Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-12-22 TUŽILAŠTVO FORMIRALO PREDMET POVODOM IZJAVA „ŠEFA ŠKALJARSKOG KLANA” JOVICE VUKOTIĆA
Provjeravaju je li mislio na Pavićevića
Pavićević Provjeravaju je li mislio na Pavićevića Tužilaštvo će provjeriti i indicije da su neka bezbjednosno-interesantna lica, preko jedne firme, donirala vozilo „mercedes E200” pomoćniku direktora UP Milovanu Pavićeviću, koje on sada koristi kao službeni auto Osim Jovice Vukotića, zbog sumnji u povezanost sa kriminalcima, Pavićevića su optužili i članovi porodice Bečanović koji će na te okolnosti danas biti saslušani u Višem tužilaštvu
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT) for­mi­ra­lo je pred­met zbog tvrd­nji Ko­to­ra­ni­na Jo­va­na Vu­ko­ti­ća, na­vod­nog vo­đe „ška­ljar­skog kla­na”, ko­ji je sa­op­štio da je po­li­ci­ja pu­na kri­mi­na­la­ca sa znač­ka­ma, ko­ji su na plat­nom spi­sku ma­fi­ja­ških še­fo­va. Vu­ko­tić tvr­di da za­hva­ljuju­ći to­me u Cr­noj Go­ri sva­kog da­na gi­nu i ne­du­žni lju­di, jer pr­lja­vi po­li­caj­ci či­ste te­ren sa­mo za nji­ho­ve pri­ja­te­lje, i to je je­di­no što ih za­ni­ma. On je ka­zao i da zna „ko­ji od po­moć­ni­ka di­rek­to­ra upra­ve po­li­ci­je uzi­ma 20.000 eura mje­seč­no od kri­mi­na­la­ca i ko­ji je po­li­cij­ski na­čel­nik uzeo 100.000 eura od kri­mi­na­la­ca, kao i ko­ji je in­spek­tor na plat­nom spi­sku ma­fi­je već če­ti­ri go­di­ne”.
Tu­ži­la­štvo is­pi­tu­je, ka­ko sa­zna­je­mo, da li se na­vo­di Vu­ko­ti­ća od­no­se na Mi­lo­va­na Pa­vi­će­vi­ća, po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je, od ko­ga će na­red­nih da­na bi­ti uze­ta iz­ja­va.
– Oba­vje­šta­va­mo jav­nost da je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo for­mi­ra­lo pred­met, ko­ji se na­la­zi u fa­zi iz­vi­đa­ja u ko­jem će se is­pi­ta­ti na­vo­di Jo­va­na Vu­ko­ti­ća. Tu­ži­la­štvo će bla­go­vre­me­no oba­vje­šta­va­ti jav­nost o da­ljem to­ku po­stup­ka – na­vo­di se u sa­op­šte­nju SDT.
Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić ima tri po­moć­ni­ka. Mi­lo­van Pa­vi­će­vić je za­du­žen za Sek­tor kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je, Ni­ko­la Ja­nju­še­vić za bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja i jav­ni red i mir, dok je Pre­drag Aša­nin za­du­žen za Sek­tor za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta.
Ka­ko sa­zna­je­mo, tu­ži­la­štvo će pro­vje­ri­ti i ka­ko je na­ba­vljen slu­žbe­ni „mer­ce­des E200”, re­gi­star­skih ta­bli­ca NK BV 938, ko­ji ko­ri­sti Mi­lo­van Pa­vi­će­vić.
– Po­sto­je in­di­ci­je da iza te do­na­ci­je sto­je ne­ka bez­bjed­no­sno-in­te­re­sant­na li­ca, ko­ja su pre­ko jed­ne fir­me to vo­zi­lo do­ni­ra­la Pa­vi­će­vi­ću dok je bio šef nik­šić­ke po­li­ci­je, a on je taj auto­mo­bil na­sta­vio da vo­zi i ka­da je po­stao po­moć­nik di­rek­to­ra po­li­ci­je – re­če­no nam je u tu­ži­la­štvu.
