Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-12-26 NOVI SLUČAJ BJEKSTVA POKAZAO KATASTROFALNU BEZBJEDNOSNU SITUACIJU U BJELOPOLJSKOM ZATVORU
Vujović imao pištolj u ćeliji,Perović pred smjenom
Vujović imao pištolj u ćeliji,Perović pred smjenom Za utvrđivanje individualne odgovornosti nadležnih od posebnog značaja će biti stav nadležnih organa Uprave policije i Državnog tužilaštva, koji su uključeni u postupak utvrđivanja činjenica, kazao je ministar pravde Zoran Pažin Službenici zatvora tvrde da je nakon bjekstva Pljevljaka tokom pretresa ćelije koju su koristili odbjegli Vujović i Zindović pronađeno oružje, ali da je slučaj zataškan
Osu­đe­nik Ivan Vu­jo­vić, ko­ji je pre­kju­če po­bje­gao iz bje­lo­polj­skog za­tvo­ra, pri­li­kom bjek­stva je ko­ri­stio svoj pi­štolj. Iako se na po­čet­ku sum­nja­lo da je Vu­jo­vić oruž­je oteo ne­kom od ko­man­di­ra, od­bje­gli za­tvo­re­nik je slu­žbe­ni­ci­ma bje­lo­polj­skog za­tvo­ra pri­je­tio pi­što­ljem ko­ji mu je do­sta­vljen u pri­tvo­ru. Po­li­ci­ja i Upra­va za­tvo­ra ne mo­gu da ri­je­še enig­mu ka­ko je ro­bi­ja­šu do­sta­vljen pi­štolj u će­li­ju. Vu­jo­vić se upra­vo za­hva­lju­ju­ći ovom pro­pu­stu, na­mjer­nom ili ne­na­mjer­nom, slu­žbe­ni­ka ZIKS-a na­šao na slo­bo­di. Iz upra­ve ZIKS-a je sa­op­šte­no da pred­u­zi­ma­ju sve mje­re na utvr­đi­va­nju či­nje­ni­ca i okol­no­sti, umi­je­ša­no­sti slu­žbe­ni­ka i nji­ho­vom ne­spro­vo­đe­nju slu­žbe­nih rad­nji ka­ko bi se ot­kri­lo šta je do­pri­ni­je­lo bjek­stu za­tvo­re­ni­ka.
Pri­li­kom is­tra­ge o pro­pu­sti­ma utvr­di­će se i da li ima osno­va za smje­nu di­rek­to­ra Mi­lja­na Pe­ro­vi­ća zbog po­ra­ža­va­ju­će bez­bjed­no­sne si­tu­a­ci­je u ZIKS-u. Spe­ku­li­še se da će Pe­ro­vić, ko­ji je na­kon pro­šlog bjek­stva ro­bi­ja­ša sam po­nu­dio ostav­ku ko­ja ni­je uva­že­na, na­kon no­vog slu­ča­ja od­lu­kom nad­le­žnih bi­ti sklo­njen sa funk­ci­je. Mi­ni­star prav­de Zo­ran Pa­žin ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nje da li će zbog ovog slu­ča­ja smi­je­ni­ti Pe­ro­vi­ća, ali je na­gla­sio da će do kra­ja bi­ti is­tra­že­ne okol­no­sti pod ko­ji­ma je do­šlo do bjek­stva Vu­jo­vi­ća. Za mi­ni­stra prav­de je ne­sum­nji­vo da su po­je­di­ni slu­žbe­ni­ci na­pra­vi­li pro­pu­ste.
– Pr­ve utvr­đe­ne či­nje­ni­ce uka­zu­ju na ute­me­lje­nu sum­nju da je bi­lo pro­pu­sta u vr­še­nju slu­žbe­ne du­žno­sti od stra­ne po­je­di­nih slu­žbe­nih li­ca. Na­kon ra­svje­tlja­va­nja svih re­le­vant­nih či­nje­ni­ca i do­sta­vlja­nja od­go­va­ra­ju­će do­ku­men­ta­ci­je i iz­vje­šta­ja iz ZIKS-a, Mi­ni­star­stvo prav­de će bi­ti u pri­li­ci da za­u­zme stav o in­di­vi­du­al­noj od­go­vor­no­sti nad­le­žnih za si­stem bez­bjed­no­sti u za­tvo­ru Bi­je­lo Po­lje. Od po­seb­nog zna­ča­ja će bi­ti stav nad­le­žnih or­ga­na Upra­ve po­li­ci­je i Dr­žav­nog tu­ži­la­štva, ko­ji su uklju­če­ni u po­stu­pak utvr­đi­va­nja či­nje­ni­ca – ka­zao je mi­ni­star Zo­ran Pa­žin za „Dan”.
