Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-12-31 PREDSJEDNIK KOŠARKAŠA BUDUĆNOST VOLI, DRAGAN BOKAN, ZADOVOLJAN POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI
Klub nastavio da se razvija
Klub nastavio da se razvija
Mo­že se re­ći da je ka­len­dar­ska go­di­na za na­ma pro­te­kla re­la­tiv­no za­ni­mlji­vo i bur­no ka­da se ra­di o ko­šar­ka­ši­ma Bu­duć­nost Vo­li. Pod­go­ri­ča­ni su u pr­vom di­je­lu od­lič­nim par­ti­ja­ma uspje­li da iz­bo­re dru­go mje­sto re­gu­lar­nog di­je­la ABA li­ge, za­tim u dra­ma­tič­noj se­ri­ji po­lu­fi­na­la plej-ofa pro­tiv Ce­de­vi­te bi­li na jed­nu lop­tu od pla­sma­na u Evro­li­gu, da bi ovog lje­ta i po­red broj­nih pro­ble­ma sa po­vre­da­ma uspje­li da po­no­vo na­pra­ve kon­ku­rent­nu eki­pu za re­gi­o­nal­no tak­mi­če­nje. Pri­je mje­sec da­na do­šlo je i do smje­ne na klu­pi Bu­duć­nost Vo­li (umje­sto Jo­vo­vi­ća sti­gao Pa­vi­će­vić), ali ni to ni­je za­u­sta­vi­lo po­hod vje­či­tog šam­pi­o­na Cr­ne Go­re.
- Bu­duć­nost Vo­li je i ove go­di­ne ima­la kon­ti­nu­i­tet do­brih iga­ra. Što se ti­če ABA li­ge u go­di­ni za na­ma smo na­pra­vi­li fan­ta­sti­čan re­zul­tat. Na­la­zi­mo se na pr­vom mje­stu što je ve­li­ki uspjeh. Isti­na, do kra­ja li­ga­škog di­je­la osta­lo je još 10. ko­la, ali će se u na­red­nih ne­ko­li­ko zna­ti ho­će­mo li bi­ti pr­vi, dru­gi ili tre­ći. U Evro­ku­pu ni­smo ostva­ri­li cilj i pla­si­ra­li se u dru­gu run­du, što je ne­u­spjeh. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da je u naj­go­rem mo­men­tu, pred od­lu­ču­ju­ći du­el sa Trab­zo­nom, do­šlo do pro­mje­ne tre­ne­ra, što je uti­ca­lo da is­pad­ne­mo iz Evro­ku­pa, re­kao je pred­sjed­nik Bu­duć­nost Vo­li, Dra­gan Bo­kan.
Či­ni se da su Pod­go­ri­ča­ni na­pra­vi­li zna­ča­jan is­ko­rak i na or­ga­ni­za­ci­o­nom pla­nu, pa se sa­da ra­di o sta­bil­nom klu­bu, gdje sva­ko zna svoj po­sao.
- I na or­ga­ni­za­ci­o­nom pla­nu smo oti­šli ste­pe­nik vi­še, iako se su­o­ča­va­mo sa pro­ble­mi­ma ko­ji ti­šte ci­je­li re­gi­on. Svi klu­bo­vi u ABA li­gi osim Cr­ve­ne zve­zde i Ce­de­vi­te ove se­zo­ne ima­ju ma­nji bu­džet. Bu­duć­nost Vo­li je osta­la na istom ni­vou i to je zna­čaj­no do­stig­nu­će.
Na­rav­no, sve na­vi­ja­če Bu­duć­nost Vo­li naj­vi­še in­te­re­su­je da li će klub i u na­red­noj go­di­ni na­sta­vi­ti da se raz­vi­ja, što u do­broj mje­ri za­vi­si od vi­si­ne bu­dže­ta.
- Mi se ne mo­že­mo izo­lo­va­ti u od­no­su na re­gi­on, jer svi di­je­li­mo istu sud­bi­nu. Mo­ram da pri­znam da ne vi­dim mo­guć­nost dra­stič­nog po­ve­ća­nja bu­dže­ta, ali pu­no to­ga će za­vi­si­ti od re­zul­ta­ta na kra­ju se­zo­ne. Bu­duć­nost Vo­li je pro­šle se­zo­ne igra­la iz­van­red­nu se­ri­ju od pet utak­mi­ca sa Ce­de­vi­tom, što je po­vra­ti­lo in­te­re­so­va­nje za ko­šar­ku, Mi­slim da su ko­šar­ka­ši i ru­ko­me­ta­ši­ce pra­vi hit. Že­lio bih da taj trend za­dr­ži­mo i u na­red­nom pe­ri­o­du. Pri­su­stvo pu­bli­ke se po­la­ko po­ve­ća­va, ali je još da­le­ko od ono­ga što Bu­duć­nost Vo­li za­vre­đu­je.
