve­će pa­u­ze, dok su Špan­ci ima­li ma­li od­mor i kre­ću u ubi­ta­čan ri­tam do kra­ja se­zo­ne. Ka­da je u Pi­ta­nju en­gle­ski Pre­mi­jer, no­vo­go­di­šnji vi­kend će obi­lje­ži­ti okr­šaj iz­me­đu Vest He­ma i Li­ver­pu­la, a naj­že­šće će bi­ti na „Gu­di­son par­ku”, gdje se sa­sta­ju Ever­ton i To­ten­hem. Dva Man­če­ste­ra će ima­ti te­ške za­dat­ke, po­seb­no Si­ti, ko­ji ide na no­ge sjaj­nom Vot­for­du. Ne­što lak­ši po­sao če­ka Ju­naj­ted sa Svon­si­jem na Te­a­tru sno­va, a pred po­bje­dom je i Ar­se­nal, ko­jem će „svra­ke” iz Nju­ka­sla po­ku­ša­ti da „ot­ki­nu” ko­ji bod. Ve­li­ka bor­ba vo­di­će se i u ma­lom grad­skom der­bi­ju iz­me­đu Kri­stal Pa­la­sa i Čel­si­ja.
Ka­da je u pi­ta­nju špan­ska Pri­me­ra, pr­vi run­da u 2016. će do­ni­je­ti dva atrak­tiv­na su­da­ra. Ak­tu­el­ni pr­vak Bar­se­lo­na će bi­ti gost grad­skog ri­i­va­la Espa­njo­la, a na „Me­sta­ji” se oče­ku­je bu­ran du­el iz­me­đu po tra­di­ci­ji ve­li­kih ri­va­la, Va­len­si­je i Re­al Ma­dri­da. Naj­lak­ši za­da­tak od eki­pa iz vr­ha špan­skog pr­ven­stva ima­će ma­drid­ski Atle­ti­ko, ko­jem će se na „Vi­sen­te Kal­de­ro­nu” su­pro­sta­vi­ti ne­u­bje­dlji­vi Le­van­te.

EN­GLE­SKA –
PRE­MI­JER LI­GA
(02. i 03. JA­NU­AR 2016)Pa­ro­vi 19. ko­la

Su­bo­ta:
13.45 Vest Hem – Li­ver­pul
16.00 San­der­lend – Aston Vi­la
16.00 Le­ster – Born­mut
16.00 Ar­se­nal – Nju­kasl
16.00 No­rič – Sa­u­temp­ton
16.00 VBA – Sto­uk
16.00 Man­če­ster J. – Svon­si
18.30 Vot­ford – Manč. Si­ti
Ne­dje­lja:
14.30 Kri­stal Pa­las – Čel­si
17.00 Ever­ton – To­ten­hem

DER­BI KO­LA

Ever­ton – To­ten­hem

„Pi­jev­ci” na Gu­di­son par­ku u Li­ver­pu­lu uvi­jek igra­ju do­bro, a me­če­vi ovih ri­va­la ri­jet­ko obi­lu­ju go­lo­vi­ma. Ipak, vje­ru­je­mo da će ih ovo­ga pu­ta bi­ti vi­še i da će ma­kar po jed­na lop­ta za­vr­ši­ti u obje mre­že. To­ten­hem je u pro­šlom pr­ven­stvu po­bi­je­dio 1:0.

29.08.2015. To­ten­hem – Ever­ton 0:0
24.05.2015. Ever­ton – To­ten­hem 0:1
30.11.2014. To­ten­hem – Ever­ton 2:1
09.02.2014. To­ten­hem – Ever­ton 1:0
03.11.2013. Ever­ton – To­ten­hem 0:0
07.04.2013. To­ten­hem – Ever­ton 2:2
09.12.2012. Ever­ton – To­ten­hem 2:1

FIK­SE­VI
Ar­se­nal – Nju­kasl

Ar­se­nal je ap­so­lut­ni fa­vo­rit, ali Nju­kasl je po­pra­vio for­mu i ne tre­ba oče­ki­va­ti la­ku „je­di­ni­cu” na lon­don­skom „Emi­rej­tsu”. U pret­hod­na dva me­đu­sob­na okr­ša­ja ovih ri­va­la u Lon­do­nu, „tob­dži­je” su bi­le ubje­dlji­ve 4:1 i 3:0. Pred­la­že­mo da i ovo­ga pu­ta ti­pu­je­te na tri­jumf če­te Ar­se­na Ven­ge­ra.
29.08.2015. Nju­kasl – Ar­se­nal 0:1
21.03.2015. Nju­kasl – Ar­se­nal 1:2
13.12.2014. Ar­se­nal – Nju­kasl 4:1
28.04.2014. Ar­se­nal – Nju­kasl 3:0
29.12.2013. Nju­kasl – Ar­se­nal 0:1
19.05.2013. Nju­kasl – Ar­se­nal 0:1
29.12.2012. Ar­se­nal – Nju­kasl 7:3

