Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-16 TUŽILAŠTVO GODINAMA ŽMURI NA POSLOVNE VEZE PRVE BANKE I ŠEFA MEĐUNARODNE KRIMINALNE GRUPE IVANA PAVLOVIĆA IKERA
Aco davao kredite šefu narko-kartela
Đukanović i Pavlović Aco davao kredite šefu narko-kartela Prva banka Crne Gore odobrila je Pavloviću kredit od 130.000 eura pod vrlo povoljnim uslovima, upravo u vrijeme kada je on predvodio kriminalnu organizaciju koja se bavila švercom kokaina i pranjem novca, što je potvrđeno i sudskom presudom
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo go­di­na­ma žmu­ri na po­slov­ne ve­ze Pr­ve ban­ke Cr­ne Go­re i osu­đe­nog še­fa me­đu­na­rod­ne kri­mi­nal­ne gru­pe iz Ko­to­ra Iva­na Pa­vlo­vi­ća Ike­ra. Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re odo­bri­la je Pa­vlo­vi­ću kre­dit od 130.000 eura pod vr­lo po­volj­nim uslo­vi­ma upra­vo u vri­je­me ka­da je, pre­ma pre­su­di su­da iz Be­o­gra­da, pred­vo­dio or­ga­ni­zo­va­nu kri­mi­nal­nu gru­pu ko­ja se na me­đu­na­rod­nom ni­vou ba­vi­la šver­com ko­ka­i­na.
Na po­slov­ne ve­ze Pa­vlo­vi­ća i Pr­ve ban­ke ne re­a­gu­je ni Upra­va za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma, iako je on pra­vo­sna­žno osu­đen za tr­go­vi­nu dro­gom i stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
U po­da­ci­ma iz Li­sta ne­po­kret­no­sti 1144 KO Do­bro­ta I, ko­ji se od­no­si na Pa­vlo­vi­ća, vi­di se da je za­bi­lje­žen te­ret kre­di­ta, upi­san 14. apri­la 2008. go­di­ne.
– Hi­po­te­ka – upis hi­po­te­ke u iz­no­su od 130.000 eura sa ro­kom do­spi­je­ća do 13. fe­bru­a­ra 2028. go­di­ne na sta­nu u obje­kat pr­vi na ka­ta­star­skoj par­ce­li 279/1,PD18 u ko­rist po­vje­ri­o­ca Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re AD Pod­go­ri­ca a na te­ret du­žni­ka Pa­vlo­vić Iva­na iz Ko­to­ra po ugo­vo­ru o hi­po­te­ci Ov.I.946/2008 od 15. fe­bru­a­ra 2008. go­di­ne – na­vo­di se u ka­ta­star­skom do­ku­men­tu.
Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re, či­ji je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, od ra­ni­je je u fo­ku­su jav­no­sti zbog po­slov­nih ve­za sa li­ci­ma iz svi­je­ta kri­mi­na­la i kon­tro­verz­nim bi­zni­sme­ni­ma. Pr­va ban­ka je mo­ra­la da vra­ti 44 mi­li­o­na eura ko­je je do­bi­la u de­cem­bru 2008. go­di­ne, a ko­je joj je Vla­da ta­da da­la kao kre­dit pod ve­o­ma po­volj­nim uslo­vi­ma – uz ka­mat­nu sto­pu od 2,5 od­sto na tri mje­se­ca, sa mo­guć­no­šću pro­du­žet­ka do go­di­nu da­na. U tom smi­slu, kre­dit Pa­vlo­vi­ću je odo­bren u apri­lu te 2008. go­di­ne, ka­da je Pr­va ban­ka ima­la naj­te­že fi­nan­sij­ske pro­ble­me.
Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du, u ju­nu ove go­di­ne, pra­vo­sna­žno je osu­dio Pa­vlo­vi­ća na de­vet i po go­di­na za­tvo­ra zbog kri­jum­ča­re­nja ko­ka­i­na iz La­tin­ske Ame­ri­ke u za­pad­nu Evro­pu to­kom 2008. i 2009. go­di­ne. Ka­ko je ob­ja­vlje­no na saj­tu su­da, istom od­lu­kom po­tvr­đe­na je i ka­zna od osam go­di­na za­tvo­ra nje­go­vom sa­rad­ni­ku Ve­li­mi­ru Kri­vo­ka­pi­ću, kao i oslo­ba­đa­ju­ća pre­su­da Bra­ni­sla­vu Čo­le­vi­ću.
