Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-12-30 SIN SVETOZARA MAROVIĆA POČEO DA PREGOVARA SA TUŽILAŠTVOM O SPORAZUMNOM PRIZNANJU KRIVICE
Miloš da plati štetu i ide na slobodu
Miloš da plati štetu i ide na slobodu Miloš Marović prekjuče je počeo pregovore sa Specijalnim državnim tužilaštvom oko sporazumnog priznanja krivice. Tražio je ukidanje pritvora, za šta bi priznao krivicu i vratio novac za koji ga tužilaštvo tereti da je prisvojio nezakonitim poslovima Lazar Rađenović odbio je ponudu tužilaštva da robija tri i po godine i da u dobrotvorne svrhe uplati više od 400.000 eura
Sin pred­sjed­ni­ka po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća Mi­loš Ma­ro­vić po­čeo je pre­go­vo­re sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom ka­ko bi spo­ra­zum­no pri­znao kri­vi­cu za ne­za­ko­ni­te rad­nje pri­li­kom pro­da­je ze­mlji­šta u mje­stu Pri­je­vor iz­nad Ja­za. Ma­ro­vić je, ka­ko „Dan” sa­zna­je iz tu­ži­la­štva, tra­žio da mu nad­le­žni uki­nu pri­tvor. U za­mje­nu za to po­nu­dio je da pri­zna kri­vi­cu i vra­ti no­vac za ko­ji se te­re­ti da je pri­svo­jio svo­jim ne­do­zvo­lje­nim rad­nja­ma.
Pr­ve pro­cje­ne su da će Ma­ro­vić tim po­vo­dom mo­ra­ti da vra­ti oko po­la mi­li­o­na eura ko­je je na­vod­no ile­gal­no pri­svo­jio. Ta­ko­đe, još ni­je utvr­đe­no ni ko­li­ko će ro­bi­je on po­nu­di­ti tu­ži­la­štvu, ni­ti ko­li­ko će mu oni po­nu­di­ti u po­čet­ku ka­ko bi pot­pi­sa­li spo­ra­zum­no pri­zna­nje kri­vi­ce.
Mla­đi Ma­ro­vić je kre­nuo u pre­go­vo­re sa tu­ži­la­štvom na­da­ju­ći se da će do­go­vor po­sti­ći do No­ve go­di­ne, ka­ko bi do ta­da na­pu­stio će­li­ju. Ipak, to mu ni­je uspje­lo, pa se nje­go­vo sa­slu­ša­nje u tu­ži­la­štvu u ci­lju po­sti­za­nja ovog do­go­vo­ra oče­ku­je na­red­nih da­na.
– Mi­loš Ma­ro­vić je ušao u fa­zu pre­go­vo­ra sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom oko spo­ra­zum­nog pri­zna­nja kri­vi­ce. Tim po­vo­dom još ni­je sa­slu­ša­van u tu­ži­la­štvu, ali se oče­ku­je da će usko­ro bi­ti. Ma­ro­vić je tra­žio uki­da­nje pri­tvo­ra, za šta bi pri­znao kri­vi­cu i vra­tio no­vac za ko­ji ga tu­ži­la­štvo te­re­ti da je pri­svo­jio ne­za­ko­ni­tim po­slo­vi­ma – ka­zao je sa­go­vor­nik „Da­na” iz tu­ži­la­štva.
Is­tra­žni or­ga­ni si­na funk­ci­o­ne­ra DPS-a te­re­te da je uče­stvo­vao u sum­nji­vim po­slo­vi­ma pri­li­kom pro­da­je ze­mlji­šta u mje­stu Pri­je­vor, či­me je Op­šti­na Bu­dva ošte­će­na za oko mi­li­on i če­tri­sto hi­lja­da eura. Još ni­je ko­nač­no utvr­đe­no ko­li­ko je tog nov­ca mla­đi Ma­ro­vić pri­svo­jio za se­be. Da bi se ot­krio taj iz­nos na­lo­že­no je da se iz­vr­ši vi­še vje­šta­če­nja.
Mi­loš Ma­ro­vić na­kon što je uhap­šen de­cid­no je ne­gi­rao kri­vi­cu, tvr­de­ći da ne­ma ve­ze sa sum­nji­vim po­slo­vi­ma. Ipak, po­što je za­vr­šio u će­li­ji Is­tra­žnog za­tvo­ra u Spu­žu pro­mi­je­nio je mi­šlje­nje.
