Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-19 VLADA NAJVIŠE ŠTEDI PREKO GRBAČE SIROTINJE
Sebi smanjili plate osam, a majkama 25 odsto
Sebi smanjili plate osam, a majkama 25 odsto Predlogom Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je juče utvrdila nova vlada, Duška Markovića, naknada za majke koja je do sada bila 336 eura smanjena je na 264, a ona koja je bila 192 na 144 eura Bjelopoljski Opštinski odbor Bošnjačke stranke pozvao je poslanike te i drugih partija u Skupštini Crne Gore da ne podrže predložene izmjene i dopune zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji predviđa smanjenje naknada za majke
N
o­va vla­da Du­ška Mar­ko­vi­ća utvr­di­la je ju­če pred­lo­ge za­ko­na o za­ra­da­ma u jav­nom sek­to­ru i o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti po ko­ji­ma su pla­te jav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma sma­nje­ne za osam od­sto, a na­kna­de maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce 25 pro­cen­ta.
Ka­da je ri­ječ o sma­nje­nju pla­ta funk­ci­o­ne­ri­ma, vi­še je ne­go oči­gled­no da je u pi­ta­nju po­pu­li­stič­ka me­to­da iz­vr­šne vla­sti, jer su za­ra­de no­si­o­ci­ma jav­nih funk­ci­ja po­čet­kom go­di­ne po­ve­ćane za oko 50 od­sto.
Sma­nje­nje za­ra­da za osam od­sto od­no­si se na naj­vi­še dr­žav­ne funk­ci­o­ne­re, njih oko 800 (pre­mi­jer, mi­ni­stri, po­sla­ni­ci, su­di­je, tu­ži­o­ci, po­moć­ni­ci mi­ni­sta­ra, še­fo­vi ka­bi­ne­ta, pred­sjed­nik dr­ža­ve..)
Go­vo­re­ći o sma­nje­nju za­ra­da, pot­pred­sjed­nik Vla­de za eko­nom­sku po­li­ti­ku i fi­nan­sij­ski si­stem (DPS) Mi­lu­tin Si­mo­vić iz­ja­vio je da je pri­rod­no da tre­ba po­ći od se­be, od do­no­si­o­ca od­lu­ka.
– Da­kle, pla­te ne­će bi­ti sma­nje­ne u pro­svje­ti, zdrav­stvu i ta­mo gdje je naj­ta­nje. Re­za­li smo pr­vo se­bi – tvr­di Si­mo­vić.
On je re­kao da su vi­še ne­go si­gur­ni da će na­i­ći na pu­no ra­zu­mi­je­va­nje u od­no­su na tu mje­ru od svih ka­te­go­ri­ja ko­je pri­pa­da­ju tim gru­pa­ma, u svim gra­na­ma vla­sti.
– Mi­slim da taj te­ret mo­ra­mo svi za­jed­no da po­di­je­li­mo i so­li­dar­no da­mo do­pri­nos, uz pu­nu po­ru­ku ra­zu­mi­je­va­nja – re­kao je Si­mo­vić.
Do­dao je da su pred­lo­ži­li ko­rek­ci­ju vi­si­ne na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce.
– Ovim pred­lo­gom, na­kna­da ko­ja je do sa­da bi­la 336 eura sma­nju­je se na 264, a ona ko­ja je bi­la 192 sma­nju­je na 144 eura – ka­zao je Si­mo­vić.
Si­mo­vić je re­kao da Vla­da ni­je pri­stu­pi­la uki­da­nju tih na­kna­da „ka­ko su to bi­la oče­ki­va­nja i na­ja­ve di­je­la jav­no­sti, bez ob­zi­ra na ra­ni­je is­ka­za­ne sta­vo­ve o tom za­ko­nu”.
