Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Šešelj sprema listu za izbore * Vlada popustila pod pritiskom opozicije * Stojanoviću ostavka ili optužnica * Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Ubica namamio žrtve preko Fejsbuka * Pilot i ranije letio tom putanjom
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-07-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Hu Čunjung, portparol MIP-a Narodne Republike Kine:
Smatramo da je NATO proizvod hladnog rata i Kina se protivi uključivanju dodatnih država.

Vic Dana :)

На разгласу у авион капетан обавјештава путнике да ће авион ускора да слети. Након тога он заборави да искључи микрофон и цио авион чује разговор у пилотској кабини.
- Шта ћемо радити у Београду?
- Шта ја знам. Реци ти?- одговара копилот.
- Знаш шта? Прво ћемо несто појести, па мало ћемо попити, а онда ћемо узети ове двије стујардесе па ја ћу једну а ти другу. Важи?- пита пилот.
Једна од стујардеса кад је чула да је пилот заборавио разглас потрчи да им то каже али баш пред врата се спотакне, а на то ће једна старија бака која је била међу путнике:
- Полако дијете, зар ниси чула прво ће нешто појести..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-07-23 PČELARI SA SJEVERA CENE GORE UPOZORILI VLADU DA JE U PČELINJACIMA STANJE ALARMANTNO
Pčele radilice umiru od gladi
Pčelinja društva u opasnosti Pčele radilice umiru od gladi Radi djelimičnog prevazilaženja novonastalih problema pčelari su uputili zahtjev Ministarstvu poljoprivrede tražeći da im pod hitno uputi pomoć radi nabavke šećera za jesenju prihranu pčelinjih društava
Sta­nje pče­li­njih za­jed­ni­ca u ovoj pče­lar­skoj se­zo­ni na sje­ve­ru Cr­ne Go­re je vi­še ne­go alar­mant­no - oci­je­nje­no je na sa­stan­ku odr­ža­nom u Be­ra­na­ma, kom su, po­red do­ma­ći­ma, pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci pče­lar­skih udru­že­nja Bi­je­log Po­lja, Ro­ža­ja, Plje­va­lja, Ža­blja­ka, An­dri­je­vi­ce, Pla­va, Pet­nji­ce, Moj­kov­ca i Ko­la­ši­na. To­kom sa­stan­ka je is­tak­nu­to da je sa­sta­nak ini­ci­ran na osno­vu sa­zna­nja o iz­u­zet­no lo­šoj pče­lar­skoj se­zo­ni na­sta­loj usled ve­o­ma du­gog ki­šnog i hlad­nog vre­me­na.Ra­di dje­li­mič­nog pre­va­zi­la­že­nja no­vo­na­sta­lih pro­ble­ma pče­la­ri su upu­ti­li za­htjev Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de tra­že­ći da im pod hit­no upu­ti po­moć ra­di na­bav­ke še­će­ra za je­se­nju pri­hra­nu pče­li­njih dru­šta­va.
- Sta­nje sa me­dom u ko­šni­ca­ma je alar­mant­no. Kao po­sle­di­cu ta­kvog sta­nja ima­mo po­dat­ke da su po­je­di­nim is­ku­snim i du­go­go­di­šnjim pče­la­ri­ma u sred pa­šne se­zo­ne u ju­nu i ju­lu zbog gla­di po­če­la da umi­ru pro­iz­vod­na pče­li­nja dru­štva. Me­di­šni na­stav­ci su pra­zni kao i plo­di­šni, pa pče­li­nja dru­štva odr­ža­va­mo u ži­vo­tu stal­nom pri­hra­nom. Ovo sta­nje je isto­vjet­no u svim op­šti­na­ma na sje­ve­ru Cr­ne Go­re. Zbog ova­ko ka­ta­stro­fal­ne i lo­še pče­lar­ske se­zo­ne, ko­ja se ne pam­ti u pro­te­klih pe­de­set go­di­na, po­treb­na je hit­na po­moć Vla­de, re­sor­nog Mi­ni­star­stva i Sa­ve­za pče­lar­skih or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ne Go­re. Na­ša je pro­cje­na da u to­ku ju­la i av­gu­sta mo­ra­mo u pro­sje­ku da­ti 15 ki­lo­gra­ma še­će­ra po pče­li­njem dru­štvu, ka­ko bi po­pra­vi­li sta­nje sa le­glom ko­je je sve­de­no na mi­ni­mum, pa je ti­me ugro­že­na i pri­pre­ma za za­zi­mlja­va­nje, jer ne­će­mo ima­ti do­vo­ljan i kva­li­te­tan broj zim­skih pče­la.Ako ne udo­vo­lji­te na­šem za­htje­vu bi­će­mo su­o­če­ni sa si­tu­a­ci­jom da je ugro­žen po­sto­je­ći pče­li­nji fond i bi­o­lo­ški op­sta­nak pče­la na ovom pod­ruč­ju – na­vo­di se u za­htje­vu upu­će­nom Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de, uz na­po­me­nu da na pod­ruč­ju de­set op­šti­ma na sje­ve­ru Cr­ne Go­re ima 671 re­gi­stro­va­ni pče­lar ko­ji ras­po­la­žu sa 18.117 pče­li­njih dru­šta­va.
Pred­sjed­ni­ci udru­že­nja pče­la­ra „Ulja­nik“ iz Be­ra­na Ve­li­zar Cim­ba­lje­vić je ka­zao da pče­la­ri u Cr­noj Go­ri ne­ma­ju ade­kva­tan po­lo­žaj u dru­štvu i da je dr­ža­va mo­ra pred­u­zi­ma­ti od­go­va­ra­ju­će mje­re u ci­lju oču­va­nja i po­spje­ši­va­nja pče­lar­ske pro­iz­vod­nje.
- Ako se po­gle­da­ju upo­red­ni po­da­ci do­la­zi se do za­ključ­ka da je po­sled­njih go­di­na do­šlo do sma­nje­nja bro­ja pče­li­njih dru­štva na sje­ve­ru Cr­ne Go­re. Ako to­me do­da­mo da je, zbog ni­za okol­no­sti ovo bi­la mo­žda naj­te­ža go­di­na ne sa­mo za be­ran­ske pče­la­re, ne­go i za pče­la­re iz su­sjed­nih op­šti­na da se za­klju­či­ti da je pro­iz­vod­nja me­da osu­đe­na na pro­past. Za­to oče­ku­je­mo po­moć dr­ža­ve, jer bez te po­mo­ći sta­nje će se do­dat­no is­kom­pli­ko­va­ti uz ozbilj­ne pri­jet­nje da do­đe do ugi­nu­ća broj­nih pče­li­njih dru­šta­va – na­gla­sio je Cim­ba­lje­vić.
Sli­čan stav iz­nio je i Vla­di­mir Še­bek iz bje­lo­polj­ske pče­lar­ske or­ga­ni­za­ci­je, dok je Ra­sim Ze­kić, pred­stav­nik pče­la­ra iz Ro­ža­ja kon­sta­to­vao da in­te­re­so­va­nje za ba­vlje­njem pče­lar­stvom na­glo opa­da.
- Pče­li­nja­ci u ro­žaj­skoj op­šti­ni su zbog lo­ših se­zo­na pot­pu­no ugro­že­ni. U po­sled­njih dvi­je go­di­ne ni­je bi­lo ni­ka­kvog pri­no­sa me­da. Za­to opa­da in­te­re­so­va­nje za pče­larst­no. Sma­nju­je se broj onih ko­ji že­le da se ba­ve ovom po­le­me­ni­tom dje­last­no­šću. Uz to, u po­sled­nje vri­je­me u pče­la­nja­ci­ma su po­če­le da se po­ja­vlju­ju od­re­đe­ne bo­le­sti ko­je pri­je­te da u pot­pu­no­sti uni­šte pče­le. Za­to tra­ži­mo da Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de po­vu­če hit­ne po­te­ze, dok za ta­ko ne­što ne bu­de ka­sno. Tra­ži­mo da se for­mi­ra struč­na ko­mi­si­ja ko­ja će obi­ći na­še pče­li­nja­ke, usta­no­vi­ti či­nje­nič­no sta­nje i do­ni­je­ti mje­re za spre­ča­va­nje ši­re­nja opa­snih bo­le­sti – na­veo je Ze­kić.
Dra­go­je Ba­kić iz an­dri­je­vič­kog udru­že­nja pče­la­ra je naglsio da u ko­šni­ca­ma tre­nut­no ne­ma ni ma­lo za­li­ha me­da.
- Ja od kad pam­tim ni­ka­da sta­nje ni­je bi­lo go­re. Pri­mi­je­tio sam da pče­le umi­ru od gla­di, jer me­da ne­ma ni za li­jek. Ako se ne­što ne pre­du­zme u do­li­ni Li­ma idu­će go­di­ne ima­će 50 od­sto ma­nje pče­la – za­klju­čio je Ba­kić.D.J.


