Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-08-12 DIREKTOR DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ IVAN AŠANIN OPTUŽIO SAVA PARAČU ZA ŠTETU NANIJETU BUDŽETU
Investitorima istekle garancije, šteta barem milion eura
Parača Investitorima istekle garancije, šteta barem milion eura Svaki izvođač prilikom primopredaje objekta i prije dobijanja upotrebne dozvole mora da dostavi bankarsku garanciju koja za građevinske konstrukcije važi i do deset godina, kako bi u slučajevima nepredviđenih šteta Direkcija aktivirala garanciju i popravila radove. Međutim, sada imamo slučajeve gdje izvođači radova dostavljaju bankarske garancije od samo godinu dana, kako bi zaštitili sebe i to im se dozvoljava, kazao je Ašanin
Zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja biv­ši di­rek­tor Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj Sa­vo Pa­ra­ča ošte­tio je bu­džet dr­ža­ve za mi­li­o­ne eura, tvr­di di­rek­tor tog re­so­ra po leks spe­ci­ja­li­su Ivan Aša­nin. Aša­nin na­vo­di da se u Di­rek­ci­ji de­ša­va „mno­go pr­lja­vih rad­nji i op­struk­ci­ja”.
On tvr­di da je u pe­ri­o­du ko­ji je pro­veo u Di­rek­ci­ji utvr­đe­no mno­go ne­pra­vil­no­sti ko­je mo­gu do­ve­sti do još ve­ćih ma­te­ri­jal­nih šte­ta.
– Tu pri­je sve­ga mi­slim na ne­a­de­kvat­ne ban­kar­ske ga­ran­ci­je. Sva­ki iz­vo­đač pri­li­kom pri­mo­pre­da­je objek­ta i pri­je do­bi­ja­nja upo­treb­ne do­zvo­le mo­ra da do­sta­vi ban­kar­sku ga­ran­ci­ju ko­ja za gra­đe­vin­ske kon­struk­ci­je va­ži i do de­set go­di­na, ka­ko bi u slu­ča­je­vi­ma ne­pred­vi­đe­nih šte­ta Di­rek­ci­ja ak­ti­vi­ra­la ga­ran­ci­ju i po­pra­vi­la ra­do­ve. Me­đu­tim, sa­da ima­mo slu­ča­je­ve gdje iz­vo­đa­či ra­do­va do­sta­vlja­ju ban­kar­ske ga­ran­ci­je od sa­mo go­di­nu da­na, ka­ko bi za­šti­ti­li se­be i to im se do­zvo­lja­va. Je­dan od ta­kvih slu­ča­je­va je sa tu­ne­lom Ivi­ca, gdje je is­te­kla ban­kar­ska ga­ran­ci­ja, a ima­mo si­tu­a­ci­ju da vo­da cu­ri kroz tu­nel­sku oblo­gu i uko­li­ko do­đe do ve­li­kog ni­voa vo­de, lje­ti je kli­za­vo, dok se zi­mi stva­ra po­le­di­ca i is­hod ta­kve šte­te mo­že bi­ti tra­gi­čan. Da­kle, ov­dje je is­te­kla ban­kar­ska ga­ran­ci­ja i no­vac za oprav­ku tu­ne­la uze­će se iz bu­dže­ta, da­kle, ta­kav ne­mar pla­ti­će gra­đa­ni. Ima još do­sta slu­ča­je­va gdje su ban­kar­ske ga­ran­ci­je is­te­kle, za­to ću da po­zo­vem Dr­žav­nu re­vi­zor­sku in­sti­tu­ci­ju da pro­vje­ri ban­kar­ske ga­ran­ci­je Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj, jer mi mo­že­mo da do­bi­je­mo sa­mo po­dat­ke za 2016. go­di­nu – ob­ja­snio je Aša­nin.
Vri­jed­nost pro­ci­je­nje­nih ra­do­va na po­prav­ci tu­ne­la je oko 80 hi­lja­da eura, što će bi­ti pla­će­no iz bu­dže­ta, tvr­di on. Ta­ko­đe, na­vo­di da je ne­po­zna­to gdje od­la­zi no­vac od sta­rih za­štit­nih ogra­da po­red pu­te­va.
– Te ogra­de se za­mje­nju­ju no­vi­ma, a šta se sa nji­ma de­ša­va ne mo­gu da do­bi­jem po­da­tak. Da­kle, ne zna se gdje od­la­ze de­se­ti­ne hi­lja­da eura po tom osno­vu – re­kao je Aša­nin.
On pod­sje­ća da je već upo­zo­rio da je Pa­ra­ča zbog po­je­di­nih rad­nji ošte­tio bu­džet za mi­li­on eura. On ni­je re­a­go­vao na­kon što je Uprav­ni sud su­spen­do­vao Pra­vil­nik o po­sta­vlja­nju nat­pi­sa i bil­bor­da po­red dr­žav­nih pu­te­va i zbog to­ga je na­ni­je­ta ma­te­ri­jal­na šte­ta.
– Di­rek­ci­ja je 2012. go­di­ne po osno­vu iz­da­va­nja odo­bre­nja za po­sta­vlja­nje bil­bor­da i re­kla­ma in­ka­si­ra­la u svoj bu­džet pre­ko 260.000 eura. Ta­ko da mo­že­mo pret­po­sta­vi­ti da se, do usva­ja­nja no­vog pra­vil­ni­ka, ra­di o ve­li­koj ma­te­ri­jal­noj šte­ti. Da­kle, od 2012. do 2016. go­di­ne ja­sno je da je šte­ta po dr­žav­ni bu­džet, od­no­sno po gra­đa­ne pre­šla mi­li­o­na eura. Zbog to­ga sam pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Pa­ra­če, jer je on mo­rao da ini­ci­ra iz­mje­nu pra­vil­ni­ka – po­ru­čio je Aša­nin.
