Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-12-31 NOVU GODINU ĆE OD CRNOGORSKIH SPORTISTA PRVI VELIKIM TAKMIČENJEM OTVORITI VATERPOLISTI
Gojković želi medalju na selektorskom debiju
Gojković želi medalju na selektorskom debiju Novi selektor cilja polufinale. Srbija najveći favorit. Vjetar u leđa sa tribina „Kombank arene” neće izostati. Poslednji zajednički ples „prve generacije”
Ne­ma čo­vje­ka ko­ji je lje­tos pro­še­tao Škve­rom a da ni­je ugle­dao Vla­di­mi­ra Goj­ko­vi­ća. Od­mah mo­ra­mo da­ti ob­ja­šnje­nje – ni­je biv­ši pro­sla­vlje­ni re­pre­zen­ta­ti­vac SR Ju­go­sla­vi­je, po­tom dr­žav­ne za­jed­ni­ce Sr­bi­je i Cr­ne Go­re pa na kra­ju Cr­ne Go­re lju­bi­telj šet­nje i lo­ka­la ko­ji se pro­te­žu duž še­ta­li­šta „Pet Da­ni­ca” već ra­da i bru­še­nja va­ter­po­lo di­ja­ma­na­ta. Tu­ri­sti ko­ji pre­po­zna­ju Vla­da, a ri­jet­ki su oni ko­ji ne zna­ju ko je ži­va le­gen­da klu­ba sa Škve­ra, po­ma­lo zbu­nje­no se pi­ta­ju da li je mo­gu­će da je sva­ki dan na ba­ze­nu. Od mje­šta­na i sta­ro­sje­di­la­ca do­bi­ju po­zi­ti­van od­go­vor. Mno­gi vje­ru­ju, dru­gi ne, a dru­gi pak ka­žu „vje­ru­jem sa­mo kad vi­dim svo­jim oči­ma”. Uvje­rio se pot­pi­snik ovih re­do­va, ne za­to što ni­je vje­ro­vao, već za­to što je ljet­nje mje­se­ce pro­vo­dio na Sa­vi­ni, a Škver bi­lo ne­iz­bje­žno mje­sto za opu­šta­nje da je ta­len­to­va­ni i sa­da uve­li­ko do­ka­za­ni tre­ner sva­ki dan ra­dio sa mla­dim igra­či­ma, re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma mla­đih se­lek­ci­ja i pr­vim ti­mom Ja­dra­na. Ju­tar­nji tre­nin­zi, po­tom od­mor za ru­čak i po­po­dnev­ni rad – to je Vla­do­va ru­ti­na. Kao i u igrač­kim da­ni­ma da­ni­ma Goj­ko­vić da­je ci­je­log se­be va­te­rpo­lu. Da­je ta­ko po­ru­ku mla­di­ma da sa­mo ta­ko mo­gu do uspje­ha u spor­tu i ži­vo­tu. Sa­mo ta­ko je i mo­gao us­po­sta­vi­ti do­mi­na­ci­ju nje­go­vog Ja­dra­na na cr­no­gor­skim pro­sto­ri­ma i opet uti­snu­ti grb klu­ba na ma­pu Evro­pe. Ka­da su se cr­no­gor­ski va­ter­po­li­sti vra­ti­la sa Svjet­skog pr­ven­stva u Ka­za­nju sa osvo­je­nim „sa­mo” pe­tim mje­stom, po­lju­lja­nim kul­tom re­pre­zen­ta­ci­je, a ta­da­šnji se­lek­tor Ran­ko Pe­ro­vić dao ot­kaz, čel­ni lju­di Sa­ve­za ni­su ima­li di­le­mu ko će po­sta­ti nje­gov na­sled­nik. Eks­pre­sno su se do­go­vo­ri­li sa Goj­ko­vi­ćem jer su ga vi­dje­li kao ide­al­nog ko­man­dan­ta no­ve pod­mla­đe­ne re­pre­zen­ta­ci­je. Sa ob­zi­rom da je na pra­gu Evrop­sko pr­ven­stvo i Olim­pij­ske igre, za ko­je tre­ba iz­va­di­ti vi­zu, a po­tom u Ri­ju, ka­ko to na­la­že men­ta­li­tet na­ro­da sa ovih pro­sto­ra, ju­ri­ti me­da­lju i ni­šta dru­go, mo­rao je no­vi se­lek­tor po­zva­ti naj­ja­če sna­ge i po­ste­pe­no uvo­di­ti mla­de u iza­bra­no dru­štvo, ta­ko da će na sle­de­ća dva tak­mi­če­nja čla­no­vi „pr­ve” ge­ne­ra­ci­je cr­no­gor­ske re­pre­zen­ta­ci­je ima­ti šan­su za „la­bu­do­vu pje­smu”.
