Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-05-12 OSNOVNI SUD OSLOBODIO DŽAUDETA CAKULIJA (FORCA) OBAVEZE DA LOKALNOJ SAMOUPRAVI PLATI DUG ZA GRADSKO- GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Opština oštećena za 150 hiljada
Sporni objekat u Totošima Opština oštećena za 150 hiljada Visoki funkcioner Force je još 2008. godine počeo da gradi višespratni poslovno -stambeni objekat od oko pet hiljada kvadrata, u naselju Totoši, za koji tada nije imao građevinsku dozvolu i Opština već neko vrijeme vodi spor sa Cakulijem od koga je tužbom tražila isplatu dugovanja koja datiraju još iz 2011. godine
Osnov­ni sud u Ul­ci­nju pri­je ne­ko­li­ko da­na do­nio je pre­su­du ko­jom se biv­ši pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne, biv­ši pred­sjed­nik Skup­šti­ne i vi­so­ki funk­ci­ner For­ce Dža­u­det Ca­ku­li oslo­ba­đa oba­ve­ze da na ime du­ga po osno­vu na­kna­de za grad­sko -gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte Op­šti­ni Ul­cinj pla­ti oko 150 hi­lja­da eura, sa­zna­je „Dan“. Na­i­me, Op­šti­na već ne­ko vri­je­me vo­di spor sa Ca­ku­li­jem od ko­ga je tu­žbom tra­ži­la is­pla­tu du­go­va­nja ko­ja da­ti­ra­ju još iz 2011. go­di­ne. Vi­so­ki funk­ci­o­ner For­ce je još 2008. go­di­ne po­čeo da gra­di vi­še­sprat­ni po­slov­no- stam­be­ni obje­kat od oko pet hi­lja­da kva­dra­ta, u na­se­lju To­to­ši, za ko­ji ta­da ni­je imao gra­đe­vink­su do­zvo­lu. Iste go­di­ne su Ca­ku­li i Op­šti­na Ul­cinj, na nje­gov za­htjev, ugo­vo­ri­li fi­na­si­ra­nje iz­ra­de pla­na „To­to­ši“, za ko­ji je iz­ra­du stu­di­je o lo­ka­ci­ji do­nio pred­sjed­nik Op­šti­ne. Shod­no tom ugo­vo­ru Ca­ku­li se oba­ve­zao da na ime na­kna­de za iz­ra­du pla­na upla­ti akon­ta­ci­ju od 150 hi­lja­da eura, ko­ja će mu ka­sni­je bi­ti uva­že­na kao na­kna­da za grad­sko -gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte. An­ke­som ugo­vo­ra ko­ji je sa­či­njen tri go­di­ne ka­sni­je, ugo­vo­re­na je raz­li­ka za po­vr­ši­nu Ca­ku­li­je­vog objek­ta i ra­ni­je upla­će­ne akon­ta­ci­je, u ukup­nom iz­no­su od 388.719 eura, a sve shod­no od­red­ba­ma ta­da va­že­će Od­lu­ke o na­kna­di za grad­sko -gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte. Ka­ko je 150 hi­lja­da eura akon­ta­ci­je bi­lo upla­će­no, nje­mu je omo­gu­će­no da raz­li­ku od 188.719 eura pla­ti na 60 jed­na­kih ra­ta, od­no­sno 37.743 eura na go­di­šnjem ni­vou. Ta­ko­đe, pre­ci­zi­ra­no je da se dug is­pla­ću­je pet go­di­na, od­no­sno od 2012. do 2016. go­di­ne. Ugo­vor i di­na­mi­ka ot­pla­te ni­je po­što­van pa je Op­šti­na u fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne bi­la pri­nu­đe­na da po­kre­ne sud­ski spor, pri­je sve­ga zbog či­nje­ni­ce, da svo­je­vre­me­no, ni ugo­vo­rom a ka­sni­je ni anek­som ni­su pred­vi­đe­na sred­stva