Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-12-29 NOSIOCI NAJVIŠIH DRŽAVNIH FUNKCIJA NIJESU DALI SAGLASNOST ZA OSLOBAĐANJE BANKARSKE TAJNE
Milo, Filip i Ranko kriju bankovne račune
Milo, Filip i Ranko kriju bankovne račune Kada je u pitanju izvršna vlast, saglasnost za pristup bankovnim računima dao je samo jedan član Vlade Milo Đukanović ni u jednom imovinskom kartonu nije prijavio milionski prihod koji je 2013. godine prodajom akcija stekla njegova kompanija „Kapital invest”
Pred­sjed­ni­ci Cr­ne Go­re, Skup­šti­ne i Vla­de Fi­lip Vu­ja­no­vić, Ran­ko Kri­vo­ka­pić i Mi­lo Đu­ka­no­vić ni­je­su do­zvo­li­li Ko­mi­si­ji za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa da im kon­tr­o­li­še ban­kar­ske ra­ču­ne. Iako iz­ja­va o da­va­nju sa­gla­sno­sti za oslo­ba­đa­nje ban­kar­ske taj­ne ni­je oba­ve­zu­ju­ća, pred­stav­ni­ci vla­sti, ko­ji bi svo­jim po­stu­pa­njem tre­ba­lo da da­ju pri­mjer sa­rad­ni­ci­ma i pod­re­đe­ni­ma, na ovaj na­čin su po­ka­za­li ka­ko ne že­le da svo­ju imo­vi­nu i bo­gat­stvo da­ju na uvid ti­je­li­ma nad­le­žnim da se bo­re pro­tiv su­ko­ba in­te­re­sa.
Vu­ja­no­vić, Kri­vo­ka­pić i Đu­ka­no­vić ni­je­su Ko­mi­si­ji pod­no­si­li po­dat­ke o imo­vi­ni na no­vom obra­scu, ko­ji pred­vi­đa iz­ja­vu o da­va­nju sa­gla­sno­sti za oslo­ba­đa­nje ban­kar­ske taj­ne.
Iz Ko­mi­si­je za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom „Da­nu” na­vo­di se da su ukup­no 144 dr­žav­na funk­ci­o­ne­ra do­sta­vi­la iz­vje­šta­je o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni na­kon 3. apri­la 2015. go­di­ne, od ka­da je va­že­ća iz­ja­va o sa­gla­sno­sti za pri­stup ban­kar­skim ra­ču­ni­ma. Njih 34 ni­je da­lo sa­gla­snost za pri­stup ban­kar­skim ra­ču­ni­ma.
In­te­re­sant­no je da ni­je­dan po­sla­nik ni­je dao sa­gla­snost za oslo­ba­đa­nje ban­kar­ske taj­ne, dok je to uči­ni­lo 11 jav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­je bi­ra, ime­nu­je ili za nji­ho­vo ime­no­va­nje sa­gla­snost da­je Skup­šti­na Cr­ne Go­re. Sve­ga je­dan član Vla­de dao je sa­gla­snost da se pri­stu­pi nje­go­vim ban­kar­skim ra­ču­ni­ma. To su uči­ni­la i 64 funk­ci­o­ne­ra ko­ja bi­ra, ime­nu­je ili za nji­ho­vo ime­no­va­nje sa­gla­snost da­je Vla­da, 12 ih je pot­pi­sa­lo iz­ja­vu o sa­gla­sno­sti bez bro­ja ra­ču­na, dok sa­gla­snost ni­je da­lo 16 li­ca.
Ni­je­dan su­di­ja ni pred­sjed­nik Ustav­nog su­da ni­je do­sta­vljao iz­vje­šta­je o imo­vi­ni na no­vom obra­scu, ko­ji pred­vi­đa iz­ja­vu o da­va­nju sa­gla­sno­sti za oslo­ba­đa­nje ban­kar­ske taj­ne. Sa­gla­snost je dao je­dan član Sud­skog sa­vje­ta, de­set su­di­ja osnov­nih su­do­va, dvo­je ni­je da­lo do­zvo­lu, a tro­je ju je pot­pi­sa­lo, ali bez bro­ja ra­ču­na.
Dvo­je su­di­ja vi­ših su­do­va ni­je da­lo sa­gla­snost za pri­stup ban­kar­skim ra­ču­ni­ma, kao ni če­tvo­ro dr­žav­nih tu­ži­o­ca. Dvo­je dr­žav­nih tu­ži­la­ca je pot­pi­sa­lo sa­gla­snost i do­zvo­li­lo pri­stup ra­ču­ni­ma, a to je uči­ni­lo i pet su­di­ja su­do­va za pre­kr­ša­je.
Pod­sje­ti­mo da je kom­pa­ni­ja pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća „Ka­pi­tal in­vest” 2013. go­di­ne pro­da­la ak­ci­je ko­je je ima­la u Pr­voj ban­ci, od če­ga je pri­ho­do­va­la oko mi­li­on eura. Đu­ka­no­vić taj pri­hod ni­ka­da ni­je pri­ja­vlji­vao u svo­jim zva­nič­nim pri­ho­di­ma o imo­vi­ni.
