Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Šešelj sprema listu za izbore * Vlada popustila pod pritiskom opozicije * Stojanoviću ostavka ili optužnica * Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Ubica namamio žrtve preko Fejsbuka * Pilot i ranije letio tom putanjom
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-07-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Hu Čunjung, portparol MIP-a Narodne Republike Kine:
Smatramo da je NATO proizvod hladnog rata i Kina se protivi uključivanju dodatnih država.

Vic Dana :)

На разгласу у авион капетан обавјештава путнике да ће авион ускора да слети. Након тога он заборави да искључи микрофон и цио авион чује разговор у пилотској кабини.
- Шта ћемо радити у Београду?
- Шта ја знам. Реци ти?- одговара копилот.
- Знаш шта? Прво ћемо несто појести, па мало ћемо попити, а онда ћемо узети ове двије стујардесе па ја ћу једну а ти другу. Важи?- пита пилот.
Једна од стујардеса кад је чула да је пилот заборавио разглас потрчи да им то каже али баш пред врата се спотакне, а на то ће једна старија бака која је била међу путнике:
- Полако дијете, зар ниси чула прво ће нешто појести..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-07-23 SVEČANOM SJEDNICOM ŠAVNIK PROSLAVIO DANA OSLOBOĐENJA, OTVOREN I REKONSTRUSANI UGOSTITELJSKI OBJEKAT
Hotel Đoković pokretač turizma
Hotel Đoković u novom ruhu Hotel Đoković pokretač turizma U hotelu sa ukupno 60 ležajeva, otvoreno je tridesetak radnih mjesta, uglavnom mladih iz šavničke opštine
-ŠAV­NIK - Sve­ča­nom sjed­ni­com Skup­šti­ne op­šti­ne Šav­nik, uru­če­njem na­gra­de Oslo­bo­đe­nja i pri­zna­nja naj­bo­ljim stu­den­ti­ma ju­če je u tom gra­du obi­lje­žen 22. jul, Dan op­šti­ne. Naj­ve­će op­štin­sko pri­zna­nje ko­je se u Šav­ni­ku do­dje­lju­je sva­ke tre­će go­di­ne, do­di­je­lje­no je Mi­lo­sa­vi Ko­tli­ci ko­ja vi­še od 40 go­di­na ra­di kao me­di­cin­ska se­stra u Mje­snoj za­jed­ni­ci Bo­an. Stu­dent­ske na­gra­de pri­pa­le su Alek­san­dru i Bi­lja­ni Ve­mić. Pred­sjed­nik op­šti­ne Mi­jo­mir Vu­ja­čić is­ta­kao je da je lo­kal­na upra­va iz­me­đu dva pra­zni­ka gra­di­la, ula­ga­la, za­po­šlja­va­la i pred­u­ze­la ak­tiv­no­sti na re­a­li­za­ci­ji ne­ko­li­ko va­žnih pro­je­ka­ta, te da su sve ura­đe­no po­mo­gle nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je ili su sred­stva obez­bi­je­đi­va­na pu­tem pro­je­ka­ta.
Kom­pa­ni­ja „Đo­ko­vić gru­pa“ iz Be­o­gra­da pri­je vi­še od go­di­nu ku­pi­la je iz ste­ča­ja obje­kat ho­te­la „Šav­nik“ , ko­ji je ju­če u okvi­ru sve­ča­no­sti Da­na op­šti­ne i otvo­ren, ali sa no­vim ime­nom ho­tel „Đo­ko­vić“. Obje­kat, ko­ji ni­je ra­dio ne­ko­li­ko go­di­na, ka­za­la je iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Bo­ža­na To­mić, re­kon­stru­i­san je i u nje­mu je otvo­re­no tri­de­se­tak rad­nih mje­sta, uglav­nom mla­dih iz šav­nič­ke op­šti­ne.
- Ho­tel je ku­pljen za oko 100 hi­lja­da eura, u re­kon­struk­ci­ju je ulo­že­no oko po­la mi­li­o­na, po­ve­ća­li smo ka­pa­ci­te­te pa ho­tel sa­da ima 26 dvo­kre­vet­nih so­ba i dva apart­ma­na sa ukup­no 60 le­ža­je­va - ka­za­la je To­mi­će­va.
Vu­ja­čić je na­gla­sio da su ovih da­na u Šav­ni­ku za­po­če­li ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji Tr­ga Ma­ti­je Ja­ki­ća, ukup­ne vri­jed­no­sti od 70 hi­lja­da eura, a uz uče­šće op­šti­ne re­a­li­za­ci­ja tog pro­jek­ta omo­gu­će­na je kroz po­dr­šku pu­tem do­na­ci­je Tur­ske agen­ci­je za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i ko­or­di­na­ci­ju (Ti­ka) i kom­pa­ni­je „Če­le­bić.
- U 2015. go­di­ni u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma za­po­če­te su ak­tiv­no­sti na iz­ra­di pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je za iz­grad­nju tran­sfer sta­ni­ce u op­šti­ni i iz­ra­du glav­nog pro­jek­ta za sa­na­ci­ju ne­u­re­đe­nog od­la­ga­li­šta „Za­u­gli­na“. Za taj pro­je­kat po­treb­no je 395,1 hi­lja­du eura - na­veo je Vu­ja­čić ne­ke od ak­tiv­no­sti.
U Šav­ni­ku je u to­ku iz­grad­nja po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da či­ja je vri­jed­nost 390 hi­lja­da eura, od če­ga su 125 hi­lja­da obez­bi­je­di­li do­na­ci­jom, a osta­li dio u ovoj go­di­ni obez­bi­je­di­će im Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma i Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va. Do­pri­no­som op­šti­ne i Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de ura­đen je vo­do­vod u Gor­njoj Bi­je­loj ko­ji je ko­štao 45 hi­lja­da eura. Vu­ja­čić je re­kao da oče­ku­ju na­sta­vak ak­tiv­no­sti iz pro­jek­ta „Di­vlja ru­ža“, u okvi­ru ko­jeg bi tre­ba­lo da se ure­di je­zgro gra­da sa sport­skim te­re­ni­ma, re­kon­stru­še ku­ća Pe­ki­ća i Spo­men- dom. Pla­ni­ra­ju grad­nju vo­do­vo­da u ne­ko­li­ko šav­nič­kih se­la i za­se­la­ka, a Vu­ja­čić je na­gla­sio da u to­ku ove go­di­ne oče­ku­ju re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta Eks­plo­a­ta­ci­je i pre­ra­de dr­ve ma­se sa li­ni­jom za pro­izvdo­nju ogrev­nog dr­ve­ta, pra­go­va za že­lje­zni­ce i bu­ko­ve gre­di­ce u Bo­a­nu gdje će bi­ti otvo­re­no 25-30 no­vih rad­nih mje­sta. Fa­bri­ka vo­de „Di­va“, re­kao je on, do­bi­la je kon­ce­si­ju pa će i u njoj bi­ti otvo­re­na mo­guć­nost za upo­sle­nje 25 rad­ni­ka. B.B.


