Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-18 EKSKLUZIVNO: SASLUŠANJE MILANA PAVASOVIĆA ČARUGE PRED BIA O ČUDNIM OKOLNOSTIMA VEZANIM ZA „DRŽAVNI UDAR” U CRNOJ GORI
Velimirović nam je dao pare iako je već bio pod Katnićevom kontrolom
Milan Pavasović Velimirović nam je dao pare iako je već bio pod Katnićevom kontrolom Zašto nam je Velimirović dao 500 eura za put, 10. oktobra, da idemo na izborni dan u Crnu Goru, ako je već tada sve radio po nalogu specijalnog tužioca Milivoja Katnića, kako je to rekao u svom svjedočenju, pita Pavasović Saslušavan sam u BIA dva puta, 19. i 30. oktobra, i odgovorno tvrdim da ljudi koji su uhapšeni u Podgorici nijesu planirali nikakve „terorističke napade”, već da je sve namješteno, ističe Pavasović
Pred­sjed­nik Sve­srp­skog čet­nič­kog po­kre­ta Mi­lan Pa­va­so­vić, zva­ni Ča­ru­ga, op­tu­žio je Mir­ka Ve­li­mi­ro­vi­ća iz Zu­bi­nog Po­to­ka da je pre­va­rio nje­go­ve lju­de i da im je na­mje­stio hap­še­nje u Cr­noj Go­ri pod la­žnom op­tu­žbom da su spre­ma­li „te­ro­ri­stič­ke na­pa­de” na dan iz­bo­ra, 16. ok­to­bra. Pa­va­so­vić tvr­di da im je Ve­li­mi­ro­vić na sa­stan­ku, ne­dje­lju da­na pred iz­bo­re u Cr­noj Go­ri, re­kao da što vi­še lju­di iz tog čet­nič­kog po­kre­ta tre­ba da ode u Pod­go­ri­cu da po­dr­ži opo­zi­ci­o­ni skup ko­ji se or­ga­ni­zu­je tog da­na. Ve­li­mi­ro­vić ta­da, tvr­di Pa­va­so­vić, ni­je po­mi­njao ni oruž­je, ni Alek­san­dra Sin­đe­li­ća ni Bra­ti­sla­va Di­ki­ća, kao ni bi­lo ka­ka­ve na­pa­de ko­je ta gru­pa tre­ba da iz­vr­ši, kao ni hap­še­nje Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Pa­va­so­vić je čet­nič­ki voj­vo­da i pred­sjed­nik po­kre­ta či­ji su pri­pad­ni­ci ve­ći­na uhap­še­nih u Pod­go­ri­ci pod sum­njom da su 16. ok­to­bra pla­ni­ra­li na­pa­de is­pred Skup­šti­ne.
– Ve­li­mi­ro­vić nam je re­kao da sa­mo tre­ba da ode­mo u Pod­go­ri­cu, pru­ži­mo po­dr­šku na­šoj bra­ći i vra­ti­mo se ku­ći. Na tom sa­stan­ku, 10. ok­to­bra, dao je 500 eura za taj put, za lju­de ko­ji bu­du htje­li da idu. Tek kad su mo­ji lju­di po­hap­še­ni u Pod­go­ri­ci shva­tio sam da nam je Ve­li­mi­ro­vić pa­re dao dok je bio pod kon­tro­lom Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re, ka­ko je i sam pri­znao na sa­slu­ša­nju – tvr­di Pa­va­so­vić u eks­klu­ziv­nom raz­go­vo­ru za „Dan”.
On je po­vo­dom afe­re „dr­žav­ni udar” u Cr­noj Go­ri dva pu­ta pri­vo­đen na in­for­ma­tiv­ni raz­go­vor u Bez­bjed­no­sno-in­for­ma­tiv­noj agen­ci­ji Sr­bi­je (BIA). Sa­slu­ša­van je, ka­ko se vi­di iz pi­sma ko­je je pri­lo­žio, 19. i 30. ok­to­bra i ta­da mu je re­če­no da me­di­ji­ma ne smi­je ni­šta da pri­ča.