On je do­sta­vio „Da­nu” i do­ku­ment u ko­jem je na­ve­de­no da je Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja pre­ni­je­lo ovla­šće­nja na Di­rek­ci­ju za sa­o­bra­ćaj. Aša­nin tvr­di da ta do­ku­men­ta po­ka­zu­ju da je od­go­vor­nost na Pa­ra­či.
– Na osno­vu čla­na 134. sta­va 2 i 3 Za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma i čla­na 93 Za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi, do­no­sim rje­še­nje o pri­vre­me­nom pre­no­su ovla­šće­nja Sa­vu Pa­ra­či, di­rek­to­ru Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj, or­ga­na u sa­sta­vu Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja za pot­pi­si­va­nje svih na­lo­ga i fi­nan­sij­skih aka­ta, za sred­stva ko­ja se is­pla­ću­ju iz te­ku­ćeg i ka­pi­tal­nog bu­dže­ta, a ko­ja su pla­ni­ra­na za funk­ci­o­ni­sa­nje Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj – pi­še u rje­še­nju ko­je pot­pi­su­je mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja Ivan Bra­jo­vić.
Aša­nin na­vo­di da taj do­ku­ment po­ka­zu­je da je Pa­ra­ča imao broj­na ovla­šće­nja, ali je svo­jim či­nje­njem kon­stant­no šte­tio dr­žav­ni bu­džet.
On pod­sje­ća da se mno­go­broj­nim za­htje­vi­ma i ur­gen­ci­ja­ma obra­ćao Pa­ra­či i Bra­jo­vi­ću da mu do­sta­ve ko­pi­ju ak­ta ko­jom je re­so­r­no mi­ni­star­stvo ovla­sti­lo Pa­ra­ču za pre­u­zi­ma­nje po­slo­va iz dje­lo­kru­ga ra­da Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj.
– Me­đu­tim, ni­ka­kav od­go­vor od njih ni­je­sam do­bio. Dvo­jac Bra­jo­vić i Pa­ra­ča plo­ve u mut­nom, a sa­da su se za­gla­vi­li u bla­tu. Ni­je slu­čaj­no što je vlast, iako pod pri­ti­skom ra­znih fak­to­ra i okol­no­sti, pri­sta­la na pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma o fer i slo­bod­nim iz­bo­ri­ma tek on­da kad se iz­bo­ri­la da u spo­ra­zu­mu bu­de omo­gu­će­na kon­tro­la do­ku­men­ta­ci­je sa­mo za 2016. go­di­nu. Ve­li­ka su bor­ba i pri­ti­sak, pa čak i pri­jet­nje biv­šeg di­rek­to­ra na slu­žbe­ni­ke ka­ko ni­je­dan po­da­tak ne bi do­šao do me­ne. Ipak sam ostao pro­fe­si­o­na­lan i ni­je­sam tra­žio do­ku­men­ta­ci­ju, osim za ovu go­di­nu. Ta­ko­đe, za do­sta­vu po­da­ta­ka NVO če­ka se zad­nji rok i stro­go se gle­da ka­ko prav­no iz­bje­ći do­sta­vlja­nje tra­že­ne do­ku­men­ta­ci­je po­kri­va­ju­ći se ne­pre­ci­zno­šću za­htje­va, po­seb­no ako je do­ku­ment po­kri­ven ve­lom taj­ne. Sve ovo je na­red­ba biv­šeg di­rek­to­ra Pa­ra­če, sa­da­šnjeg pred­stav­ni­ka vla­sti u Di­rek­ci­ji, pre­ma slu­žbe­ni­ci­ma ko­ji, na­rav­no, mo­ra­ju da ra­de ka­ko im se ka­že, jer su svje­sni pri­jet­nji i even­tu­al­nih po­sle­di­ca – po­ru­ču­je Aša­nin.
B.Ma.


Dži­pom pre­ga­zi­li Spo­ra­zum o fer iz­bo­ri­ma

Aša­nin na­gla­ša­va da je slu­čaj sa slu­žbe­nim auto­mo­bi­lom, od­no­sno dži­pom mar­ke „tu­a­reg”, pri­mjer ga­že­nja Spo­ra­zu­ma o fer i slo­bod­nim iz­bo­ri­ma.
– Od Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va do­bio sam in­for­ma­ci­ju da auto Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj ima put­ni na­log mi­ni­star­stva za ci­je­li jul i to su ura­di­li bez sa­gla­sno­sti sa mnom. U od­go­vo­ru di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je po­vo­dom mog do­pi­sa o ne­za­ko­ni­tom ko­ri­šće­nju dr­žav­nih re­sur­sa, od­no­sno slu­žbe­nog auto­mo­bi­la „tu­a­reg” od stra­ne Sa­va Pa­ra­če, pred­stav­ni­ka vla­sti u Di­rek­ci­ji za sa­o­bra­ćaj, na­ve­de­no je da je UP do­bi­la od Pa­ra­če oba­vje­šte­nje da za vo­zi­lo po­sto­ji put­ni na­log ko­ji je pot­pi­sao se­kre­tar Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja Zo­ran Ra­do­njić za sve pu­te­ve u Cr­noj Go­ri za jul mje­sec – ka­zao je Aša­nin.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"