Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara * Sa računa Opštine DPS-u 20.000 eura za članarine * Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona * Pliva ljudskim venama * U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Počast herojima na vječitoj straži
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milena Zoranović, učiteljica OŠ „Jugoslavij:
– Znam ja, ministre prosvjete, da je između hljeba i ćirilice pametnije birati hljeb, ali – JA ipak biram ćirilicu zato što sam UČITELjICA!

Vic Dana :)

Ide puž ulicom i spotakne se, pa kaže:
- Tako mi i treba kad žurim!


Izlazi policajac iz pekare i sretne drugog policajca, pa ga pita:
- Ako pogodiš koliko krofni imam u džepu, daću ti sve tri...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2016-09-16 DIREKTORKA FIAT-A ANA VUKOTIĆ ZADOVOLJNA OVOGODIŠNJIM IZDANJEM FESTIVALA I NJEGOVOM BUDUĆNOŠĆU
Novi status donosi novi budžet i selektora
Vukotić Novi status donosi novi budžet i selektora
Vi­še sam ne­go za­do­volj­na ovo­go­di­šnjim FI­AT-om, s ob­zi­rom na to da već če­ti­ri go­di­ne ima­mo pro­ble­me sa fi­nan­si­ra­njem i ne­ri­je­še­nim sta­tu­som ovog fe­sti­va­la, na­gla­si­la je di­rek­tor­ka Fe­sti­va­la in­ter­na­ci­o­nal­nog al­ter­na­ti­vo­nog te­a­tra Ana Vu­ko­tić.
FI­AT je ove go­di­ne bio kra­ći, ali zbog to­ga da se odr­ži tem­po ko­ji je ste­kao to­kom pro­te­klih go­di­na, a što pod­ra­zu­mi­je­va cje­lo­dnev­ni pro­gram.
- Mo­ram bi­ti za­do­volj­na što smo ko­nač­no sje­li za sto sa Mi­ni­star­stvom kul­tu­re i Glav­nim gra­dom i otvo­ri­li raz­go­vor o na­či­ni­ma i mo­de­li­ma fi­nan­si­ra­nja ovog fe­sti­va­la. Svi smo sa­gla­sni da FI­AT mo­ra da po­sta­ne in­sti­tu­ci­ja, pa su dr­ža­va i op­šti­na pri­hva­ti­le da ovaj fe­sti­val do­bi­je sta­tus od po­seb­nog zna­ča­ja za kul­tu­ru. Osta­la je di­le­ma na ko­ji na­čin će­mo for­mi­ra­ti tu in­sti­tu­ci­ju. Moj stav je da tre­ba pri­mi­je­ni­ti mo­del ko­ji naš za­kon po­zna­je, pri­vat­no-jav­no part­ner­stvo, u ko­jem bi dr­ža­va i Glav­ni grad bi­li ve­ćin­ski vla­sni­ci, a ci­vil­ni sek­tor bio u ulo­zi iz­vr­šnog pro­du­cen­ta, i sa­mim tim smje­njiv – ka­za­la je Vu­ko­tić.
S ob­zi­rom da će fe­sti­val i zva­nič­no do­bi­ti no­vi sta­tus, pa sa­mim tim i ve­ći bu­džet, Vu­ko­tić je is­ta­kla da u sko­ri­joj bu­duć­no­sti FI­AT tre­ba da do­bi­je se­lek­to­ra, ko­ji će do­bi­ti sred­stva sa ko­ji­ma mo­že da pu­tu­je da bi oda­bi­rao pred­sta­ve ko­je će bi­ti pri­ka­za­ne na­red­ne go­di­ne. Di­rek­tor­ka FI­AT-a ni­je od­u­sta­la od za­mi­sli da do­ve­de nje­mač­ki te­a­tar u Cr­nu Go­ru.
- Ide­ja o ko­joj go­vo­rim od 2013. go­di­ne, da do­ve­de­mo nje­mač­ki te­a­tar na FI­AT, po­či­nje po­la­ko da se re­a­li­zu­je. Ušli smo u pre­go­vo­re sa nje­mač­kom am­ba­sa­dom i In­sti­tu­tom „Ge­te”, i či­ni mi se da će­mo us­pje­ti da re­a­li­zu­je­mo taj ve­o­ma pro­duk­cij­ski za­htje­van pro­gram za nas, jer su nje­mač­ke pred­sta­ve i ve­li­ke, i sku­pe, i teh­nič­ki za­htjev­ne – na­ja­vi­la je ona.
Jed­na od naj­bo­ljih te­ko­vi­na ovog FI­AT-a je što se, ka­ko je re­kla Vu­ko­tić, pu­bli­ka na­vi­kla na ha­lu fa­bri­ke „Ra­do­je Da­kić”, pa se na ovu lo­ka­ci­ju mo­že ra­ču­na­ti u bu­duć­no­sti kao mje­sto kul­tur­nih do­ga­đa­ja.
- Na­dam se da će grad­ske vla­sti ima­ti slu­ha i do­di­je­li­ti FI­AT-u ovu ha­lu ili ne­ki sta­ri na­pu­šte­ni fa­brič­ki ili voj­ni pro­stor. Ta­ko bi Pod­go­ri­ca do­bi­la no­vi cen­tar za kul­tu­ru, pri­je sve­ga sa­vre­me­nu pro­duk­ci­ju. Zna­te, KIC „Bu­do To­mo­vić” je u po­zi­ci­ji da mo­ra otvo­ri­ti sva­kom vra­ta, a FI­AT kao in­sti­tu­ci­ja sa sta­tu­som od po­seb­nog zna­ča­ja za­slu­žu­je da se pro­ši­ri, da bi Pod­go­ri­ca do­bi­la ur­ba­ni cen­tar za kul­tu­ru – na­ve­la je ona.
No­vi pro­stor bi FI­AT-u omo­gu­ćio pro­gra­me ci­je­le go­di­ne, kao i ve­ći broj pro­duk­ci­ja. Ide­ja je da se oko FI­AT-a oku­pi ne­ko­li­ko in­sti­tu­ci­ja i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ko­ji bi omo­gu­ći­li no­ve sa­dr­ža­je ko­ji bi se or­ga­ni­zo­va­li 365 da­na u go­di­ni.
S.Ć.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"