Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-22 ODLUKA VLADE USKORO PRED USTAVNIM SUDOM
Naknade za majke smanjene neustavno
Sa ranijeg protesta majki u Podgorici Naknade za majke smanjene neustavno Snežana Jonica je izjavila da je neustavno retroaktivno dejstvo odluke o smanjenju naknada za majke koje su dobile rješenja po važećem zakonu Majke iz Rožaja će početi proteste u petak, koji će trajati dok se vladina odluka o smanjenju naknada za majke ne poništi
Maj­ke iz Ro­ža­ja ko­je su ostva­ri­le pra­vo na na­dok­na­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce or­ga­ni­zo­va­će u pe­tak, u 13 sa­ti, pro­test is­pred zgra­de ro­žaj­ske op­šti­ne zbog od­lu­ke Vla­de Cr­ne Go­re o sma­nje­nju na­kna­da za 25 od­sto. One su na­ja­vi­le da će na­kon to­ga najvjerovatnije or­ga­ni­zo­va­ti pro­te­ste is­pred zgra­de Vla­de u Pod­go­ri­ci.
S druge strane, funkcioner Socijalističke narodne partije (SNP) Snežana Jonica upozorila je da je neustavno smanjenje naknada za majke.
S obzirom na očigledno kršenje propisa, u narednom periodu mogu se očekivati inicijative Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Predloga zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojim je predviđeno smanjenje naknada za majke.
- Re­tro­ak­tiv­no dej­stvo od­lu­ke o sma­nje­nju na­kna­da za maj­ke ko­je su do­bi­le rje­še­nja po va­že­ćem Za­ko­nu o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti ne­u­stav­no je, upo­zo­ri­la je funk­ci­o­ner So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) Sne­ža­na Jo­ni­ca. Jo­ni­ca je uka­za­la da je čla­nom 147 Usta­va pro­pi­sa­no da za­kon i dru­gi pro­pis ne mo­gu ima­ti po­vrat­no dej­stvo.
– Vla­di­nim pred­lo­gom sma­nje­nja na­kna­da za maj­ke kroz iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti pred­lo­že­no je da že­ne ko­je su već ostva­ri­le na­ve­de­no pra­vo i ko­ji­ma su do­ni­je­ta rje­še­nja u skla­du sa va­že­ćim za­ko­nom do­bi­ju na­kon usva­ja­nja no­va rje­še­nja ko­ji­ma im se od­u­zi­ma, od­no­sno sma­nju­je po za­ko­nu ste­če­no pra­vo re­tro­ak­tiv­no, jer se do­bi­je­na rje­še­nja za­mje­nju­ju no­vim sa ma­njim iz­no­som. Ustav to za­bra­nju­je – ob­ja­vi­la je Jo­ni­ca na svom fej­sbuk na­lo­gu.
Ona je uka­za­la da se po­stup­ci za­po­če­ti i za­vr­še­ni po sta­rom za­ko­nu i do­ni­je­ta rje­še­nja ko­ja su po­sta­la ko­nač­na ne mo­gu mi­je­nja­ti no­vim za­ko­nom i u nji­ma sma­nji­va­ti iz­no­si po no­vom za­ko­nu.
– Iz­u­ze­tak je kad se utvr­di jav­ni in­te­res, ali u tom slu­ča­ju obra­zlo­že­nje za­ko­na po čla­nu 130 po­slov­ni­ka mo­ra da sa­dr­ži jav­ni in­te­res zbog ko­jeg je pred­lo­že­no po­vrat­no dej­stvo, ko­je ovaj za­kon ne sa­dr­ži. U obra­zlo­že­nju za­ko­na ci­lja­no je iz­bjeg­nu­to po­mi­nja­nje da je u za­ko­nu pred­vi­đe­na re­tro­ak­tiv­nost, ka­ko bi se iz­bje­glo i utvr­đi­va­nje i obra­zla­ga­nje jav­nog in­te­re­sa – uka­za­la je Jo­ni­ca.