Pr­vi čo­vjek cr­no­gor­ske vla­de Ko­mi­si­ji je pri­ja­vio vla­sni­štvo u pri­vred­nim dru­štvi­ma, ne­kret­ni­na­ma i ze­mlji­štu.
U svom iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni je na­veo da je vla­snik 25 od­sto ak­ci­ja DOO Uni­ver­zi­tats Pod­go­ri­ca, ko­ja je osno­vač Uni­ver­zi­te­ta Do­nja Go­ri­ca (UDG). Ne­zva­nič­ne pro­cje­ne su da je vri­jed­nost UDG vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura. Na Uni­ver­zi­tat se vo­di ze­mlji­šte od 12.038 kva­dra­ta, dok je ukup­na po­vr­ši­na objek­ta od se­dam ni­voa i do­dat­nog zda­nja oko 17.000 kva­dra­ta.
Đu­ka­no­vić je sto­po­stot­ni vla­snik fir­me DOO Ka­pi­tal in­vest. Pre­mi­jer po­sje­du­je i 50 od­sto ak­ci­ja u pred­u­ze­ću DOO Glo­bal Mon­te­ne­gro, na ko­je se ta­ko­đe vo­de vri­jed­ne ne­kret­ni­ne i pla­ce­vi.
Ni­je po­zna­to ko­li­ki su Đu­ka­no­vi­ći pri­ho­di ko­je ima za­hva­lju­ju­ći vla­sni­štvu u ovim pred­u­ze­ći­ma. On je ove go­di­ne pri­ja­vio ne­po­kret­no­sti ko­je je ste­kla nje­go­va su­pru­ga. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, Đu­ka­no­vi­će­va je do­bi­la u na­sled­stvo nji­ve i šu­me u Be­ra­na­ma i ku­ću od 121 me­tar kva­drat­ni u pod­go­rič­kom na­se­lju To­lo­ši, dvo­ri­šta od 500 kva­dra­ta, po­moć­nog objek­ta od 12 kva­dra­ta i li­va­de od 157 kva­dra­ta.
Pred­sjed­nik par­la­men­ta Ran­ko Kri­vo­ka­pić po­sje­du­je stan u Ko­to­ru od 74 kva­dra­ta, stam­be­ni pro­stor u Pod­go­ri­ci od 127 me­ta­ra kva­drat­nih i gra­đe­vin­ski plac u Do­bro­ti. Pri­ja­vio je da u Lu­ci Ko­tor ima di­vi­den­te vri­jed­no­sti 7.850, kao i de­po­zit u ban­ci od 5.710 eura. Kri­vo­ka­pić ima ak­ci­je u vi­še pri­vred­nih dru­šta­va.
Pred­sjed­nik dr­ža­ve Fi­lip Vu­ja­no­vić pri­ja­vio je u Pod­go­ri­ci stan od 157 kva­dra­ta, te po­slov­ni pro­stor od 29,57 me­ta­ra kva­drat­nih, kao i dio ku­će za od­mor u Su­to­mo­ru.
Nje­go­va su­pru­ga Sve­tla­na vla­sni­ca je stan od 68 kva­dra­ta u Pod­go­ri­ci.A.T.


Ne že­le kon­tro­lu

Iz Ko­mi­si­je su na­ve­li da su od 3. apri­la do 1. de­cem­bra ove go­di­ne 493 jav­na funk­ci­o­ne­ra do­sta­vi­la iz­vje­šta­je o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni na no­vom obra­scu, ko­ji sa­dr­ži i iz­ja­vu o da­va­nju sa­gla­sno­sti za oslo­ba­đa­nje od ban­kar­ske taj­ne.
Ra­di se o 144 dr­žav­na i 349 lo­kal­nih jav­nih funk­ci­o­ne­ra. S ob­zi­rom na to da iz­ja­va ni­je oba­ve­zu­ju­ća za jav­ne funk­ci­o­ne­re, od 144 dr­žav­na funk­ci­o­ne­ra, 34 ni­je­su pot­pi­sa­li iz­ja­vu da se mo­že ući u ban­kar­ske ra­ču­ne, od ko­jih 16 vla­di­nih i se­dam jav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­je bi­ra Skup­šti­na Cr­ne Go­re, pet su­di­ja, če­ti­ri dr­žav­na tu­ži­o­ca...
Od 349 lo­kal­nih fun­ki­o­ne­ra ko­ji su iz­vje­šta­je o imo­vi­ni do­sta­vlja­li po no­vom obra­scu, njih 52 ne do­zvo­lja­va da im se kon­tro­li­šu ban­kar­ski ra­ču­ni. Ka­ko su uka­za­li iz Ko­mi­si­je, 10 ih je iz Ba­ra, se­dam iz Her­ceg No­vog, po pet iz Pod­go­ri­ce i Ko­to­ra, če­ti­ri iz Ul­ci­nja itd.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"