Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-15 EKSKLUZIVNO: NEOBIČNE POSLOVNE VEZE RODITELJA ŠEFA INTERPOLA U PODGORICI I JOVICE VUKOTIĆA
Od vođe „škaljaraca” kupio stan za 11.000
Dejan Đurović i Jovica Vukotić Od vođe „škaljaraca” kupio stan za 11.000 Otac šefa biroa Interpola Dejana Đurovića, Ljubomir, i otac vođe „škaljarskog” klana Veselin Vukotić zaključili su ugovor o prodaji apartmana u zgradi, čiji je Vukotić investitor, na lokaciji Dobrota–Truć Đurović je platio samo 11.000 eura za apartman od 25 kvadrata iako se radi o jednoj od najatraktivnijih lokacija u Crnoj Gori, što znači da ga je kvadrat koštao 440 eura, dok je Vukotić u isto vrijeme drugom licu prodao manji suteren za 9.000
Do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju „Dan” eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je po­ka­zu­je da je Lju­bo­mir Đu­ro­vić, otac še­fa bi­roa In­ter­po­la u Pod­go­ri­ci De­ja­na Đu­ro­vi­ća, po­slov­no sa­ra­đi­vao sa Ve­se­li­nom Vu­ko­ti­ćem, ocem Jo­va­na Jo­vi­ce Vu­ko­ti­ća, ko­ji se u po­li­cij­skim do­ku­men­ti­ma po­mi­nje kao šef kri­mi­nal­nog „ška­ljar­skog” kla­na iz Ko­to­ra. Lju­bo­mir Đu­ro­vić i Ve­se­lin Vu­ko­tić za­klju­či­li su ugo­vor na osno­vu ko­ga je Vu­ko­tić pro­dao Đu­ro­vi­ću apart­man u zgra­di, či­ji je in­ve­sti­tor, na lo­ka­ci­ji Do­bro­ta–Truć, a Đu­ro­vi­će­va svo­ji­na evi­den­ti­ra­na je u po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne.
Za­ni­mlji­vo je da je Lju­bo­mir Đu­ro­vić pla­tio sa­mo 11.000 eura za apart­man od 25 kva­dra­ta, iako se ra­di o jed­noj od naj­a­trak­tiv­ni­jih lo­ka­ci­ja u Cr­noj Go­ri. Pre­ma do­stup­noj do­ku­men­ta­ci­ji, Đu­ro­vić je za kva­drat u Vu­ko­ti­će­voj zgra­di, na „pje­ni od mo­ra”, pla­ćao sve­ga 440 eura.
S dru­ge stra­ne, ka­ta­star­ska do­ku­men­ta­ci­ja po­ka­zu­je da je Vu­ko­tić u isto vri­je­me ka­da je pro­dao apart­man Đu­ro­vi­ću, pro­dao dru­gom li­cu su­te­ren (20 kva­dra­ta) za 9.000 eura. Kva­drat se u ovom di­je­lu Ko­to­ra kre­će oko 1.500 eura, po­seb­no ako se zna da se ra­di o atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji.
Ime Jo­vi­ce Vu­ko­ti­ća če­sto je po­mi­nja­no u broj­nim afe­ra­ma na Cr­no­gor­skom pri­mor­ju, a po­seb­no je u fo­ku­su jav­no­sti na­kon što je u Ko­to­ru ot­po­če­la se­ri­ja kr­va­vih ob­ra­ču­na.
Lju­bo­mir Đu­ro­vić je svo­je­vre­me­no bio is­tak­nu­ti funk­ci­o­ner Op­šti­ne Da­ni­lov­grad. Ima­ju­ći u vi­du ove po­slov­ne ve­ze, po­sta­vlja se pi­ta­nje da li bi ru­ko­vo­di­lac In­ter­po­la u Cr­noj Go­ri mo­gao objek­tiv­no da po­stu­pa u slu­ča­ju da za Vu­ko­ti­ćem bu­de ras­pi­sa­na me­đu­na­rod­na po­tjer­ni­ca.
Iz obim­ne do­ku­men­ta­ci­je, ko­ja je na osno­vu Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma do­sta­vlje­na „Da­nu”, iz Upra­ve za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re o Li­stu ne­po­kret­no­sti 141 KO Do­bro­ta I, po­seb­no se iz­da­va­ja ugo­vor o ku­po­pro­da­ji ne­po­kret­no­sti, za­klju­čen u Ko­to­ru 2003. go­di­ne, iz­me­đu Ve­se­li­na Vu­ko­ti­ća, kao pro­dav­ca, i Lju­bo­mi­ra Đu­ro­vi­ća, iz Da­ni­lov­gra­da, či­ja je adre­sa Ve­le­ta bb. Ovaj ugo­vor je za­klju­čen 25. av­gu­sta 2003. go­di­ne.
– Pro­da­vac, kao vla­snik, pro­da­je dio ne­po­kret­no­sti ko­ja se na­la­zi u KO Do­bro­ta I, obje­kat dva, na ka­ta­star­skoj par­ce­li 2224/1, što u na­ra­vi pred­stva­lja gar­so­nje­ru, (po opi­su po­slov­ni pro­stor) po­vr­ši­ne 25 kvda­ra­ta, evi­den­ti­ran u Li­stu ne­po­kret­no­sti 141 – na­vo­di se u čla­nu je­dan ovog ugo­vo­ra.