Zbog bit­ne po­vre­de od­re­da­ba kri­vič­nog po­stup­ka, Ape­la­ci­o­ni sud je uki­nuo pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du i na­lo­žio da se Pa­vlo­vi­ću po­no­vo su­di zbog fal­si­fi­ko­va­nog pa­so­ša, kao i Ra­do­šu Ze­če­vi­ću i Ra­do­ju Ra­du­lo­vi­ću ko­ji su uki­nu­tom pre­su­dom bi­li osu­đe­ni na po če­ti­ri go­di­ne za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne dro­gom.
Pa­vlo­vić je osu­đen zbog or­ga­ni­zo­va­nja kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je to­kom 2008. i 2009. go­di­ne na­ba­vlja­la ko­ka­in u Ar­gen­ti­ni i Bra­zi­lu, ko­ji je za­tim uz po­moć mor­na­ra, ko­je je an­ga­žo­vao na pre­ko­o­ke­an­skim bro­do­vi­ma, pre­vo­žen do lu­ka u Ita­li­ji, Bel­gi­ji i Ho­lan­di­ji. Pre­ma na­vo­di­ma iz sud­ske pre­su­de, dro­gu je u evrop­skim lu­ka­ma pre­u­zi­mao Kri­vo­ka­pić, kao i dru­gi pri­pad­ni­ci gru­pe pro­tiv ko­jih se po­stup­ci vo­de u po­me­nu­tim ze­mlja­ma, a ko­ji su uhap­še­ni u ak­ci­ja­ma spro­ve­de­nim ne­po­sred­no pri­je Pa­vlo­vi­će­vog hap­še­nja 2009. go­di­ne.
Pri­pad­ni­ci po­li­ci­je ove tri ze­mlje ta­da su od­u­ze­li 274 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na, ulič­ne vri­jed­no­sti oko 50 mi­li­o­na eura. Pa­vlo­vić je uhap­šen u ju­lu 2009. go­di­ne, sa­mo tri da­na po­što je is­pod nje­go­vog luk­su­znog vo­zi­la „ma­se­ra­ti” pod­met­nut eks­plo­ziv u ga­ra­ži u cen­tru Be­o­gra­da, ko­ji je ot­kri­la nje­go­va su­pru­ga kad je htje­la da iz­ve­ze auto iz pod­zem­ne ga­ra­že „Pi­o­nir­ski park”. Pa­vlo­vić je ne­du­go za­tim uhap­šen, a pu­šten je iz pri­tvo­ra 2013. go­di­ne po­što je su­du po­lo­žio jem­stvo od 600.000 eura, za od­bra­nu sa slo­bo­de, kao ga­ran­ci­ju pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma da u to­ku po­stup­ka ne­će po­bje­ći.M.V.


Ne­raz­ja­šnjen na­pad

Ivan Pa­vlo­vić je po­čet­kom sep­tem­bra ove go­di­ne do­spio u fo­kus jav­no­sti, ka­da su ga pe­to­ri­ca mo­ma­ka, ko­ji su se la­žno pred­sta­vlja­li kao po­li­caj­ci, pre­tu­kli is­pred spla­va „Ri­ver” u Be­o­gra­du i tom pri­li­kom mu slo­mi­li tri re­bra i ja­go­dič­nu kost.
Me­di­ji su sa­op­šti­li da su mu tom pri­li­kom na­pa­da­či uze­li klju­če­ve od auto­mo­bi­la, sta­na, lič­na do­ku­men­ta, 1.000 eura i oko 20.000 di­na­ra. Po­li­ci­ja je in­ten­ziv­no tra­ga­la za nji­ma, ali is­hod is­tra­ge ni­je obje­lo­da­njen.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"