obez­bi­je­đe­nja. In­te­re­sent­no je da su ugo­vor i aneks sklo­plje­ni u vri­je­me ka­da je For­ca bi­la opo­zi­ci­ja ta­da­šnjoj lo­kal­noj vla­sti ko­ju su či­ni­li DUA i DPS. U ok­to­bru 2011. go­di­ne do­la­zi do pre­kom­po­zi­ci­je vla­sti, ka­da For­ca sa ot­ci­je­plje­nim di­je­lom DUA, SDP-om, i još ne­kim al­ban­skim par­ti­ja­ma pre­u­zi­ma lo­kal­nu vlast, a Ca­ku­li po­sta­je pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne. Iste go­di­ne, ali u no­vem­bru, Se­kre­ta­ri­jat za ur­ba­ni­zam i ure­đe­nje pro­sto­ra iz­da­je gra­đe­vin­sku do­zvo­lu Ca­ku­li­ju za već iz­gra­đe­ni obje­kat. Da bi le­ga­li­zo­vao obje­kat i do­bio gra­đe­vin­sku do­zvo­lu, Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti ko­ji je ta­da kon­tro­li­sa­la ista par­ti­ja, pret­hod­no je do­sta­vi­la Se­kre­ta­ri­ja­tu za ur­ba­ni­zam do­ku­ment u kom sto­ji da su sve oba­ve­ze iz­mi­re­ne, i to još 2011. go­di­ne. Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za za­šti­tu op­štin­ske imo­vi­ne Pje­tr Ljulj­đu­raj po­tvr­dio je„Da­nu” da pre­su­dom Osnov­nog su­da Ca­ku­li mo­ra da pla­ti sa­mo jed­nu od pet pred­vi­đe­nih ra­ta u iz­no­su od po 37.743 eura, či­me je Op­šti­na ošte­će­na za iz­nos od oko 150 hi­lja­da eura.
- Mi će­mo se sva­ka­ko ža­li­ti na tu pre­su­du, kao što smo ža­li­li i na pr­vu ko­ju je, u me­đu­vre­me­nu, po­ni­štio Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci - ka­zao je Ljulj­đu­raj i pod­sje­tio da je pr­vom pre­su­dom, ko­ju je ta­ko­đe do­nio Osnov­ni sud u Ul­ci­nju, tu­že­ni bio oslo­bo­đen pla­ća­nja svih pre­o­sta­lih ra­ta.
– Ni ta­da ni­smo ko­men­ta­ri­sa­li pre­su­du pa ne­će­mo ni sa­da. Ne­ka sva­ko ra­di svoj po­sao. Is­ko­ri­sti­će­mo sva prav­na sred­stva ka­ko bi za­šti­ti­li in­te­res Op­šti­ne i na­pla­ti­li sred­stva ko­ja joj se du­gu­ju. Pro­šla su vre­me­na ka­da su ću­ta­li oni ko­ji su tre­ba­li da re­a­gu­ju na ova­kve stva­ri - ka­že Ljulj­đu­raj.
M.K.


Ca­ku­li: Iz­la­žu se bes­po­treb­nom tro­šku

Ca­ku­li je u vri­je­me ka­da je Op­šti­na pod­ni­je­la tu­žbu da na­pla­ti du­go­va­nja iz­ja­vio me­di­ji­ma da da je tu­žba upu­će­na na po­gre­šnu adre­su.
- In­ve­sti­tor je fir­ma „Pri­mus elek­tro­niks“, prav­no li­ce od mo­men­ta iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Ta­ko da je „Pri­mus“ taj ko­ji tre­ba da iz­vr­ši oba­ve­ze iz ugo­vo­ra. Op­šti­na se ovom tu­žbom iz­la­že ne­po­treb­nom tro­šku - ka­zao je je ta­da Ca­ku­li.
On je re­kao da mu u vri­je­me skla­pa­nja po­me­nu­tih ugo­vo­ra ni­ko ni­je tra­žio ga­ran­ci­je za oba­ve­ze ko­je su tre­ba­lo da usli­je­de. Fir­ma ko­ju on po­mi­nje je po­ro­dič­na fir­ma či­ji je su­vla­snik a ko­ja je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ušla u ste­čaj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"