– Već je pred­lo­ži­la ova­kvu mje­ru, ko­ja tre­ba ove na­kna­de da uči­ni odr­ži­vim do ko­nač­nog re­gu­li­sa­nja ovih pra­va, u ci­lju ve­će pra­ved­no­sti, eli­mi­na­ci­je dis­kri­mi­na­ci­je i ne­ga­tiv­nih uti­ca­ja na tr­ži­šte – iz­ja­vio je Si­mo­vić.
Li­der Rad­nič­ke par­ti­je Jan­ko Vu­či­nić po­ru­čio je Mi­lu­ti­nu Si­mo­vi­ću da ni­je tač­na nje­go­va tvrd­nja da svi gra­đa­ni so­li­dar­no uče­stvu­ju u pod­no­še­nju te­re­ta za šted­nju.
– Na­kna­de za maj­ke su sma­nje­ne u ve­ćem iz­no­su ne­go pla­te funk­ci­o­ne­ri­ma. Me­đu­tim, ni­šta se dru­go ni­je mo­glo ni oče­ki­va­ti od Vla­de u ko­joj glav­nu ri­ječ ima DPS, ne­go da na­pra­vi ko­rak u ko­jem će bi­ti ošte­će­ni oni ko­ji naj­ma­nje ima­ju. Mi­ni­stri će na­ći ka­sni­je mo­guć­nost da pre­ko ra­znih ti­je­la vi­še­stru­ko to sma­nje­nje na­dok­na­de, ta­ko da se i ovaj put te­ret šted­nje pre­no­si na one ko­ji naj­ma­nje ima­ju. Ovo je tek po­če­tak. I da­lje oče­ku­je­mo na­me­te na naj­si­ro­ma­šni­je. Ova­kvim po­stup­ci­ma vla­da Du­ška Mar­ko­vi­ća gu­ra lju­de na uli­cu. Je­di­ni od­go­vor na ova­kav po­stu­pak iz­vr­šne vla­sti je upra­vo iz­la­zak na uli­cu jer oni ne za­slu­žu­ju man­dat ko­ji ni­je­su do­bi­li od gra­đa­na. Ova­kvo sta­nje je neo­dr­ži­vo i ne mo­že se od onih ko­ji je­dva pre­ži­vlja­va­ju uzi­ma­ti i na­do­mje­šta­ti ne­do­sta­ci u bu­dže­tu. Od vla­sni­ka krup­nog ka­pi­ta­la tre­ba uzi­ma­ti, a ne od si­ro­ti­nje – po­ru­čio je u iz­ja­vi za „Dan” Vu­či­nić.
Ova­kav po­tez Vla­de pot­pu­no je oče­ki­van za funk­ci­o­ne­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća. Aba­zo­vić je u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao da se ra­di o neo­r­gi­nal­nom po­te­zu no­ve iz­vr­šne vla­sti.
– Za­kon o po­ve­ća­nju za­ra­da u jav­nom sek­to­ru do­ni­je­li su ka­ko bi im po­slu­žio u iz­bor­ne svr­he. Ovaj pro­pis je kraj­nje ne­pra­ve­dan pre­ma ogrom­nom bro­ju gra­đa­na Cr­ne Go­re ko­ji ni­je­su funk­ci­o­ne­ri. Mi smo bi­li pro­tiv to­ga i go­vo­ri­li smo da će za­kon mo­ra­ti da se mi­je­nja – is­ta­kao je Aba­zo­vić, poručujući da je katastrofalna vladina odluku o umanjenju naknada za majke.
Ko­men­ta­ri­šu­ći vla­di­ne od­lu­ke, pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra Rad­nič­ke par­ti­je Pod­go­ri­ca Ra­do­van To­ško­vić ka­zao je da je to sra­man po­tez no­ve iz­vr­šne vla­sti.
– Po­što su se­bi enorm­no po­ve­ća­li pla­te, sa­da po­ku­ša­va­ju bi­ti du­še­bri­žni­ci. Gra­đa­ne sta­vlja­ju u du­žnič­ko rop­stvo. Ova vlast je dr­ža­vu uni­šti­la. Nji­hov si­stem vri­jed­no­sti je pro­da­va­nje na­ci­o­nal­nih do­ba­ra. Mi po­sta­je­mo stran­ci u sop­stve­noj ze­mlji. Pro­da­je­mo na­ci­o­nal­na do­bra da bi sa­ni­ra­li jav­nu po­tro­šnju – ka­zao je u iz­ja­vi za „Dan” To­ško­vić.
M.M.K. – M.S.