Pr­vi čo­vjek Bu­duć­nost Vo­li je i pred­sjed­nik ABA li­ge, ko­ja je u po­sled­nje vri­je­me u ulo­zi ne­volj­nog po­sma­tra­ča su­ko­ba iz­me­đu FI­BA i ULEB-a. Tur­bu­len­ci­je na re­la­ci­ja­ma ve­li­kih mo­gle bi da bu­du kob­ne za re­gi­on uko­li­ko osta­ne bez mje­sta u Evro­li­gi. Ipak, Dra­gan Bo­kan oče­ku­je da će ABA li­ga ima­ti jed­no si­gur­no mje­sto, a da ni FI­BA ni­je re­kla zad­nju ri­ječ.
- O su­ko­bu iz­me­đu FI­BA i ULEB-a još uvi­jek ni­ko ne mo­že ni­šta si­gur­no da ka­že. Mi iz ABA li­ge smo ima­li sa­stan­ke sa pred­stav­ni­ci­ma obje or­ga­ni­za­ci­je. Ono što je za sa­da iz­vje­sno da je 11 naj­ja­čih evrop­skih klu­bo­va pot­pi­sa­lo vi­še­go­di­šnje ugo­vo­re sa Evro­li­gom. Oče­ku­jem da će Evro­li­ga osta­ti, ali ne znam da li će igra­ti 16, 20 ili vi­še klu­bo­va. Ako bu­de 16 ABA li­gi će si­gur­no pri­pa­sti jed­no mje­sto, a ako bu­de vi­še vje­ro­vat­no dva. Mi­slim da ni FI­BA ni­je re­kla zad­nju ri­ječ. Ra­di se o ozbilj­noj, krov­noj or­ga­ni­za­ci­ji, i vje­ru­jem da će iza­ći sa no­vom, po­volj­ni­jom po­nu­dom. Što se ti­če nas iz ABA li­ge mo­ra­mo bi­ti mu­dri i str­plji­vi. Tre­ba is­ta­ći da su Cr­ve­na zve­zda i Ce­de­vi­ta pl­a­sma­nom u Top 16 Evro­li­ge na­pra­vi­le ve­li­ku stvar za re­gi­on. Iako je u op­ti­ca­ju ogro­man no­vac i in­te­re­si u svim bu­du­ćim pre­go­vo­ri­ma mo­ra­ju se vred­no­va­ti nji­ho­vi re­zul­ta­ti. Ubi­je­đen sam da bi­lo ka­kva li­ga za­tvo­re­nog ti­pa ne­ma bu­duć­nost.Z.N.


Vje­ro­vat­no sti­že još jed­no po­ja­ča­nje

Ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li čvr­sto dr­že pr­vo mje­sto ABA li­ge, ali či­ni se da bi još jed­no po­ja­ča­nje olak­ša­lo po­sao tre­ne­ru Lu­ki Pa­vi­će­vi­ću u gr­če­vi­toj bor­bi sa Ce­de­vi­tom i Cr­ve­nom zve­zdom do kra­ja se­zo­ne.
- I da­lje po­sto­ji šan­sa za ne­kim pro­mje­na­ma. Lič­no sma­tram da za ovaj bu­džet mo­že­mo da do­bi­je­mo kva­li­tet vi­še. Mi smo već ne­ko vri­je­me ana­li­zi­ra­li si­tu­a­ci­ju, ali su nas po­re­me­ti­le po­vre­de i pro­mje­na tre­ne­ra, ta­ko da ni­smo uspje­li da od­ra­di­mo ne­ke stva­ri. Da vas pot­sje­tim da nam se po­vri­je­dio Džo­zef, za­tim Ba­ćo­vić, pa Ilić, da je Lemb jed­nom ne­smo­tre­no­šću za­tvo­rio vra­ta u klu­bu, da je i Ma­rić bio po­vri­je­đen. Ima­li smo pro­ble­ma­ti­čan pe­ri­od od pre­ko 20 da­na. Tek sa­da se si­tu­a­ci­ja po­la­ko nor­ma­li­zu­je i mo­ći će­mo da je sa­gle­da­mo i mo­žda do­ve­de­mo još jed­nog igra­ča, ob­ja­snio je pred­sjed­nik klu­ba, Dra­gan Bo­kan.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"