Uka­zu­je se i da kup­cu pri­pa­da i te­ra­sa is­pod objek­ta, kao i pra­vo ko­ri­šće­nja par­ki­ra­nja u dvo­ri­štu na­ve­de­nog objek­ta.
– Ugo­vor­ne stra­ne su se do­go­vo­ri­le da ku­po­pro­daj­na ci­je­na za ne­po­kret­nost ko­ja je pred­met ugo­vo­ra iz­no­si 11.000 eura. Ku­po­pro­daj­nu ci­je­nu, iz ovog čla­na ugo­vo­ra, ku­pac je u cje­li­ni is­pla­tio pro­dav­cu, što po­tvr­đu­je svo­jim pot­pi­som na isti – pi­še u do­ku­men­tu ko­ji je evi­den­ti­ran u ko­tor­skom ka­ta­stru.
Na­vo­di se da pro­da­vac do­zvo­lja­va kup­cu da se na­kon pot­pi­sa i ovje­re ugo­vo­ra mo­že uknji­ži­ti u ka­ta­star­sku evi­de­ni­ci­ju KO Do­bro­ta.
– Ugo­vor­ne stra­ne su za­klju­či­le ovaj ugo­vor dra­ge vo­lje, ja­sne su im od­red­be istog, te ga sto­ga sma­tra­ju svo­jim, od­ri­ču se po­bi­ja­nja istog po bi­lo kom osno­vu, i u znak sa­gla­sno­sti svo­je­ruč­no ga pot­pi­su­ju – is­tak­nu­to je u tek­stu ugo­vo­ra.
U evi­den­ci­ji Upra­ve za ne­kret­ni­ne, ugo­vor je za­ve­den pod bro­jem 558/03, a kao da­tum za­vo­đe­nja na­ve­den je 22. sep­tem­bar 2003. go­di­ne.
Sa­mo če­ti­ri da­na ka­sni­je, Pod­ruč­na jed­ni­ca Ko­tor Upra­ve za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re, do­ni­je­la je rje­še­nje o pro­mje­ni vla­sni­štva, gdje obje­kat ko­ji je Đu­ro­vić ku­pio od Vu­ko­ti­ća po­sta­je nje­go­vo vla­sni­štvo.
– Đu­ro­vić Lju­bo­mir iz Da­ni­lov­gra­da pod­nio je za­htjev ovoj slu­žbi ko­jim tra­ži upis pra­va svo­ji­ne na ne­kret­ni­na­ma u KO Do­bro­ta I, a na osno­vu ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji, ovje­re­nog kod Osnov­nog su­da u Ko­to­ru pod bro­jem OV.II 4712/03 od 25. av­gu­sta 2003. go­di­ne – na­ve­de­no je u do­ku­men­tu ko­tor­skog ka­ta­stra.
Na­kon uvi­da u spi­se, ovla­šće­na li­ca iz Upra­ve za ne­kret­ni­ne do­ni­je­la su rje­še­nje da se omo­gu­ći prek­nji­žba i imo­vi­na sa Vu­ko­ti­ća bu­de pre­ve­de­na na Đu­ro­vi­ća.
Pre­ma po­da­ci­ma sa nje­go­vog Lin­ke­din pro­fi­la, u Na­ci­o­nal­nom bi­rou In­ter­po­la Cr­na Go­ra De­jan Đu­ro­vić je od ok­to­bra 2006. go­di­ne. Pri­je to­ga je bio u po­li­cij­skom odje­lje­nju za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
Broj­ni me­di­ji u re­gi­o­nu i ši­re već su pi­sa­li da je rat „ka­vač­kog” i „ška­ljar­skog” kla­na po­čeo kra­jem 2013. go­di­ne ka­da je ne­sta­lo vi­še od 200 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na u Va­len­si­ji u Špa­ni­ji.
Od ta­da je u su­ko­bu ubi­je­no 11 oso­ba (od ko­jih ne­ke i gre­škom), a ra­nje­na su naj­ma­nje če­tvo­ri­ca pri­pad­ni­ka ovih kla­no­va.M.V.


Đu­ro­vić bez od­go­vo­ra

Ru­ko­vo­di­lac bi­roa In­te­r­po­la u Pod­go­ri­ci De­jan Đu­ro­vić ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nje „Da­na” o imo­vi­ni u Ko­to­ru. On, do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta, ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nja po­sla­ta elek­tron­skom po­štom, o to­me da li je on ili ne­ko od naj­bli­žih srod­ni­ka, vla­snik sta­na ili po­slov­nog pro­sto­ra u ko­to­r­skom na­se­lju Do­bro­ta – Truć, kao i da li je to or­ga­ni­ma MUP-a pri­ja­vio, ima­ju­ći u vi­du da Ko­deks po­li­cij­ske eti­ke u čla­nu 11 pred­vi­đa da je „po­li­cij­ski slu­žbe­nik za ko­jeg se vo­di evi­den­ci­ja imo­vi­ne du­žan da pod­ne­se imo­vin­ski kar­ton i u nje­mu na­ve­de tač­ne po­dat­ke”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"