Re­dak­ci­ja „Da­na” ju­če ni­je uspje­la da stu­pi u kon­takt sa Pe­ro­vi­ćem, ka­ko bi­smo sa­zna­li da li će pod­ni­je­ti ostav­ku i da li je tim po­vo­dom raz­go­va­rao sa mi­ni­strom Pa­ži­nom.
Slu­žbe­ni­ci za­tvo­ra, ko­ji su ra­di si­gur­no­sti po­sla že­lje­li da osta­nu ano­nim­ni, ka­za­li su da je Vu­jo­vić od do­la­ska u bje­lo­polj­ski za­tvor imao po­volj­ni­ji po­lo­žaj od osta­lih za­tvo­re­ni­ka. Čak je, pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, u će­li­ji u ko­joj je ro­bi­jao sa Jo­vi­com Zin­do­vi­ćem tokom pre­tre­sa, ko­ji je oba­vljen na­kon što je ovaj Plje­vljak po­bje­gao, pro­na­đe­no oruž­je, ali da je slu­čaj za­ta­škan.
Vu­jo­vić je pre­kju­če vri­je­me pred­vi­đe­no za šet­nju i te­le­fon­ski raz­go­vor, na ko­je ima pra­vo jed­nom dnev­no, is­ko­ri­stio za pla­ni­ra­nje bjek­stva. U to vri­je­me u prat­nji su bi­li za­tvor­ski slu­žbe­ni­ci Ni­ko­la Ko­na­tar i Pe­tar Šu­ko­vić. Na­kon oba­vlje­nog po­zi­va pri po­vrat­ku u će­li­ju osu­đe­nik je iz­va­dio pi­štolj, re­per­ti­rao ga i upe­rio u Ko­na­ta­ra i Šu­ko­vi­ća i od­veo ih do pro­sto­ri­je zva­ne be­dem, gdje ih je prak­tič­no li­šio slo­bo­de ta­ko što ih je na­tje­rao da uđu unu­tra, a po­tom je za­klju­čao vra­ta. Ro­bi­jaš je na­kon to­ga po­mo­ću da­ljin­skog upra­vlja­ča otvo­rio ula­zna vra­ta zgra­de za­tvo­ra, do­šao do stra­ža­re, pri­šao s le­đa Sla­vi­ši Klja­je­vi­ću, ko­jem je upe­rio pi­štolj u le­đa. Stra­ža­ru je na­re­dio da otvo­ri ka­pi­ju, na­kon če­ga je prak­tič­no iše­tao na uli­cu i po­bje­gao.
Po na­lo­gu Osnov­nog tu­ži­la­štva ju­če su o okol­no­sti­ma bjek­stva Vu­jo­vi­ća u bje­lo­polj­skom Cen­tru bez­bjed­no­sti pri­ku­plje­na oba­vje­šte­nja u svoj­stvu gra­đa­na od svih za­tvor­skih slu­žbe­ni­ka, ko­ji su se u vri­je­me bjek­stva na­la­zi­li u zgra­di.
Vu­jo­vić je osum­nji­čen da je po­či­nio tri kri­vič­na dje­la – bjek­stvo li­ca li­še­nog slo­bo­de, ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih na­pra­va i na­pad na slu­žbe­no li­ce u vr­še­nju slu­žbe­ne du­žno­sti. On u za­tvo­ru slu­ži ka­znu od 14 go­di­na zbog ubi­stva Ra­do­mi­ra Sa­vo­vi­ća, ko­je se do­go­di­lo u bli­zi­ni zgra­de RTCG-a 7. ma­ja 2008. go­di­ne. Zbog če­stih kon­fli­ka­ta u spu­škom za­tvo­ru još 2013. go­di­ne je, po ka­zni, pre­ba­čen u Bi­je­lo Po­lje.
