Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-23 EKSKLUZIVNO: VIDEO-SNIMCI PODZEMNOG OBJEKTA U KOTORU ZA KOJI SE SUMNJA DA JE JEDNO OD SKLONIŠTA KRIMINALACA NAKON KRVAVIH OBRAČUNA
Pored kuće vođe klana skrovište 15 metara ispod zemlje
Građani snimili ono što policija mjesecima ne može da otkrije Pored kuće vođe klana skrovište 15 metara ispod zemlje Ekskluzivne snimke „Dan” objavljuje na sajtu našeg lista www.dan.co.me Sklonište se nalazi u blizini kuće Radoja Zvicera, a poklopac od ulaza u podzemni objekat koji je ukopan petnaestak metara, maskiran je tako da izgleda kao kanalizacioni šaht Na snimcima se vidi da se u skrovištu još uvijek nalaze ćebad, torbe, majica i drugi predmeti na kojima bi mogli biti DNK tragovi
U bli­zi­ni ku­će Ko­to­ra­ni­na Ra­do­ja Zvi­ce­ra, ko­ji slo­vi kao je­dan od vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, na­la­zi se skri­ve­no sklo­ni­šte, ko­je bi mo­glo bi­ti je­dan od „šte­ko­va” osum­nji­če­nih za naj­te­ža kri­vič­nih dje­la, po­ka­zu­je vi­deo-sni­mak do­sta­vljen re­dak­ci­ji „Da­na”. Ra­di se o objek­tu do­bro skri­ve­nom u obli­žnjoj šu­mi. Ulaz je ma­ski­ran la­žnom šah­tom ko­ja je pre­kri­ve­na tra­vom i li­šćem, kao da se ra­di o ka­na­li­za­ci­o­nom otvo­ru. Na snim­ci­ma se vi­di ka­ko ne­ko­li­ko mla­di­ća ula­zi u skro­vi­šte uko­pa­no 15 me­ta­ra is­pod ze­mlje. Ka­da su po­mje­ri­li po­klo­pac vi­dje­le su se ste­pe­ni­ce, a unu­tra pod­zem­ni hod­ni­ci. Iz hod­ni­ka se ula­zi u pro­sto­ri­ju u ko­joj se vi­de će­be, jak­na i dru­ge stva­ri. Ta či­nje­ni­ca do­ka­zu­je da je sklo­ni­šte i da­lje u funk­ci­ji i da je vje­ro­vat­no po­slu­ži­lo ne­kim od kri­mi­na­la­ca na­kon kr­va­vih ob­ra­ču­na iz­me­đu ko­tor­skih kla­no­va.
S ob­zi­rom na to da se sve ove stva­ri još na­la­ze u objek­tu ja­sno je da ga po­li­ci­ja ni­je ot­kri­la, jer bi u su­prot­nom pred­me­ti bi­li iz­u­ze­ti zbog DNK ana­li­za.
Gra­đa­ni su u bli­zi­ni sklo­ni­šta vi­đa­li ne­po­zna­te lju­de za ko­je pret­po­sta­vlja­ju da su obez­bje­đi­va­li pod­zem­ni obje­kat ko­ji da­ti­ra još iz do­ba biv­še SFRJ. Ovaj štek za kri­mi­nal­ce na­la­zi se na po­god­noj lo­ka­ci­ji po­što je bli­zu i šu­mi­ca.
Po­li­ci­ja je u vi­še na­vra­ta pre­tre­sa­la objek­te ko­je ko­ri­sti Zvi­cer i o to­me oba­vje­šta­va­la jav­nost, ali im je ovaj oči­gled­no pro­ma­kao. Pri­je tri mje­se­ca pri­pad­ni­ci Po­seb­ne je­di­ni­ce izvršili su pre­tre­se u ku­ća­ma, auto­mo­bi­li­ma i dru­gim objek­ti­ma ko­je ko­ri­ste bez­bjed­no­sno-in­te­re­sant­ne oso­be Ra­do­je Zvi­cer, Slo­bo­dan Ka­šće­lan, Dra­gan i Pre­drag Kne­že­vić, Sr­đan i Bo­ri­slav Ju­ri­še­vić i Igor i Alek­san­dar Đu­ri­šić.