Skup­šti­na da ospo­ri pred­log

Pred­sjed­ni­ca Udru­že­nja Ro­di­te­lji Kri­sti­na Mi­ha­i­lo­vić oče­ku­je da Skup­šti­na ne­će usvo­ji­ti iz­mje­ne za­ko­na, po ko­ji­ma se maj­ka­ma sma­nju­ju na­kna­de.
– Ovo je ja­ko lo­ša in­for­ma­ci­ja pred no­vo­go­di­šnje pra­zni­ke i ko­ja mo­že ugro­zi­ti eg­zi­sten­ci­ju ne­kih po­ro­di­ca ko­je su mo­žda tek sa­da sta­le na no­ge. Ne­pri­hva­tlji­vo je da se sa­mo na­kon go­di­nu ova­ko dra­stič­no sma­nji iz­nos na­kna­da. Pi­tam se da li ovo že­le da pra­ve no­ve so­ci­jal­ne slu­ča­je­ve i no­vo so­ci­jal­no da­va­nje za one že­ne ko­je su da­le ot­ka­ze da bi do­bi­le na­kna­du. Iskre­no se na­dam da Skup­šti­na ovo ne­će do­zvo­li­ti – ka­za­la je za „Dan” Mi­ha­i­lo­vić.

Ovo je sa­mo po­če­tak

U Al­ter­na­ti­vi Cr­ne Go­re na­vo­de da ni­je­su iz­ne­na­đe­ni pred­lo­gom Vla­de, jer su oni pri­je iz­bo­ra pred­vi­dje­li sma­nji­va­nje na­kna­da za maj­ke, pla­ta, kao i so­ci­jal­nih da­va­nja.
– Ni­smo bi­li vi­do­vi­ti ne­go je bi­lo jed­no­stav­no lo­gič­no da će se to de­si­ti jer nam je si­stem u pot­pu­no­sti neo­dr­živ. DPS je sa­mo če­kao da se za­vr­še iz­bo­ri i sa­da su kre­nu­li. Do kra­ja sle­de­će na­red­ne go­di­ne mo­že­mo oče­ki­va­ti da se na­kna­de maj­ka­ma sma­nje za još ba­rem 100 eura. Na­rav­no funk­ci­o­ne­ri­ma će se pla­te za­dr­ža­ti na vi­so­kom ni­vou – oci­je­nio je Ve­sko Pe­jak.
On na­vo­di da će ova­kvu na­mje­ru Vla­de, ko­ja je i ra­ni­je sa­op­šte­na, ri­jet­ki kri­ti­ko­va­ti.
– Jed­no­stav­no ve­li­kom di­je­lu opo­zi­ci­je pri­vi­le­gi­je su ga­ran­to­va­ne i ne­ma po­tre­be da se bri­nu. Mi­lo Đu­ka­no­vić dr­ži si­tim ne­pri­ja­te­lje i on i nje­gov re­žim ni­je­su ugro­že­ni – re­kao je za „Dan” Pe­jak.

Že­ne su
pre­va­re­ne

Pre­ma ri­je­či­ma Li­di­je Pe­jo­vić iz Uni­je slo­bod­nih sin­di­ka­ta (USS) vla­din pred­log da se sma­nje na­kna­de maj­ka­ma je ne­do­pu­stiv.
– Ovo je ne­pri­hva­tlji­vo. Sma­nji­va­ti na­kna­de za ova­ko ve­li­ke iz­no­se i pra­vi­ti ova­ko ra­di­kal­ne re­zo­ve je ne­mo­gu­će. Pi­tam se za­što sva­kog pu­ta ka­da za­fa­li nov­ca u bu­dže­tu on se pu­nu ta­ko što se us­kra­te ne­ka da­va­nja na­ro­du. Ovo je i ne­do­pu­sti­vo jer su mno­ge maj­ke pre­va­re­ne, jer vje­ro­vat­no ne bi ni pri­sta­le da da­ju ot­kaz zbog na­kna­de pod ovim uslo­vi­ma ko­je sa­da Vla­da na­me­će. Na­dam se da im ova­kav pred­log Skup­šti­na ne­će usvo­ji­ti jer bi to bi­lo na šte­tu ve­li­kog bro­ja gra­đa­na – iz­ja­vi­la je za „Dan” Pe­jo­vi­će­va.

Gra­đa­ni za­bri­nu­ti

Bje­lo­polj­ski Op­štin­ski od­bor Bo­šnjač­ke stran­ke po­zvao je po­sla­ni­ke te i dru­gih par­ti­ja u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re da ne po­dr­že pred­lo­že­ne iz­mje­ne i do­pu­ne za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, po ko­me se sma­nju­ju na­kna­de za maj­ke.
– Na­kon ob­ja­vlje­nje in­for­ma­ci­je Vla­de Cr­ne Go­re o po­me­nu­tom pred­lo­gu za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, čla­no­vi Op­štin­skog od­bo­ra pri­mi­li su ve­li­ki broj po­zi­va za­bri­nu­tih gra­đa­na po­vo­dom na­ve­de­ne od­lu­ke Vla­de, te s to­ga po­zi­va­mo po­sla­ni­ke Bo­šnjač­ke stran­ke i ape­lu­je­mo na sve dru­ge po­sla­ni­ke u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re da ne po­dr­že pred­lo­že­ne iz­mje­ne i do­pu­ne za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti. Na­po­mi­nje­mo da su ko­a­u­to­ri za­ko­na o na­dok­na­da­ma maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce po­sla­ni­ci Bo­šnjač­ke stran­ke – na­vo­di se u sa­op­šte­nju bje­lo­polj­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke.
Do­da­ju da s ob­zi­rom da po­me­nu­ta od­lu­ka naj­vi­še po­ga­đa maj­ke sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re, ko­je su so­ci­jal­no naj­u­gro­že­ni­je, sma­tra­ju ne­lo­gič­nom od­lu­ku da se jav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma za­ra­de uma­nje za osam, a maj­ka­ma pre­ko 20 od­sto.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"