Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-12-23 U PZP-U NAPETO ZBOG IZBORA GRADONAČELNIKA BUDVE, FRONT KRITIKOVAO KOLEGE
Džaković pred smjenom, opozicija pred svađom
Čelnici nove političke većine u Budvi Džaković pred smjenom, opozicija pred svađom Dragan Krapović treba da bude predsjednik opštine, a mi nikad dosad nijesmo zvanično obaviješteni o personalnom sastavu tima koji bi u ime DF-a razgovarao s Demokratama i drugima – kazali su iz OO PzP-a Budva, čiji je lider Stevan Džaković Zbog činjenice da u nepotpisanom saopštenju fantomskog odbora PzP-a stoje privatni interesi Stevana Džakovića, PzP će po hitnom postupku preispitati njegov rad i djelovanje u prethodnom periodu, rekao je Branko Radulović
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je u Bu­dvi ni si­noć se ni­je­su do­go­vo­ri­li o kon­sti­tu­i­sa­nju no­ve lo­kal­ne vla­sti. Po­seb­no je na­pe­to u Po­kre­tu za pro­mje­ne, gdje je op­štin­ski od­bor ko­ji pred­vo­di Ste­van Dža­ko­vić iz­ra­zio po­dr­šku li­de­ru bu­dvan­skih De­mo­kra­ta Dra­ga­nu Kra­po­vi­ću u kan­di­da­tu­ri za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, dok su iz cen­tra­le PzP-a na­ja­vi­li da će zbog ta­kve od­lu­ke pre­i­spi­ta­ti par­tij­ski an­ga­žman Dža­ko­vi­ća. Na sa­stan­ku pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta si­noć ni­je bi­lo po­ma­ka u vezi izbora gradonačelnika, ali je usaglašeno da se podrži moratorijum na gradnju u centru Budve i na idućoj sjednici SO biće izabrani odbori.
Bu­dvan­ski od­bor De­mo­krat­skog fron­ta sa­op­štio je da je je­di­no pri­hva­tlji­vo rje­še­nje da nji­hov no­si­lac li­ste Mar­ko Ba­to Ca­re­vić bu­de pred­sjed­nik Op­šti­ne Bu­dva. Sa­op­šti­li su da ni­je pri­hva­tljiv ni pred­log ma­njin­skih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja o ro­ti­ra­ju­ćem pred­sjed­ni­ku.
Funk­ci­o­ner DF-a Đor­đe Pri­bi­lo­vić re­kao je nov­ina­ri­ma da po­štu­ju­ći do­go­vor po­stig­nut na pr­vom sa­stan­ku o for­mi­ra­nju vla­sti, da ni­ko od po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ne iz­la­zi sa sa­op­šte­nji­ma o to­ku pre­go­vo­ra, De­mo­krat­ski front to pr­vi put zva­nič­no či­ni.
– Na ovaj po­tez smo pri­mo­ra­ni za­to što su sred­stvi­ma in­for­mi­sa­nja pre­pla­vlje­na po­lu­i­sti­na­ma i ne­i­sti­na­ma o to­me ka­ko se pre­go­vo­ri vo­de – re­kao je Pri­bi­lo­vić, is­ti­ču­ći da De­mo­krat­ski front pr­vo­bit­no je­ste dao po­dr­šku Kra­po­vi­ću kao kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne.
On je na­veo da po­tom u pre­go­vo­ri­ma De­mo­kra­te tra­že da im se ustu­pi na upra­vlja­nje Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Bu­dve ili da­ju bez­u­slov­nu ma­njin­sku po­dr­šku no­voj ko­a­li­ci­o­noj vla­sti. Ka­ko je re­kao, nu­đe­nje ma­njin­ske po­dr­ške pred­sta­vljao je po­vla­če­nje kan­di­da­tu­re Kra­po­vi­ća.
