Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-17 ĐUKANOVIĆ TRAŽI OTKRIVANJE NALOGODAVACA UBISTVA ZORANA ĐINĐIĆA, ALI NE I DUŠKA JOVANOVIĆA
Milovo ćutanje govori mnogo
Đukanović Milovo ćutanje govori mnogo Đukanović ima dodatnu obavezu jer je u više navrata javno govorio da zna ko stoji iza ubistva Duška Jovanovića, no, nažalost, kad je pozvan da svoje tvrdnje dokumentuje pred tužilaštvom to nije učinio, već se branio kako je iznosio političke pretpostavke, kaže Nikola Marković, predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare
Biv­ši pre­mi­jer Cr­ne Go­re Mi­lo Đu­ka­no­vić sa­op­štio je da Sr­bi­ja tre­ba da do kra­ja ra­svi­je­tli ubi­stvo Zo­ra­na Đin­đi­ća, dok, sa dru­ge stra­ne već 12 go­di­na pre­ćut­ku­je ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća, vla­sni­ka i glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na”. Đu­ka­no­vić je u in­ter­vjuu be­o­grad­skim me­di­ji­ma ka­zao da dr­ža­vu „ne bi smje­lo da za­do­vo­lji to što je ne­ki Zve­zdan, ka­ko ne­po­sred­ni iz­vr­ši­lac, da­nas u za­tvo­ru”.
Od ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća pro­šlo je vi­še od 12 go­di­na, a još se ne zna­ju ni na­lo­go­dav­ci ni mo­tiv li­kvi­da­ci­je pr­vog čo­vje­ka „Da­na”.
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za pra­će­nje is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re Ni­ko­la Mar­ko­vić ka­že da pi­ta­nje – za­što Mi­lo Đu­ka­no­vić pre­ćut­ku­je li­kvi­da­ci­ju Du­ška Jo­va­no­vi­ća kad kri­ti­ku­je što ni­je­su ot­kri­ve­ni po­li­tič­ki mo­ti­vi ne­ra­svi­je­tlje­nih ubi­sta­va, kao, na pri­mjer, uža­sni aten­tat na Zo­ra­na Đin­đi­ća, da­je mno­ge od­go­vo­re.
– Po­go­to­vo ka­da je u pi­ta­nju od­go­vor­nost dr­ža­ve, pa i nje­ga lič­no, u stva­ra­nju dru­štve­nog am­bi­jen­ta u ko­jem je na­stra­dao glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Da­na”, ali i či­nje­ni­ce da ni po­sli­je 12 go­di­na ne­ma­mo od­go­vor ko je na­re­dio ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Sa­gla­san sam da se dr­ža­va Sr­bi­ja ne smi­je za­do­vo­lji­ti ti­me što je ne­ki Zve­zdan osu­đen, ubi­stvo pre­mi­je­ra tre­ba ra­svi­je­tli­ti do zad­njeg de­ta­lja, ali isto­vre­me­no uka­zu­jem da je li­ce­mjer­no ne re­ći da se ni dr­ža­va Cr­na Go­ra ne smi­je za­do­vo­lji­ti ti­me što je osu­đen ne­ki sa­i­zvr­ši­lac, a ni po­me­na o na­lo­go­dav­ci­ma ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Za­što o to­me ne go­vo­ri biv­ši pre­mi­jer? Đu­ka­no­vić ima do­dat­nu oba­ve­zu jer je u vi­še na­vra­ta jav­no go­vo­rio da zna ko sto­ji iza ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća, no, na­ža­lost, kad je po­zvan da svo­je tvrd­nje do­ku­men­tu­je pred tu­ži­la­štvom ni­je to uči­nio, već se bra­nio ka­ko je iz­no­sio po­li­tič­ke pret­po­stav­ke. Zbog sve­ga to­ga pa­met­no­me i Mi­lo­vo ću­ta­nje o Du­ško­vom ubi­stvu go­vo­ri do­sta. U naj­ma­nju ru­ku, go­vo­ri o ne­do­stat­ku po­li­tič­ke vo­lje da se taj zlo­čin ra­svi­je­tli, a za­što je to ta­ko zna­mo i bez Đu­ka­no­vi­će­vog od­go­vo­ra – ka­zao je Mar­ko­vić.
Go­vo­re­ći o ubi­stvu Đin­đi­ća, biv­ši pre­mi­jer Cr­ne Go­re je re­kao da bi dr­ža­va mo­ra­la da od­go­vo­ri ko sto­ji iza to­ga i s ko­jim mo­ti­vi­ma.
– Sve do­tle dok ne do­bi­je­mo taj od­go­vor, su­o­ča­va­će­mo se sa po­no­vlje­nim pro­ble­mi­ma – re­kao je Đu­ka­no­vić.
