Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-06-12 AUSTRIJSKA POLICIJA OBAVIJESTILA KOLEGE U CRNOJ GORI O KRETANJU SLOBODANA KAŠĆELANA, KOJI SE POTRAŽUJE ZBOG VIŠE KRIVIČNIH DJELA
Vođa „kavčana” se krije u Beču
Kašćelan Vođa „kavčana” se krije u Beču
Vo­đa „ka­vač­kog kla­na” Slo­bo­dan Ka­šće­lan (51) lo­ci­ran je po­čet­kom ju­na u Be­ču i is­tra­ži­te­lji u Cr­noj Go­ri pro­vje­ra­va­ju taj po­da­tak. Tokom pre­tre­sa sta­na u ko­jem je bio smje­šten pro­na­đe­ni su od­re­đe­ni do­ka­zi ko­ji mo­gu po­mo­ći u nje­go­vom lo­ci­ra­nju i hap­še­nju. In­for­ma­ci­ja da je Ka­šće­lan u Be­ču sti­gla je cr­no­gor­skoj po­li­ci­ji od austrij­skih ko­le­ga. Pre­ma tim in­for­ma­ci­ja­ma, Ka­šće­lan se i da­lje na­la­zi u toj ze­mlji, po­li­ci­ja ras­po­la­že in­for­ma­ci­jom ko­je la­žne pa­so­še on ko­ri­sti.
– Pro­vje­ra­va­mo in­for­ma­ci­ju da je Ka­šće­lan u Austri­ji, u ko­ju je kra­jem ma­ja sti­gao pre­ko Ita­li­je. Ko­le­ge iz Be­ča su nam do­sta­vi­le i od­re­đe­ne fo­to­gra­fi­je ko­ji­ma po­tvr­đu­ju da je Ka­šće­lan oso­ba ko­ja se na­la­zi u tom gra­du. Iz­vr­šen je pre­tres sta­na u cen­tru Be­ča ko­ji je ko­ri­sti­lo li­ce za ko­je se sum­nja da je Ka­šće­lan i pro­na­đe­ni su od­re­đe­ni tra­go­vi. On se, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je smo do­bi­li iz Austi­je, još uvi­jek na­la­zi u toj ze­mlji – po­tvr­đe­no je „Da­nu”.
Pro­tiv Ka­šće­la­na je ne­dav­no po­dig­nu­ta op­tu­žni­ca u Cr­noj Go­ri da je na če­lu gru­pe ko­ja se te­re­ti za ze­le­na­štvo, ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja, pro­da­ju dro­ge, da­va­nje mi­ta, te­ško dje­lo pro­tiv op­šte si­gur­no­sti i pra­nje nov­ca.
Pre­ma op­tu­žni­ci spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Sa­še Ča­đe­no­vi­ća, Slo­bo­dan Ka­šće­lan i Igor Bo­žo­vić su kra­jem ma­ja 2010. go­di­ne or­ga­ni­zo­va­li kri­mi­nal­nu gru­pu, a za­tim vr­bo­va­li osta­le čla­no­ve ka­ko bi se ba­vi­li ze­le­na­štvom, šver­com dro­ge, pra­njem nov­ca. Oni su na­vod­no bi­li za­du­že­ni za pla­ni­ra­nje i vr­še­nje kri­vič­nih dje­la, ali i za da­va­nje uput­sta­va i na­red­be osta­lim čla­no­vi­ma kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
Osim Ka­šće­la­na i Bo­žo­vi­ća, na spi­sku op­tu­že­nih su Alek­san­dar Đu­ri­šić, Vla­di­mir Bo­žo­vić, Si­ni­ša Vla­ho­vić, Igor Đu­ri­šić, Da­vor Pre­le­vić i Mi­loš Ra­do­njić, ko­ji su u bjek­stvu. Ta­ko­đe su op­tu­že­ni Ste­fan Br­no­vić iz Pod­go­ri­ce, Đerđ Ca­maj, Alek­san­dra Bog­da­no­vić, Ni­ko­la An­drić, Igor An­drić, Tri­po Mo­škov i Go­ran Lju­ba­to­vić.
Ina­če, Slo­bo­dan Ka­šće­lan ra­njen je pro­šle go­di­ne u No­vom Sa­du. Pri­li­kom puc­nja­ve po­vri­je­đen je i nje­gov tje­lo­hra­ni­telj Vla­dan Vuč­ko­vić (40).
Na Ka­šće­la­na i Vuč­ko­vi­ća pu­ca­le su dvi­je za­sad ne­po­zna­te oso­be. Vo­đa jed­nog ko­tor­skog kri­mi­nal­nog kla­na i nje­gov tje­lo­hra­ni­telj u tre­nut­ku na­pa­da su bi­li u auto­mo­bi­lu „audi A8”. Na­pa­da­či su sa mo­to­ra u po­kre­tu is­pa­li­li vi­še hi­ta­ca u nji­ho­vom prav­cu. Ka­šće­la­nu je je­dan hi­tac pro­šao kroz ti­je­lo po­red sr­ca, a Vuč­ko­vić je ra­njen u kuk i no­gu.
On i Vuč­ko­vić ra­nje­ni su u kla­sič­noj sa­če­ku­ši, od­ra­đe­noj po sce­na­ri­ju va­tre­nih ob­ra­ču­na ka­kvi su se tih mje­se­ci de­ša­va­li u Ko­to­ru. Ka­šće­lan i Vuč­ko­vić bi­li su u jed­nom lo­ka­lu u No­vom Sa­du sa pri­ja­te­lji­ma. Od­mah po iz­la­sku iz tog ugo­sti­telj­skog objek­ta, ušli su u „audi” i kre­nu­li pre­ma mje­stu gdje su bi­li smje­šte­ni. Za nji­ma su se ta­da upu­ti­li i na­pa­da­či. Sum­nja­ju­ći da će ih oso­be na mo­to­ru na­pa­sti, Ka­šće­la­no­vi pri­ja­te­lji su se auto­mo­bi­lom upu­ti­li za nji­ma. Upor­ni u na­u­mu da vo­đu ko­tor­skog kla­na li­še ži­vo­ta, na­pa­da­či su ga pra­ti­li ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra. Uvi­djev­ši da im se spre­ma sa­če­ku­ša, Ka­šće­lan i Vuč­ko­vić su ubr­za­li ka­ko bi po­bje­gli. Do puc­nja­ve je do­šlo u Uli­ci Va­se Sta­ji­ća. Na­pa­da­či su iz­va­di­li auto­mat­ske pu­ške iz ko­jih su is­pa­li­li vi­še hi­ta­ca u prav­cu „audi­ja”. In­spek­to­ri su iza­šli na li­ce mje­sta i za­tvo­ri­li uli­cu na ko­joj su na­šli vi­še od 10 ča­u­ra. Auto­mo­bil u ko­jem su bi­li po­vri­je­đe­ni iz­bu­šen je od is­pa­lje­nih me­ta­ka.D.Ž.


Bo­ra­vio i u No­vom Sa­du

Po­li­ci­ja je u vi­še na­vra­ta vr­ši­la pre­tres obje­ka­ta ko­je ko­ri­sti Slo­bo­dan Ka­šće­lan, ali ni­je sa­op­šte­no i da li je ne­što pro­na­đe­no. Ta­ko­đe, Ka­šće­lan je jed­no vri­je­me bo­ra­vio u Be­o­gra­du i No­vom Sa­du.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"