Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-06-12 PODATAK IZ ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA ASK-A O GLASANJU U NIKŠIĆU
Opština pred izbore isplatila 6.396 eura za socijalu
Opštinske pare za partiske potrebe DPS-a Opština pred izbore isplatila 6.396 eura za socijalu Nikšićka vlast u toku izborne kampanje isplatila jednokratnu pomoć za 73 lica u iznosu od 6.396,52 eura, dok je sa državnog nivoa isplaćeno 2.700 eura, pokazali su podaci Agencije za sprečavanje korupcije
Op­šti­na Nik­šić je u to­ku iz­bo­r­ne kam­pa­nje is­pla­ti­la jed­no­krat­nu po­moć za 73 li­ca u ukup­nom iz­no­su od 6.396,52 eura, po­ka­za­li su po­da­ci Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK). Ka­ko se na­vo­di u za­vr­šnom iz­vje­šta­ju o kon­tro­li kam­pa­nje iz­bo­ra u Nik­ši­ću 12.mar­ta ove go­di­ne, evi­den­ti­ra­na su sva so­ci­jal­na da­va­nja.
– U ci­lju pu­ne tran­spa­rent­no­sti so­ci­jal­nih da­va­nja u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje, član 29 za­ko­na pro­pi­su­je oba­ve­zu Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da re­dov­no pri­ku­plja­ju ana­li­tič­ke kar­ti­ce ko­je sa­dr­že po­dat­ke o iz­no­su i bro­ju ko­ri­sni­ka, vr­sta­ma i pri­ma­o­ci­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći – pi­še u za­vr­šnom iz­vje­šta­ju.
Na­vo­di se da su pri­ku­plje­ni po­da­ci iz ana­li­tič­ke kar­ti­ce ob­ja­vlji­va­ni na in­ter­net stra­ni­ca­ma in­sti­tu­ci­ja ko­je ih pri­ku­plja­ju i na pet­na­e­sto­dnev­nom ni­vou do­sta­vlja­ju Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i Agen­ci­ji.
– Ta­ko­đe, Op­šti­na Nik­šić je bi­la du­žna da u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje pri­ku­plja po­dat­ke o ras­po­dje­li svih ob­li­ka so­ci­jal­ne po­mo­ći na lo­kal­nom ni­vou, uklju­ču­ju­ći i po­dat­ke o vr­sta­ma, iz­no­si­ma i pri­ma­o­ci­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći. Ova oba­ve­za se od­no­si­la na pe­ri­od iz­bor­ne kam­pa­nje, te su sto­ga ro­ko­vi za nje­no is­pu­nja­va­nje u ovom slu­ča­ju bi­li 19. ja­nu­ar, 3.fe­bru­ar i 20. fe­bru­ar, 6.mart i 20. mart, od­no­sno pet iz­vje­štaj­nih pe­ri­o­da – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Uka­za­no je da je u skla­du s tim pod­ni­je­to i ob­ja­vlje­no de­set iz­vje­šta­ja ili oba­vje­šte­nja. Na­po­mi­nju da je so­ci­jal­na po­moć de­fi­ni­sa­na čla­nom 20 Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti kao osnov­no ma­te­ri­jal­no da­va­nje i od­no­si se na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje, lič­nu in­va­lid­ni­nu, do­da­tak za nje­gu i po­moć, zdrav­stve­nu za­šti­tu, tro­ško­ve sa­hra­ne i jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć.
– U ci­lju spro­vo­đe­nja kon­tro­le pri­mje­ne čla­na 29 za­ko­na, Agen­ci­ja je pra­ti­la in­ter­net stra­ni­cu Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i Op­šti­ne Nik­šić, na ko­ji­ma su re­dov­no ob­ja­vlji­va­ni pri­ku­plje­ni po­da­ci o ma­te­ri­jal­nim da­va­nji­ma. Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja je, po­red so­ci­jal­ne po­mo­ći pro­pi­sa­ne čla­nom 20 za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, ob­ja­vlji­va­lo i po­dat­ke o is­pla­će­nim iz­no­si­ma ko­ji se od­no­se na do­dat­ke za dje­cu, na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, pra­vo na po­vla­sti­ce na pu­to­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom i na­kna­de ro­di­te­lju ili sta­ra­te­lju – pi­še u iz­vje­ša­ju.
Iz Agen­ci­je na­vo­de da je mi­ni­star­stvo do­sta­vi­lo iz­vje­šta­je o jed­no­krat­noj po­mo­ći is­pla­će­noj od stra­ne Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Nik­šić.
– Za ja­nu­ar i fe­bru­ar ra­di se o 22 li­ca i ukup­nom iz­no­su od 2.700 eura, dok je Op­šti­na Nik­šić u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje is­pla­ti­la jed­no­krat­nu po­moć za 73 li­ca u ukup­nom iz­no­su od 6.396,52 eura – pre­ci­zi­ra­no je u iz­vje­šta­ju.
Agen­ci­ja je to­kom iz­bor­ne kam­pa­nje za 18 or­ga­na vla­sti upu­ti­la za­htjev za do­sta­vlja­nje in­for­ma­ci­ja i po­da­ta­ka o is­pla­ta­ma svih vr­sta so­ci­jal­nih da­va­nja.
– To­kom kon­tro­le do­sta­vlje­ne do­ku­men­ta­ci­je kon­sta­to­va­no je da ve­ći­na or­ga­na ni­je is­pla­ći­va­la so­ci­jal­nu po­moć, dok su oni ko­ji su Agen­ci­ji pri­ja­vi­li is­pla­tu so­ci­jal­ne po­mo­ći tu po­moć is­pla­ti­li po osno­vu kom­plet­ne do­ku­men­ta­ci­je, u skla­du sa ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom i za­ko­nom. U to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje ni­je bi­lo pri­go­vo­ra ko­ji su se od­no­si­li na po­vre­du ovog čla­na za­ko­na – za­klju­če­no je u iz­vje­šta­ju ASK o nik­šić­kim iz­bo­ri­ma.
M.V.


Kon­tro­li­sa­li i bu­dže­tske re­zer­ve

U iz­vje­šta­ju ASK o nik­šić­kim iz­bo­ri­ma na­vo­di se da su re­dov­no pra­ti­li in­ter­net stra­ni­ce svih dr­žav­nih or­ga­na po pi­ta­nju ko­ri­šće­nja bu­džet­ske re­zer­ve.
– U to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i Op­šti­na Nik­šić su re­dov­no ob­ja­vlji­va­li po­dat­ke, od­no­sno iz­vo­de iz dr­žav­nog, od­no­sno lo­kal­nog tre­zo­ra, kao i ana­li­tič­ke kar­ti­ce o po­tro­šnji sred­sta­va iz bu­džet­ske re­zer­ve – pi­še u iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"