Pri­je dva mje­se­ca iz ovog za­tvo­ra slu­žbe­ni­ci­ma bje­lo­polj­skog za­tvo­ra je po­bje­gao Plje­vljak Jo­vi­ca Zin­do­vić, ko­ji je ro­bi­jao 15-go­di­šnju ka­znu zbog ubi­stva su­gra­đa­ni­na Lu­ke Po­po­vi­ća. Zin­do­vić je 7. ok­to­bra po­bje­gao na­kon što mu je omo­gu­će­no da ode u kuć­nu po­sje­tu te­ško bo­le­snom čla­nu po­ro­di­ce. Zbog omo­gu­ća­va­nja bjek­stva ovom za­tvo­re­ni­ku po­dig­nu­ta je op­tu­žni­ca pro­tiv Go­ra­na Šće­ki­ća, uprav­ni­ka za­tvo­ra, i spro­vod­ni­ka Sa­fe­ta Di­zda­re­vi­ća, Se­a­da Ali­ća i Du­ška To­mi­ća.
M.V.P.–M.N.

Po­li­ci­ja ZIKS-a ni­je do­ra­sla za­dat­ku
Dru­go bjek­stvo iz bje­lo­polj­skog za­tvo­ra u dva mje­se­ca ni­je slu­čaj­nost već do­bro or­ga­ni­zo­va­ni plan, oci­je­nio je kri­mi­no­log Ve­li­mir Ra­ko­če­vić. On je na­veo da po­li­ci­ja ZIKS-a ni­je do­ra­sla za­da­ci­ma i da je Vu­jo­vić is­ko­ri­stio ne­smo­tre­nost i ne­pro­fe­si­o­nal­nost po­li­ci­je.
– Iako na pr­vi po­gled iz­gle­da da je od­bje­gli za­tvo­re­nik sa­mo­stal­no dje­lo­vao, pre­ma mo­jim in­for­ma­ci­ja­ma, on je bjek­stvo do­bro pri­pre­mio. Oči­gled­no je do­bro is­pla­ni­rao tre­nu­tak ka­da tre­ba po­ći da te­le­fo­ni­ra, znao je ka­da je obez­bje­đe­nje naj­sla­bi­je da mo­že da odu­zme oruž­je i da po­bjeg­ne iz za­tvo­ra – oci­je­nio je Ra­ko­če­vić.
Ra­ko­če­vić do­da­je da je to ogro­man pro­pust za­tvor­ske po­li­ci­je, ko­ji ni­je smio ap­so­lut­no da se do­go­di.
– Bjek­stvo Vu­jo­vi­ća i Zin­do­vi­ća po­ka­zu­je da po­li­ci­ja ZIKS-a ni­je do­ra­sla za­dat­ku. Ste­kli su se svi uslo­vi da se upo­tri­je­bi oruž­je. Po­li­ci­ja ne­ma pra­vo da ustuk­ne, ona mo­ra da ide do kra­ja. Ovo je škol­ski pri­mjer ka­da je tre­ba­lo oso­bu da one­spo­so­be za bjek­stvo. To je za­i­sta uža­sno lo­še, jer to go­vo­ri da ni­je­smo do­ra­sli za­da­ci­ma, na­ro­či­to slu­žba bje­lo­polj­skog za­tvor­skog obez­bje­đe­nja – ka­zao je on.
Član Od­bo­ra za bez­bjed­nost Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić ka­že da to ti­je­lo tre­ba da oba­vi sa­slu­ša­nje čel­nih lju­di u ZIKS-u i nji­ho­vih nad­re­đe­nih.
– Če­kam da pr­vo vi­dim šta će pred­u­ze­ti nad­le­žni iz dr­žav­nih or­ga­na ko­ji vr­še nad­zor nad po­slo­va­njem ZIKS-a, jer se stva­ri po­na­vlja­ju. Stva­ri ko­je ne bi smje­le da se do­go­de ni jed­nom u de­ce­ni­ji, u Cr­noj Go­ri se do­ga­đa­ju dva pu­ta u dva mje­se­ca. Još ako ima sum­nji da je po­sto­ja­la ne­ka ve­za iz­me­đu dva bje­gun­ca, to upu­ću­je na mo­guć­nost or­ga­ni­za­ci­je – ka­zao je Ka­lu­đe­ro­vić.
