Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-06-11 PRAVNICI UPOZORILI DA JE VLADA PREKRŠILA EVROPSKU KONVENCIJU I USTAV, MAJKE NAJAVILE
Protestima protiv ukidanja naknade
Protestima protiv ukidanja naknade Kada se iscrpe sva pravna sredstva u Crnoj Gori, može se podnijeti predstavka sudu u Strazburu i očekuje se da će to uraditi mnoge žene, kaže advokat Veselin Radulović Ukidanje tog prava nije prihvatljivo jer bi značilo retroaktivnu primjenu zakona. Pošto je zakonom regulisano da je u pitanju doživotno pravo, onda to obavezuje državu da ga zaštiti, kaže advokat Aleksandar Kovačević
P
redstavnica Koordinacionog odbora majki korisnica naknada Željka Savković najavila je da će proteste protiv ukidanja primanja početi da organizuju od danas okupljanjem u 18 časova kod spomenika kralju Nikoli u Podgorici. Protesti su zakazani za majke iz Podgorice za 15., 22. i 23 jun.
– Ako ste zadovoljne da odustanemo! Ako vam ne smeta da ponovo čekate posao i da ne primate ništa, da odustanemo! Ako vam ne smeta da ponovo primate vaše stare penzije da odustanemo! A ako nijeste zadovoljne i ako vam sve ovo smeta, šta čekate - rekla je Savkovićeva.
Pravnici su juče za „Dan” ocijenili da Vla­din pred­log za­ko­na ko­jim se pla­ni­ra uki­da­nje na­kna­da za maj­ke pred­sta­vlja prav­ni pre­se­dan ne­za­bi­lje­žen do­sad u Cr­noj Go­ri, jer se na taj na­čin uki­da­ju do­ži­vot­no ste­če­na pra­va za oko 22.000 že­na, što će do­ve­sti do vi­še hi­lja­da sud­skih po­stu­pa­ka i vje­ro­vat­no tu­žbi su­du u Stra­zbu­ru.
Oni na­vo­de da se na ovaj na­čin kr­še Evrop­ska kon­ven­ci­ja o ljud­skim pra­vi­ma i Ustav ko­ji za­bra­nju­ju re­tro­ak­tiv­nu pri­mje­nu za­ko­na.
Vla­da je u pe­tak zva­nič­no po­tvr­di­la da se na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce uki­da­ju, te da će že­ne ko­je su pri­ma­le pen­zi­ju bi­ti vra­će­ne na to da­va­nje, dok će one ko­je su bi­le u rad­nom od­no­su do­bi­ja­ti od dr­ža­ve 193 do 336 eura, i to mak­si­mal­no pet go­di­na. Maj­ke ko­je su ostva­ri­le na­kna­du po osno­vu 15 go­di­na pri­ja­vlji­va­nja na bi­ro, njih oko 13.000, osta­će bez ika­kvih pri­ma­nja i mo­ći će da se pri­ja­ve za ne­ko od so­ci­jal­nih da­va­nja, uko­li­ko is­pu­nja­va­ju uslo­ve. Oko 9.000 že­na ostva­ri­lo je pra­vo na na­kna­du po osno­vu rad­nog sta­ža, od­no­sno na­pu­šta­ju­ći po­sao i za­mr­za­va­ju­ći pen­zi­je.
Ko­ri­sni­ce na­kna­da su ra­ni­je u vi­še na­vra­ta na­ja­vlji­va­le da su sprem­ne da se za svo­ja ste­če­na pra­va bo­re svim prav­nim sred­stvi­ma, pa i tu­žba­ma u Stra­zbu­ru.
Advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić sma­tra da je uki­da­nje na­kna­da prav­ni pre­se­dan, bez ob­zi­ra na to da li su one ustav­ne ili ne. On is­ti­če da ka­da se pra­vo jed­nom stek­ne, ni­ka­ko se ne mo­že uki­nu­ti jer to za­bra­nju­je Evrop­ska kon­ven­ci­ja o ljud­skim pra­vi­ma, ali i Ustav Cr­ne Go­re.
– Sa­da će se na­kon uki­da­nja na­kna­da naj­vje­ro­vat­ni­je že­na­ma da­va­ti rje­še­nja o uki­da­nju i one mo­gu da se ža­le. U slu­ča­ju ne­za­do­vo­lja­va­ju­ćeg is­ho­da žal­be sli­je­di tu­žba Uprav­nom su­du, a uko­li­ko ni tu ne ostva­re ono što že­le, mo­gu ići na Vr­hov­ni sud i na­kon to­ga pod­ni­je­ti žal­bu Ustav­nom su­du. U sva­kom slu­ča­ju, to je pro­ces ko­ji tra­je ba­rem pet go­di­na, jer na­še in­sti­tu­ci­je i ni­je­su baš ažur­ne u ra­du. Ka­da se is­cr­pe sva prav­na sred­stva u Cr­noj Go­ri, mo­že se pod­ni­je­ti pred­stav­ka su­du u Stra­zbu­ru i oče­ku­je se da to ura­de mno­ge že­ne – iz­ja­vio je Ra­du­lo­vić za „Dan”.
On is­ti­če da uki­da­nje na­kna­da mo­že u bu­duć­no­sti iza­zva­ti mi­li­on­ske tro­ško­ve na ime sud­skih pro­ce­sa i na te­ret svih gra­đa­na, a s ob­zi­rom na to da se maj­ka­ma uki­da ste­če­no pra­vo, one mo­gu tra­ži­ti na­kna­du na­sta­le šte­te.
