Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-06-12 KORISNICE NAKNADA SA PROTESTA PORUČILE VLASTIMA DA NASTAVLJAJU BORBU ZA SVOJA PRAVA
Vlada organizovala neviđenu prevaru
Protest majke u Podgorici Vlada organizovala neviđenu prevaru Nevjerovatno je kakva je ovo prevara vlasti Crne Gore. Sada jedino što tražimo su ostavke – poručila je Željka Savković
Vla­da Cr­ne Go­re je uki­da­njem na­kna­da za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce or­ga­ni­zo­va­la i re­a­li­zo­va­la ne­vi­đe­nu pre­va­ru. Maj­ke će i po­red to­ga na­sta­vi­ti svo­ju bor­bu na uli­ca­ma i or­ga­ni­zo­va­ti pro­te­ste u Pod­go­ri­ci 15., 22. i 29. ju­na.
To je po­ru­če­no ju­če na pro­te­stu maj­ki u Pod­go­ri­ci, ko­je su 15 mi­nu­ta blo­ki­ra­le sa­o­bra­ćaj­ni­cu is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
Vla­da Cr­ne Go­re pri­je tri da­na zva­nič­no je po­tvr­di­la da se na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce uki­da­ju, te da će že­ne ko­je su pri­ma­le pen­zi­ju bi­ti vra­će­ne na to da­va­nje, dok će one ko­je su ra­di­le do­bi­ja­ti od dr­ža­ve 193 do 336 eura, i to mak­si­mal­no pet go­di­na. Maj­ke ko­je su ostva­ri­le na­kna­du po osno­vu 15 go­di­na pri­ja­vlji­va­nja na bi­ro, njih oko 13.000, osta­će bez ika­kvih pri­ma­nja i mo­ći će da se pri­ja­ve za ne­ko od so­ci­jal­nih da­va­nja, uko­li­ko is­pu­nja­va­ju uslo­ve. Oko 9.000 že­na ostva­ri­lo je pra­vo na na­kna­du po osno­vu rad­nog sta­ža, od­no­sno na­pu­šta­ju­ći po­sao i za­mr­za­va­ju­ći pen­zi­je.
Pred­stav­ni­ca maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić ka­za­la je da se šest mje­se­ci bo­re ne­u­spje­šno, ali da se u Vla­di grd­no va­ra­ju ako mi­sle da će sta­ti sa bor­bom.
– Da­nas smo se oku­pi­le ov­dje zbog ove od­lu­ke Vla­de o uki­da­nju na­kna­da za maj­ke sa tro­je dje­ce. Maj­ke i nji­ho­ve po­ro­di­ce su u jed­nom to­tal­nom lu­di­lu. Sad je­di­no što tra­ži­mo su ostav­ke – iz­ja­vi­la je Sav­ko­vi­će­va.
Sav­ko­vi­će­va je ka­za­la da že­ne ni­je­su do­sad vje­ro­va­le da će do­ći u si­tu­a­ci­ju da će im Vla­da uki­nu­ti na­kna­de.
– I maj­ke ko­je su do­la­zi­le na pro­test su u ne­vje­ri­ci da se ovo de­si­lo. Ka­ko da ne pri­ma­ju ni­šta že­ne ko­je su bi­le po 20 go­di­na na bi­rou. Ne­ke se vra­ća­ju da pri­ma­ju po 70 eura. To je to­tal­ni ha­os. Ne­vje­ro­vat­no je ka­kva je ovo pre­va­ra vla­sti Cr­ne Go­re – ka­za­la je Sav­ko­vi­će­va.
Maj­ka pe­to­ro dje­ce, Sla­ven­ka P. ka­že da je na­pu­sti­la rad­ni od­nos na­kon 15 go­di­na rad­nog sta­ža da bi pri­ma­la na­kna­du od 336 eura.
– Pi­tam pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća gdje ću da na­đem no­vac, sa­da pod sta­re da­ne da ži­vim sa svo­jom po­ro­di­com, a mo­gla sam da ra­dim do 67. go­di­ne, jer imam kre­dit. Ka­ko sad da ga pla­tim – pi­ta Sla­ven­ka P.
Jed­na od maj­ki, ko­ja je že­lje­la osta­ti ano­nim­na, ka­za­la je da ima 56 go­di­na i da je ope­ri­sa­na od kan­ce­ra.
– Pri­ma­la sam pri­je na­kna­da 60-ak eura, a pla­ćam sku­pe lje­ko­ve. Uze­li su mi sad pri­ma­nje ko­jim sam pla­ća­la se­bi lje­ko­ve. Šta da ra­dim? – ja­da se ona.
I Li­lja­na M. upi­ta­la je pred­stav­ni­ke vla­sti šta će sa to­li­kim bro­jem pre­va­re­nih.
– Od 60 go­di­na ne mo­že­mo oče­ki­va­ti za­po­sle­nje. Mi smo pre­va­re­ne i jed­no­stav­no ogor­če­ne. Ovo je ve­li­ka ne­prav­da – re­kla je Lji­lja­na.
Na ju­če­ra­šnjem pro­te­stu bi­lo je i že­na ko­je su na­pu­sti­le stal­ne po­slo­ve i pri­ja­vi­le se na bi­ro, za­rad na­kna­da.
– Na­pu­sti­la sam stal­ni po­sao sa platom od 400 eura i vra­ti­la se na bi­ro ra­da kao je­dan od uslo­va da bih pri­ma­la ovu na­kna­du, ko­ju su sa­da uki­nu­li. Ka­kva su mo­ja i pra­va ta­kvih že­na ko­jih ne­ma ma­lo? Pi­tam ih? Sad ne­ću do­bi­ti ni­šta... – ka­že re­vol­ti­ra­na ko­ri­sni­ca na­kna­de, ko­ja je že­lje­la da osta­ne ano­nim­na.
Vl. O.