– Po­zva­li smo naj­bo­lje što smo mo­gli. Do­ve­li smo sve igra­če na po­tre­ban ni­vo spre­me, što je bio pri­mar­ni cilj, jer su ne­ki ima­li ve­li­ki broj utak­mi­ca, ne­ki ma­nji. Ima­li smo na star­tu pro­ble­ma sa po­vre­da­ma ali je sa­da sve mno­go bo­lje – ra­por­ti­rao je Vla­di­mir Goj­ko­vić sta­nje u re­pre­zen­ta­ci­ji na kra­ju 2015. go­di­ne.
Evrop­sko pr­ven­stvo po­či­nje 10. ja­nu­a­ra. Ka­kve am­bi­ci­je ima Cr­na Go­ra?
– Cilj je da uđe­mo u bor­bu za me­da­lje, tač­ni­je u po­lu­fi­na­le. Ni­smo na ni­vou iz pret­hod­nih go­di­na, ali ima­mo kva­li­tet, do­sta is­ku­snih igra­ča.
Ko je naj­ve­ći fa­vo­rit za osva­ja­nje ti­tu­le?
– Sr­bi­ja je naj­ve­ći fa­vo­rit. Igra­ju ku­ći, evrop­ski su i svjet­ski šam­pi­o­ni, do­mi­ni­ra­ju pla­ne­tom po­sled­nje dvi­je i po go­di­ne. Ima­ju ve­li­ki broj kva­li­tet­nih igra­ča, prak­tič­no i u pr­voj i u dru­goj po­sta­vi su va­ter­po­li­sti istih kva­li­te­ta. Po­ka­za­li smo me­đu­tim čak i u po­je­di­nim mo­men­ti­ma utak­mi­ce Svjet­ske li­ge igra­ne u Bu­dvi pri­je mje­sec da­na da mo­že­mo da igra­mo sa nji­ma. Po­sli­je do­ma­ći­na sli­je­de Ita­li­ja, Ma­đar­ska, Hr­vat­ska, Grč­ka i mi. U tom kru­gu sva­ko sva­ko­ga mo­že da po­bi­je­di i ni­ko ne mo­že sa si­gur­no­šću pre­u­ze­ti ulo­gu fa­vo­ri­ta u tim me­đu­sob­nim du­e­li­ma. Ni­jan­se će od­lu­či­va­ti.
U pre­li­mar­noj fa­zi za ri­va­le ima­te Špa­ni­ju, Slo­vač­ku i Ho­lan­di­ju?
– Ne tre­ba da za­va­ra ubje­dlji­va po­bje­da nad Špa­ni­jom u Svjet­skoj li­gi. „Fu­ri­ja” že­li da se vra­ti u vrh svjet­skog va­ter­po­la i sa nji­ma će­mo se bo­ri­ti za pr­vo mje­sto i lak­ši put u na­stav­ku šam­pi­o­na­ta.
Bri­ne li Vas što će pr­ven­stvo Sta­rog kon­ti­ne­ta bi­ti od­i­gra­no u do sa­da ne­vi­đe­nom am­bi­jen­tu za va­ter­po­lo, u be­o­grad­skoj „Kom­bank are­ni”, gdje će bi­ti 15.000 sto­li­ca?