Na­ve­la je član 145 po­slov­ni­ka da će se, ako pred­log za­ko­na sa­dr­ži od­red­be ko­ji­ma se pred­la­že po­vrat­no dej­stvo, Skup­šti­na po­seb­no iz­ja­sni­ti da li za to po­vrat­no dej­stvo po­sto­ji jav­ni in­te­res.
– Vri­je­me je da vi­di­mo ko i ka­ko u ovoj dr­ža­vi utvr­đu­je jav­ni in­tres. Na­po­me­na za one ko­ji se igra­ju ste­če­nim pra­vi­ma gra­đa­na: ste­če­na pra­va, su­bjek­tiv­na pra­va za ko­ja se sma­tra da ne mo­gu bi­ti de­ro­gi­ra­na, ogra­ni­če­na ili osta­vlje­na bez prav­ne za­šti­te. Te­o­ri­ja ste­če­no­ga pra­va iz­raz je na­sto­ja­nja da se osi­gu­ra pri­mje­na na­če­la pra­vič­no­sti, na­če­la za­ko­ni­to­sti, te po­seb­no na­če­la prav­ne si­gur­no­sti. Sto­ga je prak­tič­no zna­če­nje poj­ma ste­če­nih pra­va naj­sna­žni­je iz­ra­že­no kod pro­ble­ma re­tro­ak­tiv­no­ga va­že­nja prav­ne nor­me. Pre­ma te­o­ri­ji ste­če­nih pra­va, re­tro­ak­tiv­no va­že­nje prav­ne nor­me, i kad se kao iz­u­ze­tak do­pu­šta, ne smi­je di­ra­ti u ste­če­na pra­va, od­no­sno ne smi­je ogra­ni­ča­va­ti ili de­ro­gi­ra­ti su­bjek­tiv­na pra­va ste­če­na po pri­je va­že­ćoj nor­mi – upo­zo­ri­la je ona.
Vla­da je u ne­dje­lju utvr­di­la pred­lo­ge za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma za­ko­na o za­ra­da­ma u jav­nom sek­to­ru i o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, ko­ji­ma je pred­vi­đe­no sma­nje­nje pla­ta fun­ci­o­ne­ri­ma za sa­mo osam, a maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce uma­nje­nje pri­ma­nja za čak 25 pro­ce­na­ta.
U ime or­ga­ni­za­to­ra pro­te­sta u Ro­ža­ja­ma Va­svi­ja Ko­šu­ta je po­zva­la sve že­ne ko­je pri­ma­ju na­dok­na­de da do­đu u pe­tak is­pred zgra­de ro­žaj­ske op­šti­ne ka­ko bi uka­za­le na po­gub­nost vla­di­ne mje­re ko­jom bi se, ka­ko sma­tra, do te­me­lja ugro­zio ži­vot­ni stan­dard broj­nih ro­žaj­skih po­ro­di­ca „ko­ji je i ina­če ugro­žen”.
– Sma­nji­va­njem na­dok­na­de pre­kr­ši­li bi va­že­ći Za­kon o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­ti­ti, ko­ji je iz­gla­sa­la Skup­šti­na Cr­ne Go­re, a u ko­jem je ja­sno na­ve­den iz­nos na­dok­na­de za maj­ke. Po­zi­va­mo po­sla­ni­ke u Skup­šti­ni, na­ro­či­to one iz Bo­šnjač­ke stran­ke – Er­vi­na Ibra­hi­mo­vi­ća i Ne­dža­da Dre­še­vi­ća, da ne gla­sa­ju za sma­nje­nje na­dok­na­de za maj­ke, jer bi ti­me po­ka­za­li da su pro­tiv maj­ki, od­no­sno pro­tiv nji­ho­vih po­ro­di­ca či­ji je so­ci­jal­ni sta­tut ni­zak. Vje­ru­je­mo da će ovi po­sla­ni­ci po­dr­ža­ti stav Op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke Bi­je­lo Po­lje i da ne­će gla­sa­ti pro­tiv 5.000 maj­ki Bo­šnja­ki­nja sa sje­ve­ra, te da ne­će jav­no po­ka­za­ti da su pro­tiv svo­jih su­na­rod­ni­ca – iz­ja­vi­la je Ko­šu­ta.