Ma­ro­vić je uhap­šen po­čet­kom de­cem­bra, a do ta­da se li­je­čio van ze­mlje. Po do­la­sku u Cr­nu Go­ru smje­šten je u pri­vat­nu kli­ni­ku „Ko­dra”, gdje je, umje­sto u tu­ži­la­štvu, dao iz­ja­vu. Ma­ro­vić se po­tra­ži­vao od sre­di­ne ok­to­bra, ka­da se već na­la­zio u Be­o­gra­du na li­je­če­nju. Tu­ži­la­štvo je iz­da­lo na­log za nje­go­vo hap­še­nje, ali on ni­je mo­gao do­ći na sa­slu­ša­nje zbog zdrav­stve­nog sta­nja. Iako je nje­go­vo zdrav­stve­no sta­nje sa­da sta­bi­li­zo­va­no, či­me su se ste­kli uslo­vi za pre­kid kli­nič­kog li­je­če­nja, on je po do­la­sku u Cr­nu Go­ru uspio da iz­bjeg­ne tu­ži­la­štvo. Upr­kos to­me što su po­sled­nja vje­šta­če­nja po­ka­za­la da je Ma­ro­vić zdrav­stve­no spo­so­ban za sa­slu­ša­nje i da­lje po­sle­di­ce u po­stup­ku, on ni­je že­lio da ri­zi­ku­je da noć, a vr­lo mo­gu­će i du­ži vre­men­ski pe­ri­od pro­ve­de u ta­ko­zva­noj be­to­njer­ci ili u Is­tra­žnom za­tvo­ru. Dan ka­sni­je pri­ve­den je na sa­slu­ša­nje u Vi­ši sud, gdje mu je su­di­ja za is­tra­ge od­re­dio pri­tvor u tra­ja­nju od mje­sec da­na. Ma­ro­vić je tra­žio da zbog lo­šeg zdrav­stve­nog sta­nja bu­de u „Ko­dri”, ali je utvr­đe­no da u spu­škom za­tvo­ru po­sto­je uslo­vi za nje­go­vo li­je­če­nje, zbog če­ga je spro­ve­den u Is­tra­žni za­tvor.M.V.P.

Za Ra­đe­no­vi­ća tra­že ve­će ka­zne i ro­bi­ju
Osim Ma­ro­vi­ća, sa tu­ži­la­štvom o spo­ra­zum­nom pri­zna­nju kri­vi­ce pre­go­va­ra i biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve La­zar Ra­đe­no­vić. Iako je u po­od­ma­kloj fa­zi pre­go­vo­ra, još uvijek ni­je stavio potpis na do­go­vor sa tu­ži­la­štvom. Tim po­vo­dom on je i ju­če pri­vo­đen u Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, tu­ži­la­štvo ne pri­sta­je na do­go­vor uko­li­ko Ra­đe­no­vić ne pri­hva­ti da ro­bi­ja tri i po go­di­ne i da u do­bro­tvor­ne svr­he upla­ti vi­še od 400.000 eura. Ra­đe­no­vić se na­la­zi u pri­tvo­ru zbog sum­nje da je u vi­še pro­je­ka­ta u me­tro­po­li cr­no­gor­skog tu­ri­zma ošte­tio bu­džet za vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura. Sum­nji­či se da je sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma i po­slov­nim part­ne­ri­ma u če­ti­ri po­sla u ko­ji­ma je uče­stvo­va­la Op­šti­na Bu­dva oja­dio dr­ža­vu za oko 20 mi­li­o­na eura. Ra­đe­no­vić je osum­nji­čen za ne­za­ko­ni­te rad­nje pri­li­kom iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u Bu­dvi, iz­grad­nje kon­cert­nog pla­toa u mje­stu Jaz i to­kom iz­grad­nje ga­ra­žno-stam­be­nog objek­ta TQ Pla­za.
Me­đu glav­nim osum­nji­če­nim je i u afe­ri „Pri­je­vor”, ko­ja je bu­džet ošte­ti­la za oko mi­li­on i po eura.
Ne­pra­vo­sna­žnom pre­su­dom on je već osu­đen na šest go­di­na za­tvo­ra, jer je kao pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva na­mje­stio pro­da­ju ze­mlje na br­du Ko­šljun i u džep sta­vio 350.000 eura. Istom od­lu­kom ban­kar Je­li­ca Pe­tri­če­vić i bi­zni­smen Vi­do Ra­đe­no­vić osu­đe­ni su na po šest mje­se­ci za­tvo­ra, dok je ne­ka­da­šnji me­na­džer gra­da Bu­dve Alek­san­dar Ti­čić oslo­bo­đen op­tu­žbe, jer ni­je do­ka­za­no da je zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj. U pre­su­di pi­še da je La­zar Ra­đe­no­vić na­mje­stio jav­nu li­ci­ta­ci­ju na ko­joj je Vi­do Ra­đe­no­vić ku­pio oko 27.000 kva­dra­ta op­štin­ske ze­mlje.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"