On je na­veo ka­ko „de­fi­ni­tiv­no sma­tra” da ni­je do­bra okol­nost ni za Sr­bi­ju ni za Cr­nu Go­ru što taj slu­čaj ni­je ra­svi­je­tljen do kra­ja.
Mi­lo Đu­ka­no­vić je pri­je tri go­di­ne jav­no sa­op­štio da zna ko sto­ji iza ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća, a ka­da je po­zvan kod tu­ži­o­ca da o to­me da iz­ja­vu, bra­nio se da je sa­mo iz­no­sio po­li­tič­ke ocje­ne i da on ne­ma sa­zna­nja o li­kvi­da­ci­ji pr­vog čo­vje­ka „Da­na”.
Đu­ka­no­vić je ta­da ka­zao da „iza tog ubi­stva” sto­ji „po­slo­da­vac i Du­ška Jo­va­no­vi­ća, i Mi­o­dra­ga Le­ki­ća” – onaj ko je bio pro­tiv ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re.
– To je onaj čo­vjek ko­ji, uz­gred, po­ne­kad zna i da za­pa­li am­ba­sa­du ve­li­ke dr­ža­ve u Be­o­gra­du, a ima jed­nu gad­nu na­vi­ku da, ka­da za­klju­či da ne­ko ko mu vjer­no slu­ži dok je živ, ne mo­že vi­še po­slu­ži­ti kao mr­tav, on­da ga i uči­ni mr­tvim – re­kao je Đu­ka­no­vić, alu­di­ra­ju­ći na ne­ka­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka SRJ Vo­ji­sla­va Ko­štu­ni­cu.
Po ri­je­či­ma Đu­ka­no­vi­ća, to je onaj ko „no­si po­li­tič­ki ki­šo­bran za ubi­stvo Zo­ra­na Đin­đi­ća i onaj ko­ji je svo­jom po­li­ti­kom one­mo­gu­ćio Sr­bi­ju da sta­ne na evrop­ski put”.
Na­kon ove iz­ja­ve, Đu­ka­no­vić je po­zvan u tu­ži­la­štvo ka­ko bi tu­ži­o­cu pre­do­čio sa­zna­nja i do­ka­ze ko­je ima ve­za­no za tvrd­nje ko­je je iz­nio. Me­đu­tim, umje­sto da po­nu­di do­ka­ze, Đu­ka­no­vić se pred tu­ži­o­cem bra­nio da je iz­nio po­li­tič­ke ocje­ne, a ne re­le­van­tan sud­ski do­kaz i či­nje­ni­cu.
U is­ka­zu kod tu­ži­o­ca da­tom 1. av­gu­sta 2014. go­di­ne se na­vo­di da je Đu­ka­no­vić po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na jav­no sa­op­šta­vao po­li­tič­ke ocje­ne ko­je su se od­no­si­le na ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Ovo ima­ju­ći u vi­du okol­nost da to ubi­stvo ni­je u pot­pu­no­sti ra­svi­je­tlje­no, što je uti­ca­lo da se ta te­ma po­li­tič­ki zlo­u­po­tri­je­bi, a on je na sa­slu­ša­nju tvr­dio naj­vi­še pro­tiv nje­ga, ka­ko jed­nog od naj­ek­spo­ni­ra­ni­jih pred­stav­ni­ka vla­sti. Đu­ka­no­vić u is­ka­zu ka­že da su ga vi­še­go­di­šnja po­li­tič­ka i me­dij­ska kam­pa­nja pro­tiv ob­no­ve ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re, te sa­zna­nja o na­mje­ra­ma ta­da­šnjeg po­li­tič­kog i voj­nog vr­ha u Be­o­gra­du, da se na ova­kav ili sli­čan na­čin ob­ra­ču­na­va­ju sa po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma u Cr­noj Go­ri, na­ve­li na pret­po­stav­ku da je ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća mo­glo bi­ti po­li­tič­ki mo­ti­vi­sa­no. Ovo iz raz­lo­ga da bi to bio je­dan od fi­nal­nih po­ku­ša­ja da se osu­je­ti ide­ja ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re. Iz Đu­ka­no­vi­će­vog is­ka­za da­lje pro­iz­i­la­zi da su ocje­ne ko­je su jav­no na­ve­de­ne, po­li­tič­ke ocje­ne, a ne sud­ski re­le­vant­ni do­ka­zi i či­nje­ni­ce.
D.Ž.


Osu­đen sa­mo Da­mir Man­dić

Da­mir Man­dić osu­đen je na je­din­stve­nu ka­znu od 19 go­di­na za­tvo­ra, zbog sa­u­če­sni­štva u ubi­stvu ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Od­lu­ku je pro­šle go­di­ne do­ni­je­lo kri­vič­no vi­je­će su­di­je Vi­šeg su­da Ve­sne Mo­štro­kol.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"