Lu­iđ Škre­lja iz DPS-a ka­že da je to u naj­ma­nju ru­ku za­bri­nja­va­ju­će. Vje­ru­je da će pred­sjed­nik od­bo­ra Me­vlu­din Nu­ho­džić za­ka­za­ti sjed­ni­cu na ko­joj će to bi­ti pri­mar­na te­ma.
Sne­ža­na Jo­ni­ca iz SNP-a  je na­ve­la da upra­va ZIKS-a i Mi­ni­star­stvo prav­de mo­ra­ju da pre­du­zmu hit­ne mje­re na ra­svje­tlja­va­nju po­no­vlje­nog is­ku­stva iz bje­lo­polj­skog za­tvo­ra.

Imao pri­vi­le­gi­je, iz­la­zio na kr­šte­nje si­na
Od ka­da je do­ve­den iz ZIKS-a u Pod­go­ri­ci Vu­jo­vić je, ka­ko na­vo­de sa­go­vor­ni­ci „Da­na” iz za­tvo­ra, imao sve mo­gu­će pri­vi­le­gi­je. Osim to­ga, bi­lo mu je omo­gu­će­no da iza­đe na kr­šte­nje si­na u Lju­bo­tin kod Ri­je­ke Cr­no­je­vi­ća.M.V.P.–M.N.

Sa Zin­do­vi­ćem spre­mao bjek­stvo
Is­tra­žni or­ga­ni su­mnja­ju da su za­tvo­re­ni­ci Jo­vi­ca Zin­do­vić iz Plje­va­lja i Pod­go­ri­ča­nin Ivan Vu­jo­vić za­jed­no spre­ma­li bjek­stvo iz bje­lo­polj­skog za­tvo­ra. Zin­do­vić je po­bje­gao pri­je dva mje­se­ca iz ku­će ka­da mu je odo­bre­na po­sje­ta te­ško bo­le­snom čla­nu po­ro­di­ce. Na­kon to­ga, za­tvor­skim ču­va­ri­ma na pot­pu­no dru­ga­či­ji na­čin po­bje­gao je i Vu­jo­vić. Ipak, ono što im je za­jed­nič­ko je­ste da su obo­ji­ca ima­li una­pri­jed do­bro pri­pre­mljen plan bjek­stva i po­ma­ga­če.
Ova dvo­ji­ca ro­bi­ja­ša slu­ži­li su ka­zne u is­toj za­tvor­skoj će­li­ji, što na­vo­di da su za­jed­no pla­ni­ra­li bjek­stvo. Je­dan dio ka­zne su bi­li u su­sjed­nim će­li­ja­ma, ali su ima­li re­do­van kon­takt.

Me­đu­na­rod­na po­tjer­ni­ca
Iz Upra­ve po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je za Vu­jo­vi­ćem ras­pi­sa­na me­đu­na­rod­na po­tjer­ni­ca.
– Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a pred­u­zi­ma­ju mje­re i rad­nje na pro­na­la­sku Iva­na Vu­jo­vi­ća, za­tvo­re­ni­ka ko­ji je po­bje­gao iz ZIKS-a Bi­je­lo Po­lje. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci Vu­jo­vi­ća po­tra­žu­ju na na­ci­o­nal­nom i me­đu­na­rod­nom ni­vou, bu­du­ći da je za njim si­noć ras­pi­sa­na i me­đu­na­rod­na po­tjer­ni­ca NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca.
Slu­žbe­ni­ci ZIKS-a bjek­stvo Vu­jo­vi­ća pri­ja­vi­li su CB Bi­je­lo Po­lje 24. de­cem­bra 2015. go­di­ne, oko 17.15, ubr­zo na­kon što je za­tvo­re­nik po­bje­gao iz ove usta­no­ve. Mje­re i rad­nje tra­ga­nja se pred­u­zi­ma­ju od mo­men­ta oba­vje­šte­nja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka o do­ga­đa­ju – sa­op­šte­no je iz po­li­ci­je.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"