Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-12-24 INCIDENT U BUDVI IZMEĐU ZLATKA MAROVIĆA I IGORA TRNSKOG NIJE DOBIO POLICIJSKI EPILOG
Svetov sinovac prijetio svjedoku saradniku
Svetov sinovac prijetio svjedoku saradniku Incident se dogodio ispred porodične kuće Trnskog u Budvi, kada je Zlatko Marović počeo da viče i prijeti svjedoku saradniku, a sumnja se da je došlo i do fizičkog kontakta, te da je intervenisao i jedan policijski službenik Mi smo komšije, kuće su nam u istoj ulici i svakodnevno tuda prolazim, jer jedino tuda mogu doći do svoje kuće. Sretamo se skoro svakodnevno i nijesam mu prijetio, kazao je Zlatko Marović u izjavi za „Dan”
Si­no­vac Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća Zlat­ko pri­je­tio je Igo­ru Trn­skom, ko­ji je svje­dok sa­rad­nik u po­stup­ku ko­ji se vo­di za pro­ne­vje­re oko pro­da­je ze­mlje na Pri­je­vo­ru. U tom po­stup­ku je­dan od osum­nji­če­nih je i Sve­to­za­rov sin i Zlat­kov brat od stri­ca Mi­loš. In­ci­dent se do­go­dio is­pred po­ro­dič­ne ku­će Trn­skog, ko­ji je ina­če kom­ši­ja Zlat­ka Ma­ro­vi­ća. Trnski nije podnio prijavu protiv Marovića, pa ga policija nije saslušavala.
Pre­ma jed­noj od verzija koju je „Danu” potvrdilo više izvora, Ma­ro­vić je pro­la­zio is­pred ku­će Trn­skog uz­vi­ku­ju­ći po­grd­ne ri­je­či na nje­gov ra­čun. Ma­ro­vić je tom pri­li­kom, ka­ko se spe­ku­li­še, uda­rio Trn­skog, ko­ji je bio na tro­to­a­ru is­pred ka­pi­je, ali on to ni­je pri­ja­vio bu­dvan­skoj po­li­ci­ji. Navodno je i ranije bilo verbalnih duela između njih dvojice. Tako je prije nekoliko dana Trn­ski bio u ku­ći i ni­je iz­la­zio van, dok je Ma­ro­vić vi­kao is­pred nje­go­ve ku­će. Sve to je, ka­ko na­vo­di naš sa­go­vor­nik, ve­o­ma krat­ko tra­ja­lo i bi­lo je na ver­bal­noj osno­vi, pa ni­je bi­lo ele­me­na­ta za po­li­cij­sku re­ak­ci­ju.
Zlat­ko Ma­ro­vić u iz­ja­vi za „Dan” ka­že da ni­je na­pao Trn­skog, ko­ji je ina­če nje­gov pr­vi kom­ši­ja u Bu­dvi.
– Mi smo kom­ši­je, ku­će su nam u is­toj uli­ci i sva­ko­dnev­no tu­da pro­la­zim, jer je­di­no tu­da mo­gu do­ći do svo­je ku­će. Sretamo se sko­ro sva­ko­dnev­no i ni­je tač­no da sam mu pri­je­tio ili da sam ga uda­rio. Ta­ko­đe, na­gla­ša­vam da ni­je­sam sa­slu­ša­van u po­li­ci­ji po­vo­dom tog do­ga­đa­ja – ka­zao je Ma­ro­vić.
U bu­dvan­skoj po­li­ci­ji nam je po­tvr­đe­no da je bi­lo in­ci­den­ta, ali da ni­ko ni­je sa­slu­ša­van zbog to­ga jer nije bilo prijave.
– Ma­ro­vić je pro­la­zio is­pred ku­će Trn­skog, uz­vi­ki­vao je po­grd­ne i uvre­dlji­ve ri­je­či na nje­gov ra­čun. Trn­ski to ni­je pri­ja­vio po­li­ci­ji, a Ma­ro­vić ni­je ni sa­slu­ša­van – ka­za­li su nam u po­li­ci­ji.