– Po­što vi­še ne­ma­mo kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, De­mo­krat­ski front uz ve­li­ke na­po­re i mol­be uspi­je­va da pri­vo­li no­si­o­ca iz­bor­ne li­ste DF-a Mar­ka Ca­re­vi­ća da se opet pri­hva­ti kan­di­da­tu­re za čel­nu funk­ci­ju u op­šti­ni. Na­kon par da­na do­la­zi no­vi hla­dan tuš – De­mo­kra­te po­vla­če od­lu­ku o ma­njin­skoj po­dr­šci. U DF-u se ta­da raz­ma­tra no­va si­tu­a­ci­ja. Ve­li­ko­du­šno se De­mo­kra­ta­ma nu­di uče­šće u vla­sti i mo­guć­nost da bi­ra­ju od iz­vr­šnih i ime­no­va­nih funk­ci­ja u op­šti­ni, ko­li­ko ho­će i ko­je ho­će, ali da mi vi­še ne­ma­mo obra­za ni mo­ral­ne mo­ći da na­kon sve­ga na­go­va­ra­mo ili mo­li­mo na­šeg kan­di­da­ta za mje­sto pred­sjed­ni­ka op­šti­ne da od­u­sta­ne od kan­di­da­tu­re – is­ta­kao je Pri­bi­lo­vić.
Ra­ni­je ju­če, bu­dvan­ski od­bor Po­kre­ta za pro­mje­ne (PzP) sa­op­štio je da Dra­gan Kra­po­vić, li­der De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re u tom gra­du, tre­ba da bu­de pred­sjed­nik op­šti­ne.
– Zbog gra­đa­na ko­ji su na­ma da­li po­vje­re­nje že­li­mo da in­for­mi­še­mo jav­nost, da je OO PzP iz Bu­dve svo­jim ra­ni­jim sa­op­šte­njem kao što je svi­ma ja­sno, sa­mo po­zva­o na po­treb­nu do­zu od­go­vor­no­sti i ozbilj­no­sti naj­va­žni­je ak­te­re po­sti­zbor­nog do­go­vo­ra, iako i sa­m već du­že vri­je­me tr­pi op­struk­ci­je od svo­jih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra. Op­struk­ci­je se ogle­da­ju u to­me da ni­ka­da do­sad, kao što bi bi­lo nor­mal­no, ni­smo zva­nič­no oba­vi­je­šte­ni o per­so­nal­nom sa­sta­vu pre­go­va­rač­kog ti­ma ko­ji bi u ime DF-a raz­go­va­rao sa De­mo­kra­ta­ma i dru­gi­ma, pa pri ta­kvom od­no­su ni­je ni ču­do da su se oni do­sad ova­ko i od­vi­ja­li – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju PzP-a Bu­dva, či­ji je pred­sjed­nik Ste­van Dža­ko­vić.
Oni su re­kli da što se ti­če iz­ja­ve Va­len­ti­ne Ta­dić da je ona ipak uče­stvo­va­la u raz­go­vo­ri­ma i da ni­je tač­no ono što go­vo­ri pred­sjed­nik od­bo­ra, to njih ni­ma­lo ne ču­di ima­ju­ći u vi­du či­nje­ni­cu da Ta­dićevu kao kan­di­da­ta na dru­go mje­sto na li­sti ni­je pred­lo­ži­la op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja iz Bu­dve.
– Već su je pred­lo­ži­li An­dri­ja Man­dić i Ne­boj­ša Me­do­je­vić, vje­ro­vat­no ne zna­ju­ći da ista ra­di za in­te­re­se No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i da je ro­đač­ki po­ve­za­na sa od­re­đe­nim li­cem ko­je ima do­si­je u Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu. Na kra­ju, ne­volj­no smo pri­hva­ti­li i ta­kvu li­stu DF-a da ne bi op­stru­i­ra­li iz­vje­snu po­bje­du opo­zi­ci­je na iz­bo­ri­ma, iako smo iz ovih raz­lo­ga bi­li pro­tiv for­mi­ra­nja ta­kve li­ste i ta­kvog re­do­sle­da na njoj – po­ru­ču­ju iz OO PzP-a Bu­dva.
Na to je re­a­go­vao za­mje­nik pred­sjed­ni­ka PzP-a Bran­ko Ra­du­lo­vić, na­vo­de­ći da kao je­dan od osni­va­ča DF-a, Po­kret za pro­mje­ne čvr­sto sto­ji iza pro­gram­skih prin­ci­pa i ko­a­li­ci­o­nih spo­ra­zu­ma. Ra­du­lo­vić je ka­zao da PzP od tre­nut­ka ka­da je ušao u pri­pre­me za iz­bo­re vr­lo ja­sno i ne­dvo­smi­sle­no po­dr­ža­va no­si­o­ca li­ste DF-a u Bu­dvi – Mar­ka Ba­ta Ca­re­vi­ća.
