Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-12-23 POD ZNAKOM PITANJA POTPIS ALEKSANDRA DAMJANOVIĆA
Uslov za klub vlast u Kotoru
Damjanović Uslov za klub vlast u Kotoru Damjanović juče nije potpisao zahtjev za formiranje kluba SNP-a jer smatra da prvo treba sagledati šta će se dogoditi u Kotoru
Pot­pis Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća (SNP) na za­htjev za for­mi­ra­nje po­sla­nič­kog klu­ba So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je pod zna­kom je pi­ta­nja jer on tra­ži da ta stran­ka bez­u­slov­no sa dru­gim opo­zi­ci­o­nim su­bjek­ti­ma for­mi­ra vlast u Ko­to­ru. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na” iz SNP-a, Da­mja­no­vić ju­če ni­je pot­pi­sao za­htjev za for­mi­ra­nje klu­ba So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, jer sma­tra da pr­vo tre­ba sa­gle­da­ti šta će se do­go­di­ti u Ko­to­ru.
Na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra u tom gra­du opo­zi­ci­ja ima ve­ći­nu, ali SNP je ozva­ni­čio za­htjev da im se da ma­njin­ska po­dr­ška za kon­sti­tu­i­sa­nje ko­tor­ske vla­sti.
Da­mja­no­vić si­noć ni­je bio do­stu­pan za ko­men­tar, a nje­go­vi sa­rad­ni­ci „Da­nu” su sa­op­šti­li da je pri­vat­no ot­pu­to­vao van Pod­go­ri­ce.
Go­vo­re­ći za No­vi TV u sri­je­du uve­če, Da­mja­no­vić je re­kao ka­ko se na­da da će bi­ti for­mi­ra­na opo­zi­ci­o­na vlast i u Bu­dvi i u Ko­to­ru. On je pod­sje­tio da je u Bu­dvi po­če­la da se for­mi­ra ti­me što je iza­bran pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ve­se­lin Mar­ko­vić.
– Mi­slim da on da­je mak­si­ma­lan an­ga­žman i kon­struk­ti­van pri­laz da se i osta­li su­bjek­ti ko­ji tre­ba da for­mi­ra­ju vlast u Bu­dvi sa­gla­se oko to­ga. To je pi­ta­nje za su­bjek­te ko­ji oči­gled­no ima­ju je­dan ni­vo pro­ble­ma. I u Ko­to­ru se kre­nu­lo, me­đu­tim, ta­mo i da­lje ni­je iza­bran pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne. Ne znam ko­ji je raz­log da 11 od­bor­ni­ka, a njih je la­ko obez­bi­je­di­ti, ne pred­lo­že čo­vje­ka za pred­sjed­ni­ka SO i oče­ku­jem da se i ta pri­ča za­vr­ši ta­ko da se vlast u naj­sko­ri­jem ro­ku for­mi­ra i u Bu­dvi u Ko­to­ru bez ika­kvih me­đu­sob­nih uslo­vlja­va­nja opo­zi­ci­je i po­štu­ju­ći iz­bor­ni re­zlu­tat i uče­šće u lo­kal­noj upra­vi u mje­ri iz­bor­nog re­zul­ta­ta – re­kao je Da­mja­no­vić.
On je na­gla­sio da je to je­di­ni mo­del ko­jim se gra­đa­ni­ma mo­že po­ka­za­ti da je opo­zi­ci­ja sprem­na da pre­u­zme od­go­vor­nost i po­pra­vi sta­nje u Bu­dvi i Ko­to­ru, a, ka­ko tvr­di, ono sa­da ni­je do­bro. Po mi­šlje­nju Da­mja­no­vi­ća, to je i do­dat­ni im­puls da se na iz­bo­ri­ma ko­ji sli­je­de za dva mje­se­ca u Nik­ši­ću opo­zi­ci­ja po­ka­že kao pra­va al­ter­na­ti­va i po­bi­je­di sa­da­šnju nik­šić­ku vlast.
– O mo­de­li­ma mo­že­mo da go­vo­ri­mo, ne­ki mo­de­li su na sto­lu. Na­rav­no, imao sam stav ko­ji sam pri­je pet­na­e­stak da­na sa­op­štio jav­no­sti gdje sam re­kao – bez me­đu­sob­nog uslo­vlja­va­nja sa bi­lo ko­je stra­ne, po­štu­ju­ći iz­bor­ni re­zul­tat i u mje­ri iz­bor­nog re­zul­ta­ta uče­šće u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi – ka­zao je funk­ci­o­ner SNP-a.
Da­mja­no­vić je na­veo da ne uče­stvu­je u pre­go­vo­ri­ma u ime SNP-a ni u Ko­to­ru ni u Bu­dvi. Ka­ko je re­kao, ko uče­stvu­je ima ve­li­ku od­go­vor­nost da za­vr­ši po­sao do kra­ja.
– Na sto­lu je jed­na od mo­gu­ćih po­nu­da, od­no­sno je­dan od mo­gu­ćih mo­de­la rje­ša­va­nja ovo­ga u Ko­to­ru – to je ma­njin­ska po­dr­ška SNP-u. Ako taj mo­del ne igra, a oči­gled­no ne igra iz ono­ga što su re­ak­ci­je ko­le­ga iz opo­zi­ci­je, on­da SNP tre­ba da po­ka­že da je, kao što je uvi­jek bio, sto­žer opo­zi­ci­je, od­no­sno al­ter­na­ti­va. Da SNP da pro­stor dru­gi­ma da se do­go­vo­re kao što je to po­če­lo u Bu­dvi. Mo­de­la ima do­sta, uko­li­ko po­sto­ji vo­lje. Ne bih go­vo­rio šta su pra­vi uzro­ci, to će vri­je­me ot­kri­ti, ovog spo­rog for­mi­ra­nja vla­sti – is­ta­kao je Da­mja­no­vić.
M.V.


