Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-12-23 KABINET MILA ĐUKANOVIĆA BIO ŠIROKE RUKE PREMA MILANU BEGOVIĆU, LJILJANI TOŠKOVIĆ I MILORADU ŠĆEPANOVIĆU
Tri ambasadora častili stanovima
Tošković, Begović i Šćepanović Tri ambasadora častili stanovima Izvršna vlast pod povoljnim uslovima riješila stambena pitanja ambasadorima u Švajcarskoj, Rumuniji i Poljskoj Tri ambasadora, shodno podacima iz Uprave za nekretnine, nijesu prijavili bilo kakve terete ili ograničenja vezano za stanove koje posjeduju u Podgorici, a gdje su se kao vlasnici upisali na jesen ili u ljeto ove godine
Vla­da Cr­ne Go­re ri­je­ši­la je, pod iz­u­zet­no po­volj­nim uslo­vi­ma, stam­be­na pi­ta­nja am­ba­sa­do­ri­ma Mi­la­nu Be­go­vi­ću, Mi­lo­ra­du Šće­pa­no­vi­ću i Lji­lja­ni To­ško­vić, ta­ko što su po­sta­li vla­sni­ci eks­klu­ziv­nih sta­no­va u Pod­go­ri­ci, a ne mo­ra­ju da pla­ća­ju bi­lo ka­kav kre­dit ili iz­mi­re bi­lo ka­kva dru­ga du­go­va­nja pre­ma iz­vr­šnoj vla­sti. Tri am­ba­sa­do­ra, shod­no po­da­ci­ma iz Upra­ve za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re, ni­je­su pri­ja­vi­li bi­lo ka­kve te­re­te ili ogra­ni­če­nja ve­za­no za sta­no­ve ko­je po­sje­du­ju u Pod­go­ri­ci, a gdje su se kao vla­sni­ci upi­sa­li na je­sen ili u lje­to ove go­di­ne.
Šće­pa­no­vić je sa­da stal­ni pred­stav­nik i šef mi­si­je Cr­ne Go­re pri Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma i dru­gim me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma u Že­ne­vi. Lji­lja­na To­ško­vić je am­ba­sa­dor u Polj­skoj, a Mi­lan Be­go­vić u Ru­mu­ni­ji. Njih tro­je su na li­sti jav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­ji­ma je na ve­o­ma po­vo­ljan na­čin stam­be­no pi­ta­nje ri­je­še­no kra­jem apri­la i po­čet­kom ma­ja ove go­di­ne, ka­da je pre­mi­jer bio šef DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić.
U po­da­ci­ma za Šće­pa­no­vi­ća na­vo­di se da je stan od 90 kva­dra­ta, na sed­mom spra­tu, upi­sao 15. no­vem­bra ove go­di­ne. Osnov sti­ca­nja, po ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, je raz­mje­na, a u pi­ta­nju je List ne­po­kret­no­sti 4687, KO Pod­go­ri­ca je­dan. Po­sto­ji, do­du­še, jed­na za­bi­lje­žba spo­ra, ali se ona od­no­si na ra­ni­ji Šće­pa­no­vi­ćev spor sa Uni­ver­zi­te­tom Cr­ne Go­re, ko­ji je po­kre­nut u ja­nu­a­ru pro­šle go­di­ne, dok ne­ma ni­ka­kvih po­da­ta­ka o du­go­va­nju pre­ma Vla­di i dr­ža­vi Cr­noj Go­ri.
Ka­da su u pi­ta­nju ka­ta­star­ski po­da­ci ko­ji se od­no­se na Lji­lja­nu To­ško­vić, ona je vla­snik sta­na od 74 kva­dra­ta na pr­vom spra­tu, a kao osnov sti­ca­nja na­vo­di se ku­po­vi­na.
Vla­da Cr­ne Go­re je pret­hod­no pod po­volj­nim uslo­vi­ma ri­je­ši­la stam­be­no pi­ta­nje su­di­je Ustav­nog su­da Ham­di­je Šar­ki­no­vi­ća ta­ko što je pred­vi­đe­na upla­ta ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne u iz­no­su od 9.986 eura, sa ro­kom do­spi­je­ća 120 mje­se­ci od da­na za­klju­če­nja ugo­vo­ra. To po­tvr­đu­je iz­vod iz ba­ze po­da­ta­ka Upra­ve za ne­kret­ni­ne, za List ne­po­kret­no­sti 4426, ko­ji se, iz­me­đu osta­log, od­no­si na imo­vi­nu Šar­ki­no­vi­ća, su­di­je Ustav­nog su­da od 2013. go­di­ne.
Iz te do­ku­men­ta­ci­je pro­iz­i­la­zi da se dvo­so­ban stan po­vr­ši­ne 73 kva­dra­ta na­la­zi u pri­ze­mlju stam­be­ne zgra­de u Pod­go­ri­ci.
Me­di­ji su ra­ni­je ob­ja­vi­li po­dat­ke iz Vla­de da su sta­no­ve pre­ma od­lu­ka­ma do­ne­se­nim na sjed­ni­ci Vla­de u ma­ju do­bi­li (ili ih ko­ri­ste, pa će ih ste­ći pod pri­vi­le­go­va­nim uslo­vi­ma), u to vri­je­me mi­ni­star prav­de Zo­ran Pa­žin, pre­mi­je­rov sa­vjet­nik Sr­đan Ku­so­vac, mi­ni­star bez port­fe­lja Ma­ri­ja Vu­či­no­vić, pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne Su­ljo Mu­sta­fić, spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Velj­ko Ru­to­vić i pred­sjed­ni­ca Ustav­nog su­da De­san­ka Lo­pi­čić.
Obje­lo­da­nje­no je da je Vla­da do­di­je­li­la sta­no­ve ili kre­di­te pod po­volj­nim uslo­vi­ma i is­tak­nu­tim funk­ci­o­ne­ri­ma DPS-a i i So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD) Ob­ra­du Mi­šu Sta­ni­ši­ću i Mu­be­ri Kur­pe­jo­vić, kao i do­sko­ra­šnjem še­fu Kli­nič­kog cen­tra Ran­ku La­zo­vi­ću.
Ta­ko je dio pri­vi­le­go­va­nih, me­đu ko­ji­ma su bi­li od­re­đe­ni tu­ži­o­ci, su­di­je i mi­ni­stri, ne­po­sred­no pred for­mi­ra­nje vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja, ko­ja je tre­ba­lo da osi­gu­ra uslo­ve za fer i slo­bod­ne iz­bo­re, ri­je­šio stam­be­ne pr­o­ble­me ili se use­li­li u mno­go kom­for­ni­je sta­no­ve. Na če­lu vla­di­ne Ko­mi­si­je za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja je ak­tu­el­ni mi­ni­star od­bra­ne i funk­ci­o­ner DPS-a Pre­drag Bo­ško­vić.M.V.


Be­go­vi­ću stan od 75 kva­dra­ta

Pre­ma Li­stu ne­po­kreto­sti 974 KO Pod­go­ri­ca je­dan, Mi­lan Be­go­vić je vla­snik sta­na od 75 kva­dra­ta na če­tvr­tom spra­tu. Kao osnov sti­ca­nja na­vo­di se ku­po­vi­na, a vla­sni­što je upi­sa­no ove go­di­ne. I za Be­go­vi­ća po­sto­ji po­da­tak o spo­ru sa Uni­verzi­te­tom Cr­ne Go­re, ko­ji je po­kre­nut u ja­nu­a­ru pro­šle go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"