– Na ža­lost, oči­gled­no je da i u na­šim re­do­vi­ma ima onih ko­ji mi­mo sta­va par­tij­skih or­ga­na ra­de na svo­ju ru­ku i pod ko zna či­jom di­rek­ti­vom. U ci­lju ja­snog in­for­mi­sa­nja jav­no­sti po­na­vlja­mo da je Va­len­ti­na Vo­ji­no­vić Ta­dić že­na ko­ja je u stran­ci od pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra na ko­ji­ma je kan­di­dat bio pred­sjed­nik PzP-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić, i da je svo­jim ra­dom do­pri­ni­je­la da DF osvo­ji se­dam od­bor­nič­kih man­da­ta. Bi­lo bi do­bro da se ne­pot­pi­sa­ni OO PzP-a ko­ji da­je ona­kva sa­op­šte­nja upo­zna sa či­nje­ni­com da je Ta­dić pot­pred­sjed­nik OO PzP Bu­dve, te da ima sva­ki le­gi­ti­mi­tet da za­stu­pa sta­vo­ve stran­ke – na­veo je Ra­du­lo­vić.
On je na­ja­vio da će bi­ti pred­u­ze­te mje­re pro­tiv Ste­va­na Dža­ko­vi­ća.
– Zbog či­nje­ni­ce da u ne­pot­pi­sa­nom sa­op­šte­nju fan­tom­skog od­bo­ra PzP-a sto­je pri­vat­ni in­te­re­si Ste­va­na Dža­ko­vi­ća, PzP će po hit­nom po­stup­ku pre­i­spi­ta­ti nje­gov rad i dje­lo­va­nje u pret­hod­nom pe­ri­o­du, a u ci­lju za­šti­te in­te­re­sa stran­ke i nje­nih čla­no­va ko­ji se na­pa­da­ju na je­dan gnu­san, pri­mi­ti­van i pri­ze­man na­čin – za­klju­čio je Ra­du­lo­vić.
M.V.


DPS: Ru­ga­ju se sop­stve­nim bi­ra­či­ma

Iz DPS-a su ka­za­li da ko­li­ko je cr­no­gor­ska opo­zi­ci­ja sprem­na da ra­di u in­te­re­su gra­đa­na i dr­ža­ve, naj­bo­lje se vi­di ovih da­na u vi­še­mje­seč­nom po­ku­ša­ju for­mi­ra­nja lo­kal­nih vla­sti u Bu­dvi i Ko­to­ru.
– Či­nje­ni­ca je da je svi­ma iz opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja sta­lo is­klju­či­vo do funk­ci­ja, pa ni­ka­ko da po­stig­nu mi­ni­mum kon­sen­zu­sa ko­me će pri­pa­sti naj­od­go­vor­ni­ja mje­sta. Oni su pr­vi u svjet­skoj po­li­tič­koj prak­si ko­ji uvo­de žre­ba­nje kao mo­del u ko­a­li­ci­o­nom do­go­va­ra­nju. Tra­gi­ko­mič­na po­li­tič­ka dru­ži­na ko­ja uvo­di koc­ka­nje u iz­bor­ni si­stem, i ta­ko se ru­ga i sop­stve­nim bi­ra­či­ma – ka­za­li su iz DPS-a.


Pri­bi­lo­vić: Ovo ni­je pi­ja­ca

Pri­bi­lo­vić je re­kao da Front sto­ji čvr­sto pri sta­vu da ne tre­ba po­na­vlja­ti iz­bo­re u Bu­dvi.
– Za nas po­li­ti­ka ni­je pi­ja­ca ni­ti koc­kar­ni­ca, a još ma­nje po­i­gra­va­nje lju­di­ma kroz nu­đe­nje obe­ća­nja po­li­tič­kih funk­ci­ja jer su to oba­ve­ze, a ne pri­vi­le­gi­je, od­go­vor­nost a ne vo­lun­ta­ri­zam. Sro­za­va­nju po­li­ti­ke na taj ni­vo je svoj pe­čat da­la DPS, a ne mi i na­ši ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri – re­kao je Pri­bi­lo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"