Na­gla­si­la je da bi iz­gla­sa­va­nje sma­nje­nja na­dok­na­da bio naj­ve­ći udar na Ro­ža­je i maj­ke iz te op­šti­ne.
– Po­zi­va­mo sve su­gra­đa­ne i pred­stav­ni­ke po­li­tič­kih par­ti­ja ko­ji su gla­sa­li u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re za ovaj za­kon, kao i pred­stav­ni­ke NVO, da se pri­dru­že na­šem pro­te­stu. Ovaj pro­test će bi­ti sa­mo opo­me­na Vla­di, a na sa­mom pro­test­nom sku­pu od­lu­či­će­mo o pro­te­stu pred Vla­dom, jer mi ne­će­mo od­u­sta­ti od pro­te­sta sve dok se ne od­u­sta­ne od na­mje­re da nam se sma­nje na­dok­na­de. Da u Vla­di ni­je­su po­sve­će­ni si­ro­ti­nji go­vo­ri pro­ce­nat sma­nje­nja na­dok­na­da maj­ka­ma ko­je su ve­ći­nom so­ci­jal­no ugro­že­ne, dok funk­ci­o­ne­ri­ma pla­ni­ra­ju uma­nje­nje za­ra­da za sa­mo osam pro­ce­na­ta. Da su pla­ni­ra­li su­prot­no, mi bi­smo se ne­ka­ko po­mi­ri­le sa uma­nje­njem za tih osam pro­ce­na­ta, ali ne i sa 17 pro­ce­na­ta vi­še u od­no­su na dr­žav­ne funk­ci­o­ne­re ko­ji iona­ko ima­ju vi­so­ke za­ra­de i ne ku­bu­re sa si­ro­ma­štvom sa ko­jim je su­o­čen ve­li­ki broj maj­ki – ka­za­la je Ko­šu­ta.
Do­da­la je da uko­li­ko sve maj­ke ne do­đu na pro­test, po­ka­za­će da po­dr­ža­va­ju pred­log za sma­nje­nje na­kna­da.
– Uko­li­ko maj­ke, sve do jed­ne, ne bu­du pri­su­stvo­va­le pro­te­stu, uvje­re­ne smo da će Vla­da oti­ći ko­rak da­lje u na­mje­ri da pot­pu­no uki­ne na­dok­na­de za maj­ke. Za­to ape­lu­je­mo na sve maj­ke da do­đu na pro­test, a po­zi­va­mo i že­ne iz osta­lih op­šti­na sa sje­ve­ra da se ne pla­še, već da or­ga­ni­zu­ju pro­te­ste i ta­ko od­bra­ne svo­ja za­kon­ska pra­va – za­klju­ču­je Ko­šu­ta. Ro­žaj­ski Op­štin­ski od­bor Li­be­ral­ne par­ti­je ape­lo­vao je na po­sla­ni­ke u Skup­šti­ni da ne po­dr­že pred­log o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, ko­jim se pred­vi­đa sma­nje­nje na­dok­na­da.
– Ta­kvu od­lu­ku sma­tra­će­mo sram­nom jer se njo­me uki­da­ju na­dok­na­de za ko­je su gla­sa­li po­sla­ni­ci u Skup­šti­ni. Ne­po­šte­no je da ne­ko ima mno­go, a ne­ko da ne­ma ni­šta, jer ima mno­go fa­mi­li­ja ko­je ne­ma­ju ni naj­o­snov­ni­je uslo­ve za ži­vot – na­vo­di se u sa­op­šte­nju pred­sjed­ni­ka OO LP-a Mu­ne­ve­ra Ba­lo­te.A.O - V.Ra.