San­der­lend – Aston Vi­la

Bi­će ovo der­bi za­če­lja u ko­jem je po na­šem mi­šlje­nju do­ma­ćin ve­li­ki fa­vo­rit, iako je Aston Vi­la u ma­lom bo­ljem rit­mu, ne­go na po­čet­ku se­zo­ne. San­der­lend je pred svo­jim na­vij­ači­ma te­žak pro­tiv­nik i ja­čim ti­mo­vi­ma od Vi­le, ko­ja će te­ško iz­bo­ri­ti op­sta­nak ove se­zo­ne. Pro­šle se­zo­ne kao i dvi­je ra­ni­je, tim iz Bir­min­ge­ma je iz­ne­na­dio na sta­di­o­nu „Svje­tlo­sti” (4:0, 1:0, 1:0), ali sa­da pred­la­že­mo da pred­nost da­te „cr­nim mač­ka­ma”.
29.08.2015. Aston Vi­la – San­der­lend 2:2
14.03.2015. San­der­lend – Aston Vi­la 0:4
28.12.2014. Aston Vi­la – San­der­lend 0:0
01.01.2014. San­der­lend – Aston Vi­la 0:1
30.11.2013. Aston Vi­la – San­der­lend 0:0
29.04.2013. Aston Vi­la – San­der­lend 6:1
03.11.2012. San­der­lend – Aston Vi­la 0:1

Man­če­ster J. – Svon­si Vel­ša­ni su te­žak ri­val Ju­naj­te­du, a to su po­tvr­di­li ne­ko­li­ko pu­ta na „Old Tra­for­du” po­sled­njih go­di­na. Man­če­ster ju­naj­ted sa­da ne­ma pre­vi­še iz­bo­ra, ako že­li da svoj sku­po­cje­ni tim pred­sta­vi i na­red­ne go­di­ne u elit­noj UEFA Li­gi šam­pi­o­na.
30.08.2015. Svon­si – Man­če­ster J. 2:1
21.02.2015. Svon­si – Man­če­ster J. 2:1
16.08.2014. Man­če­ster J. – Svon­si 1:2
11.01.2014. Man­če­ster J. – Svon­si 2:0
05.01.2014. Man­če­ster J. – Svon­si 1:2
17.08.2013. Svon­si – Man­če­ster J. 1:4
12.05.2013. Man­če­ster J. – Svon­si 2:1


GO­LO­VI
Kri­stal Pa­las – Čel­si

Čel­si već du­že vre­me­na ne pred­sta­vlja ni „ma­li­ma” ozbilj­nog pro­tiv­ni­ka, pa ni Kri­stal Pa­la­su, ko­ji u ovoj se­zo­ni igra sjaj­no. Ri­ječ je o grad­skim ri­va­li­ma Lon­do­na, a na sta­di­o­nu Pa­la­sa su „plav­ci” u po­sled­nja tri me­ča dva pu­ta sla­vi­li. Ovo­ga pu­ta je sve mo­gu­će. Go­lo­vi (3+) je naš pred­log za ovaj par.

29.08.2015. Čel­si – Kri­stal Pa­las 1:2
03.05.2015. Čel­si – Kri­stal Pa­las 1:0
18.10.2014. Kri­stal Pa­las – Čel­si 1:2
29.03.2014. Kri­stal Pa­las – Čel­si 1:0
14.12.2013. Čel­si – Kri­stal Pa­las 2:1
17.07.2010. Kri­stal Pa­las – Čel­si 0:1
19.03.2005. Čel­si – Kri­stal Pa­las 4:1

Vest Hem – Li­ver­pul

Naj­bo­lje par­ti­je ove se­zo­ne Vest Hem je pru­žao upra­vo pro­tiv naj­ve­ćih klu­bo­va Pre­mi­je­ra, a je­dan od njih je Li­ver­pul. Do­ma­ćin ri­jet­ko gu­bi, a „red­si” ne po­bje­đu­ju la­ko ni pod ko­man­dom ču­ve­nog tre­ne­ra ofan­ziv­ca, Jir­ge­na Klo­pa. za ovaj meč su go­lo­vi si­gur­ni­ji od jed­nog zna­ka (3+).