– Po­što se ra­di o kla­sič­noj na­mje­štalj­ci i una­pri­jed pri­pre­mlje­noj klop­ci u ko­ju su upa­li mo­ji lju­di, ko­ji ne­ma­ju ve­ze sa te­ro­ri­zmom, od­lu­čio sam da upi­tim pi­smo Vo­ji­sla­vu Še­še­lju, pred­sjed­ni­ku Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke, ko­je da­jem i „Da­nu”. U ne­dje­lju, 10.10.2016. go­di­ne, Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić, zva­ni Pa­ja, iz Zu­bi­nog Po­to­ka po­zvao me te­le­fo­nom re­kav­ši da se hit­no mo­ra­mo vi­dje­ti, i da kre­će za No­ve Ba­nov­ce kod me­ne, jer raz­go­vor ni­je za te­le­fon. U No­ve Ba­nov­ce sti­gao je sa svo­jim šo­fe­rom u 17 ča­so­va, sje­li smo u re­sto­ran „Zr­ma­nja” i od­mah pre­šli na raz­go­vor. Te­ma su bi­li iz­bo­ri u Cr­noj Go­ri, a raz­go­vor je išao u prav­cu po­dr­ške srp­skoj opo­zi­ci­ji u Cr­noj Go­ri, ka­ko bi se ski­nuo sa vla­sti kri­mi­na­lac, lo­pov i iz­daj­nik Mi­lo Đu­ka­no­vić. Ni­je­sam mo­gao sam do­ni­je­ti od­lu­ku o uče­šću mo­jih lju­di na tom sku­pu, pa sam po­zvao osta­lu bra­ću da do­đu. Na tom sa­stan­ku je bio i Alek­san­dar Alek­sić iz Šap­ca, ko­ji je uhap­šen u Pod­go­ri­ci. Dra­gan Mak­sić, ko­ji je ta­ko­đe uhap­šen, pre­ko te­le­fo­na mi je re­kao da ne mo­že do­ći iz zdrav­stve­nih raz­lo­ga, ali da ima­mo nje­go­vu po­dr­šku i po­vje­re­nje ka­kvu god od­lu­ku bu­de­mo do­ni­je­li. Na sa­stan­ku je bio i Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić, ko­ji nam je re­kao da tre­ba da ode­mo u Pod­go­ri­cu, da će­mo do­bi­ti pa­re za put i da po­dr­ži­mo bra­ću na sku­pu ko­ji će u ne­dje­lju bi­ti ta­mo. Na tom sa­stan­ku Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić da­je 500 eura za tro­ško­ve go­ri­va i još 50 eura za te­le­fon­ske kar­ti­ce, ka­ko bi­smo bi­li u kon­tak­tu – is­pri­čao je Pa­va­so­vić in­spek­to­ri­ma BIA u No­vom Sa­du.
Pa­va­so­vić je, ka­ko ka­že, na sa­slu­ša­nju u BIA pi­tao Ve­li­mi­ro­vi­ća ko fi­nan­si­ra i oda­kle pa­re, a on mu je ka­zao: „A ko bi dru­gi, ne­go bra­ća Ru­si”. On is­ti­če da im je Ve­li­mi­ro­vić ka­zao da će osta­tak pa­ra za smje­štaj i hra­nu do­bi­ti ka­da stig­nu u Pod­go­ri­cu. Pa­va­so­vić zbog zdrav­stve­nih pro­ble­ma ko­je ima ni­je mo­gao da po­đe za Pod­go­ri­cu.