Usta­no­vi­ti pre­mi­je za sve pče­la­re

Pče­lar iz Be­ra­na Slo­bo Ra­le­vić je po­zvao Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de da usta­no­vi pre­mi­je za pče­lat­stvo gdje bi svi re­gi­stro­va­ni pče­la­ri do­bi­ja­li od­re­đe­na sred­stva sra­zmjer­no bro­ju ko­šni­ca.
- Zna­mo da sto­ča­ri do­bi­ja­ju pre­mi­je za uz­goj sto­ke. Je­di­no pče­la­ri osta­ju krat­kih ru­ka­va, iako su, na­ro­či­to ovi na sje­ve­ru, pri­mo­ra­ni da kon­stant­no pri­hra­nju­ju pče­le.Mi­slim da bi bi­lo do­bro da se sva­kom re­gi­stro­va­nom pče­la­ru utvr­di go­di­šnja pre­mi­ja za­vi­sno od bro­ja pče­li­njih dru­šta­va. Jer da smo to do sa­da ima­li ne bi za­pa­li u ova­ko te­šku si­tu­a­ci­ju ne­go bi od do­bi­je­nih pre­mi­ja mo­gli da ku­pi­mo pri­hra­nu za pče­le. Ako se to ne ura­di on­da nam ne­će tre­ba­ti ni ma­ni­fe­sta­ci­je ko­je oku­plja­ju pče­la­re, kao ni ku­ća me­da- po­ru­čio je Ra­le­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"