Nik­ši­ćan­ka Rat­ka Be­ča­no­vić, maj­ka Ne­ma­nje Be­ča­no­vi­ća, ko­ji je 5. apri­la pro­na­đen mr­tav u po­dru­mu po­ro­dič­ne ku­će, daće danas izjavu višem državnom tužiocu povodom optužbi na račun Mi­lo­va­na Pa­vi­će­vi­ća da šti­ti in­spek­to­re ko­ji su nje­nom si­nu nu­di­li da ra­di sa dro­gom. Ona je u izjavi za „Dan” potvrdila da će sjutra dati izjavu tužiocu i da će ukoliko se protiv “prljavih” policajaca ne pokrene postupak, započeti štrajk glađu.
Po­ro­di­ca Be­ča­no­vić je i ranije pre­do­či­la tu­ži­la­štvu svo­ja sa­zna­nja o umi­je­ša­no­sti Pa­vi­će­vi­ća i Ži­ži­ća u ne­za­ko­ni­te rad­nje.
– Ime­nom i pre­zi­me­nom smo pro­zva­li Mi­lo­va­na Pa­vi­će­vi­ća i Mi­lo­ra­da Ži­ži­ća da šti­te in­spek­to­re ko­ji su Ne­ma­nji nu­di­li da ra­di sa dro­gom – ka­za­la je ta­da Be­ča­no­vi­će­va.
I po­moć­nik mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Vla­dan De­lić iz­nio je op­tu­žbe na ra­čun Pa­vi­će­vi­ća i Ži­ži­ća, sa­op­šta­va­ju­ći da su umi­je­ša­ni u od­re­đe­ne kri­mi­nal­ne ak­tiv­no­sti.
– Je­di­ni moj gri­jeh je što sam opa­san svje­dok za kri­mi­nal­ne rad­nje ko­je ra­de Pa­vi­će­vić, Ži­žić i osta­li slu­žbe­ni­ci ko­ji sa nji­ma ra­de, a ko­je ne­ću ovom pri­li­kom ime­no­va­ti. Oni sve ra­de ka­ko bi me­ne pred­sta­vi­li kao kri­mi­nal­ca, jer se bo­je da bih jed­nog da­na mo­gao bi­ti vr­lo ne­zgo­dan svje­dok, a ne bi me za­ču­di­lo da mi jed­nog da­na ne­što uba­ce u auto i uhap­se me – pi­še u do­ku­men­tu ko­ji je De­lić pre­dao spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu.
Pa­vi­će­vić i Ži­žić su de­man­to­va­li na­vo­de Be­ča­no­vi­će­ve i De­li­ća.
Iz Upra­ve po­li­ci­je su sa­op­šti­li da je Jo­van Vu­ko­tić iz­nio te­ške i ni­čim pot­kri­je­plje­ne op­tu­žbe, kao i da je ri­ječ o li­cu ko­je je bez­bjed­no­sno-in­te­re­sant­no slu­žba­ma bez­bjed­no­sti, „ne sa­mo kod nas već re­gi­o­na i za­pad­ne Evro­pe, a ko­je se ina­če na­la­zi u bjek­stvu i za ko­jim je NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca ras­pi­sao me­đu­na­rod­nu po­tjer­ni­cu”.