Ćet­ko­vić: Sla­vi­ti oslo­bo­đe­nje od DPS-a

Pred­sjed­nik OO SDP-a Šav­nik Mi­o­drag Ćet­ko­vić po­vo­dom Da­na op­šti­ne sa­op­štio je da je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta u pot­pu­no­sti pri­vred­no i eko­nom­ski uni­šti­la Šav­nik, ra­se­li­la Drob­nja­ke i Usko­ke pa se broj sta­nov­ni­ka u ovoj op­šti­ni vi­še­stru­ko sma­nji­io ta­ko da ih sa­da ne­ma ni jed­na hi­lja­da. 
- Ko­ri­ste­ći ucje­ne, pri­jet­nje, ku­po­vi­nu... DPS je uspio da u Šav­nik učvr­sti svo­ju vlast i da po svom sce­na­ri­ju na­sta­vi ka po­gre­bu ove op­šti­ne.
Za­jed­no sa ostat­kom Cr­ne Go­re, Šav­nik za­slu­žu­je da sje­ća­nje na Dan oslo­bo­đe­nja od fa­ši­zma pro­sla­vi oslo­bo­đen i od DPS-a. Ko­ra­ča­ju­ći kroz sed­mu de­ce­ni­ju oslo­bo­đe­ne ze­mlje, da­nas zbog bra­ni­te­lja po­sled­njeg to­ta­li­tar­nog si­ste­ma u Evro­pi, i u Šav­ni­ku ve­ćin­ski broj gra­đa­na va­pi za lič­nom, po­li­tič­kom, eko­nom­skom slo­bo­dom, slo­bo­dom dje­la i mi­sli. To što se u Šav­ni­ku ri­jet­ko ko­me ži­vi, uzro­ko­va­le su pre­ko­broj­ne gre­ške ko­je je DPS ta­mo na­pra­vio, a bi­lo bi ih muč­no spo­mi­nja­ti, jer su bi­le te­ške i zlo­kob­ne, a za Šav­nik po­gub­ne, sa­op­štio je Ćet­ko­vić i do­da­je da uko­li­ko DPS na­sta­vi sa „ova­kvim upra­vlja­njem, da Šav­ni­ku pri­je­ti „opa­snost od ne­stan­ka kao za­seb­ne po­li­tič­ko - ad­mi­ni­stra­tiv­ne je­di­ni­ce u cr­no­gor­skom si­ste­mu”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"