Stra­šni­je od dr­žav­nog uda­ra

Pred­sjed­ni­ca Mre­že že­na Po­kret za pro­mje­ne Bi­je­lo Po­lje Zo­ri­ca La­ban sa­op­šti­la je da su za­bri­nu­ti zbog te­ške eko­nom­ske si­tu­a­ci­je u ko­joj se na­la­ze gra­đa­ni, po­go­to­vo sta­nov­ni­ci sje­ve­ra.
– Naj­no­vi­ja od­lu­ka Vla­de Cr­ne Go­re da sma­nji na­kna­de maj­ka­ma i uda­ri po naj­a­ra­nji­vi­jim gru­pa­ma sta­nov­ni­štva stra­šni­ja je od dr­žav­nog uda­ra. Umje­sto da se­bi sma­nje pla­te, da se od­rek­nu luk­su­za, sma­nje tro­ško­ve za go­ri­vo, put­ne tro­ško­ve, te­le­fon­ske ra­ču­ne i slič­no, oni sma­nju­ju na­kna­de maj­ka­ma. Da ap­surd bu­de ve­ći, iz Bo­šnjač­ke stran­ke iz Bi­je­log Po­lja osu­đu­ju taj čin Vla­de Cr­ne Go­re, a pri­tom ne že­le da ka­žu da je Ke­mal Pu­ri­šić, mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, pot­pred­sjed­nik Bo­šnjač­ke stran­ke i mi­ni­star iz nji­ho­vih re­do­va. Umje­sto što osu­đu­ju od­lu­ku Vla­de Cr­ne Go­re o sma­nje­nju na­kna­da maj­ka­ma, ozbilj­ni­je bi bi­lo da op­tu­že i lič­no pro­zo­vu Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća – mi­ni­stra ko­ji je do­nio i u Vla­di po­dr­žao ovu od­lu­ku – is­ta­kla je La­ban.
M.N.


Nu­de prav­nu za­šti­tu

Prav­ni tim Par­ti­je pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i re­sti­tu­ci­je (PIR) bes­plat­no će za­stu­pa­ti ošte­će­ne maj­ke ko­je su ostva­ri­le pra­vo na do­ži­vot­nu na­kna­du, a ko­ji­ma se one sma­nju­ju od­lu­kom Vla­de, od­lu­či­lo je pred­sjed­ni­štvo te par­ti­je. Oni su uka­za­li da broj­ne po­ro­di­ce ži­ve od tih na­kna­da maj­ka­ma, te da za gra­đa­ne ta­kva od­lu­ka Vla­de ni­je ni­ka­kvo iz­ne­na­đe­nje.
– Gra­đa­ni su iz­gu­bi­li po­vje­re­nje u in­sti­tu­ci­je si­ste­ma, pa za mno­ge ovo i ni­je ne­ko iz­ne­na­đe­nje, čak oče­ku­ju i još re­strik­tiv­ni­je mje­re. Pen­zi­o­ne­ri su sa pra­vom za­bri­nu­ti, jer je ra­ni­ji mi­ni­star fi­nan­si­ja na­go­vi­je­stio u ci­lju fi­nan­sij­ske kon­so­li­da­ci­je i sma­nje­nje pen­zi­ja, što bi za mno­ge pen­zi­o­ne­re i po­ro­di­ce bi­lo ubi­tač­no. Raz­o­ča­ra­va­ju­ća je od­lu­ka Vla­de da pra­vi re­zo­ve, re­strik­ci­je i ušte­de na ra­čun naj­si­ro­ma­šni­jih gra­đa­na Cr­ne Go­re, ko­ji je­dva sa­sta­vlja­ju kraj sa kra­jem – ka­zao je ge­ne­ral­ni se­kre­tar PIR-a Ra­di­sav Ko­rać.
On je pod­sje­tio da je Vla­da ne­dav­nim za­ko­ni­ma i od­lu­ka­ma funk­ci­o­ne­ri­ma i slu­žbe­ni­ci­ma po­ve­ća­la pla­te i do 70 od­sto, te da ih sa­da se­bi sma­nju­je „za sim­bo­lič­nih osam od­sto, a maj­ka­ma sma­nju­je i ona­ko ma­le iz­no­se za 25 od­sto“.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"