– Ima­mo is­ku­sne igra­če ko­ji su već igra­li u slič­nom am­bi­jen­tu ta­ko da će to za nas bi­ti vi­še pred­nost ne­go ne­ko do­dat­no bre­me. Mo­tiv sva­kom igra­ču je si­gur­no da igra u ta­kvoj at­mos­fe­ri. Pi­ta­nje je me­đu­tim ko­li­ko će bi­ti lju­di na tri­bi­na­ma, da li će bi­ti is­pu­nje­ne do po­sled­njeg mje­sta.
Da li oče­ku­je­te ve­li­ku po­dr­šku sa tri­bi­na za vaš tim?
– Uvje­ren sam da će­mo sa ob­zi­rom na bli­zi­nu Be­o­gra­da ima­ti ve­li­ku po­dr­šku na­ših na­vi­ja­ča. To je ve­li­ki plus za nas.
Da li oče­ku­je­te po­dr­šku i srp­skih na­vi­ja­ča?
– Ne­ko­li­ko na­ših igra­ča je na­stu­pa­lo u srp­skim klu­bo­vi­ma, ve­ći­na je no­si­lo ka­pi­cu sa gr­bom biv­še za­jed­nič­ke dr­ža­ve i ne vi­dim raz­log za­što ne bi­smo mo­gli da oče­ku­je­mo vje­tar u le­đa sa tri­bi­na.
Ho­će li sve bi­ti ka­ko tre­ba u re­do­vi­ma va­ter­po­lo re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re do star­ta Evrop­skog pr­ven­stva?
– Ma­lo je vre­me­na za pri­pre­me. Za oko 20 da­na ne mo­že­te sve do­ve­sti u red. Ima­će­mo na­kon tur­ni­ra u Hr­vat­skoj ja­sni­ju sli­ku, is­kri­sta­li­sa­će se tih naj­bo­ljih 13 ali se ne­ke stva­ri ne mo­gu vi­dje­ti ni na­kon tih me­če­va.
Ko­li­ko vam pro­blem pred­sta­vlja či­nje­ni­ca da igra­či prak­tič­no do­la­ze sa svih stra­na?
– U na­šoj si­tu­a­ci­ju je po­treb­no pet da­na da igra­či za­li­je­če po­vre­de i da ih do­ve­de­mo na op­ti­ma­lan ni­vo za tre­ning. Ima­će­mo lje­ti dva ipo mje­se­ca što je do­sta vre­me­na iako su svi po­zva­ni in­ter­na­ci­o­nal­ci. Mo­že­te ta­da za 15 da­na sve go­re po­me­nu­to od­ra­di­ti i on­da kre­nu­ti sa pri­pre­ma­ma. Tre­nut­no taj luk­suz ne­ma­mo. Sre­ćom, de­sio se taj po­vrat­ni me­ha­ni­zam u či­nje­ni­ci da su svi mak­si­mal­no mo­ti­vi­sa­ni do­šli na pri­pre­me i mak­si­mal­no od­ra­đu­ju oba­ve­ze – za­klju­čio je Vla­di­mir Goj­ko­vić.
Ni­ko­la Jo­va­no­vić
Kva­li­fi­ka­ci­je ni­su smak svi­je­ta

Gu­sto si­to če­ka „cr­ve­ne” u Be­o­gra­du, na ka­ko mno­gi vi­de us­put­noj sta­ni­ci ka Rio de Ža­ne­i­ru. Osva­ja­či me­da­lja sa pro­šlo­go­di­šnjeg Svjet­skog pr­ven­stva Sr­bi­ja, Hr­vat­ska i Grč­ka su iz­bo­ri­li olim­pij­sku vi­zu, a sa Evrop­skog pr­ven­stva će u Bra­zil pu­to­va­ti sa­mo naj­bo­lje­pla­si­ra­na se­lek­ci­ja, ne ra­ču­na­ju­ći tri po­me­nu­te. Kon­ku­ren­ci­ja „cr­ve­ni­ma” će bi­ti že­sto­ka: Ita­li­ja, Špa­ni­ja i Ma­đar­ska će bi­ti naj­ve­ći ri­va­li. Mje­sto je sa­mo jed­no, a osta­li će mo­ra­ti u kva­li­fi­ka­ci­je.