– Od­go­vor­no tvr­dim da Ve­li­mi­ro­vić na tom sa­stan­ku ni­je re­kao da će bi­ti na­pa­da is­pred Skup­šti­ne i da će se ko­ri­sti­ti oruž­je. To ni­je po­mi­njao. Ni­je po­mi­njao bi­lo či­je ime, ni Sin­đe­li­ća ni Di­ki­ća. Ta­ko­đe, ni­je nam re­kao da iza sve­ga sto­ji bi­lo ko­ja opo­zi­ci­o­na par­ti­ja iz Cr­ne Go­re. Pa, ja ne znam ni­jed­nog po­li­ti­ča­ra iz Cr­ne Go­re. Sa­mo je tra­žio da ide­mo u Pod­go­ri­cu, bu­de­mo na tom sku­pu i vra­ti­mo se na­zad. Sad shva­tam da nas je on uvu­kao u klop­ku i na­mje­stio mo­jim lju­di­ma hap­še­nje – pri­ča Pa­va­so­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, gru­pa u ko­joj su bi­li Bran­ka Mi­lić i Dra­gan Mak­sić sa osta­lim lju­di­ma oti­šla je vo­zom za Pod­go­ri­cu i če­ka­la na Že­lje­znič­koj sta­ni­ci, ali ih ni­ko ni­je sa­če­kao.
– Bran­ka Mi­lić mi to i ja­vlja u 16 ča­so­va i 20 mi­nu­ta. Od­mah sam ko­mu­ni­ci­rao sa Ve­li­mi­ro­vi­ćem, ko­ji mi je re­kao da je u ve­li­koj gu­žvi i da će sti­ći za 10 mi­nu­ta. Bran­ka i Dra­gan zo­vu po­no­vo i ka­žu mi: Ča­ru­ga sve je u re­du, no­vac smo do­bi­li, ide­mo da se smje­sti­mo, ču­će­mo se ka­sni­je. To je bio moj zad­nji raz­go­vor sa bra­ćom čet­ni­ci­ma ko­ji su oti­šli da po­dr­že taj opo­zi­ci­o­ni skup u Cr­noj Go­ri na ko­ji ih je po­slao Ve­li­mi­ro­vić. Na­kon po­la sa­ta ču­jem na te­le­vi­zi­ji da je uhap­še­na gru­pa te­ro­ri­sta iz Sr­bi­je, ne sum­nja­ju­ći da su to mo­ji lju­di. To je bi­lo su­bo­tu na ne­dje­lju, tač­ni­je 15. na 16. ok­to­bar – ka­zao je on na in­for­ma­tiv­nom raz­go­vo­ru u BIA.
Pa­va­so­vić do­da­je da ta­da po­či­nje da sum­nja da se ne­što de­si­lo nje­go­vim pri­ja­te­lji­ma, jer bez­u­spje­šno po­ku­ša­va da us­po­sta­vi kon­takt sa nji­ma.
– Svi bro­je­vi su bi­li ne­do­stup­ni, pa sam shva­tio da ne­što ne va­lja. U vi­je­sti­ma su pred­sta­vlje­ni kao te­ro­ri­sti. To ni­je tač­no i to će se i do­ka­za­ti. Mo­ja bra­ća ne­ma­ju ni­šta sa te­ro­ri­zmom, oti­šli su u Cr­nu Go­ru po na­go­vo­ru Ve­li­mi­ro­vi­ća, sa­mo da da­ju po­dr­šku opo­zi­ci­ji pro­tiv iz­daj­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća – ka­že Pa­va­so­vić na sa­slu­ša­nju.
On je in­spek­to­ri­ma BIA ka­zao da Ve­li­mi­ro­vić na sa­stan­ku ni­je po­mi­njao ime­na ge­ne­ra­la Di­ki­ća i Alek­san­dra Sin­đe­li­ća.
Pa­va­so­vić na­vo­di da je tek na­kon hap­še­nja nje­go­vih lju­di i iz­ja­va Ve­li­mi­ro­vi­ća kod spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca shva­tio da su nje­go­vi lju­di po­hap­še­ni u kla­sič­noj na­mje­štalj­ci.
