Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-12-23 ISTRAŽIVANJE CGO O FINANSIRANJU MEDIJA IZ JAVNIH FONDOVA POKAZALO
Nezavisnima samo mrvice
Sa predstavljanja izvještaja Nezavisnima samo mrvice Dnevni list „Pobjeda“, RTCG, portal Analitika i radio Antena M dobili su od organa javne uprave više novca od svih štampanih medija, televizijskih i radijskih stanica i portala u Crnoj Gori
Dr­ža­va vr­ši ne­pri­mje­ren uti­caj na me­dij­sko tr­ži­šte, kroz ne­tran­spa­rent­na i se­lek­tiv­na fi­nan­sij­ska iz­dva­ja­nja jav­nih sred­sta­va, pu­tem ogla­ša­va­nja i re­kla­mi­ra­nja, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) o fi­nan­si­ra­nju me­di­ja iz jav­nih fon­do­va. Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je do­bi­la ta NVO od 255 or­ga­na jav­nog sek­to­ra, u te na­mje­ne je u pro­šloj go­di­ni po­tro­še­no 1.718.496 eura.
Dnev­ni list „Po­bje­da“, Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Cr­ne Go­re (RTCG), por­tal Ana­li­ti­ka i ra­dio An­te­na M do­bi­li su naj­vi­še nov­ca od or­ga­na jav­ne upra­ve od svih štam­pa­nih me­di­ja, te­le­vi­zij­skih i ra­dij­skih sta­ni­ca i por­ta­la u Cr­noj Go­ri.
Pre­ma ri­je­či­ma ko­or­di­na­tor­ke pro­jek­ta u CGO Ane Ne­ne­zić, od tog iz­no­sa pr­vih pet mje­sta me­đu oni­ma na či­je ra­ču­ne se slio no­vac su agen­ci­ja Fle­ka sa 247.900 eura, RTCG sa 166.592, za­tim dnev­ni list „Po­bje­da“ sa 166.079. Za­tim sli­je­di „Mon­te­ne­gro event agency“ sa 89.999 eura i Ar­hi­med sa 68.328. Iz­nos od 1,71 mi­li­on eura, pre­ma ri­je­či­ma Ne­ne­zi­će­ve, utro­šen je ta­ko što je za štam­pa­ne me­di­je iz­dvo­je­no 217.711 eura (12,7 od­sto), TV sta­ni­ce 365.653 (22,3 od­sto), ra­dio-sta­ni­ce 91.124 (5,3 od­sto), veb-por­ta­le 89.810 (5,2 od­sto), in­for­ma­tiv­ne agen­ci­je i ser­vi­se 176.377 eura (10,3 od­sto), dok je za mar­ke­tin­ške agen­ci­je i pro­duk­cij­ske ku­će iz­dvo­je­no 683.001 (39,7 od­sto).
– Me­đu štam­pa­nim me­di­ji­ma, od ukup­nih sred­sta­va 78 od­sto je upla­će­no „Po­bje­di“, a osta­tak od 22 od­sto je ras­po­di­je­ljen „Dnev­nim no­vi­na­ma“ (14.952 eura), „Da­nu“ (14.763), „Vi­je­sti­ma“ (13.021) i „Mo­ni­to­ru“ (3.451). Od te­le­vi­zi­ja, 53 od­sto no­si RTCG, dok su TV Vi­je­sti do­bi­le 19 od­sto nov­ca iz jav­nih fon­do­va (58.237), po se­dam od­sto TV San i TV Nik­šić, šest od­sto TV Pr­va, pet od­sto TV Atlas i tri od­sto Pink M. Me­đu ra­dio-sta­ni­ca­ma, An­te­na M je do­bi­la 33 od­sto (28.098), a Ra­dio Ska­la 22 od­sto ( 18.813) ukup­nih sred­sta­va... Ka­da je ri­ječ o por­ta­li­ma, por­tal Ana­li­ti­ka pri­ho­do­vao je 73 od­sto svih sred­sta­va ko­je su or­ga­ni jav­nog sek­to­ra ulo­ži­li u por­ta­le (63.685), 16 od­sto por­tal Ak­tu­el­no.me (14.042), a 11 od­sto je ras­po­di­je­lje­no na por­ta­le Ko­lek­tiv.me, Vo­lim Pod­go­ri­cu, i UL in­fo – sa­op­šti­la je Ne­ne­zi­će­va.