– Upra­va po­li­ci­je MUP-a ne po­sje­du­je ni sa­zna­nja ni in­di­ci­je ko­je bi uka­za­le na sum­nju da od­re­đe­ne po­li­cij­ske star­je­ši­ne ili po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci pri­ma­ju no­vac od kri­mi­na­la­ca ili da su na bi­lo ka­kvom tzv. plat­nom spi­sku kri­mi­nal­nih gru­pa­ci­ja. Da ta­kve sum­nje po­sto­je, Upra­va po­li­ci­je bi pred­u­ze­la ak­tiv­no­sti da se ta­kvi po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci li­še slo­bo­de i pro­ce­su­i­ra­ju, kao što je i do sa­da či­ni­la za sva kri­vič­na dje­la za ko­ja su, sre­ćom ma­lo­broj­ni, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci bi­li osum­nji­če­ni. Sa­mim tim ova­kva ni­čim pot­kri­je­plje­na i jav­no ob­ja­vlje­na iz­ja­va šte­ti ugle­du po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka i ci­je­le slu­žbe – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
MUP i Upra­va po­li­ci­je će u sva­kom slu­ča­ju pred­u­ze­ti ak­tiv­no­sti ka­ko bi ovi na­vo­di bi­li pro­vje­re­ni.
– Nad­le­žne ope­ra­tiv­ne cje­li­ne Upra­ve po­li­ci­je će, ka­da Vu­ko­tić bu­de do­stu­pan na­šim or­ga­ni­ma, pri­ku­pi­ti oba­vje­šte­nje na za­pi­snik od nje­ga u ve­zi sa na­ve­de­nim, či­me će mu bi­ti omo­gu­će­no da iz­ne­se sva svo­ja na­vod­na sa­za­nja, ime­na i na­vod­ne kon­kret­ne do­ka­ze u ve­zi ovih op­tu­žbi, a po­li­ci­ja će o sve­mu oba­vi­je­sti­ti nad­le­žnog tu­ži­o­ca. Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tr­o­lu po­li­ci­je će, ta­ko­đe od Vu­ko­ti­ća, čim bu­de do­stu­pan nad­le­žnim or­ga­ni­ma, uze­ti iz­ja­vu po­vo­dom ovih na­vo­da u tek­stu i in­si­sti­ra­ti na pre­do­ča­va­nju kon­kret­nih ime­na i do­ka­za, sa či­me će ta­ko­đe upo­zna­ti nad­le­žnog tu­ži­o­ca. Uko­li­ko Vu­ko­tić ne bu­de iz­nio kon­kret­ne do­ka­ze za na­ve­de­no, nad­le­žni tu­ži­lac će se iz­ja­sni­ti u ve­zi sa prav­nom kva­li­fi­ka­ci­jom nje­go­vog ova­kog istu­pa­nja u jav­no­sti – is­ti­če se u sa­op­šte­nju.
Vu­ko­tić u iz­ja­vi navodi da su to pro­vje­re­ni igra­či du­bo­ko uple­te­ni u kri­mi­nal­ne ak­tiv­no­sti.
– Za njih se go­di­na­ma za­pra­vo zna ko su, ali ih ta pre­po­zna­tlji­vost, ne tje­ra sa funk­ci­ja. Je­dan po­li­cij­ski star­je­ši­na je du­go­go­di­šnji pri­ja­telj sa jed­nim od „ču­ve­nih” sa­da­šnjih vo­đa ne­pri­ja­telj­ske gru­pe, ko­ja na sve na­či­ne po­ku­ša­va da za­vla­da Cr­nom Go­rom i re­gi­o­nom – sa­op­štio je Vu­ko­tić.
On tvr­di da je si­stem ne­mo­ćan, jer u svo­jim re­do­vi­ma bro­ji de­se­ti­ne ko­rum­pi­ra­nih vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­nih po­li­ca­ja­ca-kri­mi­na­la­ca.
– Oni po­ma­žu sav taj kri­mi­nal, splet­ka­re, kri­ju ubi­ce, za­ma­glju­ju ja­snu sli­ku sta­nja cr­no­gor­skog dru­štva – re­kao je Vu­ko­tić.D.Ž.


Uhap­si­ti kri­mi­nal­ce iz po­li­ci­je

De­mo­krat­ski front po­zvao je Jo­va­na Vu­ko­ti­ća da jav­nost upo­zna sa ime­ni­ma vi­so­kih po­li­cij­skih funk­ci­o­ne­ra ko­ji se na­la­ze na plat­nom spi­sku ma­fi­je.
