Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-12-27 AMANDMANIMA NA PREDLOG ZAKONA O ENERGETICI SPREČAVA SE BOGAĆENJE PREMIJEROVE RODBINE I PRIJATELJA
Građani da ne plaćaju Blažov biznis
Građani da ne plaćaju Blažov biznis Građanin, kao poreski obveznik, nije u obavezi da plaća priključenja novih objekata na distributivnu mrežu. Amandmanima želimo da spriječimo plan bogaćenja klijentele bliske premijeru i njegovoj porodici na štetu potrošača, naveo je Danilović
Na­kon Uje­di­nje­ne re­form­ske ak­ci­je (URA) i De­mo­kra­ta, amand­ma­ne na Pred­log za­ko­na o ener­ge­ti­ci pod­ni­je­će i po­sla­ni­ci De­mo­sa. Te­ma nji­ho­vih amand­ma­na je, ka­ko je ka­zao „Da­nu“ funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić, pla­ća­nje pod­sti­ca­nja pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, sa go­to­vo na iz­vol­te sta­vlja­njem in­sti­tu­ta dr­žav­ne po­mo­ći.
– Ma­lo je što se ra­di o uno­snom bi­zni­su ne­go po­je­din­ci­ma tre­ba da po­ma­žu po­re­ski ob­ve­zni­ci i to po ne­kim pri­lič­no auto­ma­ti­zo­va­nim pra­vi­li­ma. Ne­ma mje­sta iz­vla­če­nju nov­ca iz dr­žav­ne po­mo­ći jer gra­đa­nin ne smi­je sno­si­ti ri­zi­ke pri­vat­nih bi­znis pla­no­va. Ta­ko­đe, gra­đa­nin ni­je u oba­ve­zi, kao po­re­ski ob­ve­znik, da pla­ća tro­ško­ve pri­klju­če­nja no­vo­i­zgra­đe­nih obje­ka­ta na di­stri­bu­tiv­nu mre­žu. Amand­ma­ni­ma po­ku­ša­va­mo uglav­nom da spri­je­či­mo plan bo­ga­će­nja kli­jen­te­le bli­ske pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i nje­go­voj po­ro­di­ci na šte­tu po­tro­ša­ča – re­kao je Da­ni­lo­vić.
De­mos je amand­ma­ne ra­dio uz po­moć MANS-a, a ka­ko je is­ta­kao Da­ni­lo­vić, si­stem­ski za­kon se ne ras­pra­vlja ne­ko­li­ko sa­ti pred No­vu go­di­nu.
Mno­gi od pro­je­ka­ta iz­grad­nje obje­ka­ta ob­no­vlji­ve ener­gi­je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, dr­že se u taj­no­sti kao da se ra­di o voj­nom oruž­ju.
– To nam je i pro­bu­di­lo pa­žnju. O po­je­di­nim pro­jek­ti­ma iz­grad­nje vje­tro­e­lek­tra­na go­vo­ri se uve­li­ko kao o pa­ke­ti­ma vri­jed­nim sto­ti­nak mi­li­o­na eura. Još se ne zna ko sto­ji iza iz­grad­nje vje­tro­e­lek­tra­na na Kr­no­vu, iako se ra­di o ve­li­kim gra­đe­vin­skim po­du­hva­ti­ma. Lo­ka­ci­ja za iz­grad­nju na br­du iz­nad Ba­ra ta­ko­đe je pod ve­lom taj­no­sti. Jed­no­stav­no, ne­ko­li­ko lju­di ima mo­no­pol na in­for­ma­ci­je ove vr­ste. Mo­no­pol u in­for­mi­sa­nju pro­iz­vo­di i mo­no­pol u pro­iz­vod­nji – is­ta­kao je Da­ni­lo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, vla­din pred­log sma­nju­je ri­zi­ke za in­ve­sti­to­re i ga­ran­tu­je na­šu po­moć ako kre­ne po zlu.
– Sve me to pod­sje­ća na ono što se de­ša­va­lo sa KAP-om, a sku­po nas je ko­šta­lo. Ja­sno je da se za­kon pri­la­go­đa­va bi­zni­su u ko­je­mu i od ko­je­ga gra­đa­nin ne­će ima­ti ni­ka­kvu ko­rist i iz­vje­sno ne­će do­bi­ti jef­ti­ni­ju stru­ju – po­ru­čio je funk­ci­o­ner De­mo­sa.
Pod­sje­tio je i na ne­dav­nu iz­ja­vu pre­mi­je­ra da ni­je ško­lo­vao si­na Bla­ža da ra­di u dr­žav­noj upra­vi, ne­go da se ba­vi bi­zni­som.
– Oči­gled­no je i ko­jim bi­zni­som. BB So­lar (prim.aut. fir­ma Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća) je već na sje­ve­ru uče­stvo­vao u iz­grad­nji mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na i sum­njam da ne­će pro­pu­sti­ti pri­li­ku da se ba­vi ozbilj­nim pro­jek­ti­ma. Oprav­da­no sum­nja­mo da CG ne­ma kom­pe­tent­nih fir­mi da se ba­ve ovim slo­že­nim pro­ce­si­ma pro­iz­vod­nje, ali da će even­tu­al­no ozbilj­ni­je evrop­ske fir­me iz ove obla­sti bi­ti pri­nu­đe­ne da, kroz an­ga­žo­va­nje po­je­di­nih po­di­zvo­đa­ča, u stva­ri „le­gal­no“ pla­te re­ket. U gra­đe­vin­skim ra­do­vi­ma već uče­stvu­ju po­je­di­ne taj­kun­ske fir­me i to one iste ko­je će bi­ti an­ga­žo­va­ne i na iz­grad­nji auto­pu­ta Pod­go­ri­ca–Ma­te­še­vo – is­ta­kao je Da­ni­lo­vić.
Po­sla­ni­ci će o Pred­lo­gu za­ko­na o ener­ge­ti­ci ras­pra­vlja­ti i gla­sa­ti u po­ne­dje­ljak. Za­kon je u Skup­šti­ni od sep­tem­bra.D.M.

Ci­je­na stru­je će ra­sti
Pla­šim se, na­ža­lost, da će ci­je­na stru­je i da­lje ra­sti, a po­sli­je iz­bo­ra, ne bu­de li po­li­tič­kog pre­o­kre­ta, to je iz­vje­sno, na­veo je Da­ni­lo­vić.
– Kao što iz­grad­nja ve­li­kih hi­dro­e­lek­tra­na ne bi po­jef­ti­ni­la stru­ju, ta­ko se to ne­će do­go­di­ti ni sa iz­grad­njom ma­lih ili onih na gas i vje­tar. Bi­zni­su tre­ba omo­gu­ći­ti da se raz­vi­ja. Ra­du­je­mo se mo­guć­no­sti da pro­iz­vo­di­mo ze­le­nu ener­gi­ju ali ne i na­mje­ri da to ra­di ne­ko­li­ko bi­zni­sme­na ko­ji su do nov­ca do­šli šver­cu­ju­ći sve i sva­šta. Slu­ti­mo mo­guć­nost da se kroz ove pro­jek­te i pe­re no­vac ali bez ika­kve slut­nje, ne­go sa si­gur­no­šću, sa­op­šta­va­mo da je za­kon pred­vi­dio dr­žav­nu po­moć po vr­lo sum­nji­vim uslo­vi­ma oni­ma ko­ji već ra­de ili pla­ni­ra­ju da se ba­ve ovim bi­zni­som vi­je­ka – za­klju­čio je Da­ni­lo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"