Ona je na­ve­la da se sa­da već mo­že go­vo­ri­ti i o ja­snim ten­den­ci­ja­ma fi­nan­si­ra­nja u od­re­đe­ne me­di­je.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca CGO Da­li­bor­ka Ulja­re­vić uka­za­la je da in­sti­tu­ci­je u Cr­noj Go­ri i da­lje ne iz­no­se po­dat­ke o ukup­nom iz­no­su dr­žav­nog nov­ca ko­ji go­di­šnje iz­dva­ja­ju za ogla­ša­va­nje, re­kla­mi­ra­nje ili fi­nan­si­ra­nje me­di­ja po dru­gim osno­vi­ma, na­po­mi­nju­ći da ni­ko ne kon­tro­li­še na­čin na ko­ji se ras­po­dje­lju­ju i tro­še ta bu­džet­ska sred­stva.
– Za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra o fi­nan­sij­skoj po­mo­ći i spon­zor­stvi­ma me­di­ji­ma, na ba­zi od­lu­ke ru­ko­vo­di­o­ca in­sti­tu­ci­je, pred­sta­vlja prak­su ko­ja mo­ra bi­ti prav­no ure­đe­na i ogra­ni­če­na. Na ovaj na­čin di­rekt­no se po­dr­ža­va­ju jed­ni, a dis­kri­mi­ni­šu dru­gi me­di­ji, a što iza­zi­va i de­vi­ja­ci­je na me­dij­skom tr­ži­štu i ome­ta po­slo­va­nje jed­nih ili una­pri­je­di po­slo­va­nje dru­gih me­di­ja – upo­zo­ri­la je Ulja­re­vi­će­va.
Sma­tra da dr­ža­va vr­ši ne­pri­mje­ren uti­caj na me­dij­sko tr­ži­šte, kroz ne­tran­spa­rent­na i se­lek­tiv­na fi­nan­sij­ska iz­dva­ja­nja jav­nih sred­sta­va pu­tem ogla­ša­va­nja i re­kla­mi­ra­nja.
– To­me do­pri­no­si i po­sto­je­ća eko­nom­ska kri­za i sma­nje­nje mar­ke­tin­ških ula­ga­nja pred­u­ze­ća, uz isto­vre­me­no po­ve­ća­nje uče­šća dr­ža­ve, što otva­ra do­da­tan pro­stor za ob­li­ko­va­nje me­dij­ske sce­ne u od­no­su na in­te­re­se vla­da­ju­će po­li­tič­ke struk­tu­re, a kroz zlo­u­po­tre­bu dr­žav­nih re­sur­sa – sa­op­šti­la je Ulja­re­vi­će­va.
U za­ključ­ci­ma i pre­po­ru­ka­ma is­tra­ži­va­nja kon­sta­to­va­no je da ni­je­su na­pra­vlje­ne po­treb­ne za­kon­ske in­ter­ven­ci­je, te da po­sto­je­ći za­kon­ski okvir ne pre­po­zna­je po­ten­ci­jal­nu ve­zu iz­me­đu fi­nan­si­ra­nja me­di­ja iz jav­nih fon­do­va po raz­li­či­tim osno­va­ma i uti­ca­ja tog nov­ca na slo­bo­du me­di­ja i eko­nom­sku (ne)sta­bil­nost me­di­ja.
– Za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra o fi­nan­sij­skoj po­mo­ći i spon­zor­stvi­ma me­di­ji­ma, na ba­zi od­lu­ke ru­ko­vo­di­o­ca in­sti­tu­ci­je pred­sta­vlja prak­su ko­ja mo­ra bi­ti prav­no ure­đe­na i ogra­ni­če­na. Na ovaj na­čin di­rekt­no se po­dr­ža­va­ju jed­ni, a dis­kri­mi­ni­šu dru­gi me­di­ji. Di­stri­bu­ci­ja ovih sred­sta­va, uz za­kon­sku ne­iz­ve­de­nost u ovom di­je­lu, ima po­ten­ci­jal da iza­zo­ve ozbilj­ne de­vi­ja­ci­je na me­dij­skom tr­ži­štu i ome­te po­slo­va­nje jed­nih ili una­pri­je­di po­slo­va­nje dru­gih me­di­ja – na­vo­di se u is­tra­ži­va­nju.