Igor Trn­ski je do­bio sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka u slu­ča­ju Pri­je­vor, kao i biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve Raj­ko Ku­lja­ča. Oni su u svo­jim is­ka­zi­ma tvr­di­li da je iza či­ta­vog po­sla oko pre­pro­da­je 26.000 kva­dra­ta ze­mlje sta­jao Mi­loš Ma­ro­vić i da je sve od­ra­đe­no pre­ko nje­go­vog ku­ma Mar­ka Vu­jo­vi­ća, ko­ji je ta­ko­đe svje­dok sa­rad­nik. Trn­ski je is­pri­čao tu­ži­o­cu da ga je Mi­loš Ma­ro­vić pod­stre­ka­vao da od Op­šti­ne ku­pi plac u in­du­strij­skoj zo­ni Ja­za, ka­ko bi nje­go­va kom­pa­ni­ja na toj lo­ka­ci­ji, iz­me­đu osta­log, mo­gla da gra­di sa­lon na­mje­šta­ja, ali od to­ga ni­šta ni­je bi­lo. Ta­ko­đe, Ku­lja­ča i Trn­ski su tu­ži­o­cu ka­za­li da je či­tav po­sao oko tran­sfor­ma­ci­je Auto-mo­to dru­štva Bu­dva od­ra­đen po na­lo­gu Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, ko­ji ni­je že­lio da se nje­go­vo ime po­mi­nje u tim tran­sak­ci­ja­ma, pa je sve ra­đe­no pre­ko nje­go­vog ku­ma Mar­ka Vu­jo­vi­ća.
Is­tra­ga o mal­ver­za­ci­ja­ma u tom po­slu po­če­la je na­kon što je ob­zna­nje­no da je AMD vri­jed­nom par­ce­lom u za­le­đu pla­že Jaz ras­po­la­gao i pri­je ne­go su je ku­pi­li na na­vod­no na­mje­šte­noj li­ci­ta­ci­ji. Dva mje­se­ca pri­je li­ci­ta­ci­je Trn­ski je tu ze­mlju pod za­kup dao kom­pa­ni­ji či­ji je je­dan od osni­va­ča Mi­loš Ma­ro­vić. Po­če­tak pri­če, me­đu­tim, kre­će 2008. go­di­ne, ka­da je Op­šti­na or­ga­ni­zo­va­la jav­nu li­ci­ta­ci­ju za pro­da­ju 26.000 kva­dra­ta. Bu­dvan­ska Upra­va za ne­kret­ni­ne na če­lu sa Mir­ja­nom Ma­ro­vić kva­drat te par­ce­le pro­ci­je­ni­la je na 45 eura. Na li­ci­ta­ci­ju se ja­vlja­ju tri lo­kal­ne fir­me, či­ji su vla­sni­ci me­đu­sob­no po­ve­za­ni ka­ko po­slov­nim, ta­ko i rod­bin­skim i pri­ja­telj­skim ve­za­ma.
Po­nu­de su do­sta­vi­li ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja AMD, za­tim kum Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća Mar­ko Vu­jo­vić pre­ko kom­pa­ni­je Or­bis i fir­ma po­zna­tog ugo­sti­te­lja Ne­ma­nje Ze­ca Por­to Bu­dva kom­pa­ni. Par­ce­la je iz­da­ta kom­pa­ni­ji Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća Smart IT, ko­ja je sa AMD za­klju­či­la ugo­vor o za­ku­pu oko hi­lja­du kva­dra­ta, gdje je pla­ni­ra­la da iz­gra­di sa­lon na­mje­šta­ja. Na ime to­ga pro­jek­ta Smart IT uzi­ma kre­dit od 400.000 eura kod CKB-a, a ra­do­vi su, na­kon što su iz­gra­di­li be­ton­ski ko­stur bu­du­ćeg sa­lo­na, iz­ne­na­da pre­ki­nu­ti. Ma­ro­vi­će­va kom­pa­ni­ja je kre­dit­nu oba­ve­zu pre­ba­ci­la na bu­dvan­sku fir­mu Me­ga­pro­met, bi­zni­sme­na Mi­o­dra­ga Mi­ša Mi­tro­vi­ća, ko­ji se oba­ve­zao da vra­ti 300.000 eura, a osta­tak kre­di­ta pre­u­zi­ma Pan­to­mar­ket.
Osum­nji­če­ni su biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva La­zar Ra­đe­no­vić, vla­snik bu­dvan­ske fir­me Me­ga­pro­met Mi­o­drag Mi­tro­vić, biv­ša di­rek­tor­ka bu­dvan­skog ka­ta­stra Mir­ja­na Ma­ro­vić i pro­cje­ni­te­lji Mar­ko Ra­du­no­vić, Mil­ka La­za­re­vić i Lju­bi­ša Ba­će­vić.
D.Ž.

Trn­ski bez ko­men­ta­ra
Igor Trn­ski u iz­ja­vi za naš list ni­je že­lio da go­vo­ri o tom do­ga­đa­ju, jer mu sta­tus ko­ji mu je do­di­je­li­lo tu­ži­la­štvo ne omo­gu­ća­va ko­mu­ni­ka­ci­ju sa me­di­ji­ma.
– Ne mo­gu da ko­men­ta­ri­šem ni­ti iz­no­sim bi­lo ka­kve de­ta­lje ve­za­no za va­še in­te­re­so­va­nje zbog sta­tu­sa ko­je mi je do­di­je­li­lo tu­ži­la­štvo – re­kao je Trn­ski.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"