– Uko­li­ko ne iz­va­di­mo vi­zu u Be­o­gra­du to će si­gur­no do­dat­no pod­gri­ja­ti pri­ti­sak. Me­đu­tim, ne mo­ra­mo da se pla­ši­mo kva­li­fi­ka­ci­ja. Pro­šli smo i na pret­hod­ne Olim­pij­ske igre u Lon­do­nu sa kva­li­fi­ka­ci­o­nog tur­ni­ra. Ima­mo ja­ku i is­ku­snu eki­pu sprem­nu da od­go­vo­ri iza­zo­vi­ma – po­ru­čio je Goj­ko­vić.

Za bu­duć­nost ne tre­ba bri­nu­ti

Ka­pi­ten va­ter­po­lo re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re Ni­ko­la Ja­no­vić je još po­sli­je Svjet­skog pr­ven­stva u Bar­se­lo­ni 2013. na­ja­vio za­vr­še­tak re­pre­zen­ta­tiv­ne ka­ri­je­re ali je na na­go­vor ta­da­šnjeg se­lek­to­ra Ran­ka Pe­ro­vi­ća i čel­ni­ka Sa­ve­za od­lu­čio da od­lo­ži kraj. Nje­gov brat Mla­đan, Pre­drag Jo­kić, Zdrav­ko Ra­dić, Mi­loš Šće­pa­no­vić, Vje­ko­slav Pa­sko­vić, Dra­ško Br­gu­ljan, Alek­san­dar Ivo­vić i Ni­ko­la Vuk­če­vić bi­li su sa sa­da­šnjim se­lek­to­rom čla­no­vi re­pre­zen­ta­ci­je ko­ja je na pr­vom uče­šću na ve­li­kim tak­mi­če­nji­ma, Evrop­skom pr­ven­stvu u Ma­la­gi 2008, osvo­ji­la Evrop­sko pr­ven­stvo. Se­dam i po go­di­na ka­sni­je po­me­nu­ti igra­či su na spi­sku kan­di­da­ta za smo­tru 16 naj­bo­ljih eki­pa sa Sta­rom kon­ti­nen­tu, ta­ko da je ja­sno da na­kon Olim­pij­skih iga­ra u Ri­ju „cr­ve­ne” če­ka „ge­ne­ral­ni re­mont”. Lo­gič­no pi­ta­nje za Goj­ko­vi­ća je da li ima mla­dih va­ter­po­li­sta sprem­nih da na­sli­je­de sta­ri­je aso­ve.
– Mi­slim da ima­mo ta­len­to­va­ne igra­če i na­dam se da će na­sta­vi­ti ta­mo gdje je sta­la ova ge­ne­ra­ci­ja. Po­sli­je Ri­ja će­mo ima­ti go­di­nu da­na da po­slo­ži­mo no­vu eki­pu i po­sta­vi­mo stva­ri na svo­je mje­sto. Po­je­din­ci se po­la­ko na­me­ću. Ne­ko­li­ko mla­dih igra­ča smo vo­di­li na pri­pre­me u Za­dar, dok su dru­gi u istom pe­ri­o­du ra­di­li u Her­ceg No­vom sa tre­ne­rom Zo­ra­nom Ma­slo­va­rom. Tru­di­mo se da ta B se­lek­ci­ja po­sta­ne usta­lje­na prak­sa. Že­li­mo da na taj na­čin po­ka­že­mo mla­di­ma da ra­ču­na­mo na njih ali i da po­ziv mo­ra­ju za­slu­ži­ti na­po­r­nim ra­dom i po­žr­tvo­va­njem. Ne ula­zi se u A re­pre­zen­ta­ci­ju pre­ko no­ći. Pred kan­di­da­ti­ma je na­po­ran i že­stok rad, ali uko­li­ko uspje­šno svi za­jed­no od­ra­di­mo taj fil­ter 2017. go­di­ne će­mo ima­ti re­spek­ta­bi­lan tim.
Ko­ga bi­ste iz­dvo­ji­li iz „mla­đe gar­de”?
– Ne že­lim ni­ko­ga iz­dva­ja­ti, ali to su pri­je svih igra­či ko­ji su bi­li sa na­ma u Za­dru.