Upo­zo­ra­va­ju da ugo­vo­ri ko­je za­klju­ču­ju me­di­ji i or­ga­ni jav­nog sek­to­ra, a ko­ji sa­dr­že od­red­be ko­ji­ma se pro­pi­su­je na­čin iz­vje­šta­va­nja o od­re­đe­noj in­sti­tu­ci­ji, od­no­sno ugo­vor­na oba­ve­za obez­bje­đi­va­nja pro­sto­ra za in­ter­vjue ru­ko­vo­di­la­ca i dru­gih pred­stav­ni­ka, u se­bi sa­dr­že ele­men­te ob­ma­nju­ju­ćeg ogla­ša­va­nja, is­ti­ču­ći da to mo­ra bi­ti sank­ci­o­ni­sa­no.
– Na ovaj na­čin gra­đa­ni su iz­lo­že­ni pro­pa­gan­di, a ne iz­vje­šta­va­nju me­di­ja, jer ob­ja­vlje­ni sa­dr­žaj ne sa­dr­ži ozna­ku da se ra­di o pi-ar tek­stu – kon­sta­tu­ju u CGO.
Sma­tra­ju da, s ob­zi­rom na to da je Evrop­ska ko­mi­si­ja u iz­vje­šta­ju za 2016. go­di­nu to pi­ta­nje po­zi­ci­o­ni­ra­la kao je­dan od če­ti­ri pri­o­ri­te­ta u okvi­ru slo­bo­de iz­ra­ža­va­nja, mo­že se oče­ki­va­ti ko­nač­no sa­dr­ža­jan na­pre­dak u po­sti­za­nju odr­ži­vog rje­še­nja.
A.O.


Me­di­ji­ma „hu­ma­ni­tar­na po­moć“

Por­tal Ana­li­ti­ka, list „Po­bje­da” i ra­dio An­te­na M su i 2015. go­di­ne od Cen­tral­ne ban­ke do­bi­li i „hu­ma­ni­tar­nu po­moć”. Pre­ma is­tra­ži­va­nju CGO, fi­nan­sij­ska po­moć u iz­no­su od 3.000 eura upla­će­na je „Po­bje­di“, i po 1.000 eura An­te­ni M i por­ta­lu Ana­li­ti­ka. To je na­ve­de­no u od­lu­ci Cen­tral­ne ban­ke, ko­ju je CGO do­bio pre­ma Za­ko­nu o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, a ko­ju je pot­pi­sao ta­da­šnji gu­ver­ner Mi­lo­ji­ca Da­kić. Pre­ma toj od­lu­ci, no­vac se odo­bra­va „na ime fi­nan­sij­ske po­mo­ći za po­kri­će di­je­la tro­ško­va za na­sta­vak i raz­vi­tak me­dij­ske funk­ci­je“.


Za­kon pre­kr­ši­lo 98 or­ga­na jav­nog sek­to­ra

Asi­stent na pro­gra­mi­ma u CGO Mi­na Ka­le­zić po­ja­sni­la je da je is­tra­ži­va­nje spro­vo­đe­no od ma­ja do de­cem­bra 2016. go­di­ne, na osno­vu Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma. Ka­za­la je da su is­tar­ži­va­njem ob­u­hva­će­na 353 or­ga­na jav­nog sek­to­ra, od ko­jih je 255 od­go­vo­ri­lo, dok 98 ni­je do­sta­vi­lo tra­že­ne po­dat­ke. Ka­le­zi­će­va je do­da­la da im na za­htje­ve za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma, iz­me­đu osta­lih, ni­je­su od­go­vo­ri­li Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, Glav­ni grad, Op­šti­na Her­ceg No­vi, Plan­ta­že 13. jul i Mon­te­ne­gro­er­lajnz.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"