29.08.2015. Li­ver­pul – Vest Hem 0:3
31.01.2015. Li­ver­pul – Vest Hem 2:1
20.09.2014. Vest Hem – Li­ver­pul 3:1
06.04.2014. Vest Hem – Li­ver­pul 1:2
07.12.2013. Li­ver­pul – Vest Hem 4:1
07.04.2013. Li­ver­pul – Vest Hem 0:0
09.12.2012. Vest Hem – Li­ver­pul 2:3

Vot­ford – Manč. Si­ti

29.08.2015. Manč. Si­ti – Vot­ford 2:0
25.01.2014. Manč. Si­ti – Vot­ford 4:2
05.01.2013. Manč. Si­ti – Vot­ford 3:0
21.04.2007. Vot­ford – Manč. Si­ti 1:1
04.12.2006. Manč. Si­ti – Vot­ford 0:0
20.01.2002. Vot­ford – Manč. Si­ti 1:2
11.08.2001. Manč. Si­ti – Vot­ford 3:0

ŠPA­NI­JA – PRI­ME­RA
(17.KO­LO)
(02, 03. i 04. JA­NU­AR)

Pa­ro­vi 17. ko­la

Su­bo­ta:
16.00 Espa­njol – Bar­se­lo­na
20.30 Atle­ti­ko M. – Le­van­te
22.05. Mal­ga – Sel­ta
Ne­dje­lja:
12.00 R. Va­lje­ka­no – So­si­je­dad
16.00 Be­tis – Eibar
16.00 Gra­na­da – Se­vi­lja
18.15 La Ko­ru­nja – Vi­lja­re­al
18.15 A. Bil­bao – L. Pal­mas
20.30 Va­len­si­ja – Re­al M.
Po­ne­dje­ljak:
20.30 S. Hi­hon – He­ta­fe


FIK­SE­VI KO­LA

Espa­njol – Bar­se­lo­na

U ovom me­ču se sa­mo po­sta­vlja pi­ta­nje ko­li­ko će Bar­se­lo­na i njen tro­jac Me­si-Nej­mar-Su­a­rez bi­ti ras­po­lo­žen pro­tiv kom­ši­ja na­kon pra­zni­ka. U sva­kom slu­ča­ju, sve osim po­bje­de Bar­se, pred­sta­vlja­lo bi iz­ne­na­đe­nje rav­no sen­za­ci­ji.

25.04.2015. Espa­njol – Bar­se­lo­na 0:2
07.12.2014. Bar­se­lo­na – Espa­njol 5:1
21.05.2014. Bar­se­lo­na – Espa­njol 0:0
29.03.2014. Espa­njol – Bar­se­lo­na 0:1

Atle­ti­ko M. – Le­van­te

Mno­go iz­ne­na­đe­nja do­no­se pr­ven­stve­ni me­če­vi ko­ji su igra­ju u vri­je­me pra­zni­ka, ali uvi­jek „ozbolj­na” če­ta Di­je­ga Si­me­o­nea, ne­će ga do­zvo­li­ti, s ob­zi­rom da će se do kra­ja bo­ri­ti za ti­tu­lu sa Re­a­lom i Bar­se­lo­nom. Fud­ba­le­re Atle­ti­ka bi sva­ki iz­gu­bljen bod za­u­sta­vio u svom po­ho­du, a te­ško je vje­ro­va­ti da „jor­gan­dži­je” mo­že za­u­sta­vi­ti po­sled­nje­pla­si­ra­ni sa­stav špan­ske Pri­me­re.

10.05.2015. Le­van­te – Atle­ti­ko M. 2:2
03.01.2015. Atle­ti­ko M. – Le­van­te 3:1
04.05.2014. Le­van­te – Atle­ti­ko M. 2:0
21.12.2013. Atle­ti­ko M. – Le­van­te 3:2
20.01.2013. Atle­ti­ko M. – Le­van­te 2:0
19.08.2012. Le­van­te – Atle­ti­ko M. 1:1


GO­LO­VI

Va­len­si­ja – Re­al M.

Ovo je meč za fud­bal­ske sla­do­ku­sce i du­el ko­ji po tra­di­ci­ji uvi­jek do­no­si va­tro­met po­go­da­ka. Vje­ru­je­mo da će ta­ko bi­ti i ovo­ga pu­ta, iako i Va­len­si­ja, i Re­al će bi­ti pod pri­ti­skom do­brog re­zul­ta­ta na „Me­sta­ji”. Bla­gi fa­vo­rit su go­sti iz Ma­dri­da, ali „sli­je­pi mi­še­vi že­le” da pre­ki­nu se­ri­ju re­mi­ja. Cilj „kra­ljev­skog klu­ba” se zna, da odr­ži ko­rak sa Bar­se­lo­nom i Atle­ti­kom. Pro­baj­te sa 4+ ili GG3+.

09.05.2015. Re­al M. – Va­len­si­ja 2:2
04.01.2015. Va­len­si­ja – Re­al M. 2:1
04.05.2014. Re­al M. – Va­len­si­ja 2:2
22.12.2013. Va­len­si­ja – Re­al M. 2:3
23.01.2013. Va­len­si­ja – Re­al M. 1:1
20.01.2013. Va­len­si­ja – Re­al M. 0:5

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"