Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-06-12 POSLANIK EP FRANC OBERMAJER UPOZORIO DA BRISEL NE SMIJE DA PREĆUTKUJE PROBLEME U CRNOGORSKIM PREGOVORIMA SA EU
Han da se izjasni o švercu oružja preko Crne Gore
Han tokom nedavne posjete Crnoj Gori Han da se izjasni o švercu oružja preko Crne Gore Kako Evropska komisija namjerava da spriječi krijumčarenje oružja ukoliko Crna Gora postane punopravna članica EU – naveo je Obermajer u poslaničkom pitanju Johanesu Hanu
Po­sla­nik Evrop­skog par­la­men­ta Franc Ober­ma­jer za­tra­žio je od evrop­skog ko­me­sa­ra za pre­go­vo­re o pri­dru­ži­va­nju i do­bro­su­sjed­sku po­li­ti­ku Jo­ha­ne­sa Ha­na da se iz­ja­sni o pro­ble­mu šver­ca oruž­ja i pri­jet­nji od isla­mi­stič­kih struk­tu­ra u Cr­noj Go­ri. Ober­ma­jer, po­sla­nik iz Slo­bo­dar­ske par­ti­je Austri­je, po­sta­vio je po­sla­nič­ko pi­ta­nje Ha­nu, tra­že­ći od nje­ga da ka­že za­što se Evrop­ska ko­mi­si­ja ni­je u svom iz­vje­šta­ju o Cr­noj Go­ri ba­vi­la pri­jet­njom isla­mi­sta.
– Evrop­ska ko­mi­si­ja u iz­vje­šta­ju o na­pret­ku Cr­ne Go­re i re­zo­lu­ci­ji Čar­lsa Te­no­ka, o ko­joj se ras­pra­vlja­lo na ple­nar­noj sjed­ni­ci u Stra­zbu­ru, de­talj­no opi­su­je na­po­re Cr­ne Go­re da po­sta­ne pu­no­prav­na dr­ža­va čla­ni­ca EU. List „Zi­doj­če caj­tung” je ob­ja­vio da je Islam­ska dr­ža­va (ISIS) i dru­ge isla­mi­stič­ke gru­pe ko­ri­ste lo­go­re za re­gru­ta­ci­ju u Cr­noj Go­ri – na­gla­sio je Ober­ma­jer.
Ka­ko je na­veo, osim to­ga i „Ba­je­ri­še Rund­funk” je iz­vi­je­stio da se cr­no­gor­ski šver­ce­ri oruž­ja če­sto hap­se na gra­ni­ci Ba­var­ske.
– Da li je Evrop­ska ko­mi­si­ja svje­sna opa­sno­sti ko­ju pred­sta­vlja­ju isla­mi­sti u Cr­noj Go­ri? Ako je ta­ko, za­što ovo pi­ta­nje ni­je po­me­nu­la u svom iz­vje­šta­ju o na­pret­ku. Ka­ko Evrop­ska ko­mi­si­ja na­mje­ra­va da spri­je­či kri­jum­ča­re­nje oruž­ja uko­li­ko Cr­na Go­ra po­sta­ne pu­no­prav­na dr­ža­va čla­ni­ca – na­veo je Ober­ma­jer.
Austrij­ski po­sla­nik je još po­čet­kom ove go­di­ne na­veo da Cr­na Go­ra u sta­nju u ka­ka­vom je tre­nut­no, pod­ri­ve­na od „Islam­ske dr­ža­ve” i ra­di­kals­nih isla­mi­stič­kih or­ga­ni­za­ci­ja, si­gur­no ni­je od­go­va­ra­ju­ći kan­di­dat za član­stvo u EU. On je ta­da ka­zao da Cr­noj Go­ri vi­še od sve­ga tre­ba po­dr­ška EU da bi ob­u­zda­la isla­mi­stič­ke pri­jet­nje, ali i da bi se bo­ri­la pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, a tek po­tom EU tre­ba da vi­di šta da­lje.
Da Cr­noj Go­ri pri­je­ti re­al­na opa­snost od „Islam­ske dr­ža­ve” i da nad­le­žne in­sti­tu­ci­je ti­me mo­ra­ju ozbilj­no da se po­za­ba­ve, upo­zo­rio je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na i sam Čarls Te­nok, a ne­du­go na­kon što je for­mi­ran, ISIL je ob­ja­vio ma­pu te­ri­to­ri­ja ko­je pla­ni­ra­ju da za­u­zmu, uklju­ču­ju­ći i cr­no­gor­sku.
Po­sla­ni­ci Evrop­skog par­la­men­ta usvo­ji­li su u mar­tu re­zo­lu­ci­ju o na­pret­ku Cr­ne Go­re u pro­ce­su evrop­skih in­te­gra­ci­ja, u ko­joj se, iz­me­đu osta­log, na­vo­di da tre­ba po­ja­ča­ti bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je i da po­seb­no tre­ba šti­ti­ti slo­bo­du me­di­ja i ot­kri­ti po­či­ni­o­ce ra­ni­jih na­pa­da na no­vi­na­re. Jed­na od po­ru­ka je i da tre­ba do kra­ja is­pi­ta­ti afe­ru „Sni­mak” i zlo­u­po­tre­be u iz­bor­nom pro­ce­su.
Tekst re­zo­lu­ci­je po­dr­žao je 471 po­sla­nik, 98 je bi­lo pro­tiv, a 41 uz­dr­žan. Iz­vje­sti­lac EP za Cr­nu Go­ru Čarls Ta­nok ka­zao je da je bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je i da­lje je­dan od pri­o­ri­te­ta.
Po­sla­ni­ci Evrop­skog par­la­men­ta po­zva­li su, ta­ko­đe, Sa­vjet EU da ubr­za pre­go­vo­re u 2017. go­di­ni, a Cr­nu Go­ru da ubr­za tem­po re­for­mi.
Po­red to­ga, ka­ko se is­ti­če, ko­rup­ci­ja, or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i na­po­ri da se ogra­ni­či slo­bo­da me­di­ja i da­lje pred­sta­vlja­ju raz­lo­ge za ozbilj­nu za­bri­nu­tost, pa su tu po­treb­ni čvr­sti i odr­ži­vi na­po­ri.
Evr­op­ski par­la­ment sva­ke go­di­ne usva­ja po­li­tič­ku re­zo­lu­ci­ju o pro­gre­su Cr­ne Go­re na pu­tu ka EU kao od­go­vor na iz­vje­šta­je Evrop­ske ko­mi­si­je (iz­vr­šnog ti­je­la Uni­je) o na­pret­ku u is­pu­nja­va­nju uslo­va dr­ža­va kan­di­da­ta i po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta za član­stvo.
M.V.


Od­bor o po­li­tič­koj si­tu­a­ci­ji

Par­la­men­tar­ni od­bor EU i Cr­ne Go­re za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje za­sje­da­će 13. ju­na u Stra­zbu­ru. Ovaj od­bor obra­zo­van je u ju­nu 2010. go­di­ne, na­kon stu­pa­nja na sna­gu Spo­ra­zu­ma o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju.
Na­ja­vlje­no je da će cr­no­gor­ski i evrop­ski par­la­men­tar­ci raz­go­va­ra­ti o tre­nut­nom sta­nju pri­stup­nih pre­go­vo­ra i od­no­sa iz­me­đu EU i Cr­ne Go­re i pra­će­nju pre­po­ru­ka usvo­je­nih na pret­hod­nom sa­stan­ku odr­ža­nom u Cr­noj Go­ri.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"