Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-12-23 PORODICA STRADALOG NEMANJE BEČANOVIĆA U TUŽILAŠTVU PONOVILA OPTUŽBE NA RAČUN POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE
Pavićevića povezuju sa klanom iz Kotora
Ratka i Ljubomir Bečanović Pavićevića povezuju sa klanom iz Kotora Milovan Pavićević i Milorad Žižić stoje iza zataškavanja ubistva mog sina i povezani su sa kotorskim klanom, tačnije Slobodanom Kašćelanom i Radojem Zvicerom, tvrdi Ratka Bečanović, majka stradalog Nemanje
Po­ro­di­ca Ne­ma­nje Be­ča­no­vi­ća, ko­ji je 5. apri­la ove go­di­ne pro­na­đen mr­tav u po­dru­mu po­ro­dič­ne ku­će, tvr­di da po­moć­nik di­rek­to­ra po­li­ci­je Mi­lo­van Pa­vi­će­vić i šef nik­šić­ke po­li­ci­je Mi­lo­rad Ži­žić za­ta­ška­va­ju taj slu­čaj. Rat­ka i Lju­bo­mir Be­ča­no­vić ju­če su po­no­vo sa­slu­ša­ni u tu­ži­la­štvu, gdje su po­no­vi­li op­tu­žbe na ra­čun vi­so­kih po­li­cij­skih funk­ci­o­ne­ra. Oni tvr­de da nji­hov sin ni­je iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo, ka­ko je utvr­di­la po­li­ci­ja, već da se ra­di o ubi­stvu ko­je je na­ru­če­no.
– Raz­go­va­ra­li smo sa Ve­snom Jo­vi­će­vić, za­mje­ni­kom vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca, a sa­stan­ku je pri­su­stvo­va­la i dr­žav­ni tu­ži­lac Le­pa Me­de­ni­ca. Zbog odu­go­vla­če­nja po­stup­ka i po­ku­ša­ja za­ta­ška­va­nja ubi­stva na­šeg si­na Ne­ma­nje, u šta je umi­je­ša­na po­li­ci­ja iz Nik­ši­ća, tra­ži­li smo od njih da se ura­di re­kon­struk­ci­ja do­ga­đa­ja. In­si­sti­ra­mo da se oba­vi re­kon­struk­ci­ja i da se na­đe zr­no iz pi­što­lja iz ko­jeg je pu­ca­no, jer sma­tra­mo da Nemanja ni­je iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo, već da je ubi­jen i da je tom pri­li­kom ko­ri­šćen pri­gu­ši­vač. Ni­ko od kom­ši­ja ni­je čuo pu­canj, a to je za­tvo­re­ni pro­stor, tač­ni­je po­drum, pa se mo­ra­lo ču­ti – is­pri­ča­li su Rat­ka i Lju­bo­mir Be­ča­no­vić.
Oni pod­sje­ća­ju da uvi­đa­ju na li­cu mje­sta ni­je­su pri­su­stvo­va­li ni vje­štak ni tu­ži­lac, već sa­mo po­li­caj­ci.
– Po­no­vi­la sam da Mi­lo­van Pa­vi­će­vić i Mi­lo­rad Ži­žić sto­je iza za­ta­ška­va­nja ubi­stva mog si­na i da su po­ve­za­ni sa ko­tor­skim kla­nom, tač­ni­je Slo­bo­da­nom Ka­šće­la­nom i Ra­do­jem Zvi­ce­rom. Tra­ži­mo da nas su­o­če sa Pa­vi­će­vi­ćem i Ži­ži­ćem i dvo­ji­com in­spek­to­ra ko­ji su ra­di­li na slu­ča­ju ra­svje­tlja­va­nja do­ga­đa­ja u ko­jem je Ne­ma­nja iz­gu­bio ži­vot. Tra­ži­mo da se sve ovo is­pi­ta jer zna­mo da je to isti­na – na­ve­la je Rat­ka Be­ča­no­vić.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, iz tu­ži­la­štva je pre­do­če­no da će do­dat­no sa­slu­ša­nje oba­vi­ti na­kon pra­zni­ka.
– Ta­da će­mo ima­ti ja­sni­ju sli­ku o sve­mu. Ni­ko­me ne vje­ru­jem na ri­ječ, sa­mo ono što sam ču­la i vi­dje­la. Ne od­u­sta­jem, ići ću u sve am­ba­sa­de da ih upo­znam o na­šem slu­ča­ju. Moj sin se ni­je ubio ne­go je ubi­jen. Štraj­ko­va­ću i gla­đu i ne od­u­sta­jem po ci­je­nu ži­vo­ta – tvr­di Be­ča­no­vi­će­va.
Ona do­da­je da su na Ne­ma­nji­noj ru­ci na­šli jed­nu ili dvi­je ba­rut­ne če­sti­ce, što je ne­mo­gu­će ako je iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo.
– Sve to po­tvr­đu­je da je on ubi­jen i da ne­ko skri­va isti­nu od nas. Svi zna­ju da od­re­đe­ni nik­šić­ki po­li­cij­ski in­spek­to­ri i vrh po­li­ci­je ra­de s dro­gom. Tro­ji­ca in­spek­to­ra nik­šić­ke po­li­ci­je nu­di­li su mom Ne­ma­nji, nepostredno pri­je ne­go što je pro­na­đen mr­tav u po­dru­mu ku­će, da za njih oba­vlja po­slo­ve ve­za­ne za dro­gu. Od­go­vor­no tvr­dim da ga je od­bi­ja­nje da ra­di pr­lja­ve po­slo­ve sa po­li­ci­jom do­ve­lo do tra­gič­ne smr­ti i ov­dje ni­je ri­ječ o sa­mo­u­bi­stvu, već je Ne­ma­nja ubi­jen. Ne­po­sred­no pri­je smr­ti re­kao mi je da su ga po­zi­va­li u po­li­ci­ju i nu­di­li da za njih pro­da­je dro­gu, ali je on to od­bio – ka­za­la je Rat­ka Be­ča­no­vić.
Be­ča­no­vi­će­va tvr­di da je na­čel­ni­ku po­li­ci­je u Nik­ši­ću Mi­lo­ra­du Ži­ži­ću u li­ce re­kla ka­ko on i još dvo­ji­ca in­spek­to­ra za­ta­ška­va­ju isti­nu o smr­ti nje­nog si­na.
D.Ž.