– Nje­go­ve tvrd­nje i sa­zna­nja ko­ja ima mo­gu da bu­du od ve­li­ke va­žno­sti za po­če­tak ras­krin­ka­va­nja or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa ko­je se na­la­ze pod kon­tro­lom re­ži­ma, ANB-a i lju­di iz vr­ha Upra­ve po­li­ci­je. Či­nje­ni­ca da je iz­bri­sa­na gra­ni­ca iz­me­đu ak­tu­el­ne vla­sti i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la do­ve­la je do to­ga da su ob­ra­ču­ni kla­no­va po cr­no­gor­skim gra­do­vi­ma, u ko­ji­ma stra­da­ju i ne­vi­ni lju­di, po­sta­li uobi­ča­je­na po­ja­va. A ka­da se to­me do­da i da se u ovom tre­nut­ku na če­lu vla­de na­la­zi čo­vjek iz taj­nih po­li­cij­skih struk­tu­ra, on­da gra­đa­ni sa pra­vom stra­hu­ju jer ne po­sto­ji in­sti­tu­ci­ja ko­ja mo­že da im ga­ran­tu­je si­gur­nost. Cr­na Go­ra je de­ce­ni­ja­ma žr­tva re­ži­ma ko­jim ru­ko­vo­di oso­ba ko­ja se na­la­zi na če­lu or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­ja je tu ma­fi­ja­šku ho­bot­ni­cu raz­vi­la svu­da po re­gi­o­nu. Zbog te spre­ge vla­sti i kri­mi­na­la ne po­sto­ji nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje dr­ža­ve, ne po­sto­je nor­mal­ni i fer iz­bo­ri, naj­va­žni­je in­sti­tu­ci­je su pod kon­tro­lom ma­fi­je, i za­to vla­da ve­li­ko uz­ne­mi­re­nje kod na­ših gra­đa­na ko­ji su su­o­če­ni sa či­nje­ni­com da u Cr­noj Go­ri bje­sni rat kri­mi­nal­nih kla­no­va u ko­ji­ma se na­la­ze i vi­so­ki po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci. Zbog sve­ga to­ga, a pr­ven­stve­no zbog bez­bjed­no­sti na­ših gra­đa­na, neo­p­hod­no je da jav­nost za po­če­tak zna ime­na onih u po­li­ci­ji i ANB-u ko­ji ili sa­ra­đu­ju sa or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom ili se na­la­ze na če­lu tih kri­mi­nal­nih gru­pa – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
La­ko se, ka­žu u DF-u, pre­po­zna­ju ti ko­rum­pi­ra­ni li­ko­vi, za­to što su nji­ho­vo bo­gat­stvo, vi­le, sku­po­cje­ni sta­no­vi, bi­je­sni auto­mo­bi­li, ve­li­ke jah­te naj­bo­lji do­kaz da to ni­je stvo­re­no od skrom­ne pla­te ko­ju pri­ma­ju, ne­go su di­rekt­ni re­zul­tat šver­ca nar­ko­ti­ka, pro­da­je bi­je­log ro­blja i sa­rad­nje sa or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma.
– U Cr­noj Go­ri se zna sve, i tu­ži­la­štvo, ne­ko bo­lje, a ne ovo, tre­ba re­dom da pro­ce­su­i­ra ova li­ca iz po­li­ci­je i ANB-a, a za­tim i odu­zme imo­vi­nu ko­ju su ne­za­ko­ni­to ste­kli. DF kon­sta­tu­je da od­go­vor­nost zbog ova­kvog očaj­nog bez­bjed­no­snog sta­nja u Cr­noj Go­ri sno­se i oni ko­ji su na­kon iz­bo­ra po­dr­ža­li Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vu par­tij­sko-kri­mi­nal­nu or­ga­ni­za­ci­ju i tim po­te­zom, svje­sno ili ne­svje­sno, po­mo­gli or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu – is­ti­ču u DF-u.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"