Ta ak­ci­ja je, ka­ko je sa­op­šte­no iz po­li­ci­je, iz­ve­de­na u ci­lju ra­svje­tlja­va­nja vi­še kri­vič­nih dje­la ubi­sta­va po­či­nje­nih u Ko­to­ru, u Bu­dvi, Ba­ru, Pod­go­ri­ci, No­vom Sa­du i u Be­o­gra­du. Pri­ba­vlje­na je na­red­ba od is­tra­žnog su­di­je Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, a on­da se u naj­ve­ćoj taj­no­sti kre­nu­lo u pre­tre­se, i to na dva lo­ka­li­te­ta - Ka­vač i Vi­di­ko­vac. Ta­da ovaj pod­zem­ni pro­laz ni­je ot­kri­ven.
U iz­vršenim pre­tre­si­ma ta­da su pro­na­đe­ni i iz­u­ze­ti pred­me­ti ko­ji su bi­li upu­će­ni na da­lje vje­šta­če­nje, a to su dva pan­ci­ra, vi­še mo­bil­nih te­le­fon­skih ure­đa­ja i SIM kar­ti­ca, gar­de­ro­ba, teh­nič­ki ure­đaj ta­ko­zva­ni „dron”, teh­nič­ki ure­đaj ome­tač te­le­fon­skih sig­na­la, ruč­na ra­dio-ve­za i dru­gi teh­nič­ki ure­đa­ji za audio-vi­zu­el­no sni­ma­nje.
Ob­ra­čun ko­tor­skih kla­no­ca, „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog”, po­čeo je ka­da je u Špa­ni­ji pro­šle go­di­ne ne­sta­la ve­ća ko­li­či­na ko­ka­i­na. Pri­pad­ni­ci ka­vač­ke kri­mi­nal­ne gru­pe, na­vod­no su tra­ži­li od Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća da im is­pla­ti mi­li­on­ski iz­nos za šte­tu ko­ju su pre­tr­pje­li. Po­što je Đu­rič­ko­vić od­bio da im is­pla­ti taj no­vac, po­čeo je ob­ra­čun unu­tar kla­no­va.
Pr­vo je u fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne u Pod­go­ri­ci u va­zduh dig­nut auto­mo­bil Mi­la­na Vu­jo­ti­ća, ko­ji se po­ve­zu­je sa Jo­vi­com Vu­ko­ti­ćem, a iste ve­če­ri je u Be­o­gra­du li­kvi­di­ran Go­ran Ra­do­man sa Ce­ti­nja, ko­ji je pri­je ne­stan­ka ko­ka­i­na u Špa­ni­ji bio u do­brim od­no­si­ma sa ne­kim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma u Ko­to­ru. Ubr­zo na­kon tih do­ga­đa­ja, Vu­jo­tić je na­pu­stio Cr­nu Go­ru i ne­ma in­for­ma­ci­ja da se u me­đu­vre­me­nu vra­tio. Po­tom je u apri­lu u Bu­dvi li­kvi­di­ran Sa­ša Mar­ko­vić. Ne­ko­li­ko ne­dje­lja ka­sni­je, po­li­ci­ja je uhap­si­la Gre­go­ri­ja Fe­ra­ri­sa i Alek­san­dra Mar­ko­vi­ća, ko­ji su osum­nji­če­ni za pla­ni­ra­nje aten­ta­ta na Đu­rič­ko­vi­ća. Pod­go­ri­ča­nin Sr­đan Vla­ho­vić (28) ko­ji je, pre­ma po­li­cij­skim in­for­ma­ci­ja­ma bio bli­zak jed­nom od dva ko­tor­ska kri­mi­nal­na kla­na, jed­na je od po­sled­njih žr­ta­va ko­ja je bi­la bli­ska „ka­vač­kom kla­nu”. Na­kon nje­go­ve li­kvi­da­ci­je usli­je­di­la je se­ri­ja ubi­sta­va gdje su žr­tve bi­li pri­pad­ni­ci „ška­ljar­skog kla­na”.
M.V.RAK­ČE­VIĆ


Po­tra­ži­van zbog dvo­stru­kog ubi­stva

Ko­tor­ska po­li­ci­ja pri­ve­la je ra­ni­je vi­še čla­no­va „ka­vač­kog kla­na” u okvi­ru is­tra­ge o ubi­stvu Go­ra­na Bi­sku­po­vi­ća i Mi­lo­ša Bo­šnja­ka. Slo­bo­dan Ka­šće­lan ni­je sa­slu­šan jer je bio bo­le­stan, dok se Zvi­cer u tom mo­men­tu ni­je na­la­zio u Cr­noj Go­ri. Svi pri­ve­de­ni su na­kon sa­slu­ša­nja pu­šte­ni na slo­bo­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"