Ne smi­ju uki­nu­ti ste­če­no pra­vo

Pe­de­se­tak Nik­ši­ćan­ki, ko­ri­sni­ca na­kna­da za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce odr­ža­le su si­noć na glav­nom grad­skom tr­gu u Nik­ši­ću krat­ki pro­test ko­jim su upo­zo­ri­le nad­le­žne da im ne smi­ju uku­nu­ti ste­če­no pra­vo. Nji­ho­va pred­stav­ni­ca Ma­ja Jo­vo­vić ka­za­la je da re­volt maj­ki iz da­na u dan ra­ste, pa su od­luč­ne da sa pro­te­sti­ma poč­nu i u gra­du pod Tre­bje­som.
– U Nik­ši­ću su tri hi­lja­de maj­ki ko­ri­sni­ce na­kna­da, ali ve­ći­na ni­je u ma­te­ri­jal­noj mo­guć­no­sti da do­đe i na uli­ci iz­ra­zi ne­za­do­volj­stvo Vla­di­nim i od­lu­ka­ma Ustav­nog su­da ko­je su za­i­sta čud­ne. Uko­li­ko Vla­da ne pro­mi­je­ni od­lu­ku i ne vra­ti na­ša pr­vo­bit­na rje­še­nja, mi će­mo i da­lje pro­te­sto­va­ti sa osta­lim maj­ka­ma u Pod­go­ri­ci, a u Nik­ši­ću će­mo se oku­plja­ti če­sto – na­ja­vi­la je Jo­vo­vi­će­va.
Maj­ke zah­ti­je­va­ju od Vla­de i Ustav­nog su­da i da im vra­te pr­vo­bit­na rje­še­nja za na­kna­de, od­no­sno da nji­ho­va pri­ma­nja po tom osno­vu, ko­ja su do­ži­vot­na, bu­du na ni­vou 40 i 70 od­sto od pro­sječ­ne pla­te u Cr­noj Go­ri. Krat­kim pro­te­stom na nik­šić­kom tr­gu že­lje­le su da pod­stak­nu i osta­le maj­ke iz tog gra­da da im se pri­dru­že ka­ko bi se za­jed­no iz­bo­ri­le na pra­vo ko­je im je za­ko­nom od­re­đe­no.
B.B.


Kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv funk­ci­o­ne­ra BS-a

Po­dr­škom ko­ju su pred­stav­ni­ci Bo­šnjač­ke stran­ke u cr­no­gor­skom par­la­men­tu i Vla­di da­li ka­ko bi se uki­nu­le na­kna­de, maj­ke iz Ro­ža­ja su oci­je­ni­le rav­noj ge­no­ci­du nad sop­stve­nim na­ro­dom. One na­ja­vlju­ju da će pro­tiv funk­ci­o­ne­ra te po­li­tič­ke stran­ke Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća, Osma­na Nur­ko­vi­ća, Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća, Su­lja Mu­sta­fi­ća, Er­vi­na Ibra­hi­mo­vi­ća i Re­ša­da Si­ja­ri­ća pod­ni­je­ti kri­vič­ne pri­ja­ve.
– Po­zi­va­mo maj­ke iz Ro­ža­ja, kao i dru­ge maj­ke bo­šnjač­ke na­ci­o­nal­no­sti sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re da nam se pri­dru­že i da spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću pod­ne­se­mo kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća, mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća, mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja, Osma­na Nur­ko­vi­ća, di­rek­to­ra Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje, Su­lja Mu­sta­fi­ća, te po­sla­ni­ka Er­vi­na Ibra­hi­mo­vi­ća i di­rek­to­ra Za­vo­da za škol­stvo Re­ša­da Si­ja­ri­ća. Kri­vič­ne pri­ja­ve će­mo pod­ni­je­ti i pro­tiv dru­gih li­ca iz Bo­šnjač­ke par­ti­je zbog kri­vič­nog dje­la ge­no­ci­da nad sop­stve­nim na­ro­dom, jer di­za­njem ru­ku i da­va­njem gla­sa pro­tiv in­te­re­sa sop­stve­nog na­ro­da ovaj nji­hov čin sma­tra­mo rav­nim ge­no­ci­du – sa­op­šti­la je pred­stav­ni­ca maj­ki iz Ro­ža­ja Va­svi­ja Ko­šu­ta.
Po­ru­ču­je da su po­me­nu­ti mi­ni­stri, po­sla­ni­ci i dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri smi­šlje­no i uz po­moć dru­gih lju­di bo­šnjač­ke na­ci­o­nal­no­sti iz Pod­go­ri­ce, u po­sled­njih pet go­di­na pri­nu­di­li gra­đa­ne sje­ve­ra, pre­te­žno bo­šnjač­ke na­ci­o­nal­no­sti da na­pu­ste svo­je do­mo­ve zbog te­škog si­ro­ma­štva u ko­je su ih lič­no oni do­ve­li.
– Ovi mi­ni­stri i funk­ci­o­ne­ri su se enorm­no obo­ga­ti­li ku­pu­ju­ći se­bi i svo­joj dje­ci sta­no­ve, ku­će, vi­le a iz­gra­di­li su i apart­ma­ne, sta­no­ve i ku­će na pri­mor­ju. Za svo­ju dje­cu i naj­bli­že čla­no­ve po­ro­di­ce su obez­bi­je­di­li i po­sao u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma – oci­je­ni­la je Ko­šu­ta.V.Ra.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"