– Uko­li­ko sve ko­ri­sni­ce od­lu­če da idu do Stra­zbu­ra, mo­že­mo oče­ki­va­ti oba­ra­nje re­kor­da u bro­ju pred­stav­ki, a ta­ko­đe i ogrom­ne tro­ško­ve jer ov­dje za­i­sta ima­mo si­tu­a­ci­ju u ko­joj se ve­li­kom bro­ju gra­đa­na uki­da­ju ste­če­na pra­va. Ni­je mi po­zna­to da je išta slič­no do­sad ura­đe­no. Ima­li smo si­tu­a­ci­ju da su na­kna­de po­sla­ni­ci­ma pro­gla­še­ne ne­u­stav­nim, ali su oni na­sta­vi­li da ih pri­ma­ju jer je u pi­ta­nju ste­če­no pra­vo za njih i za­to ne­ma raz­lo­ga da maj­ke bu­du i dru­ga­či­je tre­ti­ra­ne – po­ru­čio je Ra­du­lo­vić.
Advo­kat Alek­san­dar Ko­va­če­vić ob­ja­šnja­va da te­o­rij­ski so­ci­jal­na da­va­nja ni­je­su ste­če­na pra­va, ali je za­ko­nom ko­jim su da­te na­kna­de maj­ka­ma ja­sno pro­pi­sa­no da se ra­di o do­ži­vot­nom pra­vu.
– Sto­ga uki­da­nje tog pra­va ni­je pri­hva­tlji­vo jer bi zna­či­lo re­tro­ak­tiv­nu pri­mje­nu za­ko­na. Ka­da je za­ko­nom re­gu­li­sa­no da je u pi­ta­nju do­ži­vot­no pra­vo, on­da to oba­ve­zu­je dr­ža­vu da ga za­šti­ti. Stvar je u to­me da su mno­ge že­ne vje­ru­ju­ći u za­kon ko­ji je usvo­ji­la Skup­šti­na od­re­di­le tok svog ži­vo­ta, na­da­ju­ći se da do­bi­ja­ju si­gur­nost. Ovo je ja­ko slo­že­no prav­no pi­ta­nje i mi sa­da ne mo­že­mo ima­ti ja­san od­go­vor šta će bi­ti u bu­duć­no­sti – ka­že Ko­va­če­vić.
On sma­tra da su iz­vje­sne pri­tu­žbe su­du u Stra­zbu­ru.
– Ne­ke že­ne će si­gur­no ići ka nje­mu, mo­žda ne svih 22.000, ma­da sum­njam da će se one po­mi­ri­ti sa na­sta­lom si­tu­a­ci­jom. Do­sad su bi­le po­ma­lo pa­siv­ne jer su vje­ro­va­le da im ne­će uki­nu­ti na­kna­de. Vje­ru­jem da će mno­ge re­a­go­va­ti ka­da ko­nač­no do­bi­ju rje­še­nje da ne­će do­bi­ja­ti na­kna­de, što će pro­u­zro­ko­va­ti mno­go sud­skih po­stu­pa­ka – re­kao je Ko­va­če­vić u iz­ja­vi za „Dan”.
M.S.

Po­i­gra­li se gra­đa­ni­ma
Advo­kat Alek­san­dar Ko­va­če­vić sma­tra da se vlast ne mo­že prav­da­ti da su do­šli u pro­blem zbog opo­zi­ci­je ko­ja je iz­gla­sa­la za­kon uz po­dr­šku di­je­la ta­da­šnje vla­sti.
– Dr­ža­va se po­i­gra­la gra­đa­ni­ma i ne mo­gu se iz­vu­ći na opo­zi­ci­ju, jer je vla­da­ju­ća ve­ći­na do­ni­je­la pra­vil­nik ko­jim je pre­ci­zi­ra­no da­va­nje na­kna­da, a i pred­sjed­nik dr­ža­ve Fi­lip Vu­ja­no­vić je pot­pi­sao za­kon. Mo­ra­li su na­ći ne­ko rje­še­nje da bu­du za­do­volj­ne sve že­ne. U re­du je rje­še­nje da se že­na­ma ko­je su bi­le u rad­nom od­no­su obez­bi­je­di ne­ko pri­ma­nje, ali mo­ra­li su vo­di­ti ra­ču­na i o oni­ma ko­je bi­le na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih. Mo­že se sma­tra­ti i da su pred­lo­že­na rje­še­nja Vla­de dis­kri­mi­ni­šu­ća – za­klju­čio je Ko­va­če­vić.

Pre­va­re­ne i raz­o­ča­ra­ne
Pred­stav­ni­ca Ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra maj­ki ko­ri­sni­ca na­kna­da Želj­ka Sav­ko­vić ka­za­la je da se maj­ke pre­va­re­ne i raz­o­ča­ra­ne, ali da ne­će od­u­sta­ti od bor­be za ono što im pri­pa­da.
– Na­kon broj­nih po­zi­va u pe­tak i pi­ta­nja da li je mo­gu­će da se na­kna­de za­i­sta uki­da­ju shva­ti­la sam da su mno­ge že­ne vje­ro­va­le du­bo­ko u se­bi da do ovo­ga ne­će do­ći. Sa­da ka­da su svje­sne da se na­kna­de uki­da­ju su­o­či­le su se sa re­al­no­šću i da su de­fi­ni­tiv­no pre­va­re­ne. Po­go­to­vo su po­go­đe­ne maj­ke sa Za­vo­da za za­po­šljva­nje i nji­ho­vo raz­o­ča­re­nje je ogrom­no – iz­ja­vi­la je Savkovićeva te­le­vi­zi­ji „Vi­je­sti”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"