Veze sa kriminalcima

Funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić sma­tra da je neo­p­hod­na od­luč­na i or­ga­ni­zo­va­na ak­ci­ja dr­ža­ve da bi se po­bi­je­dio orga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal. On je oci­je­nio da se na­kon sko­ro de­set go­di­na to­le­ri­sa­nja or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa pro­blem ne rje­ša­va pre­ko no­ći, već će, ka­ko na­gla­ša­va, bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la bi­ti bol­na, naj­bo­lji po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci bi­će ugro­že­ni, a dr­ža­va tre­ba da sta­ne iza njih ci­je­lom svo­jom sna­gom”.
– De­se­ti­ne mi­li­o­na eura ko­ji­ma sa­mo u Cr­noj Go­ri ras­po­la­žu po­je­din­ci i sa­vr­še­na or­ga­ni­za­ci­o­na uve­za­nost u re­gi­o­nal­ne kri­mi­nal­ne okvi­re, te­ške sto­ti­ne mi­li­o­na, da­li su ve­li­ku pred­nost kri­mi­nal­ci­ma ko­ji su sprem­ni da uda­re na sva­ku dr­ža­vu re­gi­o­na bu­du li mo­ra­li i ta­ko da se bra­ne. Nji­hov no­vac je ope­ra­ti­van u sva­kom tre­nut­ku i za nje­ga su an­ga­žo­va­ni „naj­bo­lji pu­ca­či” i teh­ni­ka ko­ju po­li­ci­ja mo­že sa­mo da sa­nja. Dr­ža­vi uz sve to ne­do­sta­je ključ­ni fak­tor – vo­lja da se kri­mi­nal po­bi­je­di. „Do­bre ve­ze” kri­mi­na­la­ca u po­li­ci­ji dje­lo­vi­ma tu­ži­la­štva i sud­stva pred­sta­vlja­ju ogrom­nu po­te­ško­ću – na­pi­sao je Da­ni­lo­vić na svom fej­sbuk pro­fi­lu.


Tra­ži­li da ubi­je Ran­ka Ra­du­lo­vi­ća

Po­ro­di­ca Be­ča­no­vić, iz­me­đu osta­log, tvr­di i da je po­li­ci­ja vr­ši­la pri­ti­sak na Ne­ma­nju da ubi­je nik­šić­kog bi­zni­sme­na Ran­ka Ra­du­lo­vi­ća, što on ni­je htio da ura­di.
– Ni­je spa­vao, ni­ti jeo, bio je uz­ne­mi­ren, a dan pri­je tra­gič­nog do­ga­đa­ja u ku­ću nam je do­la­zio je­dan Nik­ši­ća­nin, sa ko­jim se Ne­ma­nja valj­da po­zna­je. Bi­la sam tu, ali u dru­gom di­je­lu pro­sto­ri­je, jer mi Ne­ma­nja ni­je dao da pri­su­stvu­jem raz­go­vo­ru. Ču­la sam ka­ko mu Ne­ma­nja go­vo­ri da ga osta­ve na mi­ru i da ne­će to da ura­di, ali ni­je­sam ču­la šta je od nje­ga tra­žio. Kad je on oti­šao, Ne­ma­nja mi je is­pri­čao da tra­že da ubi­je Ran­ka Ra­du­lo­vi­ća i da ga je strah za po­ro­di­cu – is­pri­ča­la je nje­go­va maj­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"