Iva­no­vić: Ne­ću da vje­ru­jem da ra­di za ne­kog dru­gog

Pred­sjed­nik OO SNP-a Ko­tor Bran­ko Iva­no­vić re­kao je si­noć da ne vje­ru­je da je isti­ni­ta in­for­ma­ci­ja o Da­mja­no­vi­će­vom uslo­vlja­va­nju u ve­zi for­mi­ra­nja po­sla­nič­kog klu­ba.
– Upra­vo on lič­no me sa­vje­to­vao da SNP Ko­tor po­vu­če ova­kav ak­ti­van po­tez u pre­go­vo­ri­ma ka­kva je zad­nja in­ci­ja­ti­va SNP-a Ko­tor. Uko­li­ko sa­da ka­da smo za na­šu ini­ci­ja­ti­vu već do­bi­li po­dr­šku jed­ne opo­zi­ci­o­ne par­ti­je, Da­mja­no­vić tvr­di ne­što dru­go, on­da to ne ra­di za SNP ni­ti za no­vu vlast u Ko­to­ru već za ne­kog dru­gog, a ja ne že­lim da vje­ru­jem u ta­ko ne­što na­kon svih ovih go­di­na – ka­zao je Iva­no­vić za „Dan”.


DF spre­man na sve sa­mo da DPS bu­de smi­je­njen

De­mo­krat­ski front spre­man je da po­dr­ži sva­ko rje­še­nje ko­je za­jed­nič­ki pred­lo­že opo­zi­ci­o­ne par­ti­je u Ko­to­ru, a ko­je će re­zul­ti­ra­ti raz­vla­šći­va­njem DPS-a u tom gra­du, sa­op­šte­no je iz tog po­li­tič­kog sa­ve­za. Ka­ko su na­ve­li, DF se svo­jim do­sa­da­šnjim dje­lo­va­njem po­ka­zao kao sto­žer oku­plja­nja opo­zi­ci­je, spre­man na sva­ki vid kom­pro­mi­sa ka­ko bi raz­vla­sti­li DPS na dr­žav­nom i lo­kal­nom ni­vou.
– Kao ubje­dlji­vo naj­ja­či opo­zi­ci­o­ni su­bjekt, bez ika­kvih uslo­vlja­va­nja i stra­nač­kih in­te­re­sa, po­nu­di­li smo stran­ka­ma na­ci­o­nal­nih ma­nji­na da sa­me for­mi­ra­ju vlast uz na­šu ma­njin­sku po­dr­šku – pod­sje­ća­ju iz DF-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"