– Tek ta­da shva­tam da je Ve­li­mi­ro­vić kad je tra­žio po­moć od nas sa­ra­đi­vao sa spe­ci­jal­nim tu­ži­o­cem Cr­ne Go­re i po­li­ci­jom. On na­ma to ni­je re­kao na sa­stan­ku, da sa­ra­đu­je sa tu­ži­la­štvom. To sam tek vi­dio kad je svje­do­čio i kad je obje­lo­da­nje­na sva ova pri­ča. Ne znam da li je uci­je­njen da to ra­di ili je ne­što dru­go u pi­ta­nju, ali sum­njam da je sve ovo smi­šlje­no u sa­rad­nji sa po­li­ci­jom. Od­go­vor­no tvr­dim da mo­ji pri­ja­te­lji ni­je­su ni­ka­kvi te­ro­ri­sti kao što ob­ja­vlju­ju re­žim­ski me­di­ji. Mo­ja bra­ća ni­je­su kre­nu­la u Pod­go­ri­cu s tim ci­ljem. Ve­li­mi­ro­vić nam ni­je re­kao ni­ti nam je po­ka­zao da je na­ba­vlje­no bi­lo ka­ka­vo oruž­je. Naš cilj je bio da­va­nje po­dr­ške opo­zi­ci­ji pro­tiv iz­daj­nič­kog re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. I to sa­mo da da­mo po­dr­šku svo­jim pri­su­stvom, a ne da pra­vi­mo ne­re­de i hap­si­mo pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća. Vje­ru­jem svo­jim lju­di­ma, po­što smo istu za­kle­tvu po­lo­ži­li u cr­kvi is­pred je­van­đe­lja u ime Srp­stva, u ime Cr­kve, u kr­snu sla­vu, u svo­ja po­ko­lje­nja – po­ru­čio je Pa­va­so­vić.
D.ŽIV­KO­VIĆ


Hap­šen 19. ok­to­bra, pa pu­šten

In­spek­to­ri BIA Pa­va­so­vi­ća su, ka­ko je na­veo, uhap­si­li 19. ok­to­bra, dan na­kon što je Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić dao iz­ja­vu Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu Cr­ne Go­re.
– U sri­je­du, 19. ok­to­bra, uhap­si­la me BIA i od­ve­la u No­vi Sad na is­pi­ti­va­nje. Is­pri­čao sam im sve kao što sam i na­pi­sao u pi­smu ko­je da­jem „Da­nu”. Istog da­na me pu­šta­ju na slo­bo­du, uz na­po­me­nu da ne smi­jem da­va­ti iz­ja­ve me­di­ji­ma, ni­ti se jav­no obra­ća­ti. Po­no­vo do­la­ze po me­ne 30. ok­to­bra, ali me ta­da ne od­vo­de, već su me is­pi­ta­li u No­vim Ba­nov­ci­ma. Mo­rao sam sve ovo da sa­op­štim zbog isti­ne, a isti­na je da mo­ji pri­ja­te­lji ni­je­su te­ro­ri­sti i ni­šta ni­je­su pla­ni­ra­li da ra­de u Cr­noj Go­ri – ka­že Pa­va­so­vić.


Paja uslovno kažnjen

U ovom postupku Mirko Velimirović je, na osnovu sporazuma o priznanju krivice, osuđen na šest mjeseci, uslovno na godinu, dok je Aleksandar Sinđelić dobio status svjedoka saradnika. Osim Bra­ti­sla­va Di­ki­ća, iza bra­ve su se na­šli Kri­sti­na Hri­stić (39) iz Pa­ra­ći­na, Bran­ka Mi­lić (61) iz No­vog Sa­da, Mi­lan Du­šić (59), Dra­gan Mak­sić (50), Sr­bo­ljub Đor­đe­vić (52) iz Groc­ke, Alek­san­dar Ču­ro­vić (33), Alek­san­dar Alek­sić (42), Ni­ko­la Đu­rić (34), Si­ni­ša Ćet­ko­vić (37), De­jan Sta­no­je­vić (42), Mi­loš Aći­mo­vić (26), Ivi­ca Ma­tić (36) i Pe­ri­ca An­drić (39), svi iz Šap­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"