Bez stra­na­ca

Po­sli­je osa­mo­sta­lje­nja Cr­ne Go­re sa že­ljom za što bo­ljom me­đu­na­rod­nom pro­mo­ci­jom „upum­pa­va­ne” su pa­re u klu­bo­ve ko­ji su do­vo­di­li pro­vje­re­na va­ter­po­lo ime­na u svo­je re­do­ve. Sve je na­rav­no ka­sni­je pu­klo kao ba­lon od sa­pu­ni­ce. Cr­no­gor­ski ti­mo­vi su tre­nut­no da­le­ko od sta­re sla­ve i vre­me­na ka­da je Pri­mo­rac bio pr­vak Evro­pe, Ka­ta­ro osva­jač Evro ku­pa, a Ja­dran i Bu­dva re­dov­ni uče­sni­ci če­tvrt­fi­na­la ta­da­šnje Evro li­ge, a sa­da Li­ge šam­pi­o­na.
– Fi­nan­si­je uvi­jek dik­ti­ra­ju tem­po. Bi­lo bi do­bro i za ti­mo­ve i re­pre­zen­ta­ci­ju ka­da bi sva­ki klub mo­gao vra­ti­ti po jed­nog ili dva re­pre­zen­ta­tiv­ca. Naš plan je da vra­ti­mo na­še igra­če. Ni­sam za to da do­vo­di­mo stran­ce. Uz na­še is­ku­sni­je igra­če mla­đi mo­gu br­že da sa­zri­je­va­ju. Znam ka­kva je si­tu­a­ci­ja sa Ni­ko­lom Ja­no­vi­ćem u Ja­dra­nu. On do­no­si eks­tra­kva­li­tet, auto­mat­ski mla­dog igra­ča či­ni 20 po­sto bo­ljim, da­je im do­dat­ni mo­tiv za tre­ning i spa­rin­go­va­nje – iz­nio je mo­del za po­ste­pe­no vra­ća­nje klu­bo­va na sta­re sta­ze uspje­ha Vla­di­mir Goj­ko­vić.


Sve ide že­lje­nom pu­ta­njom u Ja­dra­nu

Naj­bo­lja pre­po­ru­ka za mje­sto se­lek­to­ra Cr­ne Go­re Vla­di­mi­ru Goj­ko­vi­ću su bi­li od­lič­ni re­zul­ta­ti u Ja­dra­nu. Iako je di­rekt­no iz ba­ze­na sjeo na klu­pu mla­di struč­njak je za tri i po go­di­ne osvo­jio se­dam do­ma­ćih tro­fe­ja. Na Škver su sti­gla če­ti­ri Ku­pa Cr­ne Go­re i tri pr­ven­stva, a je­di­no što kao tre­ner Goj­ko­vić ni­je osvo­jio bi­lo je pr­ven­stvo u se­zo­ni 2012-2013. Po­no­vo evrop­ski ve­li­ka­ni i ti­mo­vi sa ve­li­kim bu­dže­ti­ma Bre­ša, Špan­dau, Pri­mor­je i Eger stra­hu­ju ka­da do­la­ze u hram va­ter­po­la ili u Iga­lo.
– Sve ide že­lje­nom pu­ta­njom. Re­kao sam vam u isto ovo vri­je­me pro­šle go­di­ne da je mo­žda uspje­šan niz do­šao ra­ni­je ne­go što smo oče­ki­va­li svi u klu­bu. Mno­go igra­ča je na­pre­do­va­lo, ne­ki su već na spi­sku re­pre­zen­ta­ci­je, ne­ki u ino­stran­stvu. Tre­ba sa­mo ta­ko na­sta­vi­ti u bu­duć­no­sti. Klju­čan je rad sa mla­di­ma. Do­mi­nant­ni smo u do­ma­ćim okvi­ri­ma, igra­mo Li­gu šam­pi­o­na i uz mo­žda još jed­nog re­pre­zen­ta­tiv­ca za dvi­je go­di­ne mo­že­mo na­pra­vi­ti ne­što vi­še – sma­tra Goj­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"